Als Johannes de Doper de Heere Jezus bij de Jordaan tot hem ziet komen, dan zegt hij: ‘Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt’. In zijn woorden zitten vier levengevende verrassingen: Zie, aangewezen. Zie het Lam van God. Het Lam dat de zonde der wereld wegneemt. De zonden van de wereld. En nogmaals zie, zie op Hem. Zie op Hem! Zie op Mij en word behouden al u einden der einde.

Johannes 1 vers 29: ‘Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!‘.

Vier levengevende verrassingen

Er zijn in dit vers vier levengevende verrassingen. Johannes de Doper was een bijzondere prediker. Het was voorzegd. Uit de woestijn. Niet uit de gevestigde orde. Velen volgden hem en kwamen naar de woestijn uit de stad.

Hij doopte ook. Een bekeringsdoop dat de natie niet bereid was om de Messias te ontvangen. Ze moesten zich bekeren. Hij won de harten van de mensen. Zelfs de Farizeeën. Omdat ze anders door de schare aangenomen zouden worden meenden ze.

Johannes sprak constant over Christus. Die veel groter was dan hij. Die voor Hem is. Al bestond ervoor van eeuwigheid. Er was bijna niemand die Johannes niet kende in die tijd.

Er zijn vier dingen die tot ons komen als verrassing. Zie, het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. Het eerste: zie. Niet alleen kijk maar benadrukken. Je zegt het als iets opvallend is. Zie, zie hiernaar. Bestudeer het. Zie dat God in de wereld is gekomen. Het Lam van God.

Zie, hier is het Lam van God. Hij is hier. Dit had bijzondere betekenis voor de Joden. Het lam was een symbolische offergave. Vergeving van zonden. Zonden konden niet zomaar worden vergeven door God maar een prijs moest betaald worden. Iets moest gedaan worden om ervoor te betalen.

God is absoluut heilig. Hij kan niet de zonden zomaar vergeten. Als wij de zonden moeten betalen, dan kunnen we dat in eeuwigheid niet. Lam van God. Het gaat terug naar Genesis 3 vers 15. Een Messias zou komen. Uit Eva. Hij zal de mensen verlossen, een grote Verlosser. Ook bij Abraham. Duidelijk bij Jesaja 40 dat het een Man is.

Nu bij Johannes duidelijk. De Zoon van God is gekomen in de wereld. Het Lam van God. Offer voor de zonden. Dit was de eerste: zie het Lam van God. Velen mensen weten er iets van, instinctief. Met Kerst kwam Christus in de wereld. Maar velen weten niet waarom Hij kwam. Hij kwam om te betalen voor de zonden zodat we door Hem gered kunnen worden.

Het tweede is de zonden der wereld wegneemt. Dit is wat Hij doet: de zonden wegnemen. Het Grieks duidt op Hij draagt weg. De vertaling is helemaal goed. John Buyan schreef in christenreis dat christen een last heeft op zijn rug. De last van de zonden. Hij komt tot het besef dat hij een zondaar is en verdoemd voor God. En hij komt tot het kruis en ziet op Christus, en het pak rolt van zijn rug.

Hij kan het wegdragen, de zondenberg. Zonden is wat we doen, zonde is de staat. Sommigen mensen denken dat God voor iedereen goed is. Je kunt zondigen als je wilt, God neemt het weg. Gods liefde wordt gezien in dat Hij een Zaligmaker zond en ieder die in Hem gelooft. God kan de zonden niet liefhebben en niet iemand die in de zonden voortgaat.

Het is geen onverdiende liefde. Hij moest Plaatsvervanger worden van ons mensen. De pijn voelen in lichaam en ziel. Hij moest als God alles doorstaan tot alles betaald was. Hij nam de zonden der wereld weg. Er is een berg van zonden en ongeloof tussen God en ons. En Christus moet het wegnemen.

Het derde. De zonden van de wereld. Hij is de Zaligmaker van de wereld. Het betekent niet dat iedereen in de wereld is vergeven. Verre van dat. En ook niet dat ieder in de wereld gered wordt. God handelt met individuen. Een voor een. Bij komen tot Hem, Hij handelt met ons. Als we niet komen zal Hij niet met ons handelen.

Hij is de enige Zaligmaker in de wereld. Herstel met God. Er is geen ander. Hoe kunnen we dat zeggen dat er een Zaligmaker is? Er is er een die God is, mens werd, naar het kruis op Golgotha ging. Straf op Hem gelegd. Hij betaalde de prijs. Andere religies hebben geen zaligmaker. De remedie is dit of dat. Deze cermonie doen en dan vergeven met God. Geen Zaligmaker.

Een maar. Christus de Zaligmaker. Er is geen andere. Er is geen andere om de zonden der wereld weg te nemen. Al hun zonden, ongeloof, ontrouw, zelfgerichtigheid. We komen tot Hem en belijden dat we niets verdienen dan eeuwige toorn. Zie op Hem. Hij nam de zonden weg. Dat is Zijn werk. Hij is de enige Zaligmaker.

Waar is het? Voor het vierde punt gaan we terug naar het eerste woord. Zie. Herken. God is in de wereld gekomen om de zonden weg te nemen. Zie heeft ook de betekenis: zie op Hem. De tekst op de muur achter me heeft dezelfde betekenis. Zie op Mij en word gered al u einden der einde.

Alles wat je te doen hebt is te zien op Hem. Vertrouwen op Hem. Vragen om vergeving. Natuurlijk bekeer je je van je zonden. Zie op Hem en je kunt eeuwig leven hebben. We hebben gekeken naar deze vier. Verrassend. Zie op Hem. Hij die de zonden der wereld wegneemt. De enige Zaligmaker. Het vierde is zie op Hem. Hij is benaderbaar. Laat je leiden door de boodschap van Johannes de Doper. Ik beschrijf een voorbeeld dat door veel predikers is gebruikt.

Een virus zal je nooit naar de hel brengen. Het kan je doden. Een stier kan je niet naar de hel brengen. Alleen zonden heeft de kracht om je in de hel te werpen. Je kunt omringd zijn door stieren maar je gaat rechtstreeks naar de hemel omdat je Christus hebt. Ik hoorde een dominee zeggen dat Christus de oplossing is voor alles. De sleutel. Maar het is een beperkt beeld. Met een sleutel kun je niet alles. Je kunt er de motor niet mee aansturen. Christus is veel meer de motor. De energiebron.

Christus is het paspoort, zei een prediker. Nee, Hij is veel meer. Niet alleen het paspoort. Het alphabet. Zonder Hem geen taal. Zie het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. Hij is de enige Zaligmaker en zo benaderbaar. Kom tot Hem voor vergeving.

 

Zondag 7 maart 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 25 en Johannes 1 vers 14-29