Zeven stemmen over Jezus de Messias vóór Golgotha

Na de maaltijd in Bethanië gaat Jezus naar Jeruzalem en wordt Hij zittend op een ezel door de straten van Jeruzalem gereden en begroet met ‘Hosanna’. Johannes beschrijft nauwkeurig de zeven stemmen die klinken over Jezus de Messias die kwam naar Jeruzalem om te lijden en te sterven en zo de straf op de zonden te betalen. Als climax volgt als zevende stem de stem van God de Vader uit de hemel die alleen hoorbaar is voor Zijn discipelen: Hij heeft Jezus verheerlijkt en zal Hem in deze weg van dood én opstanding verheerlijken.

Johannes 12 vers 12: ‘Des anderen daags, een grote schare, die tot het feest gekomen was, horende, dat Jezus naar Jeruzalem kwam‘.

Zeven stemmen voor Golgotha

We beginnen met het herkennen van het thema. Johannes stelt dat duidelijk aan de orde in het Evangelie dat hij schreef. Vaak aan het begin van het hoofdstuk. Hier de maaltijd van Bethanië. De manier om het boek Johannes te benaderen door ernaar te zoeken. En dan het ineens duidelijk voor je zijn. Het gaat hier om zeven verschillende stemmen.

De stem van de mensen. De stem van de profeten. De stemmen van de getuigen van opstanding van Lázarus uit de doden. Stem van de overpriesters. Stemmen van de heidenen. Stem van Jezus. En dan als zevende de stem van God de Vader.

Eerst de stem van het volk dat roept: Hosanna. Komt uit Psalm 118. Letterlijk betekent het: behoud nu. Het herinnert aan de uittocht uit Egypte. Bevrijding van de slavernij. Ze dachten dat Jezus hen zou bevrijden van de Romeinse bezetter. Aardse politieke Messias verwachten ze. Dat ze de Messias verwachten was juist maar de manier waarop was niet goed. Hij riep hen op tot bekering maar zij wilde verbetering van hun aardse omstandigheden.

Jezus kwam tegen de verwachtingen in naar Jeruzalem. Ze voorspelden dat Hij niet zou komen. Maar Hij koos het moment. Van Zijn gevangenneming en sterven op Golgotha. Hij werd gevangen door hen omdat Hij het moment gekozen had.

Eerst de stem van de mensen. Ze waren naar Jeruzalem gekomen. Ze erkenden Hem als de Messias. Hij heeft de macht en is volmaakt. Een grote getuigenis van Hem hier. Hun verwachting van wat Hij zou gaan doen was onjuist maar de herkenning van Hem als de Messias was juist.

Vervolgens zetten ze Jezus op een ezel. In Zacharia 9 vers 9 was het voorzegd. Dit is de stem van de profeten. In Mattheüs 21 is het ook beschreven die de achtergrond van deze gebeurtenis beschrijft. ‘Opdat vervuld zou worden wat in de profeten beschreven is’. De dochter Sions rijdt binnen in Jeruzalem. De ezel is het dier van de vrede. Hij gaat Jeruzalem om vergeving aan te brengen, om te betalen voor de Zijnen. Als de discipelen alleen de profetie van Zacharia herkend hadden, dan zouden ze het hebben begrepen. Christus vervult de profetieën. Hij toont Zich als de beloofde Messias.

Als derde zien we in Johannes 12 vers 17. De stem van getuigen. Ze getuigden dat Hij Lázarus uit de doden opgewekt had. Velen twijfelden. Joden ook. Herhaaldelijk verkondigd dat Hij Lázarus uit de doden opgewekt had. Ze konden er niet over zwijgen. In vers 18 staat dat een grote schare Hem tegemoet kwamen. Ook de mensen in Jeruzalem, de mensen uit Jeruzalem, kwamen.

Johannes weet als hij zijn Evangelie schrijft dat de mensen bekend zijn met het Evangelie van Mattheüs en Markus. In Mattheüs 21 maakt Jezus voor de tweede keer de tempel schoon en keert de tafels in. Dat deed Jezus eerder bij het begin van Zijn openbare wandel. Hij genas mensen, zo schrijft Mattheüs. Ook de mensen in de tempel zeiden in de tempel, Hosanna over Hem.

De vierde stem is de stem van tegenstanders, van vijanden. Ze waren tegen Hem. Heel belangrijk om te zien. Ze haten Hem. Let erop wat zij zeiden. Zij ontkenden dat Hij de Messias is, ze geloofden niet in Hem. Ze herkenden Zijn macht. Niemand kan deze tekenen doen. De tekenen kunnen we niet verkleinen. We hebben ze nauwkeurig onderzocht. Maar ze geloven Hem niet. Ze zien ook dat velen Hem volgen. De enige mogelijkheid die we hebben is Hem doden. De Farizeeërs en de Overpriesters werkten samen. Sommigen zeiden: alles op het juiste moment. Laten we wachten. Anderen zeiden: we vorderen niet. De hele wereld gaat Hem na. Al de mensen, al de Joden. Maar daarmee zeiden ze meer dan het geval was. Ze verzetten zich tegen Hem. Ze haten Hem omdat Hij tegen Hem is. Zijn hele dienst neemt hun status en privileges weg. De hypocrieten.

