In de zendbrief van de apostel Paulus aan de Efeze noemt hij de adoptie tot kinderen van God. Maar niet om het even terloops te noemen maar in al z’n rijkdom en diepte. God heeft van voor de schepping, voordat wij mensen geschapen werden, Zijn kinderen geadopteerd. Verloren zondaren die zich van nature verzetten en opstandig zijn tegen God. Het kindschap is op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, de Zoon van God die naar deze aarde kwam en Zijn leven gaf tot een rantsoen voor de zonden. Voor de adoptie, de aanneming tot kinderen van God, is betaald met de hoogst mogelijke prijs.

Efeze 1 vers 5: ‘Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil‘.

Adoptie in Gods familie

We bestudeerden Gods soevereine verkiezing. En nu kijken we naar adoptie tot kinderen van God. Na vers 5 vers 6: ‘Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde’. Het is iets waar zo over heen gelezen kan worden: adoptie.

Het is onverdiend. De rijkdommen die erin liggen. Dit woord een kroon van de genade van God: adoptie. Het maakt Gods genade zo heerlijk. Dat Hij zielen van verloren zondaren adopteert.

Het is vaak gezegd dat adoptie in de tijd plaatsvindt. Rechtvaardiging eerst, adoptie dan en dan heiligmaking.  In die volgorde. Maar het betekent niet dat er niets gebeurt tot die tijd. Tot de bekering van de persoon. Tot de heiligmaking. De adoptie kun je niet in de tijd plaatsen, het gaat terug naar de eeuwigheid van voor de schepping van de wereld.

Je kunt zeggen dat voor de schepping, voor het menselijk geslacht, voor de schepping van de mens als kroon van de schepping, dat Gods in gedachten had kinderen te adopteren in Christus. Zijn liefde tot hen. Adoptie was nog niet uitgewerkt totdat je geboren was en het werk van de Geest in je hart.

Adoptie is niet alleen maar op de lijst geplaatst zijn. Als bij een groot internationaal bedrijf waar je als werknemer op de lijst staat. Het is niet zo dat je maar de minste goddelijkheid bezit. Nee, dat niet. God zag wat we doen. Hij had ons  niet lief om iets in ons maar om wat Hij deed. Gered in Christus en in Zijn zorg. Besloot om ons te redden.

Zo was de zaligheid bereid. Dat diepste lijden. De hoogste prijs die betaald kon worden. Lelijk en opstandig tegen God zijn we en elke zonde in ons, toch besloot Hij om ons te redden. De analogie van adoptie helpt. Kinderen van deze wereld. Gekleed door deze wereld. Gedreven door de duivel, de prins van deze wereld. Zo lelijk en opstandig in de ogen van God. En dan geadopteerd. Zo anders.

Geadopteerd in een familie van liefde. Van de grootste liefde die voor te stellen. Welke liefde ook komt ooit in de buurt van deze liefde. De liefde van Christus. Kijk naar vers 6. ‘Door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde’. Aangenomen. Het komt maar twee keer voor in de Bijbel, klinisch juist maar het woord heeft meer te zeggen dan dit. Lukas 1 vers 28. Het is waar de engel Gabriël tot Maria komt en de geboorte van de Zaligmaker aankondigt. U begenadigde. Dat is het woord. Aangenomen is juist maar het woord is hoog gewaardeerd, begenadigd. Zijn armen zijn om je heen. Lid van de familie van God.

De genade van God is nu in elke stap van je leven. Toegang tot de troon van genade. Je kunt roepen: Abba Vader. Je vreest de dood niet. Je bent bewaard voor de eeuwige heerlijkheid. Je hebt voorrechten en verantwoordelijkheden. Ieder heeft een rol in een familie. Al is het de voetmat schoon te maken.

De dag van de Heere houden voor Hem. Vertrouwen in Hem wat het ook is. Je hebt een verantwoordelijkheid. Denkt niet dat het is als een dienstknecht maar als een kind geadopteerd.

Het is een prijzige adoptie. Adoptie in de wereld kost je geld voor een kind. Nu kost het liefde, affectie. Het is een kostelijke prijs. Je bent verzoend. Je was een slaaf, als een gevangene. In sommige gevallen kan er betaald worden. Christus kwam om met Zijn leven te betalen op Calvarie. Het eerste is om ons te wassen en binnen de familie te brengen. Nieuwe klederen. Nieuw karakter.

In Hem hebben we verzoening door Zijn bloed. De rijkdommen van Zijn genade. Rantsoen. Prijs. Christus maakte Zich gereed om te betalen. 1 Petrus 1 vers 18 lezen we vaak bij het Avondmaal: ‘[18] Wetende dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is. [19] Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam. [20] Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil’.

Het is een bewuste adoptie. Je weet een kind te zijn in de familie van God. Romeinen 8 lazen we dat je niet de geest van dienstbaarheid hebt ontvangen maar de geest getuigt van het kindschap door welke wij roepen Abba Vader. Galaten 4 maakt hetzelfde punt. ‘[4] Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. [5] Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. [6] En overmits u kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!‘.

Adoptie van zonen en dochters. Dit is een gerealiseerd kindschap. Die Hem aangenomen hebben, die heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Laat ik Efeze 1 vers 8, 9 lezen: ‘[8] Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. [9] Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven‘.

Buigen in het stof. Vernederen. Onze zaligheid is dan weliswaar verordineerd, maar het niet zo dat we op een dag wakker worden en dan gered zijn. Sommige christenen denken dat. Maar schuld ervan. Grote bewustwording: dit is waar! Een grote realisatie. Kom tot Mij, zegt God. We hoorden de roep van Christus en reageerden daarop. Het proces van heiligmaking. Adoptie door God.

De natuur van Adam afgebroken, de natuur van Christus ingeplant. Gemeenschap van God werd gerealiseerd en ingebracht. ‘Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.’

Ik had een vijfde punt maar heb er geen tijd voor. De erfenis. Vers 10 en 11. Het woord adoptie was niet alleen maar een keer genoemd maar al de verzen zijn er een uitwerking van. Je hebt in Hem, in Christus, erfgenamen. Hemels gunstig gezind. In de hemelse familie geadopteerd. De adoptie van de grootste prijs.

Ik las een mooie uitdrukking van John, een negentiende eeuwse Amerikaanse prediker, theoloog en denker Hij had een beperking maar was een groot denker. Hij was de eerste baptist in de systematische theologie. Een rechter kan ons vrijspreken. Alleen een vader kan ons adopteren. Door de Zoon betaald. En de inwoning van de Heilige Geest. Het is een wonderlijke glorie de adoptie door Hem.

Zondag 7 februari 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 119 vers 17-32 en Romeinen 8 vers 14-39