Gods kinderen worden mede gebouwd tot een woonplaats van de Almachtige God. Hij woont met Zijn Geest in hen, het is Zijn tempel. Van kardinaal belang is de inwoning van Gods Geest. Die plaats dient gereinigd te worden. Door uit te werpen wat tot het oude leven behoort. Om het werk van de Heilige Geest te zien komt het aan op het niet bedroeven, of erger nog, weerstaan van de Heilige Geest. Hoe gezegend zijn we met de Heilige Geest, de derde Persoon van de Godheid, in ons. De Geest die overtuigt, de Geest die de grote Trooster is.

Efeze 2 vers 22: ‘Op Welken ook u mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest‘.

Het is een vitaal vers. Door de Geest, de derde Persoon in de Godheid. Het gaat over Joden en heidenen die te samen gebouwd zijn. Tot een woonstede Gods. Heilige tempel. Niet zoals in het Oude Testament de tempel met stenen maar dit is een geestelijke tempel, het gezin van God.

In kerk van God en de lokale kerk als een gezin van God. De fysieke had het Heilige der heiligen. De aanwezigheid van God. God in een wolk. Nu geestelijk. Niet het gebouw maar de plaats waar God ontmoet wordt, God gediend wordt en God verkondigd. De plaats, de mensen, waar mensen zich zo gedragen dat God aanwezig is.

Beschrijft het ons? Als een kerk van God? Dit is de plaats waar God aanwezig is? De Heere is met ons en wij zijn gericht op Hem eren. De plaats waar de Heere gediend was was een bijzondere plaats. Niet waar de wereld was. Christus heeft in het begin en tegen het einde van Zijn dienst op aarde de tempel gereinigd van de handelaren.

Nehemia 13 vers 7-9. ‘En ik kwam te Jeruzalem, en verstond van het kwaad, dat Eljasib voor Tobia gedaan had, makende hem een kamer in de voorhoven van Gods huis. En het mishaagde mij zeer; zo wierp ik al het huisraad van Tobia buiten, uit de kamer. Voorts gaf ik bevel, en zij reinigden de kameren; en ik bracht daar weder in de vaten van Gods huis, met het spijsoffer en den wierook.’

Dat is ook wat wij doen. Niet alleen in het gebouw maar werpen uit dat wat in onze levens behoort tot het oude leven. Het is een verdrietige zaak dat sommige kerken dat niet doen. Het is een aangename plaats voor God de Vader, Zoon en Heilige Geest om te wonen.

Mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. Door de Geest. Negeer nooit de Heilige Geest. Niet in het leven in de kerk en ook niet in het persoonlijk leven. In de charismatische beweging zijn geliefde christenen die zich mee laten nemen in een atmosfeer van de Geest.

Aan de andere kant de Reformatorische kerken waar het soms formaliteit is en vormendienst en koud ten aanzien van het werk van de Heilige Geest. Ik wil nu kijken naar de teksten in de Efezebrief over de Heilige Geest. Het geeft een goed overzicht voor het kerkelijk leven en persoonlijk leven.

Efeze 1 vers 13 en 14. In Welken ook u zijt, nadat u het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken u ook, nadat u geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte. Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.

Het is het werk van de Heilige Geest die een voorsmaak geeft. De rust en vrede die de onze wordt in de hemelse heerlijkheid. Nu een voorsmaak ervan als we het leven met Christus hebben. Ja, er is een kleine voorsmaak na de bekering. Ja er zijn tijden dat het koud is. Maar ook tijden dat we opgewekt worden. In gebed, in de christelijke wandel over de toekomstige vreugde.

Een verstaan ervan. Dat we roepen Abba, Vader. Het verlangen naar gerechtigheid. Het zijn voorsmaken van de hemel. Verzekering. Is dat het er? Dat door de Heilige Geest de vlam van het vuur voor de liefde weer gaat branden. Maar als we in de christelijke wandel nooit naar de Heilige Geest kijken, zou het dan standhouden? We hebben Hem in gedachten.

Efeze 4 vers 3. Er is een lichaam en Geest. Het is de Heilige Geest die een band geeft met andere christenen, broeders en zusters in de Heere. We weten van de band door de liefde met de broeders en zusters. Als het er niet is, hoe kunnen we dan gered zijn of we zijn zeer van het pad. Hebben we elkaar op het oog? Zijn we ervan afgevallen?

