In het Bijbelboek Handelingen staat beschreven hoe de apostel Paulus getuigt koning Agrippa en Festus. Hij getuigt van het werk van de Heere Jezus Christus. Om de ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en opdat zij vergeving van zonden zouden ontvangen. Het is aan de ene kant in de hand van een mens gegeven, maar het is Gods werk die werkt door Zijn Geest. Zo ook met de verspreiding van het Evangelie en de oproep tot geloof en bekering. Vaak zijn er verhinderingen en vertragingen in de bekering. Maar dat is niet aan God te wijten maar aan ons mensen.

Handelingen 26 vers 18 en 20: ‘[18] Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij. [20] Maar heb eerst dengenen, die te Damaskus waren, en te Jeruzalem, en in het gehele land van Judea, en den heidenen verkondigd, dat zij zich zouden beteren, en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig’.

Verhinderingen om Christus te vinden

Dit gaat ten eerste over christenen. En als er zoekers zijn in ons midden of vrienden van je, die de Heere nog niet kunnen zien maar wel willen, welk advies geef je dan? Daarvoor willen we vanavond hulp bieden.

Misschien ben je het zelf. Dat het gebed niet verhoord is. Wat is de verhindering? Vaak aan de kant van de zoeker, en niet aan die van God. Vers 18. De instructies van Paulus om de ogen te openen. Het is vreemd dit zo te lezen, het is zeker het werk van de Heilige Geest. Hoe kan het aan een mens, aan Paulus, worden toegeschreven? Nee, het is de werking van het Woord van binnen. Zonder dat geen overtuiging van zonden.

Desondanks is er een element van een menselijke middel. De roep van het Evangelie wordt door mensen verwoord. De Heere komt erin mee. Het lijkt er zo te staan dat het in de handen van mensen is. Sommige mensen gaan te ver. Door het werk van de Heilige Geest. Ik kan niet oproepen tot geloof in Christus. Maar het is beide. Het is een werk van de Heilige Geest. Maar het heeft God behaagd dat wij constant bewogen worden. Een oefening van de wil. Het is de Geest die in ons aan het werk is. En het zijn wij die onze knieën buigen en voor Hem neervallen.

De ogen openen van duisternis in licht. Heilig gemaakt door het geloof. Er moet verlichting zijn, bekering, een naar God toekeren. Een verlangen om de erfenis, de hemel. En zie dezelfde elementen in vers 20. Dat zij zich zullen bekeren en omdraaien naar God. Het gaat beide tegelijk op. De werken van bekering, wordt duidelijk door de vruchten in het leven.

Wat is bekering? Het begint met een handeling van God. Nieuwe geboorte. Conceptie in de ziel. De Heilige Geest verlicht het verstand. De zondaar is ontwaakt over zijn nood. Het is niet alleen de aarde en materiële zaken. Dit is Gods schepping. Duizend keer hoger dan de dieren. Verantwoordelijk voor God. Maar ik ben van Hem gescheiden. Ziel inactief. Geen communicatie met God. Onder het oordeel. Geestelijk dood. Ik ben ontwaakt over mijn failliet en ontwaakt over mijn schuld voor God.

Het ene moment trots op mijzelf. En het andere moment een andere geestelijke kijk op mijzelf. Wat komt dan? Ontwaakt en overtuigd. En dan komt bekering en geloof. In Christus geloven, Zijn betaling op Calvarie aan het kruis. Hij heeft het alles geleden in mijn plaats. En ik val voor Hem. Het resultaat zal zijn dat die conceptie overgaat in dat ik nu gewetensvol weet dat ik veranderd ben. Zekerheid over de zaligheid. Wil bidden.

De dingen die ik eerst wilde wil ik niet meer. Oude Puriteinen: zonde eerst mijn vriend, het is er nog op een bepaalde manier, maar nu vijand. Als iemand door het horen van het Woord, of een getuigenis, of een goed boek, of de Bijbel voornamelijk, velen in deze gemeente kwamen niet door een woordvoerder maar door het Woord.

Er is vaak een vertraging. In elke vergadering zoals dit zijn er mensen die heel snel tot de Heere kwam. Van hun bezorgdheid en overtuigingen. Soms binnen een uur, of een dag. Maar meer regulier, hoe langer je er bent als een dominee hoe meer je het gaat zien en ik ben oud, meer zie je dat het met een vertraging is. We houden bepaalde zonden vast.

Ik herinner mij een man die wilde niet naar een bepaalde prediker wilde luisteren. Omdat dat leek dat je via de zijdeur naar de hemel kon gaan. Maar wel naar een ander. Die zei je kunt niks meenemen. Geen zonden. Er zijn vaak verborgen. Maar meest frequent is de manier van bekeren. […]

We willen mensen niet vragen welke zonden het zijn. Je moet raad geven zonder dat te weten. We zijn geen katholieke priesters. Als ik luister naar getuigenissen. Ze kunnen zo beledigd zijn dat ze nooit meer naar de kerk komen of in elk geval niet naar die waar jij bent. En het andere is dat ze het niet aan God vertellen. We vragen niet naar persoonlijke details. We geven algemene adviezen.

Soms als we ons bekeren dan hebben we een te flauw zicht op de zonden. Heere vergeef mij al mijn zonden. Het kan zijn dat je niet gehoord wordt. Heere, vergeef mij al mijn zonden. Wat is onze zonde? Het scheidt ons af van God. Onder eeuwig oordeel. We behoren Hem te danken voor alle kracht. We hebben Hem beledigd. Dingen die absoluut tegen Zijn heilige standaarden zijn. Het is niet alleen alles wat je doet maar ook wie je bent. Heb je vandaag gelogen? Trots? Zelfgericht? Maar plaats alles wat je doet aan een kant maar wat ben je? Ben ik van nature zelfgericht, trots?

Je zegt niet slechts Heere geef mij mijn zonden. Je kunt niet alles wat je gedaan heb met God doorlopen. Maar je kunt eerlijk zijn. Je moet een realistische kijk hebben op zonden en de grote kloof tussen God en ons. En alles zal veranderd worden en gekend door de Heere en zeker zijn van de zaligheid.

Soms is het alleen uiterlijk. Judas alleen van een zonde. Bekeerde zich niet voor God maar voor de mensen. Maar niets anders, er was veel meer. Soms bekeren mensen zich van een ding, maar bekeer je van alles vrienden. Een zwakke bekering is vaak de reden.

Soms wordt er excuus gemaakt. Ik stal omdat ik arm was. Maar geen excuses voor God. Het klinkt ernstig, we moeten ons eerlijk en werkelijk bekeren voor God. Dat de prediker zegt dat als ze zich niet bekeren naar de hel gaan. Dat is waar. Maar zij bekeren zich voor de voordelen. Maar niet voor van duisternis naar licht gaan. Voor sommige mensen is er nog steeds dat tegenstaande karakter.

Vrienden kijk naar deze tekst, vers 18: ‘Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij’. En vers 20 een consequentie.

2 Korinthe 7 vers 10: ‘Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid; maar de droefheid der wereld werkt den dood‘. Paulus’ definitie van bekering. Dit is voor christenen hoe om te gaan met zoekers. Dat je bekering diep is. Werkelijk bekeerd en verlangd rein te zijn. Een nieuwe persoon te zijn. Deze dingen wijzen allen naar de oprechtheid van de bekering. We zijn niet gered door de kwaliteit van de bekering. Maar we houden de deur dicht als we zwak zijn in bekering. Dat is vaak de reden van een vertraging in de bekering.

 

Woensdag 5 oktober 2022 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – Schriftlezing Handelingen 26 vers 8-32