Jesaja profeteert over de komst van Christus 

De profeet Jesaja profeteert over de komst van Christus in het vlees. In de wijze waarop de profeet Jesaja dit doet zit een opbouw. De grond wordt gelegd om vervolgens over grotere en hogere dingen te spreken. Het gaat over de dag van Christus, Zijn komen naar deze wereld. In de Evangelietijd, tussen Zijn eerste komst zo’n tweeduizend jaar geleden in Bethlehem waar Hij werd geboren en Zijn wederkomst op de jongste dag. Het is de Heilige Geest die werkt in het hart van mensen. Zo komt Christus in ons leven. Dan wandelen we in het licht des Heeren. Komt, u huis van Jakob, de aartsvader waar God Zijn verbond mee sloot: Ik zal met u zijn.

Jesaja 2 vers 5: ‘Komt, gij huis van Jakob, en laat ons wandelen in het licht des Heeren‘.

Het is heel geschikt hoofdstuk om nu voor de Kerst, de incarnatie van Christus in het vlees te preken. Jesaja 1 vers 25. Over de toekomst de kerk van de Joden. Lessen uit het Woord van God. De stad der gerechtigheid. De verandering van het karakter zal beginnen in Jeruzalem. Sion zal verlost worden. Verlossing. Het gaat over de verlossing door Christus voor de Zijnen. Totale verandering van mensen.

Vers 28 gaat over de heidenen. Vers 30 is een waarschuwing voor de Joden. De nieuwe kerk met Joden en heidenen. Deze woorden vormen de grond voor de zaak in hoofdstuk 2 aan de orde stelt. Een visuele profetie. Hij zag de dingen die hij beschrijft. Juda en Jeruzalem. Er zal geen vereniging van Juda en Jeruzalem zijn. Maar in de stad Jeruzalem plaatsvinden.

De profetie van de Messias en de roeping van de heidenen. Het zal geschiedde in de laatste dagen. De profeet Jesaja heeft iets specifieks in gedachten. De dag van Christus. De komst van Christus in de Evangelietijd, de oordeelsdag. De laatste weken, de laatste maanden dat niet. Maar de laatste dag is een beschrijving van de laatste periode. Daar komt het in samen. Zijn werk, verlossende genade. Zijn lijden en sterven voor zondaren. Jesaja 54. Het begin van de kerk. De komst van Christus geprofeteerd. Het is niet alleen zomaar het Nieuwe Testament maar de veel grotere periode. Tussen het twee keer komen van Christus. De toppen van de bergen van het huis van God.

De profetie van Jesaja begint vaak op een aards niveau. Hij voorspelt bijvoorbeeld de ballingschap en het gevangen genomen worden. Aardse dingen in de geschiedenis van de Joden. Grote en geestelijke zaken. Hoe weet hij dat? Wanneer Jesaja gaat van aardse dingen naar geestelijke zaken? Het is als een vliegtuig op de startbaan die opstijgt. Het is vanzelfsprekend. Je weet dat hij over iets veel groters spreekt.

Hij stijgt op van het allereerste begin. Het zal geschieden dag de berg van het huis van de Heere gebouwd wordt. Op de top van de berg. Dat is op aarde onmogelijk. De berg Sion. Er waren veel hogere bergen. Bergtoppen. En de tempel verhoogd worden op de top van de bergen? De taal is te groot voor aardse vervulling. Alle andere heuvelen en bergen. Er gaat iets veel groters gebeuren. Niet in een enkel land. Het is iets dat de wereld zal domineren. Alle naties zullen er naar toevloeien. Het is symbolische taal.

Fysieke vervulling. Natuurlijk ziet Jesaja vooruit naar de komst van Christus. Mensen uit alle naties zullen komen. De kerk is geestelijk.  Je vindt de Heere. Je zoekt Hem en hebt Hem nodig. Geestelijk leven. De nieuwe kerk is wereldwijd, internationaal. Jeruzalem is beperkte tijd en plaats. Het nieuwe Jeruzalem is eeuwig in de hemel. Het oude is geopend bij geboorte, geboren als Jood. Het nieuwe bij wedergeboorte. Bij aardse naties geen keuzes als je daar geboren wordt en daar opgroeit. Maar geestelijk wedergeboren willen inkomen en ze bidden en pleiten bij God.

Bij het aardse koninkrijk is ook veel hypocrisie, aards leven. Maar het nieuwe niet. Het oude leven is bij materiële dingen maar het nieuwe is geestelijk leven. Het werk in hun hart. Ze moeten komen. Met verlangen. Gewillige zoekers. Zonden vergeven. Nieuw leven. Ze verlaten hun oude leven. Alle naties zullen toevloeien.

