Christelijke blijdschap

Anders dan aardse blijdschap is de christelijke blijdschap. Aardse blijdschap is er in de beleving en een fijn gevoel. Dus afhankelijk van de omstandigheden en als het er niet is, dan is er geen blijdschap. De christelijke blijdschap is een zaak van het verstand, over iets verstaan. Te weten dat wat God deed en doet. Te weten dat Jezus Christus volkomen betaald heeft voor al mijn zonden. Christelijke blijdschap groeit overal naar toe en is er zelfs in de diepste noden. Het is dé werkelijke blijdschap die je er bovenuit tilt. Tot verheerlijking van God, in God op te gaan. ‘Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u’.

Filippenzen 4 vers 4: ‘Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u‘.

Christelijke blijdschap

Hoe onderscheid het zich van aardse blijdschap? En hoe wordt het bewaard? Eerst kijken we naar het woord verblijden. Wees vrolijk, blij is de eenvoudige betekenis. Er is een ander Grieks woord wat wordt gebruikt. Verheerlijken. Paulus gebruikt het woord. Opgaan in. Verheerlijken, erin opgaan. Voor de gelovige is in de Heere opgaan. Het is belangrijk om de twee vleugels te zien. Wees vrolijk en verheerlijk. De Heere Jezus Christus en de toekomst van Zijn glorie. In 2 Korinthe gebruikt Paulus het woord verheerlijken meer dan zestien keer. Belangrijk punt.

Wat is het onderwerp van christelijke blijdschap? Wat zijn de belangrijkste onderdelen. Dankbaarheid. En veiligheid. En uitzien naar wat God doet in de toekomst. Het komt van het werk van de Heere Jezus Christus. Hij is ons alles, uit Hem alles. De goedheid en barmhartigheid van God. Het is een manier van denken. Aardse blijdschap is vaak iets emotioneels en raakt je gevoel. Christelijke blijdschap gaat in beginsel over het verstand, iets verstaan. Dankt God ervoor. Iedere christen moet een denkende christen zijn. Als je dat niet doet. Als je God niet dankt. Als het niet in je werkt, dan mis je de blijdschap in God. Als het er wel is, komt het in je. Het komt in je verstand. Als we niet reflecteren, niet nadenken, dan missen we de christelijke blijdschap. Wat God voor ons gedaan heeft. Hoe Christus kwam. Grote liefde. Onze straf op Zich nam. Onze plaats innam. We denken eraan. Het raakt ons. En de onveranderlijke natuur van God. Zijn goedheid en barmhartigheid niet. Zijn Evangelie niet. Hij verandert niet van gedachten. Een geredde ziel die nieuw leven heeft ontvangen, zal het nooit afgenomen worden. Hij doet Zijn werken niet ongedaan. Hij houdt al Zijn beloften. Hij is waarheid in tegenstelling tot in deze wereld.

De kracht die je ontvangt in je leven dan. Gebedsverhoring. Hoe God handelt met Zijn kinderen. In de tijden. Wereldwijd. Je verwondert je over de kracht van God. Jouw God, jouw Zaligmaker. Het is gegeven aan mensen die het niet verdienden. Hoeveel jaar je Hem al niet kent. Leeftijdsgroepen hier vertegenwoordigt. Tien, twintig, zestig. Verwondert je over Gods geduld en het terugbrengen op de weg als we verdwaald waren. Als je hier over nadenkt in gedachten. Christelijk denken. Tijd aan besteden. We kijken het meeste naar Hem, onze Zaligmaker. Wat Hij is en wat Hij gedaan heeft. De wachter van ons leven. Hij weet Zijn plan. Elke stap. Hij weet wat er gebeurt. Welke gebeden komen en worden beantwoord. Dat is een bron van grote blijdschap en verheerlijken.

