Wij kunnen de Geest van God, de Heilige Geest, bedroeven. De Heilige Geest werkt in de harten van mensen. Hij raakt het geweten aan, geeft de nieuwe natuur en kracht om tegen de zonden te strijden. Door te liegen, stelen en een vuile reden uit onze mond bedroeven we de Heilige Geest. God zal dan als het ware Zijn aangezicht van ons verborgen houden.

Efeze 4 vers 30: ‘En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken u verzegeld bent tot den dag der verlossing’.

De nabijheid van de Geest

Het is aantrekkelijk om te beginnen met vers 30, bedroeft de Heilige Geest niet. Maar het begint met het praktische onderwijs. Vers 25, 26. Het benoemen van de zonden.

Vers 28. Laat die steelt niet meer stelen. Het zijn de woorden van de Heilige Geest. We zullen geoordeeld worden voor elk ijdel woord wat we spreken. Onnodig woord. We zullen geoordeeld worden voor alles wat niet productief is en niet gezegd had moeten worden.

Bedorven spreken. Onrein spreken. En meer. Oneerlijk spreken. Een heel spectrum. Geen vuile rede ga uit uw mond. Alleen dat nuttig is, een ander opbouwt. Opdat zij genade geve. In de ruimste zin van het woord. De genade van het Evangelie, de genade van Christus.

Genade geven. Woorden van zaligheid. Bemoediging. De vraag zet stil. Wat draag ik uit door mijn woorden? En dan komen we aan bij het bedroeven van de Heilige Geest. Maar eerst de positieve zaken in vers 29.

Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen. Werken dat pijn doet. Hoeveel van ons kiezen niet in het leven voor wat gemakkelijk is. En een kleine bijdrage voor de moeilijke dingen. Wie doet de vervelende dingen in het huis?

Ik ken mensen die er erg van houden om met de boeken bezig te zijn. Maar de doen geen andere dingen. Ja, ik doe mijn werk. En dan het vervelende werk aan anderen overlaten.

Sommige nemen het te letterlijk en beweren dat christenen alleen met de handen mogen werken. Maar dat is niet zo. Hetzelfde als stelen. Het is veel meer dan alleen maar stelen met de hand. Stelen tijd als werknemer, hoevelen doen dat niet? Stelen met het hoofd.

Jongeren, als je vooruitkijkt naar wat te doen in het leven, kijk je naar iets dat iets bijdraagt aan de samenleving? Natuurlijk zijn we allemaal maar een klein schakeltje in de machine en toch: is het iets goeds? Of is het alleen maar gokken? We moeten iets goeds doen. Om aan anderen uit te delen.

Niet alleen voor het gezin te zorgen. Dat is vanzelfsprekend. Heb ik gezorgd voor de behoeften van het gezin, en blijft er dan over voor anderen. Om in hun behoeften te voorzien. Ook voor het werk voor het Koninkrijk van God.

En dan komen we bij vers 30. En bedroeft de Heilige Geest niet. Het woord bedroeven komt van het woord kwellen. Bij boosheid, leugen en alle andere vormen. Je kunt de Heilige Geest uitblussen. De apostel Paulus beschrijft de Heilige Geest als een vuur. Het vuur dat het hart verwarmt. Je kunt de Heilige Geest weerstaan.

Handelingen 7. Beeld van je schouder voor de deuropening houden dat iemand er niet in kan. De Heilige Geest die het geweten beweegt. Of ons laat getuigen op een bepaald moment. Maar je kunt Hem weerstaan. Je kunt de Heilige Geest weerstaan. De Geest van de genade. Je kunt Hem beledigen. Negeren. De aanraking van het geweten. Dit of dat te doen in overeenstemming met het Woord.

Ik zal dit of dat doen, je weerstaat de Heilige Geest. De Geest die je bijstaat in de nieuwe natuur en tegen de zonden. Allemaal staan ze in het licht van bedroef de Heilige Geest. Natuurlijk is de Heilige Geest niet zo bedroefd als wij. En toch op een bepaalde manier. Wij kunnen dat niet voelen. Hij is de Heilige Geest. Niet zelfmedelijden van de Heilige Geest. Maar op een bepaalde manier bedroeven we de Heilige Geest.

