In het onderwijs van de apostel Paulus aan de christenen te Efeze gaat het over de kracht van de Heere Jezus Christus. Hem in gedachten te hebben, Hem te zien en uit Hem te leven. Het is Christus die Zijn leven gaf tot een volkomen verzoening van de zonden. Hij ging naar het kruis op Golgotha met het oog op de vreugde die Hem was voorgesteld. Hij heeft alles volbracht. Opdat we Hem kennen en met alle heiligen iets begrijpen van hoogte, breedte, diepte en hoogte van de liefde van Christus.

Efeze 3 vers 14-16: ‘[14] Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus. [15] Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. [16] Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendige mens’.

De dagelijkse behoefte van een christen

De apostel behandelt dit gedeelte met grote nederigheid. De jonge christenen. Die uit de heidense wereld getrokken waren en niet het onderwijs hadden van Joodse afkomst. Paulus noemt zichzelf de minste. Zij waren nooit vervolgd. Zij nooit in het geweld. Hij wel. Hij zal het nooit vergeten.

Tot hen is deze grote gave gegeven om het Evangelie te preken. Hij herinnert het zich. En zo ook wij. Waar God ons van gered heeft. En dan vers 9. De moderne vertalingen hebben verdrietig genoeg ervan gemaakt van de bedeling. Maar de King James Bijbel de gemeenschap van de verborgenheid. Wat was de verborgenheid? Dat Christus in het vlees om te redden. Verkoren Joden maar het was verborgen. Nu is de verborgenheid wijd geopend. Het kan openlijk verklaard worden. De priesterdienst was verborgen. Nu open en gedeeld. Die geopend is door Christus Jezus.

Vers 10. Het grote doel is dat de engelen het werk van de genade zullen observeren het werk van de kerk. Het werk van de genade. Hoe leren wij hen, de heilige engelen? Wij die zondaars zijn van onszelf. Komen tot Christus en dan veranderd. Ja, dan nog steeds het struikelen in zonden. Maar door de genade van God. Dat is de betekenis van vers 10.

Het eeuwige doel in vers 11. Ik wil bij het gebed stilstaan. Daarom bid ik, dat u niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelk is uw heerlijkheid. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus. We kunnen dat niet laten gaan. Paulus deed het letterlijk, hij boog zijn knieën. Maar spreekt over het buigen van zijn hart. Buigen van zijn knieën. Op de grond zoals Mozes zich uitstrekte. En David in 2 Samuël 1 boog zich ter aarde.

De houding is niet zo belangrijk. We zijn in de kerk en zitten. Andere houdingen zijn ook toegestaan voor je. Ik kan dit adviseren. Als je jong bent en in een afgesloten kamer, buig je knieën. Ik zeg dit niet uit bitterheid: toen ik jong was, we leerden dat we minder belangrijk waren. Maar opeens veranderde de samenleving. De stem van de jongeren is zo belangrijk. Ik ga het niet bekritiseren. Ik zeg tot christenen: laat het je niet beïnvloeden, buig je knieën voor God.

Mensen gedragen zich in kerken met de muziekinstrument als popsterren. In deze dagen een goede zaak om de knieën te buigen. In de kerk zitten we. Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Wat een mooie uitdrukking.

Het gehele gezin. De Joden. De engelen in de hemel. Opdat Hij u geve. Luister ernaar woord voor woord. Hij heeft het, het is een gift. Niet een verdienste. Naar den rijkdom Zijner heerlijkheid. Hiervoor is het: met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendige mens. Dan zien we het gevolg. Versterkt dag bij dag. De hoogste volmaaktheid van die God dienen die ze kunnen bereiken, zegt Calvijn. Of je nu vijftig bent of vijftien. Gesterkt door de kracht van God elke dag.

Volg niet die zeggen dat van de heiligmaking laat God het zijn en God het doen. Het werken, inspanning leveren. Het is God die mij kracht en sterkte geeft en goede werken doet. Hij maakt bekwaam. Opdat Christus door het geloof in uw harten wone. Wat betekent het? Thomas Watson zei het zo. De vrek heeft geld in het hart. Een christen heeft Christus in het hart. Hij is Degene die je acht. Een trotse man, vrouw heeft hemzelf, haarzelf in het hart. Wat mensen van ze vinden. Hoe ze eruit zien. Een christen heeft Christus in het hart. Een wellustige persoon heeft comfort in zijn hart waar hij van droomt.

Je spreekt van Hem. Je wilt dat de mensen om je heen Hem grootmaken. Je ziet Hem om je heen. Je ziet uit naar die grote dag. Wanneer er een moeilijke tijd is, een groot verdriet, je denkt aan Hem, je ziet Hem, Hij is je in gedachten, je hebt Christus in je. Je hebt Zijn kracht in je door Zijn Geest. Je hebt Hem in je omdat je Hem acht.

