De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christelijke gemeente te Efeze over hoe het er in de kerk aan toe behoort te gaan. Het gaat alles om de waarheid. De enige waarheid van het Evangelie, waarvan Christus het Hoofd is. De leden van de kerk vormen samen het lichaam van Christus en worden opgebouwd en bouwen elkaar op in de waarheid. Het is het Woord van God dat stand houdt, eeuwig is en alles overwint.

Efeze 4 vers 15 en 16: ‘[15] Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus. [16] Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde‘.

De rijkdommen van de waarheid

We zijn nu bij het praktische gedeelte van dit hoofdstuk. Over de kerk, het lichaam van Christus. Vers 16: ‘Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde’.

Het sleutelwoord van vers 15 en 16 is waarheid. De waarheid. Niet alleen maar over eerlijk zijn, zoals een moderne vertaling heeft. Dat is natuurlijk vitaal. Maar de waarheid spreken. De apostel spreekt natuurlijk over de waarheid van God. De leer van genade. De leer van het Evangelie dat de ziel redt. Dan de grote leerstellingen van God hoe Hij handelt met mensen. De leer van het geloof. Het is belangrijk om dit te benadrukken.

De eenheid in het geloof. Over God, de zaligheid, hoe te leven voor Hem in het geloof. De kennis van de Zoon van God. De gemeente als een lichaam. Groei in de waarheid, ervaring van God, groei in de waarheid fundamenteel. Niet meer als kinderen die zomaar bewogen worden. Zoals een schip in het beeld. Door alle wind van leer. Opgroeien in Hem in alle dingen.

Vers 11. Leraren van de Evangelische waarheid. Het gaat alles over de waarheid. Het gehele lichaam, de hele kerk, die samenwerkt, groeit samen. Vers 18-20 de tegenstelling van de heidenen. Verduisterd in het verstand. Blindheid in het hart. Zie je, het is alles de waarheid. Het niet verstaan van de waarheid. Ik benadruk dit zodat we de context van vers 16 verstaan.

Het lichaam, de plaatselijke kerk, groeit door de groei van de leden. Het beeld is van een lichaam. Het hele lichaam groeit door voeding. Het groeit door waarheid, dat is de context. Niet alleen waarheid van de preekstoel. Ga nooit naar een kerk waar de waarheid niet wordt gebracht van de preekstoel en van mensen in het elkaar bemoedigen.

Het is alles over de waarheid. Elk lid oefent de waarheid. In de zin van delen en vertroosten. Wat een tragedie als het alleen maar van de preekstoel klinkt. Als het in de zondagschool niet klinkt. Wat leer je ze? Spelletjes?! Nee, ook daar de waarheid brengen. De Bijbel, de leer, de zaligheid, de grote dingen van God.

Zo het lichaam is betrokken in het verspreiden van de waarheid en groeit te samen. Het gaat alles over waarheid dit geweldige hoofdstuk. Op zaligheid volgt reiniging. Nu over het Hoofd. Vers 15. Die de waarheid spreekt. Hoeveel moeten we dat doen, stoppen soms en reflecteren over de waarheid.

Jaren geleden sprak ik met een vrouw die elke maand een gesloten Bijbel op de tafel legde. Ik vond het belangrijk om zelfs naar de Bijbel te kijken. Jij bent mijn meest waardevolle bezitting. Het is een klein zwart boek maar het is het meest kostbare in huis. Ik moet het beschermen. Nooit lichtzinnig nemen. Zij reflecteerde op het meest kostbare. Zij reflecteerde zelfs voordat ze de Bijbel opende.

Dat is goed voor ons. Een stap terug zetten en reflecteren op de waarheid. Hier is de verklaring van alle dingen. Waarom God ooit leven gaf. Ooit man en vrouw schiep. In hen ademde. De gevoelens, verlangens gaf. Waarom deed Hij het? Wie is Hij? De grote Almachtige Schepper van het universum. Het verklaart alles wat we zien in leven. De diagnosis van alle problemen die we zien in het leven. De verlossing.

