De apostel Paulus, apostel van de heidenen, is een gevangene geweest van Christus Jezus. Niet vanwege een misdaad maar omdat de Joden hem niet konden uitstaan. Paulus verkondigt het Evangelie van vrije genade. Niet door nieuwe dingen te verzinnen, alles was reeds in het Oude Testament en op een bijzondere manier heeft God het aan Paulus geopenbaard. Het is een mysterie, God die zondaren vergeeft die tot Hem komen.

Efeze 3 vers 1-2: ‘Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. Indien u maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u‘.

Het geheim van het Evangelie

Het tweede gedeelte van dit gedeelte is heel groot. Maar daar gaan we niet op in vandaag. Vers 14. Om deze oorzaak. We gaan eerst in op vers 1. De bijzondere roeping van Paulus. Apostel der heidenen.

Hij wil het schrijven aan de Efeziërs. Want snel zullen de Judaïsten komen: Christus alleen was niet genoeg. Nee zegt Paulus. Dit is het missionaire naar de heidenen. Paulus beschrijft zichzelf als gevangene van Jezus Christus.

Hij was twee jaren in Cesarea in Filippi in de gevangenis. En twee jaar in Rome. Vier jaar in de gevangenis. Het Evangelie was al verspreid. Paulus noemt zich geen gevangene van Rome maar van Christus. Hij had geen civiele overtreding gedaan. Geen misdaad, geen moord. Maar vanwege de Joden.

Hij werd gewaarschuwd niet te preken. Maar ging door. Werd in de Antonio gevangenis opgesloten. Moest verantwoording afleggen. Hij verteld wat God had verteld had. En door Ananias. Om apostelen van de heidenen te zijn. Komt voor Agrippa en Festus. Hij is een gevangene in de plaats van Christus. Zoals Christus veroordeeld werd, werd hij veroordeeld.

Het is accuraat. Voor ik, Paulus, gevangene van Jezus Christus omwille van u de heidenen. En nu: ‘Indien u maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u’. Het is al een dienstknecht van een eigenaar van een huis. Ik ben als een dienstknecht, zegt Paulus. Ik ben niet de eigenaar. God heeft mij de bedeling van Gods genade gegeven aan de heidenen.

Paulus had die bijzondere taak aan de heidenen. Paulus natuurlijk de laatste apostel. Ontijdig geborene, hij was er toen niet bij maar later. Hij legt het uit in vers 3: ‘Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid’. Paulus op weg naar Damascus bekeerd, daarna begeleid door Ananias.

Paulus schrijft in 2 Korinthe 12, u bent er vast bekend mee. ‘Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar; want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heeren. Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hemel; En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied zij, weet ik niet, God weet het), Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van den zodanige zal ik roemen, doch van mijzelven zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden.’ Paulus spreekt over zichzelf. Een uitzonderlijke ervaring.

Hoe Paulus in het paradijs was opgetrokken. Voor een mens niet uit te spreken. Glorierijke dingen, hemelse dingen. Zelfs openbaringen waar hij niet over kon spreken maar veel wel. De Evangeliën geïnspireerd door God. Hij ontving dingen met een reden. Hij had een doorn in zijn vlees. Wij weten niet wat het was. Maar het gaf hem veel moeilijkheden. Om trots te voorkomen. De man men Goddelijke openbaringen moest zich niet op zichzelf beroemen. Maar God gaf het op deze manier dat hij in God zou roemen.

Er zijn er die zeggen: waarom bracht Paulus dit alles? Theologen, zij die niet geloven, beweren dat Paulus dat verzonnen had. Nee, het is van God. Hoe weten we dat het aan Paulus gegeven was? God gaf tekenen die ook ervoor aan de apostelen waren gegeven. De macht om te genezen. De elven, Judas was afgevallen, hij was nooit bekeerd. Barnabas mogelijk ook de macht maar dat is controversieel.

Waarom de macht? God inspireerde Paulus niet alleen maar Hij liet hem ook zien alles wat al in het Oude Testament geopenbaard waren. Als je Paulus’ boek aan de Romeinen leest, en je hebt een Bijbel met referenties, ik schat dat je dat niet doet. Zoveel.

