Ruim 700 jaar voor de komst van Christus in deze wereld profeteert de profeet Jesaja over Hem. Het wordt alles nauwkeurig beschreven en geprofeteerd. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot Licht zien. Maar wat is het? Jesaja stelt vragen, er zit een opbouw in zijn profetie. Zo werkt hij toe naar de climax: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Werkelijk een Kind, hét Kind, is het. Hij is het offer. Hij is de van God gezonden Messias de verlossing brengt. Verzoening met God door zalig te maken van zonden, door te vergeven. En men noemt Zijn naam Wonderlijk. Men noemt Zijn naam Raad. Men noemt Zijn naam Sterke God. Men noemt Zijn naam Vader der eeuwigheid. Men noemt Zijn naam Vredevorst. Wie Christus heeft, wie in Hem gelooft en levend aan Hem verbonden is, heeft het eeuwige leven. Hoeveel hebben we Christus nodig.

Jesaja 9 vers 6: ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst‘.

Jesaja’s profetie over de komst van Christus

Niet de eerste keer dat hij de komst van Christus profeteert. Ook al in Jesaja 2. Zo’n 730 jaar voor de komst van Christus. Dit gedeelte van de Schrift is niet geschikt om snel te lezen. En we lezen zo snel allemaal. Om het te begrijpen moet je het luid lezen en in een stille en rustige omgeving.

Het is poëtisch geschreven in het Hebreeuws. Vanaf het begin van het hoofdstuk, vers 2. In het deel van het land begon het. Donkere plaats. Hedonisme. Afgezonderd van het andere deel van het land. Door het leger van Assyrië in handen. Als God op Zijn verborgen manier werkt, dan werkt Hij daar waar het het minst verwacht wordt. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot Licht zijn.

Jesaja spreekt niet over een fysieke gebeurtenis. Hij spreekt mysterieus over een groot Licht. Als hij verder gaat met de profetie wordt het duidelijk. Donker door het heidendom. Zal een Licht schijnen. Je ziet: je stelt vragen. Wat voor Licht? En op welke manier?

Jesaja heeft er eerder over gesproken. De landen zullen komen, toevloeien. Het zal grote blijdschap geven. Jeruzalem. De oogst. Zoals het binnenhalen van de oogst. Wat is het? Wat is het Licht? Deze ervaring van grote blijdschap die beschikbaar is voor mensen? De profetie gaat door. Vers 4. Beelden. Werkend dier. Os dat een juk op zijn schouder heeft. Zoals Gideon een dier had tegen de Midianieten. Waar gaat het over? Van Hem gescheiden? Dat gaat over verloren zijn en gestraft worden.

Vers 5 beantwoordt de vraag ook nog niet. Dit gaat eerst nog over wat het niet zal zijn. Het zal niet door een militaire operatie zijn door een oorlog. De passage bouwt zich geleidelijk op. Verbrand. Door een offer. Mensen zullen getrokken worden uit de duisternis door een offer? Later legt Jesaja het uit in Jesaja 15. Zijn offer. Christus komt om Zijn leven te geven.

Vers 6 is het antwoord. Het is een mysterie. Mensen van hun duisternis verlost worden. Want een Kind is ons geboren. Een Kind doet het? Werkelijk een Kind? Want een Kind is ons. Ons. Heb je het opgemerkt? Heden is u de Zaligmaker geboren, zei de engel tegen de herders. Als een kind geboren is voor de koning. Of een gegeven vader en moeder. Aan de wereld. Ons.

We lezen het in de Psalmen van David. De Zoon des mensen. Niet aan individuele ouders gegeven. Aan ons. Een leven voor anderen. Een Redder, Verlosser. Machtige God een van Zijn namen. In Jesaja 7 vers 14. Een maagd zal zwanger worden en een Zoon baren. Immanuel. God met ons. Tweede Persoon van de Almachtige Godheid in het vlees gekomen.

