De apostel Paulus benadrukt het werk van Jezus Christus, Gods kinderen zijn Zijn maaksel. Goede werken zijn van God, niet door onze eigen werken. Door het volbrachte werk van Jezus Christus, door Hem wedergeboren. Dan is ons leven werkelijk veranderd. Het belang om ons voortdurend ons verleden te herinneren. Wat is het bloed van Jezus Christus de Zaligmaker kostbaar. Voor zowel Joden als heidenen is het door het geloof in Jezus Christus. Alleen dan behoren we werkelijk tot het huisgezin van God.

Efeze 2 vers 10: ‘Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen‘.

Alle dingen nieuw

Voordat we hiertoe komen moeten we eerst naar vers 9 kijken, niet te roemen in de werken. En vers 8 geloof een gave. Niet door werken. Niet de ceremoniële wetten. Het was een preek, les. Beeld van het werk van Christus. Niet de morele wetten. We kunnen goede dingen maar redden ze ons? Nee, natuurlijk niet.

We zijn geestelijk dood. Al zouden we van nu volmaakt leven, dan nog een verleden. En als het goede werken zijn dan kan het maar zo met trots gemengd zijn. Zoveel van onze daden met zonden bevlekt. Geestelijk dood. Voor onze schuld moet worden betaald en dat kan alleen door Christus.

De goede werken zijn van God, niet van ons. Niemand te roemen in onszelf. Laat niemand ooit denken dat we kunnen voldoen aan God volmaakte standaarden. Dit bereid ons voor op vers 10.

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Zijn product. Misschien maakt dat het meer duidelijk voor ons vandaag. Jaren geleden als je speelgoed kocht uit een ander land, dan wist je dat het brak met een week. Dat is vandaag niet meer zo. Jaren geleden als je een auto had uit dit of dat land, dan zei je je weet dat het na twee jaar een roestbak was en het was zo. Maar dat is nu verbeterd door de fabrikanten uit die landen.

Wij zijn Zijn maaksel. We gaan de wereld in. Mensen zien ons. Zijn we Zijn maaksel? Integriteit in ons? Mensen die ons kunnen vertrouwen? Vriendelijkheid? We moeten iedereen vragen: zijn we dat, zijn we het werkelijk?

Maaksel van Christus. Geschapen. Herschapen. Wedergeboorte. Nieuw hart. Nieuwe geest. Nieuwe bestemming hoe we leven? Zijn we werkelijk nieuw? Of overgeven naar de lagere natuur in ons? Zelfgericht, materiële dingen? Een nieuw hart met nieuwe affecties of zijn we teruggegaan naar het oude?

Goede werken. Het zijn uitdagende woorden. De dagelijkse bezigheid van de gelovige. Verkoren door God. Zelfs voordat we geboren werden geadopteerd. Wat is mijn dagelijkse leven? Christelijke waarden laten zien? Leven voor Christus, strijd tegen de zonden. Belijd ik mijn zonden elke dag in de avond?

Heb ik mijn geestelijke verantwoordelijkheden uitgedragen? Hoe heb ik geregeerd op provocaties? Elk deel van het leven: woorden, daden, gedachten. Zelfgericht? Welke woorden? Wat doe ik? Ze moeten niet alleen in gedachten zijn. Verantwoording afleggen voor de gedachten, daden en woorden?

Wat ging van mij uit? In raad, hulp? Waar heb ik mij mee bezig gehouden? Televisie? Entertainment? Rommel? Zijn we werkelijk gered? Gewetensvol? Er zijn mensen die menen christenen te zijn maar zijn hard. Onaantastbaar. Heel onwaarschijnlijk dat zij een product van Christus zijn. Zijn maaksel. Iets is met mij gebeurd. Dit stuurt mijn wandelen voor het aangezicht van God.

Mijn afkomst herinneren. Zonder God in de wereld. Het is een verantwoordelijkheid voor christenen en het helpt. John Newton had een tekst aan zijn muur voordat hij naar Londen kwam. Herinner je je dat je een slaaf in het land van Egypte was.

Hij herinnert zijn verleden. We vergeten onze afkomst, we zijn niet zo dankbaar voor God. We waarderen de zegeningen dan niet voldoende. Hoeveel we Hem toebehoren. We hadden geen banden met God. Zonder Christus. Hoeveel had je de wereld nodig? Omdat je zonder Christus was. Je moest de wereld hebben en de entertainment, en bezittingen.

