Twee pilaren van het christelijk geloof

De twee pilaren van het christelijk geloof zijn de wet en de genade. De wet leert ons Gods heilige standaarden. Omdat wij zondaren zijn en God ongehoorzaam zijn geweest, kunnen wij daar niet meer aan voldoen. Wij hebben genade nodig. Genade is een vrije gave. De genade is door Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, geworden. Hij is gekomen naar deze wereld om te betalen voor de zonden. Bij Hem is vergeving. Vlucht tot Hem. De wet is als een dokter die de diagnose stelt, geen medicijn voor handen heeft en doorverwijst naar het ziekenhuis. De genade is in dit beeld het ziekenhuis waar iemand genezen kan worden.

Johannes 1 vers 17: ‘Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden‘.

Twee pilaren van het christelijk geloof

Twee pilaren van het christelijk geloof: de wet gegeven door Mozes, de genade door Jezus Christus geworden. De sleutel van het menselijk geslacht zijn in deze twee pilaren. Er is geen verstaan van het leven zonder kennis van de wet en de genade. Ik wil het eerst hebben over een grote fout. Velen doen dat. Ze denken dat er twee goden zijn in de Bijbel. Een god van het Oude testament en eentje van het Nieuwe Testament. Van het Oude Testament een god van de wet. Het komt vaak voor. Een god in het Oude Testament en van genade in het Nieuwe Testament. Vrije gift. Van het Nieuwe Testament is vriendelijker. Die vergeeft. Verwarrend denken over het christelijk geloof. Twee tegenstrijdige goden. Het lijkt erop dat dit vers, Johannes 1 vers 17, dit beschrijft. Maar gaat niet over de geschiedenis. Het gaat over de mensen. Bij wie dat gebracht werd. God gaf de wet door Mozes. Hij gaf ook genade door Mozes. De waarschuwingen van God en de genade, de vrije rechtvaardiging, gaf God en Hij gaf zowel het ene als het andere.

Genade moest verdiend worden. Alleen gegeven worden die Iemand die Zelf God is. De Zoon van God. Niet geboren als Zoon. Eeuwige God en gelijk aan de Vader. De genade kon alleen komen van God die ook mens werd. Hij droeg de straf op Zich. Die grote daad van het verdienen en veiligstellen van de genade is voorzegd in het Oude Testament. In de volheid van de tijd gekomen. Ging de weg naar het kruis van Golgotha en droeg daar de straf van al degenen die gered worden. Genade kwam alleen van Jezus Christus. Werd al genoemd in het Oude Testament. Mensen kwamen ook toen tot God maar de prijs was nog niet betaald. Er is geen verschil tussen het Oude en Nieuwe Testament. Ik hoop niet dat iemand hier misleid is door deze grote fout.

Genesis 3. De zondeval. God beloofde dat de Verlosser zou komen. De Zaad van de vrouw. Hij werd beloofd. Kop van satan vermorzelen. De grote profetie. Het kostte Hem Zichzelf. Hij gaf Zijn leven, Jezus Christus. Abraham is ook beloofd dat Jezus zou komen. Zaad van nakomelingschap. De volken der aarde gezegend. Recht en genade. Zo moet je leven en als je dat niet doet lig je onder het onder van God. Maar: er is genade verkrijgbaar als vrije gave. Deuteronimium 5. De wet van God. Zondigt. Maar als je met heel je hart en ziel terugkeert tot Hem, dan wil God je vergeven. Hij wil je hart veranderen. Je een nieuwe persoon maken. Je houdt van Hem dan. Kies het leven. Kom tot Hem. Recht, de waarschuwing. Genade, vrije gave. Psalm 51. Van David. Genade is hier. Wees mij genadig o Heere naar Uw barmhartigheid. Ik heb veel verkeerde dingen gedaan. Naar Uw goedheid. Was mij en reinig mij. Mijn zonden zijn mij voor ogen. Ik heb tegen, tegen u, alleen gezondigd. Schep in mij een nieuw hart. Hij verbrak het recht. Hij moet tot God gaan voor genade en barmhartigheid. Jesaja 53. Christus wordt voorzegd. Genade is in het Oude Testament. Door mensen verworpen. Een man van smarten. Wendden ons aangezicht van Hem. Hij heeft onze straf gedragen. Zijn striemen is ons genezing geworden. Om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. Vers 11. Hij zal hun ongerechtigheden op Zich nemen. We kunnen door het Oude Testament gaan om overal Zijn genade. Ik wil je vergeven. Op de weg naar de hemel zetten. Voor je betalen en verzoening aandoen. De straf wegdragen. Het Oude en Nieuwe Testament en hebben dezelfde twee pilaren.

