De apostel Paulus wijst de christenen in Efeze op het wandelen in en voor het licht. In het christelijk leven is er die nieuwe werkelijkheid van het licht en niet meer van de duisternis. De onvruchtbare werken van de duisternis dienen te worden bestraft, de zonden aan het licht worden gebracht. Christenen zijn geroepen in een tijd en op een plaats. Om als wijze mensen de tijd uit te kopen, de tijd van het Evangelie.

Efeze 5 vers 8: ‘Want u waart eertijds duisternis, maar nu zijt u licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts‘.

Wandelen in en voor het licht

We hebben in vers 8 wandelen in het licht. Ook in vers 2. Wandelen staat centraal in het gedeelte. Vers 15. Ziet dan, hoe u voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Christelijke wandel consistent.

Duisternis betekent in geestelijk, zonden. Nu wandelen in het licht. Groot verstaan van het Woord. De tijd. Niet op jouw rekening maar voor jou door Christus’ rechtvaardigend offer op het kruis. Nu ben je anders. Wandel zo dat je het licht laat zien dat in je is.

Gebracht tot bekering en geloof. Je moet dat nu laten zien aan anderen om je heen. Nieuw doel in je leven. Vers 9. Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid. Goedheid. Liefde. Rechtvaardigheid. Bekend zijn door deze dingen. In de familie, plaats van werk. Goedheid. Rechtvaardigheid. Morele wet en standaarden van God. En waarheid. Niet alleen eerlijkheid maar zuiverheid. Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid.

Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. Het betekent als toetsen dat het leven met de Heere allerlei voordelen oplevert. In tijden van moeilijkheden, dan gezegend. Beproevende, betonende. Behaaglijk voor God, een leven overeenkomstig Zijn genade. Vers 11. Ook relevant met afzondering hiervan: En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Hier stoten veel evangelische mensen zich aan. Met wandelen in het licht hebben ze geen moeite. Maar wel met geen gemeenschap met de onvruchtbare werken.

Ik las een boek om het te beoordelen. Ging over het ‘doen van de kerk’. Hoe de kerk in te richten. We moeten ons aanpassen. Met je buren naar de film gaan. Aan hun activiteiten meedoen. Met hen naar het café gaan. Alleen dan win je hun respect. Het is juist afzonderen ervan. Niet in hardheid en trots. Maar toch onderscheiden ervan. Dat is waarom er een massieve ongehoorzaamheid is hij de evangelischen.

Niet delen in de onvruchtbare werken van de duisternis. Het geldt voor de kerk, liberale theologie en kritische theologie. Niet gelooft in totale inspiratie van het Woord, het verzoenende offer van Christus. Het heeft met onze feestjes te maken. Op kantoor. Dingen die te maken hebben met de zonden.

Maar nu een positief woord. Maar bestraft ze ook veeleer. Het Griekse woord betekent breng verborgen dingen aan het licht. Toen ik een wereldling was en een zondaar tegen God zoals we altijd zijn maar je weet wat je bedoelt. Maar ik realiseerde niet mijn verlorenheid voor God. Opstand tegen God. Het Griekse woord betekent breng het aan het licht. Dat het zichtbaar wordt wat er gaande is.

Romeinen 7 vers 7. Is de wet zonde? Nee. Ik heb de zonde gekend dan door de wet. Vol van lust, overspelige positie ingenomen, maar u zult niet begeren. Paulus had een naam overal gekend. Hij wist niet dat het begeerte was, alles voor hem. Of iets van de rijkdommen die anderen predikers hadden. De Joodse leiders. Hun comfort, hun grote huizen. Tot op een dag dat God in zijn hart sprak: u zult niet begeren.

Toen het gebod kwam, werd de zonden openbaar. Ik stierf. Veroordeeld zonder hoop op God en hemel. Ik was gevonden als dood. Het moest met doden voordat ik Christus vond en leven. Het is ook in het Evangelie van Johannes. Johannes 16 vers 6 en 7. Het is tot u nut dat Ik wegga, dat de Heilige Geest de Trooster komt, en als Hij komt zal Hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Brengt aan het licht.

En dan Efeze 5 vers 12. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Neem eerst vers 12 in de objectieve zin. Heimelijk in zonden. Dat waren wij. Zonder God. Als je vers 13 bij vers 12 neemt, Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht, er is schaamte. Vers 12 brengt schaamte om slechts erover te spreken.