Waarom zijn er zoveel voedselprogramma’s op televisie? Omdat ze Christus niet hebben. Natuurlijk mag je ervan genieten maar niet die fantastische overdrevenheid. Die entertainment, grootste industrie. Zelfde met ons Christus niet hebben, soms gevuld met extreme dingen. Maar nu, je hebt Christus. Maar die tijd was je zonder Christus. Wereldling.

Vervreemd van het burgerschap Israëls. Van het ware Israël, de ware kerk van God. De Oudtestamentische verbonden wezen allemaal naar Christus. Je wist er niet van. Geen hoop, op weg naar de eeuwige ondergang. Zonder God in de wereld. Herinner je je verleden.

Maar nu in Christus Jezus. Is ver vandaan en nu dichtbij. Denk er elke dag een paar momenten aan: ik was totaal verloren, geen hoop. Hoeveel behoor ik Christus toe. Nu ben ik van Christus. Vers 13: ‘Maar nu in Christus Jezus, zijt u, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus’. Nabij, dichterbij dan dichtbij. Door het kostbaar bloed van Christus.

Denk nooit te gering van het bloed van Christus. Soms wordt gezegd het is alleen een symbool. Ja het is zo maar er is meer in. Het is het kostbare bloed van Christus. Alles wat Hij gedaan heeft. Toen Christus op aarde was heeft Hij Zijn bloed gestort. Hij was mens, ja maar Hij is God. Geen mens kan ooit vergeleken worden met Christus. God-mens. Meest belangrijke ver boven alle monarchen.

En ondertussen, Hij stortte Zijn bloed. Verbazingwekkend. Hij toonde Zijn zachtmoedigheid. Het bloed van Christus spreekt. God kwam en gaf Zichzelf in onze pijn om te sterven voor ons. Je moet het noemen met verwijzen naar de Heilige. Speciaal, zeker, kostbaar. Wanneer Hij was getransfigureerd op de berg met Zijn discipelen. Hij was Degene die Zijn bloed gaf.

God kwam naar beneden en identificeerde zich met ons. Het bloed is het beeld van het nieuwe verbond. Het bloed van het dier in het oude verbond deed niets. Maar het bloed van Christus is effectief. Het bloed van een nieuw geslacht. Van geredde mensen. Mensen delen in de glorie van God.

Geen bloed van dieren wassen het weg. Maar Christus neemt alle schuld weg. Het bloed van Christus. Verbazingwekkend het bloed van Christus wat Hij gaf. U van verre en nu nabij. Vers 14: ‘Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende’. Een lichaam.

Toen ik een jonge christen was las ik dat hij onze vrede is. Een is. God en ons een. Het is niet over God en mensen verzoend. Dat is natuurlijk zo. Maar dit gaat over Joden en heidenen. Heidenen konden christenen worden zonder jood te worden. Dat de besnijdenis nodig was. Nee, zegt Paulus. Ze hebben het niet begrepen. Dat jood en heiden een zijn in het lichaam van Christus.

Heidenen en Joden nabij gebracht. Gelovige Joden en heidenen worden op dezelfde manier toegebracht. Op dezelfde manier gered. Een kerk. De middelmuur des afscheidsels. Wat was dat? Vers 15: ‘Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande’. In de Oudtestamentische was de joodse godsdienst de muur. Onderscheid tussen Joden en heidenen.

De Joden waren geïdentificeerd als apart gezet, als bijzonder. Maar toen Christus kwam en betaalde met Zijn offer. De muur afgebroken. Jood en heiden samen. Zie je het? De ceremonie van het Oude Testament. Nu te maken van twee een. Joden en heidenen op dezelfde manier behandelt. Een kerk door het kruis.

Vers 17 en 18: ‘En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren. Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader’. Jood en heiden een. Soms hoor je van een joodse gemeente die zich afzonderen. Het kan zijn dat ze werkelijk geloven maar wat ze doen is niet goed.

Sommige gelovigen dat Christus komt en de derde tempel herbouwt. Dat is niet juist en in de Bijbel. Jood en heiden allen een. Als ik afsluit voor ons vanmorgen vers 19: ‘ Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods’. Als we werkelijk gered zijn, dan behoren we tot het huisgezin van God.

We hebben gekeken naar het nieuwe leven. De verantwoordelijkheid van het herinneren van ons verleden. En gekeken naar het dierbare en kostbare bloed van Christus. En de eenheid van jood en heiden. Werkelijk het maaksel van Christus te zijn dat is de ware getuigenis.

 

Zondag 14 maart 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 116 en Efeze 2 vers 8-22