De vijfde stem is die van de heidenen. Kort beschreven door Johannes. Het gaat over de Grieken die naar Jeruzalem kwamen om het Pascha te vieren. Hoe gaat dit over de lijdende Messias? Jezus van Nazareth is de beloofde Messias. Ze wilden Hem zien en leren van Hem. Wat een contrast met de tegenstanders. Zij wilden Hem horen. Ze kwamen tot Filippus. Hij wist niet wat te doen met deze vreemdelingen. Ging naar Andreas. Ze begrepen niet wat Jezus aan het doen was zittende op een ezel. En wisten niet hoe om te gaan met deze Grieken. Jezus zegt: vertel hen en iedereen dat Ik gekomen om te lijden en sterven aan het kruis.

Het brengt ons bij de zesde stem. De stem van Jezus. De ure is gekomen dat Hij overgegeven wordt in de handen van de Overpriesters. Niet het moment dat zij wilden maar Zijn uur. Hij ging voorheen door het midden van hen. De Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Zichtbaar worden als degene die gekomen is. Verheerlijkt in de ogen van het geloof. In Zijn dood.

Sommige maken het een tragedie. Jezus een held, superster, dat eindige in niets. Eindigt op Golgotha. Maar met het ogen van het geloof zie je dat Hij in Zijn dood op Golgotha verheerlijkt is. Hij nam de straf van de zonden op Zich die God de Vader op Hem legde. De grootste prijs die ooit betaald moest worden betaalde Hij. En Hij droeg het. Hij dronk de drinkbeker helemaal leeg. Wat een majesteit. Alleen God kon dit doen. Zijn liefde. De zonden moesten gestraft worden. Alleen God-mens, Jezus, kon dit doen.

Toen Hij opgestaan was uit de dood verheerlijkten velen hen. De ure is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt wordt. Op Golgotha en in het wederopstaan uit de dood. Voorwaar voorwaar zegt Jezus, het tarwegraan moet in de aarde vallen en sterven om vrucht te dragen. Hij moest sterven om te behouden.

In vers 25 spreekt Hij over de Zijnen, over ons. Als iemand Mij volgt, laat hem of haar mij dienen. Gehoorzamen, dienen, volgen. In deze weg. Wij kunnen niet de weg naar Golgotha gaan maar wel Hem volgen. Leven voor Christus. Zijn wij bekeerd? Ons leven aan Hem gegeven. Als we dat gedaan hebben  Zijn we Zijn volgers. Van Hem getuigen. Hem dienen. Hij zegt: waar Ik ben zal ook Mijn dienaar zijn. In eeuwige heerlijkheid. Dan zegt Jezus: nu is Mijn ziel ontroerd. Vraag niet waarom de ziel, kan het zonder de ziel? Hij helemaal ontroerd. Zag Gologtha voor Zich. Hij moet er doorheen. Zelfs de Goddelijke natuur van Christus deinst terug van Golgatha, niet alleen Zijn menselijke natuur. Hij moest de zonden dragen. Zo tegengesteld aan Zijn heilige, zuivere Goddelijke natuur. Het is boven menselijk begrip om dit beschrijven.

Wat zal ik zeggen? De dubbele vraag. Zal Ik de Vader vragen om deze ure voorbij te laten gaan. Nee. Vader verheerlijk Uw Naam. Golgotha zal er zijn. Toon Mijn macht aan Golgotha als Ik daar zes uren hang aan het kruis. Het nieuwe Koninrkijk dat wordt aangebracht wordt. Toon alle grootheid van God.

De zevende stem is de stem van de Vader. Het is de climax. God de Vader zegt: Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem verheerlijken. De wonderen, de opwekking van Lázarus uit de doden. De discipelen hoorden het. De mensen dachten dat het onweer was. Dat sluit de discipelen uit. Deze stem was voor de discipelen. Drie hoorden het eerder bij de verheerlijking op de berg. Nu horen ze het allemaal. De mensen horen niet de stem. Denken dat het onweer is.

Zeven stemmen die de Messias aanwijzen. Johannes beschrijft het. Zeven stemmen dat Jezus de Messias is. Inclusief de stem van Jezus zelf en die van God de Vader. Voor de laatste dagen voordat Hij sterft op Golgotha. Mag de Heere het zegenen aan onze harten.

Zondag 18 november 2018 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [minister at the Tab in London] – Johannes 12 vers 12