Het recht was geschreven in onze harten. Toegevoegd aan onze menselijk zijn. We kunnen het weten van ons geweten. Geschreven in onze harten. In het geweten is het niet erg onderscheidend. We luisteren er vaak niet naar. We proberen het te veranderen. Dat wat slecht is niet slecht is. Het is als eerste in onze gewetens. Als tweede het is gegeven in de Tien geboden. Geopenbaard aan het menselijk geslacht. Uit de eerste boeken van Mozes waar het uitgelegd wordt. Wanneer je de Tien geboden leest met de uitlegging van Mozes, dan merk je dat Gods wet de grootste daad van vriendelijkheid van is voor de mensheid. Ze zijn ten eerste gegeven om onze gedrag te sturen. Deze wereld zou onleefbaar zijn als er geen wet was, geen morele regels. Hoe meer de wetten van God gehoorzaamd worden, hoe beter het leven is in die samenleving. Ik zeg dat, het is heel belangrijk. Nu uniek: de morele standaarden zijn nu onderworpen aan aanvallen om weg te krijgen. Dat is voorheen niet gebeurd. De eerste vier geboden al die gaan over de relatie van ons tot God. Ook de andere geboden. U zult niet doden. Mozes legt uit dat het doden veel meer betekent dan het nemen van het leven. Ook iemands zelfrespect wegnemen of vrijheid nemen, is een vorm van doden. Reguleren van menselijk gedrag. Chaotisch als wij zijn is het geven van recht een daad van vriendelijkheid. Geen overspel. Betekent loyaal zijn en Hem zien, dat Hij loyaal is. Hij moet de zonden straffen. Maar totaal recht naar Zichzelf toe.

De wet is om te waarschuwen. Het is als een dokter. Hij onderzoekt je en vertelt je wat verkeerd is met je. Het is zeer ernstig. Geen medicijn direct voor. Moet naar het ziekenhuis. Diagnose. Wat verkeerd is. Dit is de standaard van God. Maar die kunnen wij niet houden omdat wij van nature zondaren zijn. Wat verkeerd is met ons. Dat we eeuwig gestraft zullen worden als er geen recht is gedaan. De wet is als de dokter met de diagnose. Genade is als het ziekenhuis. Een betere persoon maakt. Geneest. De wet heeft de functie om ons de waarheid te vertellen. Waarom Hij onze gebeden niet hoort en niet accepteert aan het einde van ons leven. Verschil tussen wet en genade. De wet waarschuwt voor de straf die komt. Genade verwijdert de straf om te komen. Ik bekeer mij van mijn zonden, ik kom tot Christus, Hij vergeeft mij werkelijk. De wet snijdt mij af van God. Ik ben een zondaar en ik zondig. Genade is het tegenovergesteld. De wet is als een eiland. De heiligheid van God drijft je alleen. Je probeert er heen te zwemmen maar wordt verder afgedreven omdat je voor God niet kunt bestaan. Maar genade is het levensbootje waarmee je het eiland kunt bereiken. Pakt je op en kom mee en je bent vergeven en gered. De wet drukt je weg. De genade brengt je er.

De wet is hard. Niet van zichzelf. Maar door ons omdat we zo zondig zijn en niet willen. Moeilijk voor ons. Maar genade is eenvoudig. Alles wat ik doe is komen. Een hulpeloze worm, zei Isaac Watts. Geloof in Christus en bekering van zonden. Er zijn mensen die het niet willen van vrije genade. Willen het zelf verdienen. Genade is zo wonderlijk eenvoudig. De wet leert Gods karakter. De genade verleent God karakter. Vergeving en zaligheid. De wet is wat we zouden moeten doen om God te behagen. Genade is wat Christus voor ons gedaan heeft. In onze plaats gaan staan en onze straf voor ons op Zich genomen. Door Zijn eigen gerechtigheid de hemel verdiend voor al de Zijnen.

De wet van God, de heilige standaarden, is zeer realistisch en laat zien waar wij staan. Hopeloos, verloren en veroordeeld voor eeuwig. De wet is de werkelijkheid. Genade is zo het tegenovergestelde. Boven de wildste dromen. De vriendelijkheid van God. Je bent vergeven. Nieuw leven. Plaats in de hemel. Hij mijn God en ik Zijn kind. Boven alle dromen. Wat wil je hebben? De wet is vriendelijk voor de samenleving om het te structureren. De genade is vriendelijk voor de ziel en zaligt ons. De wet leidt tot de dood en genade leidt tot het leven. De twee pilaren van het christelijk geloof. De wet van God is de heilige standaard en de genade van God die vergeeft. Mijn leven aan Hem geven en zoeken naar Zijn vergeving. De wet waarschuwt je alleen. Je hebt de dokter gezien maar je moet naar het ziekenhuis. Je hebt wet en genade nodig. De islam heeft alleen de wet. Het christelijk geloof geeft je de wet en de genade. Wet en genade de pilaren van het christelijk geloof. Kom tot Christus voor genade. Kom nederig en zoek Zijn vergeving.

‘Genadige en hemelse Vader, zie neer op ieder van ons. Help ons vanavond. Laat ons deze zaken vanavond zien. Uw Woord en Uw Evangelie is in bepaald opzicht zo eenvoudig. En zo diepgaand. Dat Christus moest komen om te lijden en te sterven voor verloren zondaren als wij van onszelf zijn. Heere, help ons allemaal en trek ons tot Uzelf. Wij vragen in onze geliefde Zaligmakers Naam, om Zijnentwil, Amen.’ [gebed, vertaald]

 

Zondag 30 juni 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – Johannes 1 vers 17