Je moet bestraffen die zondaren doen, dan door zo te doen breng je schaamte. Als de Heilige Geest aan het werk is, wordt het openbaar gemaakt. Ik ben benieuwd of het een persoon was die zei, je bent begerig, Saul. Of dat het God Zelf was die direct tot hem sprak of een ander persoon.

Maar je kunt niet rondgaan en iedereen bestraffen. Dat mensen zondige dingen doen. Dat is ingewikkeld. Daarom past het op de prediking. Ik deed het ook. Je kunt ze dat niet zeggen, je zegt kom tot onze kerk en woorden van het Leven. Dat is eenvoudiger als het daar gezegd wordt. Door het werk van de Heilige Geest die aan het werk is wordt het toegepast. Er moet Evangeliebediening zijn. Dingen aan het licht gebracht worden. En schaamte.

We laten niet alleen licht zien maar spreken er ook over. Mensen laten zien dat ze zondaren zien en dat ze Christus nodig hebben en dingen tot Leven brengt. Vers 14 en 15. Mogelijk uit Jesaja 60 vers 1. Het idee is hier dat het Evangelie het zegt. Christus zegt het. Waak op, slapende ziel. Daarom zegt Hij: Ontwaakt, u, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.

Als de Heere gelegenheden geeft, breng aan het licht de noodzakelijkheid van vergeving. Het gaat over getuigen en spreken over het licht. Ziet dan, hoe u voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Heel precies wandelen. Niet als dwazen leven. Aanbidding overslaan. Vergeten het doel waarvoor je leeft maar als een wereldling en dingen verzamelen. De tijd uitkopende want de dagen zijn boos.

De tijd uitkopen. Wees heel voorzichtig met de tijd. We kunnen een preek houden en dat is heel nuttig om de tijd het beste te besteden. De tijd uitkopende? Welke tijd? Alle tijd? Nee, deze tijd waar je in bent. De huidige situatie, de tijd uitkopende. Hoe weten we dat de apostel is specifiek? De huidige tijd is een aangrijpende, kwade tijd. We kunnen het uitkopen, terugkopen.

Ben je een student? Het vers spreekt tot je. De tijd waar je in bent. Studententijd. Je hebt heel veel openheid. Niet lang en je zult in een kantoor zijn, of eigen zaak. Als student het leven met een snelheid van 50 mijl per uur. Aan het werk dan 90 mijl per uur. Dan minder mensen om je heen. Je kijkt terug op de tijd. Had ik er maar meer gebruik van gemaakt. Het raam van gelegenheden/kansen. De tijd uitkopende van het Evangelie.

Het was in 1990 dat ik naar Moskou ging om te spreken voor Baptisten predikers. De gelovigen in Moskou startten boekwinkels in de metro. Er kwam gelegenheid. Liberale vrijheid. Ze namen de gelegenheid waar en er waren rijen mensen. Niet iedereen kon boeken kopen, ze openden bibliotheken. Er waren geen geestelijke boeken. Wat deden ze? De hoorden de woorden van de apostel in hun oren. Koop de tijd uit.

Wanneer de Heere je thuis haalt, en we kijken terug op onze tijd, terug te kijken op de tijd en plaats waar we waren. Als je ziek bent, in het ziekenhuis, wie is om mij heen? Tot wie kan ik spreken en getuigen. Dit is een plaatsing. Ik kan de tijd uitkopen voor de Heere. Het licht verspreiden voor de Heere. Ik ben oud. Hoe ben ik in de familie. Klaag ik over kleine pijnen of zien ze een helder licht van een christen? Dat is wat de apostel Paulus zegt: koop de tijd uit.

Uitzendingen. We zijn in deze tijd niet op de BBC. Maar op de vrije kanalen. Hoelang zal het nog zijn dat het Christelijke van het internet verwijderd is? Denk je dat het ver weg is? Ik denk dat het nabij is. Uitgeworpen te worden. Gooi ze uit de tempel zoals met de christenen gebeurde. We hebben niet een God maar meerdere. Het was een vreselijke tijd voor christenen. Een tijd van zoveel immoraliteit.

Tijd van licht en zaligheid en begrijpen van hen die gered zullen worden. Ik kan de plaats waar ik geplaatst ben de tijd uitkopen? Ja, wij kunnen tot op de hoogte die de Heere ons geeft. Vers 17. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij. Het is een groot gedeelte.

 

Zondag 22 augustus 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 65 en Efeze 5 vers 1-17