De komst van Christus in deze wereld bevestigt de unieke positie van de mens. Wij zijn geschapen naar het beeld van God. Geschapen om eeuwig te leven met God. Maar de mens viel in zonden. Christus moest mens worden voor ons. Hij kwam om de zaligheid te verdienen. Hij komt ook voor het oordeel: voor wie Hem verwerpt blijft alleen het oordeel van God over de zonden over.

Johannes 1 vers 9-11: ‘[9] Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. [10] Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. [11] Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen‘.

Vijf redenen voor de incarnatie van Christus

Dit is mijn 51e keer dat ik hier van de preekstoel over de komst van Christus met Kerst preek. Ik denk dat er acht of negen redenen zijn voor de incarnatie van Christus. We willen er naar vijf of zes kijken als de tijd het toelaat. Ze werken allemaal samen met het verlossingswerk.

De eerste reden is het bevestigen van de unieke status van de mens. Hij kwam tot het Zijne en de Zijnen ontvingen Hem niet. Wat betekent dat Hij tot het Zijne kwam? Ja, in de eerste plaats de Joden. Die verkoren waren om de Messias te verwachten. Maar het kan ook toegepast worden op de mensheid. Hij kwam en ik zeg het vriendelijk, niet tot de paarden of honden.

God sprak in het meervoud: laat Ons mensen maken naar Ons beeld. Het verslag van de schepping van de wereld. En daarna de schepping van mensen. Alles ervoor was geschapen voor de mens. In het beeld van God. Geschapen met een ziel voor de eeuwigheid. Kracht van betekenis. Moreel. Vele malen hoger dan iets in het dierenrijk.

Maar de mens viel. Van de standaarden van God en van Zijn dienst. Streed om een dier te zijn. Vanaf het begin lezen we dat de mens uniek geschapen is. Gemaakt voor God. Voor God geschapen. Dat moest hersteld worden. En de bijzondere status van mensen bevestigen.

Wij leven in een samenleving waar dit verworpen wordt. God wordt ontkend. En daarin ook de ontkenning van de speciale status voor God. De mens niet onderscheiden van de dieren. Niet met een ziel. Niet met een morele betekenis. Dat zegt atheïsme. Het is op televisie. Het is altijd in de wereld geweest. In de media.

Van de heidenen. Mensen die niet met een speciale status is geschapen. De mens kan zijn eigen regels bepalen. En het duikt weer op. Er is geen God. Er is vaste morele code. We kunnen het zelf bepalen. Daar is de mens in het Westen heel erg druk mee.

Het is bevrediging wat men wil. Emotie. Het wordt gepromoot. De academici hoe ze de LGBT rechtvaardigen. Ze zijn er open over: het is wat we willen. De emotie bepaalt het. We willen geen ethische discussies. Geen geïnspireerde moraliteit. Wat is het meest eerlijk? Wat willen we? Waar houden we van? Wat is de status van het huwelijk?

Niet meer de voortplanting. Maar plezier. Maar als het plezier er niet meer is, dan op uitgekeken en dan naar de volgende. De samenleving is er heel uitgesproken over. De mensen die de morele standaard schrijven, volgen de oude principes niet maar stellen hun vragen erbij op basis van emoties.

Niet de morele standaarden van God. U zult niet. Weg ermee. Bevrediging willen we. De mens een speciale status van God? Wordt verworpen. Maar wie ben je, vrienden? Gegeven door God met morele standaarden. Of aan de hele andere kant: een dier. Dit zijn tegenpolen. Mensen moeten het zien.

Hij kwam tot het Zijne. De Psalmist zegt: wat is de mens dat U zijner gedenkt. U hebt hem een weinig minder dan de engelen gemaakt. De Bijbel en de komst van Christus zeggen dat de mens in het beeld van God geschapen is.

Het tweede is dat God geopenbaard is. Vers 14. In Hem geopenbaard. De Vader. Later zegt Hij als je Mij kent, ken je de Vader. Hij heeft Hem bedenkgemaakt. Al de eigenschappen van God zijn in Christus zichtbaar geworden. Hoe Hij de zieken genas. Soms aanraakte. Soms met een blik alleen.

Als je kijkt naar Zijn lessen. Het is zo duidelijk. Hij vertelde de discipelen waar ze aan dachten. Zijn eindeloze kennis. Zijn Majesteit. Zijn barmhartigheid. Zijn compassie. Zijn liefde. Waar over gesproken werd, werd geopenbaard in Christus.

