Gods heeft in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid bepaald dat niet met groots vertoon Zijn glorie op aarde verheerlijkt wordt maar in Zijn kerk. Gods glorie wordt zichtbaar in de ware kerk. Daar waar gelovigen bijeen komen. Zij zijn vernieuwd door het werk van Jezus Christus voor hen en door het werk van Gods Geest in hen.

Efeze 3 vers 20 en 21: ‘[20] Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt. [21] Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen‘.

God verheerlijkt in de kerk

We komen aan bij deze doxologie die verwijst naar het hart van de doctrine die hiervoor beschreven is in het eerste deel van het hoofdstuk. De ware kerk is een uitdrukking van Gods glorie. Het is door de kerk dat God Zijn grote glorie bekendmaakt in de wereld. De ware kerk, geredde zielen, is als de tempel in het Oude Testament.

Vol van symbolen van de genade van God. Dat was de plaats waar God woonde op aarde. Zijn omgang met mannen en vrouwen. De uitdrukking van de glorie van God. Bekendgemaakt door de kerk. Daarvan hebben de engelen het. Er is geen zaligheid, zaligen van zondaren in de hemel. Geen verlossingswerk daar. Als de engelen ze het inzien, dan is het van de kerk op aarde.

Het wandelen met de Heere. In reiniging en heiliging. De doorgaande verandering. Dat is precies waar het hier om gaat. Door/bij de kerk. De kerk toont de vrucht van het werk van Christus. Alleen ware gelovigen kunnen dat. Zij die van het werk van God hebben. Ongelovigen hebben dat niet en kunnen dat niet. Het is door het werk van de Heere Jezus Christus.

In het Oude Testament door de symbolen. Maar ook toen door ware bekeerden die het uitdrukten. Tot Hem, door de Vader, is de glorie en eer. Boven hetgeen wij kunnen vragen of denken. Wat is het? Een openbaring van Zijn  kracht. Hem nu. Klein woord. We focussen daarop. Hem nu. Hij is een Goddelijk wezen. Persoonlijk. Wij zijn ook persoonlijk. We zijn in Zijn beeld gemaakt, reflecteren Hem een beetje.

Een God die communiceert. Met menselijke wezens. Hem nu die die machtig is. Hij is in staat het te doen. Meer dan overvloediglijk te doen. Paulus gebruikt het elders twee keer. 1 Thessalonicenzen iets anders gebruikt. Als het ware  dubbele superlatieven. Het is onmogelijk het uit te drukken.

Zelfs als we gered zijn, dan zijn we nog steeds bezig mensen te verheerlijken. De oude natuur. Het werk dat we doen. De predikers. De musici. We bewonderen de architect als het kan worden bewonderd. Een grote kerk. Het is gevuld met mensen. De welvaart en talenten van deze mensen. De christelijke tijdschriften, ik raad ze niet aan, bewonderen mensen. De kerk tot Zijn glorie. Ver boven wat we kunnen uitdrukken. Wij wij kunnen bidden en denken.

Wij vragen we om? Evangelie genade. Hij geeft veel meer. Hij geeft mensen veel meer. Die hongeren en dorsten naar Hem. Angstig Hem vragen. Hij heeft de macht met slechts een woord een persoon helemaal te veranderen. Wat een macht. Maar veel grotere macht heeft Hij.

De macht om het temperament van een persoon te veranderen. Hij kan veel meer. Dingen die we vragen of inbeelden, we bidden er vaak niet eens voor maar denken eraan. Kom Heere Jezus, kom haastig. Er komt een grote oordeelsdag. Alles waar we om vragen. De macht van God is onbegrensd. Jakobus: in geloof vragen, Hij kan doen ver boven wat wij vragen of bidden. Overeenkomstig de macht die Hij heeft.

Anticlimax. Naar de macht die werkt in ons. Dat is de macht. Dat is Zijn glorie uitdrukken door de macht die werkt in de gelovigen. Waarom redt God niet iedereen? Waarom niet helemaal verbeterd en niet alleen maar substantieel. De menselijk geslacht kijkt verschillend ernaar. De kerk kan door indruk in de wereld. Band. Predikers die zo krachtig zijn. Macht en invloed. Soms gebeurt het in de kerk en zij missen het punt.