De waarheid is zo kostbaar. De plannen en doelen van God. Alles is hier. Het is zo kostbaar. Het kan niet verstaan worden met menselijke kennis. We zijn zo diep gevallen. We hebben het verstand van God nodig om het te begrijpen. Door de Almachtige God. Dit zijn rijkdommen die boven elke menselijke berekening zijn.

Job 28 vers 12: ‘Maar de wijsheid, van waar zal zij gevonden worden? En waar is de plaats des verstands?’. Dit is de oudste Goddelijke literatuur voor mensen, mogelijk het oudste boek van de Bijbel. Het goud kan er niet tegenop, voor de prijs van de wijsheid. Van het kwade te wijken dat is wijsheid. Spreuken 8: ‘[1] Roept de Wijsheid niet, en verheft niet de Verstandigheid Haar stem? [5] Gij slechten! verstaat kloekzinnigheid, en gij zotten! verstaat met het hart. [6] Hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken, en de opening Mijner lippen zal enkel billijkheid zijn. [10] Neemt Mijn tucht aan, en niet zilver, en wetenschap, meer dan het uitgelezen uitgegraven goud. [14] Raad en het wezen zijn Mijne; Ik ben het Verstand, Mijne is de Sterkte. [19] Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud, en dan dicht goud; en Mijn inkomen dan uitgelezen zilver. [23] Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan.’ Dit zijn in de oude boeken, Het Woord van God.

2 Petrus 1 vers 4: ‘Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid’. Niet dat we zelf Goddelijk zijn maar de zegeningen ervan ontvangen we. Dit is de zaligheid. Gestort door het bloed van Christus, Die is God. Dit is een fortuin. Niets is er aan gelijk.

Maar spreken de waarheid in liefde. De rijkdommen van de waarheid is eeuwig. Alles in dit boek is eeuwig. Uw boek is waar van het begin af. Het verduurt de eeuwigheid. Als je een gered kind van God bent, en je sterft en je gaat naar de hemel, dan zul je miljoenen verrassingen hebben. Ver boven wat hier op aarde kan worden beschreven. Maar je zult niet een verschrikking hebben. Er zal geen enkele teleurstelling zijn.

Ik dacht dat dit of dat de waarheid is in eeuwig. Nee, maar dat is er niet. Er is geen schok. Het is eeuwig. Alle beloften in het Woord zullen worden vervuld. Duizenden verrassingen maar niet een schok. Want Zijn Woord is onveranderlijk. Het is niets dat je in deze wereld kunt beschrijven dat buiten het eeuwige Woord van God is. Het is een eeuwig Woord.

Alle leer van het Nieuwe Testament is in het Oude Testament. Romeinen het meest leerstellige, is ook al in Genesis. God deed toe aan openbaring om het beeld op te bouwen wat we nodig hebben. Het is ook zo dat er niets in het Nieuwe Testament is wat betreft de leer wat niet in het Oude Testament is. Ja, het is zo dat het duidelijker is. Maar er is een Auteur, een geloof. Dit is een eeuwig, onveranderlijk Woord. Christus is overal in de Schrift. Hij is de grote kabel van het begin tot het eind. Er is niets zoals Gods waarheid. Bekering begint

We herinneren ons dat de waarheid voor ons openging die we voorheen weerstonden. Het kwam tot ons verstand. En kwam met overtuiging tot ons. Ervoor twijfelden we. Toen ik een ongelovige was, trots op mijzelf. Maar door de opheldering van de Geest werden ze werkelijk voor me. Waarom zag ik dit ervoor niet? Dit moet de waarheid zijn van de preekstoel en gelezen uit het Woord. Waarheid heeft zo’n sterke kracht. Verontreiniging drijft het uit. Mijn valse optimisme uitdrijven toen ik bekeerd was. Omdat de Heilige Geest aan het werk is. Hij is Degene die het Woord werkt.

En dan reiniging. Reinig hen bad de Zaligmaker, door Uw waarheid. We begeren naar rechtvaardigheid en heiligheid. Van zuiverheid. We bidden voor verbetering en vooruitgang. Van nature verdedigen we onszelf. Iemand zegt: dat was niet goed om te doen. Dan zitten we vol met excuses. Maar als we komen onder de waarheid, dan overtuigt het ons. Naakt voor God. De kracht van het Woord. Je ziet christenen groeien, strijden tegen de zonden, zoeken naar de hulp van God, proces van reiniging gaat door.

