God leidt ons door Zijn Woord. Dat geldt ook voor de ambten in de christelijke gemeente. Niet wat mensen willen is bepalend, maar het onderwijs in het Woord. Christus de Zoon van God heeft Zijn gemeente verworven en deelt de gaven uit. Tot opbouw van het lichaam van Christus.

Efeze 4 vers 8: ‘Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven’.

Het doel van predikers

We hebben de acht argumenten bekeken van Paulus over de eenheid in de gemeente. De zeven en de additionele over het uitdelen van de gaven. Nu komt hij tot de gaven. Hij noemt ze niet allen.

Het is een citaat van Psalm 68 vers 18. De gaven van het leren komt uit de profetie. God spreekt tot David in die Psalm. Als je het leest, het is een lange Psalm, over overwinningen. Het lijkt over een overwinning te gaan maar blijkt over vele overwinningen te gaan. Bevrijd. Niet altijd maar heel vaak. Het brengt op een algemene manier de overwinningen behaald in het verleden bijeen. Het kijkt terug en vooruit. Komt tot de climax in vers 18. Over Christus’ hemelvaart.

Natuurlijk het is in de taal van de Psalm. Zijn opstanding uit de dood en opvaren naar de hemel. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Een menigte van gevangenen. Dat is precies wat is bedoelt, uit het Grieks. Precies zoals uit het Oude Testament.

Wie heeft Hij gevangen genomen? Sommige denken, en dat is op zichzelf waar, de vijanden genomen heeft. Maar dat is hier niet bedoeld. Het gaat over een menige van mensen die Hij gered heeft. Ongelovigen uit de Joden en heidenen heeft Hij gevormd tot gelovigen. Sommige werden apostelen, profeten, evangelisten. Zijn wij rebellen en getransformeerd.

Zij werden als gave geven aan de Nieuw-Testamentische kerk. De apostel legt het uit in vers 9. Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald. Voor ons is het kraakhelder. Weet je wat het betekent? Dat Hij temidden van een gevallen menselijk geslacht kwam.

Sommigen gaan te ver door te zeggen dat hij in de hel was. In de Apostolische geloofsbelijdenis staat dat Hij neerdaalde ter helle maar betekent niet dat Hij in die plaats van maar onze hel op Zich nam.

Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Hij vult alles met Zijn invloed en barmhartigheid. Zijn verlossende werk gaat door in het bekendmaken van het Evangelie. Machten komen op en zien er zo machtig uit, maar het is Christus die een woord zegt en vallen weg in een moment. Hij laat ze toe voor een tijd en dan zijn ze vergaan. Hij houdt de kerk vast. Hij brengt alles tot het einde.

God heeft de bediening gegeven. Het zijn niet zij persoonlijk die de gift zijn. Het zijn er die dat denken. Niet alleen Pausen, die niet gered zijn, aartsbisschop. Er zijn zelfs Bijbelgelovigen die denken dat ze autoriteit hebben. Beslissingen nemen in je leven. Ze brengen het Woord. Zodat het God is die hen door Zijn Woord leidt.

Hij heeft sommigen tot apostelen gegeven. Er zijn er vijf genoemd. Geen wig drijven tussen herders en leraars. Er kunnen leraren zijn zonder herder te zijn. Apostelen zijn apart gezet om gezonden te worden.

Alleen toen had God apostelen gegeven. Elf. Er waren eerst twaalf discipelen maar Judas was er niet meer bij. Later eentje erbij. En Paulus de dertiende, laatste apostel. Ontijdig geboren. Hij werd direct geïnspireerd door de Heilige Geest. Ze hadden allen de verrezen Heere gezien. Paulus ook. Vandaag zijn er die zich apostel noemen maar hebben de Heere niet gezien. Hoe kunnen we ze onderscheiden?

De apostelen waren voor eens en altijd door God gebruikt om de kerk te planten. Ze hebben het patroon van de kerk gezet. Sommige, de meeste van hen zeggen de oude geschriften, de marteldood gestorven zijn. Ze waren allen arm. Voorbeelden voor ons. Dominees die vandaag rijk zijn, zijn de Schrift ongehoorzaam. Is heel gevaarlijk. Hoe leidt je een megakerk? Als ze rockmuziek willen, geef je. En als je ze niet geeft, gaan ze naar een andere. Dat maakt je rijk. Je gaat grenzen over om rijk te zijn. Megakerken vooral in Amerika en twee hier.

Er waren sommige profeten in die tijd. Een paar. Hooguit  twee of drie. Geratificeerd door elkaar. De profetie moest overeenkomen. Wat was het doel van de profeten? Ze hadden de hele Schrift nog niet. Paulus was zijn geschriften nog aan het schrijven. Toen de Schrift nog niet compleet was, waren er een paar die door directe inspiratie de doctrines leerden. Maar zij stierven ook.

Zoals de hymndichter: profeten zijn niet meer nodig, de Zon is opgegaan. Het werk van de profeten zat erop in de eerste eeuw van de kerk en zij stierven. Evangelisten. Handelingen 21 vers 8. Fillipus. Timotheüs wordt ook genoemd een Evangelist te zijn. Als een kerk twee herders heeft, en ook Evangelisten, dan moeten ze ook de verschillende rollen taken. Als de herders niet goed menen te zijn in het brengen van het Evangelie, dan een Evangelist nodig. Alle drie de functies moeten in de kerk zijn. Evangelist, herder en leraar.

Herder leidt in het Woord. Tot het Woord. Van de preekstoel en in individuele gesprekken. Herder, pastor, van het woord leiden. Niet psychologie maar uit het Woord leiden. Toezien op de kudde. Je kunt er meer dan een hebben. Leraren. Er zit iets in van dat het wordt opgevolgd. Het woord suggereert dat het iets is dat samen opgaat. Dat is ook zo: herder en leraar.

Je leert zodat het dingen die nagevolgd kunnen worden. En ook kunnen worden onthouden. Vervliegen zo uit gedachten. Je hebt dat in gedachte. Leren en constant in gedachten hoe te leren. Dat is ingewikkeld. Is dit te onthouden? Dat heb je constant in gedachten. Herder, leraar, Evangelist. God moet je bereid maken.

Het is geen besturing door overeenstemming. We zeiden dit als Baptisten en non-conformisten al voordat de democratie hier was. God roept dienaren en predikers. Geen overheid bij consensus.

Ik moet eindigen. Vers 12. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus. De vervulling. De hogere klasse zij hadden ‘afrondingsscholen’

Voor de vervulling, compleetmaking. Bekering verandert ons zo dramatisch. Zoveel te doen in ons. Heiligmaking gaat door. Het gedrag van christenen overeenkomstig het Woord.

We hebben een komma in het vers. De moderne vertalingen hebben de komma weggelaten. Dat is correct. Herders en leraren ons vervullen tot  volmaking der heiligen. Er is een lichaam. Vers 16 opnieuw. Dit is het grote onderwerp van de bediening. Om de gehele bediening vol te maken.

Er zijn kerken waren actieve werkers zijn en toeschouwers. Dat is niet de Nieuw-Testamentische kerk. Toeschouwers misschien bekeerd. We zijn als het goed is allen werkers. Mensen Christus laten zien. Zijn opofferende op Calvarie. Zijn regering over ons. Alle bediening wijst naar Hem de Zaligmaker van de wereld. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus.

 

Zondag 6 juni 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 119 vers 1-16 en Efeze 4 vers 1-15