De Almachtige God maakt Zijn glorie bekend door de macht die werkt in ons. Mensen die komen tot Christus en veranderen. Niet meer zo reageren naar anderen. De man waar het moeilijk leven mee was en nu veranderd. Dat zien de buren.

Hij brengt ons in een grotere afhankelijkheid van Hem. Hij heeft er niet voor gekozen de hele wereld te verliezen. Zijn glorie wordt gezien in Zijn rechtvaardigheid en in het zalig maken. Overeenkomstig de macht die in ons werkt. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Dit is de manier waarop God Zijn glorie uitdrukt.

Ik heb een voorbeeld. Er zijn hele kleine kerken. En kerken met entertainment. Die krijgen aandacht. Hoe is de glorie van God uitgedrukt in de wereld. Bezie de pandemie. Het was een jaar geleden dat het via een persoon van buiten kwam. Natuurlijk de medici probeerden het te controleren. Maar het overviel ons en het was niet te houden.Dan superverspreiders. Maar in feite van een op een verspreid. Zo is de glorie van God uitgedrukt. Nooit wordt een persoon overgeslagen die veranderd is door de macht van God. Die zijn temperament beheerst.

Ik herinner me een kerk in de Verenigd Koninkrijk. Het was een goede prediker. Predikte krachtig het Evangelie. Maar hij was ook heel goed in politieke zaken. Hij had een gemeente van 1500 leden. Nieuw gebouw gebouwd. Maar zijn politieke opvattingen werden milder. Hij kwam in een andere positie. Ook zijn geestelijke toestand en die van de gemeente ging achteruit. Maar een paar honderd mensen over.

Toen de gemeente veel groter was, die waren daar meer voor de politieke visies en niet de boodschap. En ze vonden ze ergens elders. Misschien, ik kan niet dogmatisch zijn, was dat de ware kerk. Dat God door hen Zijn macht bekend maakte. Niet het zingen en de dans maar door de boodschap.

Ik herinner me een kerk in Amerika. Goede kerk. De prediker veranderde zijn visie. Iets van twintig jaar. Geen entertainment meer met bands. Ze stopten ermee. De thuisgroepen kwamen op. Thuisonderwijs-beweging. Met het sluiten van het onderwijs veranderd het. De duizend werden er honderd. Grote groepen mensen gingen naar waar de rock en zo was. De muzikale voorkeuren. Ze gingen naar elders. Dat in mijn mening de ware kerk. Niet dat we kleine kerken willen. Maar de waarheid. Waar Gods waarheid bekend wordt gemaakt.

Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt. Het werk voortgaande in christenen. Het is de werk van Christus door alle eeuwen. Wat een verantwoordelijkheid rust op ons. Zuiver, nederig te zijn. In zuiverheid van taal en gedrag. Wat een verantwoordelijkheid. Wat door ons wordt Gods glorie bekend gemaakt in de wereld. Door Christus Jezus.

Het is Zijn heiligmakende macht. Door alle eeuwen van alle eeuwen, zegt het Grieks. Vreemde uitdrukking. Geschiedenis zijn de eeuwen. Je kunt hen opdelen. Oude Testament, Nieuwe Testament en de eeuwigheid die komt. In de drie tijden op te delen.

Het zal door de kerk zijn. Wat een troost. De kerk zal nooit vergaan. Het is door de ware kerk, bekeerde, dat God Zijn glorie bekend maakt. Wereld zonder einde. Het kan veranderen. Het zal nooit eindigen. Ja, de wereld zal vergaan. Maar nieuw gemaakt. Ja, wereld zonder einde en hernieuwd met de geestelijke zaken van de hemel. Maakt de woonplaats van alle herrezen mensen met Christus hun Zaligmaker. Wereld zonder eind.

Dat is door het werk in onze levens Gods glorie bekendgemaakt wordt. Zoals Hij kiest door de wereld. We hebben gezien hoe Hij de ware kerk gebruikt Zijn glorie uit te drukken. We hebben gekeken naar de machtige kracht van God. Ja, het is door de glorie in ons dat Hij Zijn glorie projecteert naar anderen. Dat is de weg, het grote principe hoe God zegent door alle eeuwen tot in alle eeuwigheid.

 

Zondag 9 mei 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 119 vers 17-32 en Kolossenzen 1 vers 9-22