Natuurlijk, het waarheid is overwinnend. De overwinning van de waarheid. De hemel en aarde zullen voorbijgaan, zegt de Heere, maar Mijn Woord zal nooit voorbij gaan. Er is niets in deze wereld zoveel tegen als tegen het Woord van God. Het geloof en het Woord van God naar beneden halen. En ondertussen, het is nooit weggewerkt. Al zou de hele wereld er tegen zijn, overheden, onderwijs met allerlei theorieën en kinderen brainwashen.

Maar het kan nooit tegen het Woord op. Dat is een van de grote dingen van zaligheid in kinderen. Heb je ooit hieraan gedacht? Waarom redt God niet alleen volwassenen maar ook kinderen? Je kunt een economisch antwoord geven: om dat leven van een kind al van jongs af aan te hebben. Maar er is een ander antwoord. Er is zoveel weerstand zelfs vanuit de scholen.

God zal hen bespotten. God redt het kind. Vier jaar of zes jaar. Dat kind ziet door alle valsheden de waarheid van God. Er is altijd een getuigenis tussen jongeren en ouderen. Er is altijd een kerk. De macht van de kerk is sterker. Communisme hield het lang voor. De kerk van Jezus Christus houdt voor eeuwig stand. Communisme kwam in bepaalde landen. De kerk van Jezus Christus is overal.

Het was niet zo lang geleden dat er in Afghanistan geen gelovigen waren, een paar jaar geleden. Taliban. Werkers in Pakistan kwamen tot de grens, honderden christenen bij elkaar die de Heere prezen. Maar het was ons gezegd dat er geen waren. Je kunt dat nooit zeggen van de kerk van Jezus Christus.

Het kan heel gering zijn, maar de satan kan het niet tegenhouden. Je kunt in zoveel plaatsen in Engeland gaan en in een park een gedenkteken van een martelaar zien. Ga er naartoe, lees het. Ze bleven staande. Je staat er, je bidt natuurlijk niet voor hen, zij zijn met Christus dat is ver beter, maar voor de kracht van de waarheid. God gebruikte het om het gedrag in Engeland te veranderen.

Waarheid kan tegenstaan maar nooit overwonnen. Het altijd zijn overwinning. Dan denk je aan de overwinning op de laatste dag. Of doordat de persoon is gered of dat de persoon in het oordeel komt en voor God moet buigen vanwege de waarheid. De waarheid blijft staan. De waarheid, vers 15,  betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus. Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat

Uit welke het gehele lichaam bekwamelijk is samengevoegd. Wat brengt de kerk samen? De liefde, ja dat is zo. Door de betrekking op elkaar dat iemand een ander een Bijbel gaf. Door de waarheid. Dat is het. Bekwamelijk samengevoegd. Het houdt afhankelijkheid in. We zijn afhankelijk van wat door het lichaam komt. Door wat van de preekstoel komt, van andere gelovigen. Afhankelijk van de waarheid. Naar de werking van een iegelijk in zijn mate.

Je dacht misschien de meest geweldige prediker te hebben. Maar dat is niet het belangrijkste. Er zijn kerken die dat hebben. Maar het gehele lichaam is niet betrokken. Bij voorbeeld, onderwijs, vertroosting. Dit is een beeld van het gehele lichaam. Als het alleen van de prediker is, wat is het dan met het lichaam? Als de kerk spelletjes organiseert. De kerk is een club. Dat bindt niet samen.

Om staande te blijven tegen alle kwaad in het leven. Maar wat is nodig de band in de waarheid. Elkaar helpen en opbouwen. Zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een iegelijk in zijn mate. De waarheid is alles. Vrienden, reflecteer over de kostbare, de kracht en de prijs voor de waarheid. Dat is wat de ware kerk doet. De waarheid door elk lid.

 

Zondag 4 juli 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 17 en Efeze 4 vers 14-24