De apostel Paulus wijst op de geestelijke eenheid. Het is de eenheid van het geloof, van allen die in Christus zijn. Meer op Christus gaan lijken en meer op elkaar gaan lijken. Vervolgens gaat het over vast staan in de leer en niet door de vloed bewogen worden met allen wind der leer. We worden opgeroepen om de waarheid te betrachten in de liefde. Toegewijd aan het lichaam van Christus tot opbouw en uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Efeze 4 vers 13: ‘Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus’.

Geestelijke groei

Wat bedoelt Paulus als het gaat om de eenheid van het geloof? De kennis van de Zoon van God. Die twee horen bij elkaar. Het is een zaak van vooruitgang. Zaligheid is geen zaak van vooruitgang. Dat is een crisis-moment. Komen tot Christus, vergeven. En gekomen tot het geloven. En de kennis van de Zoon van God.

De eenheid is niet de oecemene. Georganiseerde eenheid. Dat is niet in de Bijbel. Kerken zijn bij recht naar het Woord lichamen van Christus. Niet een aartsbisschop aan het hoofd, of een Paus. Mensen onderaan zijn slechts degenen die gehoorzamen moeten. Nee, elke kerk behoort gehoorzaam te zijn aan Hem.

Kerken die verschillende dingen geloven. Vele kerken geloven niet in de absolute autoriteit van de Schrift. Niet Christus dienen. Vaak geloven ze niet in Zijn verzoenende werk. En in Zijn opstanding uit de kerk. En ze beweren ondertussen dat de kerken bij elkaar horen. Dat is onzin en niet in de Bijbel.

Eenheid is in gelijkheid aan Christus. Door te streven naar Hem gehoorzamen. Om ten volle gelijk Hem te worden. We groeien samen naar gelijkheid. Zelfs verre kerken zoals mensen in Nepal. Misschien nooit zullen zien. Maar als je ernaar toegaat, dan proef je de eenheid in het geloof. Gelijkheid. Totdat we allen komen, alle ware christenen, en de lokale kerk. We passen het toe op de ware kerk in alle plaatsen en de kerkgemeenschap als een familie.

Stel je voor dat we allen van deze kerk hier in een cirkel staan. Christus in het midden. Sociale afstand. Als we allemaal naar Christus komen, komen we allemaal dichter bij elkaar. Zodra we Hem naderen, raken we elkaar aan. Totdat we allemaal groeien in het geloof. Meer op elkaar lijken. Dat leidt tot een echte band, versterkte band die Christus ons gegeven heeft.

Natuurlijk bereiken we nooit de binnenste cirkel waar Christus is uit onszelf, dat is Gods werk. Pas volmaakt als we bij Hem in de hemel zijn. Maar vooruitgang hier. Eenheid in het gelijk worden. En de kennis van Christus. Niet zomaar kennen maar diepgaand. Complete. Volledige. Een complete persoon, een volledig persoon.

Laat ik je een verdrietig voorbeeld geven. Een kind groeit in zijn lichaam. Tot een volwassen. Maar kind ontwikkelt niet dat het denkt als een volwassene. Emoties niet zoals volwassene. Niet de verantwoordelijkheid van een volwassene. Bedenk dat in het geestelijk leven. Ontwikkeld in de leer. Onthouden. En debatteren. Intellectuele implicaties. Maar niet gegroeid wat betreft emotions. Ontbreken van geestelijke verantwoordelijkheid.

Dat het in alles van ons is. Aan Christus verbonden zijn. Compleet persoon. Dat is ons probleem, is het niet. Een incompleet deel. Dat we niet bij de Heere brengen. Niet volwassen. Dat is wat hier is gebeurd. Kennis en geestelijk leven overeenkomstig moraliteit, nederigheid. Ijver. Er zijn christenen die nooit dienen, geen ijver. Dat onze liefde gepaard gaat met ijver. Gelijk ontwikkelen. Gehoorzaamheid.

Ik las over een christelijke vrouw. Ze preekte tot mannen en vrouwen. Er was op een dag iemand die zei dat ze dat niet moest doen. Dat is niet goeds wil. Ze is een bekend persoon in haar eigen krijgen. Ik begrijp het niet maar ik volg Hem. Hoe leidt Hij je? Is het niet in het Woord? Niet een keer, geen twee maar drie keer met de theologische redenen. Wat zijn haar gevoelens. Wat je wilt. De Heere leidt mij. De vraag is hoe. Er zijn christenen die niet goed geleid worden. Het geleid worden door het Woord.

Er is weerstand. Vers 14. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen. Kinderen worden tot lichte boten geleid. Die zo zwak en zo meegeleid. De zee is zo sterk. Het vliegt haast in de lucht. Gaan in verschillende richtingen. Waarom gebeurt dat? Wat hebben we het gezien de laatste zeg ongeveer 50 jaar.