Vers 3 is de grote verandering. Vele mensen zullen komen en zeggen. Vele mensen zeggen. Deze profetie is niet over een gouden eeuw. Dat alles perfect is. Het Koninkrijk voor God uitgebreid maar nog steeds rebellie. Nog steeds in de wereld. De Evangelietijd. Vele mensen zullen komen en zeggen. Getuigenis van de Heere. Verlaat je leven waar je in zit. Kom laat ons gaan. Naar de berg van de Heere. Mensen zullen bewogen worden in te gaan. Kom, laat ons opgaan. Elk woord heeft een betekenis. Komt tot Christus. Wat een leven. Van een leven waar we mee bezet zijn. Het vervuld ons leven niet. We zijn niet als dieren gemaakt. We zijn gemaakt tot eer en glorie van de Heere. Van een laag leven van materialisme. Laat ons opgaan tot het huis van den God Jakobs.

Bekering is heel werkelijk. Je verstaat het plan van de zaligheid. Je verstaat wat je nodig hebt. Je verstaat Zijn plaatsvervangende werk. Hij geeft je nieuw leven. Totaal anders wereldbeeld. Hij wil onderwijzen van zijn wegen. Het is de hemelse reis waar John Bunyan over schrijft. Het verlaten van de stad verderf. Duizenden met Pinskteren bekeerd uit de Joden. En vele daarna. Ik zie hoe noodzakelijk vergeving nodig is. Gericht op het nieuwe Jeruzalem.

Hoe wil God het doen? Het is Christus zelf. En Hij richten, lees het als overtuigen. Overtuigen van zonden. Richten onder de heidenen. Mensen die niet dachten aan God. Zonder God, zonder Maker zijn we veroordeeld tot geestelijk faillissement. Hij zal overtuigen van wat we nodig hebben. Hij zal met je handelen, overleggen. Kom en laat ons samen richten. Als zijn je zonden zo rood als karmozijn, ik zal ze wit maken.

En van de vruchten is dat zij hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiesen tot sikkels. De profeet Joël gebruikt het ook maar precies omgekeerd. Om voorbereid te zijn op oorlog. Jesaja gebruikt over de komst van Christus. De Heilige Geest werkt in het hart van mensen. Verandering van hart in christenen. Niet meer gedreven bij nationale trots en haat. Dan liefde voor zielen. Evangelie bekend maken aan anderen.

We zien het in de missionaire beweging. In het boek Handelingen. De apostel Paulus die onder de heidenen predikte en vele anderen. Vele mensen gered. Zo is het geprofeteerd door de profeet Jesaja. Christenen niet gered voor smalle  nationale trots en arrogantie. Het is niet een tijd van vrede of dergelijke. Dit is een verloren wereld. Het is gericht op de wederkomst van Christus. Als iemand bekeerd is tot Christus is het niet iets voor een tijdje. Maar voor altijd gered. De volharding en bewaring van de heiligen. Ze willen niet meer terug naar het oude leven.

Er zal ook veel verwerping zijn. Vers 6. Mensen zullen zich wenden tot andere religieuze ideeën of atheïsme. En vers 7 gericht op aardse schatten. Niet tot Christus zich wenden. Vers 8 dienen hunzelf en eigen werken. Niet door Christus maar door eigen verdienste. Vers 9 is beschrijving wat in alle landen is. Mensen buigen voor meer materiële zaken. Vers 10 het is een glimp van de dag van Christus die komt. En het gaat verder over die dag van Zijn komst. Wat van deze wereld is zal vergaan. Veel geld en kunst hoe mooi ook, het zal vergaan. Vers 21. Er zal veel verwerping van deze boodschap.

Maar ik terug naar vers 5. Komt u huis van Jakob en laat ons wandelen in het licht des Heeren. Het is de afsluiting van deze profetie van Jesaja. Je kunt dit op een verkeerde manier lezen. Ik zat op school. Een conclusie van een essay schrijven. Symfonie van woorden. Om alles te concluderen. Maar Jesaja doet dat zo hier niet. Vers 5 niet zozeer een samenvatting van vers 1-4. Het was niet zijn stijl. Zelfs door zijn verschijning zei hij iets tot mensen. Hij droeg sandalen. Hij sprak Evangelische taal. Hij waarschuwde ook.

Geen van zijn profetieën was om te concluderen. Dat het tot een einde kwam. Hij spreekt direct tot de mensen. Woorden van verschijnen. Favoriet woord van hem. Huis van Jakob, niet van Juda. Waarom? Zo typisch. Omdat Jakob was de aartsvader van het verbond. God maakte direct met Jakob een verbond bij Pniël. Ik ben altijd met je. De God van het verbond. Hoe kun je het negeren? Kom nu. Het is gezegd tegen hen gezegd en tegen ons.

Kom laat ons wandelen. Levenslange wandeling. In vergeving en leven. O kom huis van Jakob en laat ons wandelen in het licht van de Heere. Het is een Kerstboodschap. En voor Nieuwjaar als een motto. Kom en laat ons wandelen.

 

Zondag 22 december 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 98 en Jesaja 1 vers 25 tot en met Jesaja 2 vers 5