De gewichtige maaltijd in Bethanië

Kort voor het lijden en sterven van de Heere Jezus komt Hij met Zijn discipelen in het huis van Simon de melaatse voor een maaltijd met Lázarus, Maria en Martha. Het aanzitten van Lázarus aan de tafel is een getuigenis van de zekere opstanding uit de doden. Martha dient en betoont zo eer aan de Heere Jezus. Maria dan, daarop volgend na de maaltijd, zalft de Heere Jezus ter voorbereiding op Zijn begrafenis. Ze belijdt Hem als haar Zaligmaker en kondigt hiermee het lijden, sterven én de begrafenis van de Heere Jezus aan. Met z’n drieën geven ze een voorbeeld hoe christenen de Heere Jezus belijden, van Hem getuigen, zich voor Hem inzetten, in Hem geloven en op Hem vertrouwen.

Johannes 12 vers 1: ‘Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha te Bethanië, daar Lazarus was, die gestorven was geweest, welken Hij opgewekt had uit de doden‘.

Johannes schrijft over de laatste maanden van Jezus op aarde. Twee maanden voor de kruisiging in Jeruzalem. Zijn laatste dagen op aarde.

Jezus kwam van Jericho. Uit Mattheüs en Markus kunnen we dat afleiden. Met een grote schare. Een hele optocht van mensen om het Pascha te vieren. Een belangrijk feest. Niet dat iedereen ging maar vele mensen. Ook Jezus ging. Boven Zijn hoofd ging een groot zwaard. Ze zochten Hem te doden de Joden. Vele van de mensen geloofden in Hem maar sommigen op een verkeerde manier: ze dachten dat Hij de politieke Messias was die hen zou bevrijden van de Romeinse bezetter.

Jezus ging met Zijn discipelen naar Bethanië. Daar had Hij twee maanden geleden Lázarus opgewekt uit de dood. Ongetwijfeld zijn velen, ook van de Joden, van Jeruzalem naar Bethanië om het wonder te zien.

Nu opnieuw nieuws. Jezus is onder de mensen op de weg. Op weg naar Bethanië. Hij kwam daar waar Lázarus was die uit de doden opgewekt was. Ze bereiden Hem een maaltijd. Binnen het gezin van Lázarus, Martha en Maria. Jezus had een bijzondere relatie hen. Hij had hen lief. Kende ze van ervoor. Hij bracht daar verschillende speciale momenten door. Zij geloofden in Hem.

De maaltijd werd gehouden in het huis van Simon de melaatse. Waarschijnlijk was hij melaats [geweest]. Misschien was een groter huis de reden dat het daar gehouden werd. Minimaal vijftien personen: Jezus en de twaalf discipelen en het gezin van Lazarus.

En dan gebeurt er iets bijzonders. Daar bereiden zij Hem een maaltijd. Ze bereiden Hem een maaltijd. En Martha diende maar, zo zegt de King James Bijbel, Lázarus was een van degenen die met Hem aanzaten. Het is niet zonder reden dat Lázarus, Martha en Maria verschillende dingen deden. En dan staat: ‘Maria dan’. Ze deden geen verschillende dingen omdat er geen coördinatie was. Martha diende. Diende de Heere en de discipelen. Lázarus zat aan. Maria dan, die nam de zalf en zalfde Jezus en droogde die met haar haar.

Wie deed het belangrijkste werk? Zou je kinderen kunnen vragen. Lázarus, Martha en Maria. Ze deden alle drie een even belangrijk werk. Gecoördineerd.

Soms wordt er karakters beschreven en wordt deze maaltijd en de verschillende dingen die ze deden vergeleken met dat Maria het goede deed verkozen had zoals eerder in het Evangelie beschreven is terwijl Martha druk was met het bedienen.

Maria zalfde Jezus. Ze diende Hem hiermee. Lázarus en de discipelen waren getuigen. Ze belijdt de Heere als haar Heere en Zaligmaker. Neem de drie samen en hebben een mooi voorbeeld van hoe wij God. Onze dienst voor de Heere. Werk doen voor Hem. Lázarus getuigde. Zijn getuigenis was het aanzitten. Opgewekt uit de dood. Niet dat hij niet meer sterven zou. Hij was ernstig ziek en heeft ervaring ervan. Hij kan het misschien nauwkeurig beschrijven. Ervaring over het sterven. Waar ging zijn ziel heen? Heeft hij ervaring over het paradijs? De Bijbel beschrijft het niet. Ging het ook niet om om op te roemen. Paulus had zo’n ervaring maar het was te groot om erover te spreken.

