De grootste fout die wij kunnen maken is Gods grootheid onderschatten. Velen rekenen niet meer met God maar Hij is de Almachtige God die ons geschapen heeft en voor wie wij in het oordeel zullen komen. Christus, de tweede Persoon in de Godheid, kwam naar deze wereld om voor de zonden te betalen. Hij verdiende de zaligheid voor allen die Hem gegeven zijn. Vertrouw op Hem, geloof in Hem en u zult zalig worden.

Filippenzen 2 vers 9-11: ‘[9] Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; [10] Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. [11] En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders‘.

De grootheid van de Heere Jezus Christus

Het is niet meer de tijd in de samenleving dat iedereen wist van dat Jezus gekomen was om het oordeel van God te dragen en mensen vergeven konden worden. Maar dat is niet langer meer zo. Zestig, zeventig jaar wisten ze van de basis. De heiligheid van God. In theorie. Zijn barmhartigheid. Deze dingen waren erg bekend. Maar hoe snel verdwenen.

De mens ziet zichzelf nu als een eigen God. Er is geen God buiten hemzelf. Hij plaatst zichzelf in materiële dingen, materialist nu. Niet meer geestelijk. Kinderen groeien op in dit land zonder te weten over God. God is groots onderschat, de Almachtige God.

Houd het ervoor dat Hij de Schepper is en ons zal oordelen. In de media, op de televisie is geen God. De overgrote meerderheid. Er is geen grotere fout dan God buiten houden. We kijken vanavond naar Christus, de tweede Persoon in de Godheid. De Godheid bestaat uit Drie Personen maar is Een God. Er worden grote fouten gemaakt in de wereld. 1998. Nasa. Voor naar Mars. 125 miljoen dollars om te ontwerpen. Lancering overal gevolgd. In September. Tien maanden later uit elkaar geklapt.

Wat was het probleem? Zo basis als wat. Lockheed maakte het. Inches en niet in metrix. Dat was de misrekening. Het kostte hen jaren om erover te komen. Ik wil het menselijk geslacht niet kleiner maken. Maar er zijn vele boeken geschreven over grote fouten. Misberekeningen. Maar er is geen grotere fout, geen grotere dwaasheid dan onze God te onderschatten.

Je hebt misschien geen interesse, geen gedachte aan God. Dit Hem te kennen, te bestuderen. Dat is het hoogste doel in het mens. Mens hoogste doel is God groot maken en Hem verheerlijken voor altijd. Je mist het punt voor altijd. Een dag zul je Hem ontmoeten.

Deze avond zullen we de grootheid van de Heere Jezus Christus bezien. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is. Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie. Christus is gekomen. Belichaming van de Almachtige God. Van de macht van God. De heiligheid van God. En reinheid van God. De belichaming van de zachtmoedigheid van de Almachtige God.

Vers 6: ‘Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn’. Het is niet eenvoudig te begrijpen. Het gaat hier over Zijn permanente natuur. Hij is van eeuwigheid God. Die in de gesteltenis van God is. Geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn. Christus, die op elke manier God was, heeft op geen enkele manier gedacht om aan de aanwezigheid van God de Vader en de Heilige Geest vast te houden maar bereid om voor een tijd te komen. Om onze Plaatsbekleder te zijn.

Zijn glorie in de hoge teveel aan vast zou zitten dat Hij zou komen om onze Zaligmaker te zijn. Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden. Het Grieks zegt letterlijk iets dat Hij Zichzelf leeg maakte. Maar wat betekent het? De moderne vertalingen hebben dit het ervan gemaakt dat Hij zich leeg maakte. Maar dat is niet wat er staat. Hij beschaamde Zichzelf.

De King James Bijbel slaat de spijker op z’n kop. En een andere vertaling dat Hij Zichzelf niet rekende. Hij bleef God. Afgezien van Zijn duizenden wonderen die vol compassie waren, toonde Hij bij tijde Zijn Godheid. Toen ze Hem wilde doden, ging Hij door het midden van hen.

Charles Wesley: is mens geworden. Hij nam de gestalte van een dienstknecht aan. Hij heeft het beoefenen van de heerlijkheid afgestaan om te komen. Geen mens voldoet aan de standaarden van God. We zijn gevallen. Niet geschikt voor de hemel. We moeten gestraft worden voor de zonden.