Als we het werk van de Heilige Geest willen zien, dan moeten we oog voor elkaar hebben. Gebed voor elkaar. Oog voor elkaar. Soms is er een grote zonde die scheiding maakt. Maar het geldt ons dat we de banden versterken.

Met een grote gemeente als deze, niet content zijn met het kennen van een paar mensen waar we blij mee zijn maar nieuwe banden leggen. Efeze 4 vers 30. Bedroef de Heilige Geest niet. We moeten zo gevoelig zijn voor de gevoelens van de Heilige Geest. Ja, we moeten beseffen dat God heeft geen gevallen begeerten van het lichaam. Maar dat betekent niet dat God geen gevoelens heeft. De Heilige Geest heeft gevoel. Op een bepaalde manier woont Hij in de gelovigen.

De Heilige Geest is onze Beschermer. Hij voelt meer dan wij ooit kunnen voelen voor Christus. Als we ons tegen Hem verzetten, dan beproeven we Hem. De derde Persoon in de Godheid komt in het hart komen. Goddelijke privilege.

Vriendschap van de wereld beproeft Hem. Jakobus spreekt erover. Dat is vijandschap met God. Als we wereldgezind worden als christenen beproeven we de Heilige Geest. De Goddelijke Gast wordt zo immens weerstaan. Of sommige zonden of daden dat we Hem negeren. Als we stil zijn als we een gelegenheid hebben om te spreken. Als we koud en mechanisch te werk gaan in onze christelijke wandel, in het lezen van het Woord.

Als er geen tijd is voor devotie. Voor het lezen van het Woord, het gebed. We zijn niet gedisciplineerd. De apostel Paulus schrijft over het weerstaan van de Heilige Geest. Bedroef de Geest niet.

Efeze 5 vers 18. Wees niet dronken in de wijn maar wees vervuld met de Geest. Het zoeken van vervuld wezen met de Heilige Geest. Wek het op. Er moet iets gebeuren. Een geestelijk verstand behouden. Met Psalmen en gezangen. We houden onze devotie levend.

Het herinnert ons aan de instructies uit de Schrift. Als we neerslachtig zijn. Hymn van John Newton, melodie in onze harten. Herinner je ze. Vul je gedachten ermee. Sommige denken dat je met Heilige Geest vervuld wordt door je ogen dicht te doen en te vragen: kom naar beneden Heilige Geest. Paulus schrijft: vul je met het Woord. Laat het tot je hart spreken en je zult vervuld zijn met de Heilige Geest. Afhankelijk van het werk van de Heilige Geest.

Tweede brief aan de Thessalonicenzen aan het einde: ‘De Geest zij met u allen’. Dat we het dagelijks hebben. Een geestelijk verstand. En ja, bid ervoor. En negeer Hem niet als Hij beweegt. Hoe doen we dat? In je beslissingen. Altijd laten leiden door de Heilige Geest. Niet zomaar een woord.

Het boek ‘Stappen voor leiding’ raad ik aan. In alle beslissingen. Onze gedachten reinigen van dingen die gericht zijn op onszelf. Gericht zijn op God. Weten we hoe te bidden? Deze dingen zijn vitaal. Vandaag er zijn getrouwe predikers. Maar ze maken een grote fout. Maak je eigen beslissingen zolang je maar zuiver bent. Het is aan jou wie te trouwen. Waar te wonen. Maar het vertrouwen op Hem in alle beslissingen. Het is het gevaar van de Heilige Geest negeren. Betrek Hem in al je beslissingen.

Efeze 5 vers 16. Wandel naar de Geest en vervul de lusten van het vlees niet. Laat je Heilige Geest je vullen als de verleidingen komen. Van buiten of binnen. In woord of daad. Als je wandelt in de Geest, laat je geweten werken. De Geest werkt tegen het vlees. De Heilige Geest werkt in je. Staan tegenover elkaar.

Je kunt het niet makkelijk doen. Het is je geweten die werkt. Het is de Heilige Geest die je geweten laat werken. Weersta de zonden. De Heilige Geest de Trooster, Johannes 14. Hij zal je alles verklaren. Het geldt allereerst voor de apostelen om het Woord van God op te schrijven. Het geldt ons dat de Heilige Geest in ons werkt en geweten aanraakt.

Hoeveel hebben we Hem nodig. Gevoelig voor Zijn aanraking? Interventies in ons leven en Hem ervoor danken. Herinner de Heilige Geest en hoe gezegend we zijn met Hem in ons.

 

Zondag 11 april 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 73 en Galaten 5 vers 13-26