De apostel Paulus benadrukt dat zowel Joden en heidenen dezelfde toegang hebben door een Geest, de Heilige Geest, tot God de Vader. De drie Personen van de Godheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, zijn erin betrokken. De christenen in Efeze zijn niet meer vreemdelingen en bijwoners maar medeburgers. Gebouwd op het fundament Jezus Christus die de uiterste Hoeksteen is en het gebouw bekwamelijk samengevoegd is.

Efeze 2 vers 18: ‘Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader‘.

Overeenkomsten met de kerk

Dit is een heel groot. Door Hem hebben we door een Geest tot de Vader. Vers 18 is een trinitarisch vers, de drie personen in de Godheid. Vader, Zoon en Heilige Geest.

De eerste is de vergelijking met inwoners. Door Christus. Hij is ons gemaakt wijsheid, vergeving. Bron van zaligheid. Door Christus. In het Nieuwe Testament het meeste leren over genade en betaling door Christus. We leren het ook in het Oude Testament maar hoe duidelijk, helderder licht, in het Nieuwe Testament. Christus het smetteloze Offer.

Christus was tweeledig. Betalen voor zonden dat wij niet verdoemd zouden worden en ook het verdienen van de hemelse beloning die wij ontvangen. Zijn lijden en sterven bevrijd ons. Door Hem moeten we toegang hebben tot het Goddelijke werk. Door Hem de nieuwe geboorte, de verandering van leven. Zoals Hij opgestaan is uit de dood zullen wij uit de dood opstaan.

Hij is gegeven van voor de grondlegging der wereld, opgeofferd in de tijd. Beiden, Joden en heidenen, hebben door een Geest toegang tot de Vader. Niet een toegang voor Joden en een toegang voor de heidenen. Nee, een weg. Christus heeft alles wat het Oude Testament afbeeldde volbracht. We hebben de Heilige Geest nodig om ons tot Hem te wenden.

We eren de Vader. Addresseren de gebeden, kan tot alle personen van de Godheid, tot God de Vader. Dat God in de hoogte Zijn kind hoort. De meer we bidden, hoe meer we ervaren. We komen tot Hem door Hem te addresseren. Soms hebben we noodgebeden, maar nooit nemen we gebeden licht op.

Het moet frequent zijn. Elke morgen, elke avond. Bij situaties overdag dat we Hem nodig hebben. Met aanspreking, met frequentie, door Christus tot de Vader gaan.

De Judaïsten probeerden ze Joden te maken, niet door christen te worden. Maar Paulus rekent er mee af. U bent geen vreemdelingen meer. Toen waren er verschillende delen van de stad in Efeze. Daar de Joden, daar de slaven, daar de hellenistische Joden. Alle oude steden waren nationaliteiten opgedeeld. Paulus zegt: Joden en heidenen zijn niet meer gescheiden. Allen een.

Als je de Heere liefhebt, ben je allemaal inwoners samen. Een paar jaar geleden was ik met een groep bekeerde Joodse christenen. Ze hadden alleen een christelijke kerk voor Joden. Maar dat is niet juist. Wat ik hoorde van hoe ze dienden was juist. Maar niet het onderscheid maken tussen Joden en heidenen.

Als je werkelijk bekeerd bent, zegt Paulus, ben je allemaal hetzelfde. Zo zijt u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods. Gasten hebben geen recht in het huis. Zijn er maar een paar dagen. Jullie Efeziers zijn dat niet meer maar medeburgers, huisgenoten. De stad niet verdeeld in delen in het huis van God.

Een familie. Als je wedergeboren bent, dan ben je in hetzelfde huis. Je ziet naar elkaar uit. Beschermt elkaar. Loyaal. Nooit uit het huis geworpen. Want je bent familie. Je bent geen vreemdelingen meer, Efeziers, maar nu gelijk met de Joden. Je behoort ertoe. Met gelijke ondersteuning. Meer en meer op elkaar betrokken.

Efeze was een stad heel erg trots op de eigen gebouwen. Paulus gebruikt het. U bent het gebouw. Natuurlijk, de mensen zijn het gebouw. Niet het gebouw met de stenen. Elders, in 1 Korinthe 3, wordt Christus de fundering genoemd. Maar nu brengt hij in dat u de fundering bent. Wat is juist? Er is geen contradictie.

