De apostel Paulus vervolgt in zijn brief aan de christelijke gemeente te Efeze over het leven met de Heere. Hij wijst hen op de roeping, sterker nog hij doet het biddend. Als een gevangene van Jezus Christus en een dienaar. Er is de algemene roeping van het Evangelie die uitgaat en de effectieve roeping die gepaard gaat met het werk van Gods Heilige Geest. 

Efeze 4 vers 1: ‘Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat u wandelt waardiglijk der roeping, met welke u geroepen zijt‘.

De christelijke roeping

De doctrine van deze brief eindigde in hoofdstuk 3 met die grote doxologie. Nu over het praktische leven in hoofdstuk 4. In Reformatorische kerken komt het voor dat leer en leven gescheiden worden. Paulus was een gevangene van Jezus Christus. Authentiek, hij had een speciale autoriteit maar hij presenteert zich als een gevangene van Jezus Christus. Een dienstknecht van Christus.

Dat je wandelt waardiglijk. De christelijke wandeling. Continu. Niet korte sprintjes. Korte devotie. Maar dag in dag uit wandel. Consistent met je heilige roeping en geschikt. Met zelfcontrole en zelfonderzoek. Met de roeping door welke je geroepen zijt. Met welke u geroepen zijt. Waardig overeenkomstig de wandel. Zo bid ik dan. Niet commanderen. Hij bidt hen om dit en dit te doen. Ik en alle predikers moeten dat volgen.

Het is komt voor dat in de kerk van Christus een prediker te autoritair is. Dat het van hem moet. Paulus kon het opleggen maar hij bidt. Het is de notie van de roeping. Het eerste is de natuur van de roeping van God. Geroepen van bij God vandaan naar God. Het is een nieuw leven met een nieuw verstaan, nieuwe natuur, nieuw doel. Er is nu in met name charismatische bewegingen een roeping tot God zonder bekering. Ze waren wereldlingen voorheen en daarna nog net zo. Misschien een schoon gemaakt maar nog steeds een wereldling.

De roeping van het ene naar het andere. We spreken over de algemene en de effectieve roeping van het Evangelie. De algemene roeping gaat uit over de hele wereld zover als het kan. Geroepen tot Christus. Willen zij horen of niet? Met ijver. Met aanroeping van de hulp van God.

En dan is de effectieve roeping. Zullen ze horen of niet. Dat gaat rechtstreeks naar het hart. Door de Geest het hart geraakt. Dat de hoorder de roeping hoort en reageert. Dat is waar Paulus over schrijft. De roeping tot God. Effectief. De Heilige Geest brengt het precies tot waar het moet zijn, tot Christus. Effectief. Je kunt geen nee zeggen. Het is een redding. Je erft een fortuin. Nee, eeuwig leven.

Hij roept mij tot Hemzelf. Hij geeft mij een nieuw hart en een nieuwe natuur. Ik behoor Hem toe. Ik heb een verplichting die komt met deze roeping. Ik ben verheugd en zeker commitment. Zijn er vrienden die in Hem geloofd hebben, naar Golgotha gegaan, maar nog steeds niet zeker? Dat je in onzekerheid leeft?

Denk je dat je je eigen ogen geopend hebt? Harde hart week gemaakt? Had je de wijsheid in je trots om tot Hem te komen? Was het alles van jou? Nee, natuurlijk niet. Alleen God kan je knieën buigen en tot Hem brengen. Je moet geroepen zijn.

Zie je dat de roeping de grond is van je zekerheid. Effectief. Verloochen Hem niet. Wandel niet in onzekerheid meer. Je behoort Hem toe. Je moet geroepen zijn als je deze dingen voelt. Als de duivel op de deur klopt, en zegt ik denk dat je niet gered bent. Werk hem uit. Ik ben effectief geroepen. Nu een tweede. De onderwerpen van de roeping. Romeinen 1 vers 6. De geroepenen van Jezus Christus. Je behoort Hem toe. Je bent in Zijn handen. Romeinen 8 vers 28. We weten dat alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. Zelfs de moeilijke tijden.