Op een bepaalde manier is Hij van ons afgedreven. En tegelijk is Hij niet van ons vandaan. Ik zal u nooit begeven en verlaten, zegt de Heere. En toch moet de Heilige Geest Zijn aangezicht bedekken van ons. Omdat we liegen, stelen. Hij moet van ons wijken.

Psalm 71 vers 13. Hij heeft vijanden die hem bijna verslagen hebben. En dat God Zijn aangezicht van hem verborgen heeft.

Thomas Todhunter Shields, predikant in Toronto, Canada. Er was een diaken in de kerk waar hij niet helemaal overeenstemde. De diaken was stil, hij was extravert. De man was ziek en had de kans om naar hem toe te gaan en hem te bemoedigen en het goed te maken. Maar hij ging niet. Maar hij kon niet werken, niet studeren, gedachten kwamen niet, hij wilde ontspannen door wat te lezen. Het duurde een dag of zo. Totdat hij zich realiseerde dat de Heilige Geest van hem geweken was. En toen ging hij en loste het op met de diaken en daarna kon hij weer werken.

Psalm 143. Mijn ziel dorst naar u als in een dorstig land. Verberg Uw aangezicht van mij niet. Op U vertrouw ik. Ik hef mijn ziel op tot U. De voorbeelden van het verbergen van het aangezicht van God. Je kunt de Heilige Geest bedroeven, weerstaan, uitblussen. En dan is er verlies van licht, zekerheid, van bijzondere gelegenheden, van gebeden. Paulus zegt het krachtig: bedroef de Heilige Geest.

Als we Hem bewaren en Hem aanroepen, dan wil Hij ons helpen en oprichten. Onze geestelijke Gast van binnen nooit aanvallen. En dan verder in vers 31 de verzegeling van de Heilige Geest. Welken u verzegeld zijt tot den dag der verlossing. Zoals een document voor vastgoed. De verzegeling. Jouw zaligheid als je werkelijk gered bent, kan nooit verloren gaan. Wat is het beeld? Je nieuwe natuur. Nieuwe verlangens. Niet meer een wereldling. Niet meer afhankelijk van deze wereld. Een verlangen om God te behagen en honger en dorst naar rechtvaardigheid.

Streeft naar heiligheid. In de familie. Op het werk. Wat een tragedie als ik niet meewerk als het ware met de heiligmakende Heilige Geest. Die je helpt tegen de overgebleven zonden. Tot de dag van de verlossing. Hoe heeft de Heilige Geest ons liefgehad, liefde van de Vader in de eeuwigheid dat wij gered zouden worden, liefde van de Zoon die zei Ik zal komen en liefde van de Heilige Geest die ons doet opstaan, overtuiging van de zonden, dat God de wereld zo lief had dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf. Het is het werk van de Heilige Geest.

De geduldige liefde van de Heilige Geest. Kwam in mijn hart. Bekering. Bracht mij naar Christus. Vaak moet je iets reinigen wat vuil is dat je deed voor jaren. Vreselijke wat je deed. Hoe de Geest moet komen om die liefde voor zonden weg te nemen, dat te haten, en een liefde en verlangen naar Christus.

Hoe kunnen we Hem negeren, beschuldigen? Kun je dat alles zien in bedroef de Heilige Geest niet? Tot de dag van de verlossing en dan in de hemelse glorie ingaat. Nu tot slot vers 31. Misschien vroeg je je af waarom Paulus over liegen, stelen sprak. En nu erop terugkomt? Wat is anders? Nu gaat het over het geestelijke zin. Deze moeten specifiek uitgebannen worden uit het huisgezin van God. Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid.

Wat is het het verschil tussen toornigheid en gramschap? Vastgezette toorn en een uitbarsting van woede. En geroep? Falen door de emoties niet te beheersen. Met alle boosheid. Tegengestelde van compassie. We hebben naar de zonden gekeken die de Heilige Geest bedroeven. We eindigen positief. Vers 32. Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. Hymn uit het midden van de negentiende eeuw. Over de Heilige Geest, hymn 310. Hoe de Heilige Geest ons moet helpen!

 

Zondag 1 augustus 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 63 en Efeze 4 vers 17-32