De focus van je aandacht en verlangens door het geloof. Het geloof denkt aan Hem, ziet Hem. In Hem zegt de hymn dichter, is al mijn doel, in Hem. Houd in gedachten in liefde. En u in de liefde geworteld en gegrond zijt. Geworteld zoals een boom. We hadden een plant in een pot. Ging dood. Haalden het uit de pot. Er was nauwelijks iets van wortels.

1987. Grote storm. Er waren grote bomen omgewaaid. We lazen de verklaring waarom van grote bomen omgevallen waren. Ze hadden recht naar beneden wortels net als de boom maar niet in de breedte zoals andere bomen.

En gegrond zijt. Ineens veranderd hij het beeld. Gebouwen met fundamenten. Niet als een tent die zomaar weggebleven kan worden. Maar gegrond in een vast fundament, in de doctrine. Wat als er morgen iets geheel oneerlijks met je gebeurd? Ben je van je fundament gebracht? Of alles in Christus op z’n plaats. De rots Christus. Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en u in de liefde geworteld en gegrond zijt.

Vers 18. De dagelijks kracht. Dan zullen we Zijn liefde voor ons begrijpen. Volg het vrienden, vers 16. Versterkt door bekwaam gemaakt. Van binnen. Grote liefde door Christus door geloof. Focus van belangstelling. En dan vers 18, begrijpen. Opdat u ten volle kond begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij.

Er is hier niets om je een trotse christen te maken dat de duivel je influistert. Beter begrip dan andere christenen. Soms gebeurt het dat andere christenen achterliggen op hen. Deze zegen is voor iedereen weggelegd, voor allen die Christus liefhebben. Voor allen dezelfde, alle heiligen. Wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is. De liefde van Christus ervaren in al Zijn breedte, lengte, diepte en hoogte.

Voordat we tot de conclusie komen, wil ik benadrukken dat het niet gaat om breedte a-z, hoogte a-z. Wat de Paulus hier doet is een beeld beschrijven het onbegrensde van de liefde van God in Christus. De verschillende aspecten van de grote reikwijdte.

Van het werk van Christus. Wat betekent het? Je kunt tot verschillende uitkomsten komen. Wat betekent de breedte van Christus? Het wijst op de zaligheid van alle mensen uit alle tijden en natiën. Het is niet tot een specifieke groep. Het is niet voor hen die goed genoeg zijn om Christus te kiezen. Niemand doet dat. Maarten Luther noemde het de geknechte wil. Er waren er die zeiden: het werk van zaligheid is geheel het werk van Christus en wij kunnen niets doen. Het is niet dat je niet kunt, maar onwillig. Onbekwaam is irrelevant. Maar onwillig.

Hij komt door onwederstandelijke genade en vernedert mensen dat ze tot Hem komen en hun knieën buigen. De breedte. Alle soorten of mensen. Niet vriendelijke zondaren, als er al zoiets is. Maar ook de ergste van de zondaren. Als een zondaar komt, dan wil Hij vergeven. We moeten niet alleen vergeving hebben maar ook rechtvaardiging en leven. De breedte kan veel betekenen voor ons. Wat betekent hoogte? Het kan betekenen de lengte: tot in alle eeuwigheid. De liefde bedekt hoe lang we ook gezondigd hebben. Hij zaligt zowel oude als jonge zondaren. Saulus van Tarsen werd Paulus. Hij was een oude man in de zonden.

Toen Jezus sprak met Nikodemus, hij was een oude man. Al de eeuwen van het zondige menselijke geslacht. Wat betekent de diepte? Hij ging de hel in voor ons. Niet letterlijk maar nam onze hel op zich op het kruis. Onze eeuwige scheiding van God nam Hij op Zich. We kunnen niet het ten volle bevatten. Hij nam niet alleen het herstel van de uitverkorenen op Zich maar ook het hele herstel van kosmos.

De hoogte. Ik weet niet wat het precies is. De wijsheid van Zijn liefde. De wijsheid van God uitgedrukt. En de plannen in Zijn gedachten. Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden, zei Hij tegen Zijn discipelen. Hij bereidde die plaats op Golgotha. Hij bereidde de zegeningen. Alles wat Hij ons zal geven. Hij leed het alles, zo lezen we in Hebreeën, vanwege de vreugde die Hem voorgesteld was. Hij zag onze gezichten. Hij droeg het alles.

Beste vrienden, Hij plande de man, de vrouw, het gezin dat Hij je geeft, de werkplaats, de zegeningen. De hoogte en lengte van de liefde van Christus. Dat we met alle heiligen iets begrijpen van hoogte, breedte, diepte en hoogte van de liefde van Christus. De genegenheid.

Van de Zoon van God. En dan een laatste mysterieuze uitdrukking: opdat u vervuld wordt tot al de volheid Gods. Dat is de toekomst in heerlijkheid. Vol van glorie, de bewustwording van de volheid van God. We moeten voor dagelijkse kracht, het is een gift, kracht voor heiligmaking, Christus in ons hart, een diepte kennis van Zijn liefde voor ons. Dat we het zelfs kunnen ervaren de liefde van Christus voor de Zijnen.

 

Zondag 2 mei 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 116 en Efeze 3 vers 8-21