Aan ons is een Zoon gegeven. De heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam. Jesaja geeft vijf namen hier. Jesaja vertelt het zo dat het al heeft plaatsgevonden. In een moderne Bijbelvertaling zie je vier namen. Wie heeft gelijk? De oude. Wonderlijke Raad en geen komma er tussen. Wonderlijk is niet een bijvoeglijk naamwoord in Het Hebreeuws. Het staat apart.

Zijn Naam is Wonderlijk. Hij is een wonder. Een wandelend wonder nog los van wat Hij deed. Wonder van Zijn incarnatie. Charles Wesley dichtte erover. Hij legde Zijn glorie af. De Godheid lag. Immanuels Naam. Ver boven de mensheid. Onze God is beneden op aarde bekendgemaakt. Hij maakte mensen. Een wonder in Zichzelf. Dat Hij kan komen in het vlees. Het is boven ons voorstellingsvermogen. Hij is een wonder in Zijn macht. Voor ons. Die gezondigd hebben tegen Zijn wet. Een wonder in Zijn barmhartigheid. Hij ging naar Golgotha’s kruis. De Vader legde de eeuwige straf van de Zijnen op Hem. Hij is een wonder in Zijn opstanding uit de dood. Jesaja beschrijft het zo nauwkeurig. De komma is juist.

Zijn Naam zal Zijn Raad. Al de schatten van wijsheid. Het plan van de zaligheid. Zijn wijsheid in leiden van mensen. Nieuw leven. Antwoordt onze gebeden. Naar Zijn perfecte wijsheid. Hij is de sterke God. De sterke Held. God staat boven alles. Het gaat hier over Christus die mens werd en naar het kruis van Calvarie. Hij had ook de gevoelens van mensen. Jesaja is geïnspireerd de sterke God, de machtige Held. De sterke God.

De eeuwige Vader. Verward het ons? De Vader, Zoon en Heilige Geest zijn er. Wat bedoelt Jesaja? De Zoon is gelijk aan de Vader. De Zoon is ook als een Vader voor mensen. Nieuw leven. Bij Zijn Geest brengt Hij ons tot geboorte. Met Vaderlijke liefde. Zo handelt Hij naar Zijn kinderen.

De prins van de Vrede. De vijfde naam. Vrede betekent vergeving, verzoening. Met God verzoend te zijn. Geen oordeel. Niets staat tussen God en hen. We hebben vrede met God. Hij ziet op ons neer en zegent ons. Door Zijn dood en lijden aan het kruis van Golgotha. Hij wint verloren zielen door de liefde. Te keren en te komen tot Hem. Hem te vragen voor vergeving. Wat Hij voor ons gedaan heeft. Ons overgeven aan Hem. Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

Er is nog iets als ik tot de conclusie kom. Vers 7. Als Christus komt zoals Jesaja profeteert is het niet het einde van de wereld. Wat zal het zijn? Een periode in de tijd. Dan  zal Zijn koninkrijk gebouwd worden. We leven erin. Duizenden, miljoenen hebben Hem gevonden en hebben Hem lief. Hij is een heerser. Werk van gerechtigheid. Verbetert hen. Het proces van Zijn heersen dat zich uitbreidt. Met recht en gerechtigheid. Koninkrijk van gerechtigheid. Van nu tot in eeuwigheid. Het start in het land van Juda. Het spreekt over het Licht. Niet door een oorlog maar een Kind. Wat een Kind. Zijn dienst en werk. Tijd van het Evangelie. De ijver des Heeren der heirscharen. Een geestelijk werk. Het is als een vliegtuig dat opstijgt. Je vraagt het af waar het heengaat. Je kijkt in de toekomst. Hoeveel hebben we Hem  nodig. Als je Christus hebt, dan heb je eeuwig leven. De betekenis van leven. Zonden vergeven. Als je Christus niet hebt ben je verloren. Je ziel verloren in eeuwigheid. Hoeveel heb je Hem nodig en Hem zoeken en vinden. Laat ons bidden.

 

Woensdag 25 december 2019 [Eerste Kerstdag] – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Lukas 1 vers 1-20 en Johannes 1 vers 1-18