De profeet Jesaja schrijft over God die de mens tegenkomt. Wij mensen hebben gezondigd, wij mensen erkennen vanuit onszelf niet wie ons gemaakt heeft. In dat opzicht zijn we nog bruter dan de dieren. Maar God komt in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, ons genadig tegemoet. Komt laat ons samen rechten. Waarover? Voor onze zonden en staat voor God en Zijn genade.

Jesaja 1 vers 18: ‘Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de Heere; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol’.

Ons twistgesprek met God

Dit is een grote uitnodiging om na te denken, kom nu. Vanuit het Hebreeuws: kom op nou. Zoals een tegen een sportteam gezegd wordt. Urgentie. Kom nou. Dat is wat we nodig hebben: een aansporing om wakker te worden.

Sommige zeggen dat het iets als een debat is, leg Me jouw zwak voor zegt God. Ik zal je vertellen waarom Ik je gemaakt heb en waarom je tot Mij moet komen. Dat is de roeping. Het staat er in vers 18 als dat het geïntroduceerd wordt. Maar het staat ervoor al in het hoofdstuk. Kom op nou.

Dit is opmerkelijk. Laten we samen rechten. Maar wacht een moment, het is God. In ongeloof en verwerping en Hem negeren en Zijn geboden ongehoorzaam zijn. Hij is de verwonde partij. Als dat er een zaak is tussen God en ons, Hij verbreekt de stilte.

Kom nu laat ons samen rechten. Hij roept. Het is een grote zaak. Waarom zou God zo geduldig zijn, terwijl wij Hem zo tegenstonden? Kom nou als een oproep om nu wakker te worden. Er is de gelijkenis van de verloren zoon. Lukas 15. Hij wilde zijn deel nu voordat zijn vader gestorven was. Wat een vraag om te stellen.

Geef mij mijn deel. De vader geeft het hem. Geeft hem zijn vrijheid. Hij gaat naar een vergelegen land. Niet een nabijgelegen. Zover mogelijk bij de vader vandaan. Dat de vader contact met hem opneemt. Vergelegen land. Hij besteedt al zijn leeftocht, verspeelt. Komt in armoede. Zwijnen weiden. Draf van de zwijnen zelfs.

En dan de tekst, de gelijkenis, wanneer hij tot zichzelf kwam. Wanneer hij kwam. Hij werd wakker. Mijn vaders dienstknechten hebben overvloed en ik lijd gebrek. Wat heb je gedaan. Kwam erop terug en kwam tot zijn vader en zei ik heb gezondigd tegen u.

Als je nooit tot Christus gekomen bent, dan kom tot jezelf. Als je ziek bent. Wat heb je ervan geleerd? Je hebt niets met God. Zoekt Hem niet. Verwacht niets van Hem. Geen leiding in het leven. Je hebt niets. Dit kleine leven en ondertussen denk je dat vrij bent.

Kom nou zegt de Heere. Kijk naar een paar verzen. Vers 2: ‘Hoort, gij hemelen! en neem ter ore, gij aarde! want de Heere spreekt: Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd; maar zij hebben tegen Mij overtreden’. De Heere heeft groot gemaakt. In de eerste plaats hier Israël bedoeld. Wie zijn wij? Veel hoger dan de dieren, speciaal door God gemaakt om Hem te eren. Verstand. Emotioneel systeem, denken en voelen. Zoveel speciale gaven. We zijn in bepaalde mate in naar het beeld van God gemaakt. Natuurlijk verre weg niet wat God is maar iets naar het beeld van God.

Vers 3: ‘Een os kent zijn bezitter, en een ezel de krib zijns heren; maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk verstaat niet’. Israël en ook alle andere volken. Kijk naar de voorbeelden. Os niet van veel betekenis. Ezel, universeel gezien als een dom dier. Die os weet waar zijn provisie is.

En wij weten het niet. Onze provisie komt van God. Vergeving. Leiding. Waarom we leven. En we weten het niet. Nog minder dan de os. Menselijk wezens zijn nog dwazer dan brute dieren. Beschrijving van ons. Dwaze mensen zo voor zichzelf te leven. Elk mens een leugenaar. Zie de televisieshow maar allerlei verhalen om het goed en mooi te laten lijken. Ja sommige nobele dingen maar zoveel zonden.

En God geeft ons een zegen, er is geen hoop voor ons maar kon het zijn dat God ons kon vergeven. Dat er een heerser over onze zonden is. Dat is het christelijk leven. Mensen die zochten naar de Heere die nooit naar Hem zochten. We vragen het van mensen. Ze schrijven het op. Hoe de Heere hen tegenkwam, mooie dingen zijn er te lezen.