Hij heeft volmaakt de wet van God gehouden voor alle die Hij redt. Zijn rechtvaardigheid verdient de zaligheid voor allen die Hem vertrouwen. Hij moest Zich kwalificeren om Zaligmaker maken. Hij verdiende de hemel. Door Zijn gestorte bloed. Hij offerde Zijn rechtvaardigheid op voor ons. Als Hij een keer gezondigd zou hebben, dan zou Hij Zichzelf verdoemd hebben. Maar natuurlijk kon het niet. Hij is God. Hij ging naar Golgotha om voor ons de zonden te dragen.

Versta je deze dingen? Hier is waar Paulus over schrijft. Vers 8. En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. Waar Hij in Zijn heilige ziel de schuld voelde van allen die vergeven worden. Namens hen droeg Hij het.

De dood van Christus was vrijwillig. Hij hield nooit op te houden God te zijn. Hij kwam als een dienstknecht van de Vader. Maar Hij was gelijk aan God de Vader. Maar Hij kwam als een dienstknecht. Hij kwam als een mens. Hij kon gedood worden en lijden. Hij stond Zijn rechtvaardigheid af. En is niemand als Jezus Christus de Heere.

Ik heb macht het leven af te leggen en weder te nemen. Laten we denken over Zijn verheerlijken. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is. Opgestegen tot de hoogste plaats. Daar was Hij voorheen. Zijn vernedering is compleet veranderd. God heeft Hem uitermate verhoogd. Als Heerser en Rechter. Alle knie zich zal buigen. Zij die nu niet buigen voor Hem zullen dat op de dag van het oordeel doen. Elke tong zal op een verschillende manier Hem belijden. Hier wordt gezegd: God heeft Hem verhoogd.

Had God niet Zelf de macht om uit de dood op te staan en op te varen naar de hemel. Waarom staat hier de Vader? Christus had de macht en deed het om uit de doden op te staan. Lid van de Godheid. Maar ook God de Vader doet het. Hij keurde het goed. De Schrift verteld ons dat Christus gekwalificeerd was om te doen wat Hij deed. Hij betaalde. Zijn rechtvaardigheid was meer dan genoeg om ieder die gered wordt in de hemel te brengen. Hij doet het door de goedkeuring van de Vader hetgeen ons toont dat het heilig goedgekeurd is door de hemel.

Vers 9. Verdienste ontvangen een Naam boven alle Naam. Maar Hij had dat toch al? Hij kwam in een menselijk lichaam. Wat kan Hij ontvangen als een verdienste? Je kunt niet groter zijn dan een lid van de Godheid. Wat had Hij toen Hij ten hemel opvoer dat Hij niet had ervoor? Hij heeft de zaligheid aangebracht. Hij heeft het gedaan vanwege de vreugde die Hem was voorgesteld. Iedereen voor wie Hij het deed, krijgt Hij de beloning. Dat moest Hij veilig stellen.

De dood van Christus. Een lijden die alles te boven gaat die niet kan worden geweten door wie ook maar. Lijden in de ziel. Hing in de zon. Hij werd gegeseld. Wonden open. Maar er was een andere kant van Zijn lijden. Wat we konden zien was maar een fractie van wat Hij leed. In menselijke taal: God verborg Zijn aangezicht voor Hem. De eeuwigheid straf die wij verdienen.

De hymn: ‘How willing was Jesus to die, That we rebel sinners might live! The life they could not take away, How ready was Jesus to give!’ De verzoenende dood van onze Heere en Zaligmaker. Voor vijanden. Dat waren wij. Die Hem verwierpen. Hij deed het voor Hem die tot Hem komen door Zijn macht en genade. De grootheid van Christus. Zijn macht, Zijn offer, Zijn liefde.

Zijn Namen. Wonderlijk. Prins van de vrede. Alpha en Omega. Een van Zijn namen is Middelaar. Lam van God. Hij is genoemd de fontein van zegen en leven. Gods onuitsprekelijke gave. Hij is zo groot. Het Licht van de wereld. De Medicijnmeester. Kom tot Hem, vertrouw op Hem. Bewonder Hem. Vraag voor Zijn vergeving en macht in je leven. En Hij zal je veranderen. Geloof in alles wat je Hij voor je deed. Onderschat nooit Christus, het is de grootste ramp, de grootste fout die je kunt maken. Ik toonde je Christus de Heere en Zaligmaker.

 

Zondag 23 mei 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Londen] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 107 vers 1-22, 43 en Johannes 12 vers 23-40