Plaats van bewaarde zielen. Misschien geen geweten daar. Zijn dood was tot verheerlijking van God. Jezus zei eerst: Lázarus slaapt. Ik denk dat hij op een bepaalde manier sliep maar wie weet het? Het is een geheim. Hij hoorde de stem van Jezus: Lázarus kom uit! En hij kwam uit.

Ik ben de opstanding en het leven, zei Jezus. De discipelen verstonden het niet. Dachten dat het afgelopen was toen Jezus stierf aan het kruis. Maar hier zien zij de opwekking van Lázarus. Ze waren getuigen van deze opwekking, voorafschaduwing.

‘Holy, holy, holy, Lord God Almighty!
Early in the morning our song shall rise to Thee;
Holy, holy, holy, merciful and mighty,
God in three Persons, blessèd Trinity!’

Hymn 169 verse 1, Reginald Heber [1783 – 1826]

Martha diende. Christenen hebben nieuw leven ontvangen. Ze maken de Heere bekend door Hem te dienen. Martha eerde de Zoon van God, Lázarus getuige over de opwekking uit de dood en Maria het geloof in Jezus als Heere en Zaligmaker. Het is bijzonder hoe ze hier samen komen.

Martha diende. Maar Lázarus zat aan. En Maria dan. Coördinatie. Onvervalste nardus. Hele dure zalf. Judas Iskáriot waardeerde het financieel dat het de prijs vertegenwoordigde van een jaarloon. Ze zalfde Hem helemaal.

De geur van de nardus vervulde het huis. Na de maaltijd. Opnieuw organisatie. Judas Iskáriot, die Hem zou gaan verraden en ten minste voorbereidingen aan het treffen was, verweet Maria dit. Judas laat hier zien dat hij een dief is. Jezus doorziet het maar Jezus zegt niet. Judas wilde alleen maar een politieke Messias. Judas was teleurgesteld. Hij wilde geen geestelijke Messias. Hij wilde geen Zaligmaker. Zijn hart was verhard.

Mattheüs en Markus melden niet dat het Judas was maar dat de discipelen dit zeiden. Judas heeft in elk geval een paar beïnvloed. Maar Jezus neemt het voor Maria op. Ze heeft dit bewaard tegen de dag van Mijn begrafenis. Zij heeft deze dure zalf bewaard voor een lange tijd. Misschien wel van haar ouders jaren geleden ontvangen. Ze gelooft in de Messias. Misschien hebben ze haar wel gevraagd: waarom bewaar je die dure zalf? Ze beleed Jezus de Messias als haar Zaligmaker. Ik bewaar het voor Hem.

Sommige vertalingen geven aan: laat van haar tot de begrafenis. Cynische liberale theologen gaven aan dat Johannes gelijk heeft en Mattheüs en Markus hadden ongelijk. Johannes corrigeerde hen, volgens hen. Dat Jezus gezegd heeft: laat haar het bewaren tot Mijn begrafenis. Maar het is niet juist. Mattheüs 26 vers 7-12. Heel duidelijk dat Maria deed wat ze deed en geen zalf overhield. Dit was Zijn begrafenis, ze voorzag dat en geloofde dat ze het zou komen. Markus 14 vers 8. Ze heeft gedaan wat ze kon doen, ze is voorgekomen om Mijn lichaam te zalven, tot een voorbereiding ter begrafenis. Johannes corrigeert de anderen niet. Maria heeft het moment gekozen. Ze laat haar geloof in Jezus zien. Zelfs zo dat dat Jezus nu als het ware gedood en begraven is.

Martha diende Hem. Lázarus getuigde van Hem en de opwekking uit de doden. En Maria kondigt Zijn lijden en sterven en begrafenis aan in het zalven van Jezus. De discipelen worden versterkt en voorbereid. Lázarus, Martha en Maria werkten samen. Dit is niet hetzelfde verhaal als in Lukas 7.

Judas protesteerde. Ik hoop dat niemand hier vanmorgen op hem lijkt. Zo dichtbij Jezus maar ondertussen zo ver weg. Heeft zoveel van Jezus gezien. Hard verhard. Diende alleen voor eigen belang. Geen interesse in de vergeving van de zonden. Geen interesse in Jezus Christus. In de levende God. Alleen in de kerk voor jezelf.

Dienen, getuigen en geloof. In Jezus de Zoon van God. Het was een bijzondere maaltijd. Het is een bijzonder hoofdstuk tot eer van God. Prijs de Heere tot Zijn eer en glorie. Amen.

Zondag 11 november 2018 – Metropolitan Tabernacle London – dr. P. Masters [minister at the Metropolitan Tabernacle London] – Johannes 12 vers 1 – Memorial/Remembrance Day 11/11, it marks the day World War One ended [1918]