Het derde is dat Hij Licht bracht in de duisternis. Johannes 12 vers 46. En ook Paulus: hiertoe ben Ik in de wereld gekomen opdat Ik van de waarheid getuig. De waarheid bevestigen. De morele waarden in de Bijbel werden bevestigd. Hij sprak over huwelijk. In het begin was er alleen man en vrouw. Ze werden samen een. Voor het leven.

Liefde en loyaliteit. Getrouwheid. Wat is bij atheïsme ingebracht? Plezier. Hoe onstabiel. Niet nobel. Ze zijn er niet in atheïsme. Er is geen agenda voor gemeenschap en zorg. Het is allemaal weg. Het is gereduceerd tot niets. Ik ben gekomen om de waarheid te bevestigen. Vanuit het Oude Testament en de noodzakelijkheid van nieuw leven.

Laten we naar Johannes 3 vers 1 gaan. Het gesprek van Jezus met Nicodemus. Wat ging hij Hem vragen? Hoe doet U het, Heere? denken sommigen. Of anderen: we hebben elkaar nodig om samen te werken. We kunnen niet zeker weten wat hij vroeg. Maar Jezus antwoordt: u kunt het Koninkrijk van God niet zien tenzij u opnieuw geboren bent.

Hoe kan ik opnieuw in de buik van mijn moeder? Hoe belachelijk is het?! Je moet je bekeren. Vragen om nieuw leven. Je hebt slechts het leven van het vlees. Maar je moet geboren worden door de Geest. Hoe geduldig vertelt Jezus het. Dan vertelt Jezus over de nieuwe geboorte. Niet een operatie van buiten. Maar van binnen. Zoals de wind blaast, zo werkt de Geest. Bent u een leraar in Israël vraagt Christus aan Nicodemus.

Vers 14. Christus getuigt ervan hoe de Zoon des mensen opgericht worden. Nicodemus zag het duidelijk op Golgotha waar Hij verhoogd werd. Dat Hij de zonden op Zich nam zodat wij vrijuit gaan. Dat zo beroemde vers, vers 16. ‘Want alzo lief had God de wereld dat een ieder die in Hem gelooft het eeuwige leven heeft.’

Hij kwam om dat leven te verkrijgen. Onze Zaligmaker om dat leven te verkrijgen. In Johannes 10 vers 10 zien we hetzelfde. Ik ben gekomen dat zij een overvloedig leven hebben. We buigen voor Hem. Komen tot Hem. Bekeren ons tot Hem. Je hebt een nieuw leven. De gave om te bidden. Eeuwig leven. Dat is leven meer overvloedig. Ik ben gekomen om dat te geven.

Tot slot het laatste. Johannes 9 vers 49. Ik ben gekomen voor het oordeel. Natuurlijk. Als Hij Licht brengt. Als het Zijn Godheid bekendmaakt, de macht van God. De Farizeeën en Schriftgeleerden werkten zichzelf naar voren in het volk. Maar ze verhardden zich voor God. Ze verzetten zich. Denk je niet dat dat het begin van het oordeel is?

Christus heeft Zichzelf geopenbaard. Het is hetzelfde voor ons. Als ik de rechtvaardigheid in de Bijbel verwerp. Als ik mijn positie als een uniek wezen met een ziel en de kracht van creativiteit en speciale emoties en de kracht om lief te hebben, verwerp en zeg: ik wil een dier zijn. Dan is er niets over dan het oordeel van God.

Als ik het werk van Christus die stierf voor zondaren verwerp, dan blijft er niets over dan oordeel. Als Christus eenmaal het werk heeft gedaan, dan is er geen excuus voor het verwerpen van God. Aan de ene kant het atheïsme. Aan de andere kant de incarnatie van Christus.

Hij kwam om de speciale positie van de mens te bevestigen. Hij kwam om de eigenschappen van God te openbaren. Hij kwam om de Tien geboden van God te bevestigen. Hij kwam om de zaligheid te verdienen. En Hij betaalde ervoor. Hij kwam voor het begin van het oordeel. Een paar van de doeleinden van de incarnatie van Christus. Hoeveel hebben we Hem nodig en zijn we afhankelijk van Hem.

 

Vrijdag 25 december 2020, Kerstdag – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Lukas 2 vers 1-19 en Johannes 1 vers 1-18