In de seminarie cursus wordt dat als eerste gevraagd aan mannen over de wereld. Een man hier uit een bepaald land. Hij was een verslaafde, alcohollist en sloeg zijn vrouw. En wat gebeurde er met hem? God kwam hem tegen. Gaf zijn leven aan Christus.

De apostel Paulus. God kwam hem tegen. Fysieke manier. Je weet het. Op weg naar Damascus. Vertrouwde op Christus alleen. God zei vanaf zijn bekering: je bent een uitverkoren vat. Veel problemen en lijden en uiteindelijk sterven. Je zult veel lijden. En hij ging gewillig. Hij leed het die moeilijkheden.

Zoveel kerken gestart en mensen bekeerd. God bracht de ziel tot leven en bracht in gemeenschap met Hemzelf. Om te verstaan de wil van God en de plannen van God. God doet zoveel voor elke bekeerling. Kom nou zegt de Heere laat ons samen richten.

Denk je dat zonden beter is dan heiligheid? Meer zelfgericht. Denk je dat dat beter is dan voor God om je te helpen. En je te veranderen. En vrede en blijdschap. Wat is je reden weg te blijven bij God en Hem te haten? Vertel me en Ik zal je antwoorden, hoeveel mooier het is dan een leven eindigt met pijn en eeuwige straf. Een leven met vrede.

Vers 5: ‘Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zoudt des afvals des te meer maken; het ganse hoofd is krank, en het ganse hart is mat’. Je verstand is zo geslagen door deze wereld. Deze wereld van de ene seculiere ideologie naar de andere. Ik ik. Wat ik kan bereiken. Wil je dit in het leven?

Als je dat nu 30% bent, dan in een paar jaars 50/60% en tien jaar 90%. Hele verstand ziek. Je gevoelssysteem, emoties. Bij de goddeloze samenleving ga je steeds meer liefhebben wat de vijand van zielen wil. Je smaakt verandert, je gevoel.

Dit is de reden dat God zegt kom laten we rechten. Kom Hem begrijpen. Nooit bij vandaan. Een nieuw hart, een hemelse bestemming. Ik kom terug tot vers 18: ‘Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn’.

In Tyrus de kleden. Gemaakt van insecten. Het maken kon acht, negen keer over gedaan worden. Werd zwaar over de top gedaan. Diep rood. Karmozijn.

Scharlaken. Verborgen zonden. Voor God zijn ze zo vreselijk en niet onder woorden te vatten. Zelfgericht. Zonden van omissie, we deden iets niet.

Constitutionele zonden. We zeggen niet hij loog maar hij is een leugenaar. Zonden wordt wie je bent. Ik heb Hem niet gehoorzaamd. Zonden tegen God en tegen andere gelovigen.

August Toplady die ‘Rock of Ages’ dichtte in 1736. Magazine ‘The Gospel magazine’. Hij schreef een artikel over de nationale schuld. Zo groot dat het toen niet betaald kon worden. We hebben het er vandaag niet over. Van het beschikbare geld. Als de weg gevuld zou zijn met paarden zoveel als de munten die nodig zijn om de schuld te betalen.

Als je zondigt elke vijf minuten. Dat is een redelijke aanname gelet op de zonden. In 70 jaar het aantal is zo groot, ik ben het vergeten wat het was. Daar eindige het artikel. En toen: ‘Rock of Ages’.

Calvarie. Christus stierf voor mij. De reiniging kan alleen van Hem komen. Hoe denk je anders dat je zonden vergeven worden? Door je werken, je baan? Ga elke dag om vijf uur op en doe iets goed, het maakt geen verschil. Drop in de oceaan. Religieuze ceremonies. Een mis. Houdt God van ceremonies? Natuurlijk niet.

In intens contemplatie. Zoals The Beatles jaren geleden deden. Geen enkele techniek van mensen kan zonden wassen. Het kan maar door een daad: God die Zelf kwam, incarneerde. Geboren in Bethlehem. God en mens. Liet het toe naar Calvarie’s kruis te gaan. Plaatsvervangende dood.

Dat is de enige manier om gewassen te worden van zonden. Vers 16: ‘Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen’. Dat kan alleen door tot Christus te komen. Wenend. Ik geloof in Hem. Ik vertrouw mijn ziel aan Hem toe. En als je dat meent met heel je hart, God wil je Zijn kind maken en Hem toebehoren en zet je op de weg naar de hemel. Hoor deze dingen vrienden: laat ons te samen rechten zegt de Heere.

 

Zondag 3 september 2023 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 25 en Johannes 8 vers 20-32