Nieuwe methoden. Charismatisch. Niet in de Bijbel. Dan een ander gezicht. Dan weer in die andere richting. Waarom zo mensen geleid? Zelfs ware christenen. Waarom in die kleine boten? Ze hebben de leerstellingen van de waarheid niet in hun hart. Dan hadden ze de dwalingen herkend. Daarom zeg ik altijd leg als jonge gelovige het boek ‘Body of Divinity’ van Thomas Watson. Iemand komt met iets absurds, dan herken je het.

Paulus schrijft aan de Galaten. Hoe gemakkelijk lieten ze zich leiden door de Judaïsten. O u uitzinnige Galaten. Gezegde dat zij niet makkelijk bewogen konden worden. Hoe kan het dat het u is overgeven?! Soms kan het gezegd worden van christenen nu. Elke valse leer is zo makkelijk ingebracht door de trucjes van de mensen. Zoals kinderen trucjes kennen. Dat is het beeld dat Paulus gebruikt.

Heb je gelezen, misschien niet, over een profeet en prediker. Stierf recent en niet oud. Heel welvarend. Een ander schreef over hem. Dat Hij trucjes kenden. Zelfs zij weten dat er trucjes zijn. En dan het beeld verandert opnieuw. Door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen. Valse leer. Ze wilden de menigte. Hun geld. Hun steun. De duivel gebruikt het om de voortgang van het Evangelie te verhinderen.

Er kan zijn dat er hier en daar een getrouwe is, maar de meesten weten wat ze doen. Maar wat is dan wat gedaan moet worden? Vers 15. Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus. Er zijn twee vertalingen. Dat het gekoppeld is de waarheid te betrachten aan het opwassen in Hem. Ik denk dat de oude vertalingen het juist hebben. Opwassen in Hem, in liefde. Die het Hoofd is, namelijk Christus. Natuurlijk, wees eerlijk is een goed alternatief.

Toen ik een jonge prediker was kreeg ik veel adviezen. Soms was het goed maar soms niet. Ik was er niet zeker van. Een zei: je moet meer schreeuwen. Emotie manipulatie. Goed of niet, ik denk niet dat het een goed advies bent. Je moet nu een beetje groter zijn. Je hebt niet meer dat je altijd op een afstand staat en iemand die lang is, dan moet je schreeuwen. Ik denk dat het niet werkt schreeuwen.

Ik kreeg veel adviezen. Sommige waren niet goed. Spreek niet teveel over zonden. Dat was geen goed advies. Wees getrouw. Als je dat ziet van een prediker. Dat betekent wat voor mij. Die is getrouw. Als er technieken zijn. Mensen zijn heel gevoelig. Maar in alle waarheid betrachtende. Op beide manier deze manier als je het vertaalt. In Hem.

We zijn terug bij waar het om gaat. Om Hem, het hoofd. Toegewijd aan het lichaam van Christus. We sluiten er mee af. Vers 16. Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. We hebben een feestmaal dat komt. Van instructies en principes.

Uitbreiding van het lichaam. In liefde. Onze Evangelisatie heeft het hele lichaam nodig en vormt het lichaam. Het is voor Christus. Het is alles voor het lichaam. De lokale kerk waar je onderdeel bent, is belangrijk. Ik ken twee mensen die heel ijverig zijn voor de Heere en gered. Maar niet alles in de geestelijk lichaam. Hebben mensen lief en worden geliefd.

Maar nooit hier gediend in de dienst. Ik doe mijn eigen dingen. Doen niet de dingen gemeenschappelijk. Maar ze missen het punt. Hij brengt ze allen samen. Werk van de familie. Lokale gemeenschap. Als je vandaag lunch eet, doe je dat niet om iemand anders te versterken. Als je Evangeliseert, dan is dat niet alleen voor het Koninkrijk van God. Ja dat is het. Maar ook tot versterking van het lokale lichaam.

Heb ik dit ooit zo gezien? God doet door de Heilige Geest in praktijk vrijwel alles door de lokale gemeenschap. We zien Amerikaanse gemeenschappen. De president van de gemeenschap. Zelfs het hoofd gemaakt. Maar niet door zijn kerk. Maar door hemzelf. Niet door de kerk. Wat deden de bekeerlingen? Geen idee.

Billy Graham. Bekeerlingen naar wat teruggezonden? Raad wat. Roomse Katholieke kerk. De hele kerk is gelijk gebruikt. Tot opbouw van het lichaam. In liefde. Hoe belangrijk is het om in de lokale kerk samen te werken.

 

Zondag 13 juni 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 32 en Johannes 17 vers 9-21