Je bent dogmatisch gezien gebouwd op de profeten en apostelen. Het is Christus die de fundering is. Dat is in het onderwijs, op Christus. Beide Schriftgedeelten zijn juist, er is geen tegenstelling. Hij is de Auteur en de basis van de fundering. Openbaring, de wil van God. Het Nieuwe Testament. Niets anders is de fundering.

Soms hebben mensen wat toegedaan de fundering. Zelfs de Reformatoren in dit land. In de kerk van Engeland, toen de Reformatie nog jong was. Herontdekten de Schriften en lazen er veel meer in. Brachten allerlei dingen in, zelfs dingen die niet uit het Evangelie komen.

Nu zie je het met de charismatische  beweging. Er zijn er die werkelijk bekeerd zijn. Maar er zijn er die allerlei eigen openbaringen inbrengen. Je moet dit of dat doen. Er is maar een fundering en dat is Jezus Christus.

Wie bedoelt Paulus, ik ben wat technisch vanmorgen, bij de profeten? Traditioneel is altijd het uitgelegd als de profeten van het Oude Testament. Matthew Henry en Calvijn volgen dat. De profeten van het Oude Testament. En de apostelen van het Nieuwe Testament. In Efeze 3 vers 5.

‘Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest.’ Het suggereert profeten van het Nieuwe Testament. Hoewel er apostelen waren, waren er ook profeten. Mensen, vaak twee of drie in elke kerk, hadden profeten. In de tijd dat de geschriften van het Nieuwe Testament tot stand kwamen. Nu niet meer nodig, de Canon van de Schrift is nu compleet.

Het is heel aannemelijk dat de apostel hier naast profeten van het Oude Testament ook profeten van het Nieuwe Testament voor ogen had. Christus is de hoeksteen. Is dat niet bijzonder. Meer dan de fundering. De belangrijkste hoeksteen. Joden en heidenen die bekeerd zijn. Christus brengt je bij elkaar. Het gedeelte is zo volmaakt.

Een heilige tempel in de Heere. De heiligen, de mensen, passend samengevoegd. Iedereen heeft zijn plaats in de kerk. Kan je een tempelgebouw voorstellen, prachtig maar met stenen die missen. Het gebouw is in gevaar. Zijn er bepaalde stenen thuis? We hebben de opsluiting in de samenleving. Nu kunnen we weer naar de kerk komen. Thuis via de verbinding luisteren is heel makkelijk. Maar worden stenen gemist? Maar het getuigenis naar de wereld dat we laten zien dat we samen de Heere dienen.

Groeit in heiligheid, liefde tot Christus en genade in God. In het vorige vers het woord heiligen. Geroepen. Apartgezet van de wereld. Ik hoop dat we heiligen zijn. Apart gezet van de macht van de zonden. We vallen in zonden maar we roepen tot God. Niet meer onder de macht van de zonden. Apart gezet van de vleselijke entertainment van de wereld.

Dit is een magnificante climax. Paulus heeft de bevrijding van het volk van Israël uit de ballingschap in gedachten. Een overblijfsel keerde terug. Meerderheid had zijn huis gemaakt in Babel. Maar een overblijfsel keerde met grote vreugde terug. George Whitefield. Hij was heel bezorgd over bekeerden in Georgia in Amerika die koud geworden was. Hij sprak over de dag van kleine dingen. Ze zeiden: je hebt het van Matthew Henry. Maar hij heeft een paar paragraven erover geschreven. George Whitefield was heel uitgebreid erover. Het ging over Zacharia 4. Hij herinnerde de Joden aan de gevangenschap. De tempel was er niet. Haggaï herinnert hen eraan. Ze bouwden mooie huizen voor zichzelf maar verwachten de eerste liefde. Het leven was moeilijk. Maar nu terugkeren. Nu terugkeren naar het huis van de Heere.

Heilige tempel van de Heere. Door de inwoning van de Heilige Geest. Wat geestelijk leven werkelijk is. Deze weken meer te zeggen over om werkelijk een heilig gebouw in de Heere te zijn.

 

Zondag 28 maart 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 66 en Johannes 17 vers 9-21