Er is een probleem met referenties. Twee. Een daarvan is dat alleen het woord staat maar dat zijn er velen. En het andere is dat je een referentie naar de les ziet. Hé, daar is het in de Oude Testament. Paulus vertelt je de Oud Testamentische bron.  Paulus bracht nieuwe dogmatische dingen in? Nee, dat deed hij niet.

Ik zal een voorbeeld geven. Uit Romeinen. De wet veroordeeld. Ik kan de wet niet houden. Het is door Christus dat ik gered wordt. Het is door Zijn gerechtigheid. Christus droeg de straf op Zich. Paulus refereert naar Mozes. Als je door de wet gered wilt worden, dan moet je het volmaakt houden. Gerechtigheid die door het geloof is. Bracht Paulus het in? Nee. Het is in het Oude Testament.

Romeinen 10 vers 4-9. ”Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is, zeggende: De mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven. Maar de rechtvaardigheid, die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal in den hemel opklimmen? Hetzelve is Christus van boven afbrengen. Of, wie zal in den afgrond nederdalen? Hetzelve is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken. Namelijk, indien u met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult u zalig worden.

Je moet geloven in het Woord, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Rechtvaardiging door het geloof is niet door Paulus verzonnen. Het is in Deuteronomium 30 vers 12: ‘Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?’

Het is niet een vraag over onze rechtvaardigheid of inspanningen. Maar het Woord is nabij in uw mond en hart. Om God te vinden. Heere, ik geloof in Christus. De Messias die zal komen en mijn zonden zal wegnemen. Dat is de weg om gerechtvaardigd te worden door het geloof. Het is zo duidelijk als het daglicht. Ons antwoord aan hen die zeggen dat Paulus de doctrines bedacht had. Nee, het is in het Oude Testament.

Sommige commentatoren meenden dat er een brief aan Efeze ontbreekt in de Bijbel. Vers 3: gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb. Het is waarschijnlijker dat het gaat om het hetgeen hiervoor geschreven in hoofdstuk 1 en 2. Vers 4. Waaraan u, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus. Wat is dat de verborgenheid van Christus? De rechtvaardiging door het geloof.

Het is duidelijker gemaakt. Het was er al in het Oude Testament. De Joden geloofden in de offers in plaats van Christus. In plaats van o overtuigd te zijn door de wet. Ik geloof Heere, ik vertrouw in zaligheid als een gave van God. Nee, we moeten bijzonder zijn omdat wij de wet ontvingen. De offers beelden uit wat Christus op Calavarie zou gaan doen, het offer brengen. Nee, het was bijna afgodendienst.

Het mysterie van genade. Dat God zondaars vergeeft van zondaren die door Hem tot Hem komen. Er zijn meer mysteries. Het mysterie van de opstanding. Het was er al maar duidelijker gemaakt. Dat de heidenen van hetzelfde lichaam zijn. Hier is de vereniging van de Joden en heidenen. Zie vers 6. Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen en mededeelgenoten van de beloften. Dit is zo belangrijk.

Er zijn christenen die beweren dat God aan het einde van de tijden zal terugkomen en dan de derde tempel zal worden herbouwd en zal regeren voor duizend jaren. Ja, God zal terugkomen: Christus zal komen. Het geldt niet voor Israel alleen want wij zijn mede erfgenamen met de Joden. Het kan niet letterlijk zijn maar geestelijk is.

Ik kende een dominee die al jaren geleden verheerlijkt is. J. W. Grier uit Noord Ierland, hij schreef het boek ‘The Momentous Event‘. Het voorbeeld is van hem afkomstig. Een rijke boer had een zoon die opgroeide, een tiener was. Het was in het begin van de 20e eeuw. Als jij 21 bent en je rookt nooit, ik geef je een paard en wagen. Wat de zoon niet vermoedde, gebeurde op de dag dat hij 21 werd. Hij opende het gordijn. En er stond een Sedan auto. Paard en wagen belooft, auto gekregen. Zo ook met de beloften van God. Geestelijke vervulling. Dat wordt duidelijk ik Efeze 3 vers 6.

Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie. De beloften zijn allemaal daar. Paulus met een bijzondere roeping. Bijzondere openbaring. Met tekenen en wonderen. Vanuit het Oude Testament waar ze al waren maar nu ten volle duidelijk gemaakt.

 

 

Zondag 18 april 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 71 en Efeze 3 vers 1-12