Hij is gereed om je te helpen wanneer je Hem roept. De zorg van God. Je behoort Jezus Christus. We zijn geroepen in de gemeenschap van Zijn Zoon. 1 Korinthe 1 vers 9. Het betekent gemeenschap. Stel je voor dat je in de zaken bent. Kleine zaken. Je hebt geen geld. Een partner in de zaken. Ik breng het geld in, jij het werk. Dat is een samenwerking. Zo met Christus. Hij bracht het kapitaal in. Hij heeft vergeven aangebracht.

Christus zorgt voor het kapitaal in het christelijk leven en Hij staat naast je elke dag. Je bent geroepen in samenwerking met Hem. Hoe kan ik als christen leven met een voet in de wereld? Hoe kan ik vluchten tot de televisie of iets anders? Zoals de hymn: ‘Wherever He may guide me, No want shall turn me back; My Shepherd is beside me, And nothing can I lack: His wisdom ever waketh, His sight is never dim, He knows the way He taketh, And I will walk with Him.’

Roeping is ook op een andere manier. Geroepen in vrijheid. Galaten 5. Wat is dat? Vrijheid van verdoemenis. Als ik bij de hulp van God de zonde weerstand biedt, heeft het geen dominantie meer over mij. Niet vrijheid van heiligheid. Dan zeggen mag je dat doen in het heilige leven? Ik claim de vrijheid. Alsof het vrijheid is om te zondigen. Nee, geroepen tot vrijheid. Van zonden.

1 Thessalonicenzen 4 vers 7. Het is onze roeping. Geroepen tot heiligheid. Verleidingen te weerstaan van binnen en buiten. Dat betekent geduldig te zijn in het lijden. Petrus schrijft het dat we hiertoe geroepen zijn. Lijden deel van de roeping. En heiligheid zonder welke niemand de Heere zal zien.

Je bent geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Sommige zeggen: ik ben geroepen om een meester te zijn, een accountant, een dokter. Als christen zeg je: mijn roeping is de Bijbel te verstaan. Een levenslange leerschool. Altijd verdiepen in kennis. Doctrine. Geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. En toepassen wat we leren.

Ben je gestopt met leren? Ik ontving de Heere als mijn Zaligmaker toen ik tien was maar toen niets meer geleerd. Altijd toenemen in de kennis van God. We zijn geroepen om te dienen. U hebt Mij niet verkoren zegt Christus maar Ik u. Dat u vruchten zou voortbrengen. Vruchten van heiligheid en van getuigen.

Heb je niet getuigd voor weken, maanden, jaren misschien zelfs wel. Het is onze roeping. Wat doe je voor de Heere? Ik wil mensen die heel druk zijn met de familie, in deze tijden, maar wat is je doel? Daartoe geroepen. Dienen als christen.

Ik las een vreemd boek. Geschreven door Howard Guinness. Australië, waar hij vandaag kwam. Boek ‘Offer’. Hij ging op een monter. Hij ging naar een markt maar kon er niet getuigen. Dat maakte hem verdrietig. Wat hij deed was een bord aan de zijkant van zijn motor bevestigen met een Evangelieboodschap. Het ‘verkocht’ niet echt. Hij kwam in het ziekenhuis. Daar herkende ze hem van de motor. Dus toch. Zo deed hij dat. Het introduceerde hem als een christen. Passie voor getuigen. Het is onze roeping om te getuigen van Christus.

Hebreeën 3 vers 1. Roeping op de weg naar de hemel. Denken aan de komende dag. Dienen waar je kunt. Als je in moeilijkheden bent, zware verleidingen, de volharding van de heiligen, God houdt ons vast, zelfverloochening, niet bij wat anderen hebben of doen. Bezitters van de hemelse roeping. Daar zijn we toe geroepen.

De eerste dingen waar Paulus aan refereert. Vers 2. Ootmoedigheid en zachtmoedigheid. Moge God ons helpen. Hij riep ons. Je riep niet jezelf in het christelijk leven. Moge de Heere met ons zijn en vervullen met een roeping tot heiligheid en om te getuigen.

 

Zondag 23 mei 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 104 vers 1-13, 24-35 en Efeze 3 vers 14-21 en Efeze 4 vers 1-6