Mijn gids is de eeuwige God. En speciaal onze Heere Jezus Christus onze Zaligmaker. We kijken naar Hem. Hij nam de straf van mij op Zich op Golgotha. Hij werd echt mens. Om mijn straf te dragen. We verblijden ons dan onze naam in de hemel is geschreven. Waar we voor danken en Hem verheerlijken. Aardse blijdschap gaat over dit leven. Wat we voelen. Samen. Diepe, geestelijke blijdschap is in het verstand.

Hoe verschilt christelijke blijdschap van aardse blijdschap? Christelijke blijdschap begint in het verstand en groeit overal naar toe. Wat er ook gebeurt. Welk lijden ook. Mysterie. Het kan uitgaan naar elke situatie. Zelfs in je sterfuur. Christelijke blijdschap kan je optillen naar blijdschap en vreugde. Aardse blijdschap is fragiel. Ik hoop dat iedereen het heeft, een beetje ervan. Het komt en het gaat. Geestelijke blijdschap is altijd in het verstand. Christelijke blijdschap, geestelijke blijdschap is in waarheid. In feiten. In historie. Het is gefundeerd op een historische gebeurtenis. De incarnatie van Christus. Het grootste gebeuren in de wereld. Het maakte het mogelijk voor mensen om zalig te zijn. Het grootste en zekerste wat ooit plaatsvond.

Aardse blijdschap hangt af van je omstandigheden. Christelijke blijdschap overstijgt de tijd. Wanneer je komt tot Christus en in Hem vertrouwde, geestelijk leven in je ingestort, en liefde voor Christus. Nieuw karakter. Het grootste wat ooit plaatsvond in je leven. Eerste smaak van christelijke blijdschap. Het smelt je hart en beweegt je. Gebaseerd op het Woord van God. Als je het Woord bestudeert en de rijkdommen ziet. Wat God deed en gaat doen. Christelijke blijdschap is in je verstand en het verhoogt je, tilt je erboven uit. Wat een arme wereld. Wat onzeker. Hoe kort ons leven en dan het oordeel. Maar je vond iets meer bestendig in het Evangelie.

Antwoorden op gebeden. Het sterkt je. De omstandigheden worden soms aangepast. Christelijke blijdschap heeft soms speciale momenten. Het gevoel zo sterk en warm. Zoals Wesley die tot bekering kwam, dat moment zo ongewoon en bijzonder geraakt. Paulus spreekt over onuitsprekelijke vreugde en vol van heerlijkheid. Als gelovige in het Woord. Reflectie. Soms zo door overweldigd. Het is de vrede van God die alles te boven gaat.

Hoe ontvangen we het? Bij nadenken. Reflecteren. Contemplatie, beschouwing. Het is niet de muziek bij het zingen van de hymns, we lezen de woorden niet gemakkelijk. Reflecteren. Drinken ze in. Je hoeft geen genius te zijn. De persoon met de grootste denker heeft de grootste blijdschap, nee. We kunnen allemaal reflecteren in dezelfde mate. Zie Christus erin. Reflecteren op Zijn goedheid, geduld en offer. Zie Hem erin. Geef alles aan Hem over. Vertrouw Hem in alles.

Laat je gevoelens nooit door andere dingen optillen. Het is geen christelijke blijdschap. Iets in de wereld. Hier is de verleiding: je gaat erin op, het komt in de plaats van de christelijke blijdschap. En dan ben je verwonderd over dat het grootste er niet is. Het is dan in plaats. Hoeft niet iets slechts te zijn.

Maar als het verkeerd is en meegaat in de wereld, duivel en eigen vlees, dan mis je de christelijke blijdschap. Ik las van iemand die schreef: alle culturen zijn open voor het christelijk geloof. Er lag in besloten dat een cultuur niet slecht kan zijn. Iets dat gemaakt is door een ongelovige, is niet daarom slecht. Als het gaat over een band in de kerk, dan is het niet om het even of het slecht is of niet. Dat argument klopt niet. Niet alle culturen zijn zondig maar velen wel. Bijbel roept op te onderscheiden. Als we de dingen die God wil dat we voorkomen, daarin bezig zijn, dan missen we de christelijke blijdschap. God en de Mammon dienen niet mogelijk. Romeinen 12 vers 1 en 2a: ‘Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt dezer wereld niet gelijkvormig’.

Filippenzen 4 vers 6 en 7. De vrede van God die alle verstand te boven gaat. Alles wat wel luidt. Denk er over na. Het is niet zo dat alle menselijke culturen onschuldig zijn. Selectief. En de God des vredes is met je. Er zit een voorwaarde in. Voorzichtig zijn en niet alles is goed voor. Efeze 4. Moderne entertainment kan er echt niet mee samengaan. Laat het onder u niet zijn. Dwaze praat. Geen overspeler kan zo in het Koninkrijk ingaan. Waar je naar luistert en kijkt. Wat je kijkt op het grote scherm en op het kleine scherm. Geen gemeenschap met de werken van de duisternis. Het is zelfs beschamend er alleen al over te spreken. Kolossenzen 3. Als je met Christus opgewekt bent, laat uw wandel in de hemel zijn. Bedenkt de dingen die boven zijn. Alle duistere werken leiden ertoe dat je geen christelijke blijdschap hebt. Laat je gedachten, je gevoelens niet leiden door dwaze dingen. Het is de grootste fout.

Het is over vele jaren. Pijnlijk te zeggen. Christenen zien zichzelf als slachtoffers. Brachten zichzelf in de positie van grote fouten. Ze keken naar slechte dingen. Luisterden naar slechte dingen. Het is altijd de christen die hier gemakkelijk mee omgaat die valt. De gelovige die op de weg is, is ondergaan naar het droevige vallen.

Hoe behouden we christelijke blijdschap? Verblijdt u altijd. Meer en meer. Zonder ophouden. Hoe het dan met het vallen? De aanvallen van de duivel. Ziekten. Je energie en verlangen en enthousiasme wegneemt. Als je een zwaar temperament hebt. Als je aan depressie leidt. Verblijdt u altijd? Zonder ophouden? Hoe? Moet je het spelen? Tegen beter weten in. Nee nee. Zo niet vrienden. Je moet je gedachten ordenen. Wees voorzichtig met je gedachten teveel ordenen en daarin blijven steken. Denk aan God en Zijn goedheid. Zijn beloften. Zijn werk. Anders denken. Christelijke blijdschap. Bidt voor hulp en reflecteer op de hulp van God.

2 Korinthe 1 vers 5. Richt iemand anders op. We gaan door hetzelfde lijden. Voor je zaligheid. Stop. Breng je gedachten op orde. Denk aan God. Bid. En help iemand anders. Jouw ervaring is niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Verblijdt je in de Heere altijd. Ik zeg het opnieuw: verblijdt je in de Heere.

Laat uw bescheidenheid alle mensen bekend zijn. Wees zichtbaar voor allen. Kind van God. Vertegenwoordiger van Christus. Jouw verantwoordelijkheid en taak. Jou zien op Christus moet zichtbaar zijn voor anderen. We herinneren wie we zijn. De Heere komt. Hij nadert. Het is direct nabij om te helpen. Weest in geen ding bezorgd. Maar in alles bij bidden en dankzegging. Vergeet Hem niet te danken. Dankzegging. Hem verheerlijken. Zelfs een noodgebed moet iets van verheerlijking van God in zich hebben.

De vrede van God. De kroon. Niet na een oorlog. Vrede is meedoen. Erin opgaan. Menselijke taal is niet voldoende om de blijdschap te beschrijven. Zal je bewaren. Zoals bij een kasteel. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Zal bewaren. Heel je ziel. Door Jezus Christus door Hem. Maar geef nooit je christelijke blijdschap op voor iets anders.

 

Woensdag 16 oktober 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Filippenzen 4 – Annual Thanksgiving Day for the work of God and the many blessings over another year