Het is een eeuwig wonder dat God mensen laat delen in Zijn vreugde. De gehele mensheid verdient het om door God gestraft te worden vanwege onze zonden. God is heilig en kan geen gemeenschap met de zonden hebben. Het is Zijn barmhartigheid dat Hij een schare die niemand tellen kan verkoren heeft voor de eeuwigheid. Die verkiezing ligt vast in de hemel, het is de verkiezing van voor de grondlegging der wereld. In de tijd klinkt de oproep in het Evangelie: geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden.

Efeze 1 vers 3: ‘Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus‘.

Het wonder van verkiezende liefde

Paulus heeft de brief vanuit de gevangenis geschreven net als de brief aan Kolossenzen weten we uit Handelingen 28. Efeze was de moderne hoofdstad van wat toen Klein-Azië was en nu Turkije is. Paulus schreef aan Aquila en Priscilla dit in daar bleven.

Ik sla de aanhef over. Gezegend zij de God en Vader. Eer en Hem. Zo beginnen we de dienst. Niet met onszelf. Het onderwerp van de dienst. Hem groot te maken. Daarna dankbaarheid voor wat Hij gedaan heeft. Is het object, dan het onderwerp.

Soms beginnen diensten met een hymn over onszelf. Hoewel het een goede hymn kan zijn hoort het niet zo te zijn. Hetzelfde met onze gebeden -ik heb het niet over de gebeden in nood. Gezegend is de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Sommige vragen waar is de Heilige Geest? Hij is erin besloten. In vers 13 genoemd.

Vers 17. Wijsheid is een geestelijke gave. Geest met een hoofdletter. De gave der Geest. Zegen van de Heilige Geest in Christus. Hem verhogen. Heilig in al Zijn wegen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Eeuwig leven. Gemeenschap met God. Vrede.

Met alle geestelijke zegening in den hemel. Waar gaat dit over? Gods verkiezing. Deze zegens zijn allereerst in de hemel. Fundamenteel niet op aarde. Van voor de grondlegging van de wereld. Daar bepaald. Besluit van de almachtige God.

Het was in de eeuwigheid dat de Vader en Zoon en Heilige Geest de taken verdeelden. Het was de Zoon die naar de wereld kwam om het volmaakte leven te leven en te betalen voor de zonden van die Hem toebehoren. Het was besloten in Gods plan. In de Drie-eenheid.

Alle geestelijke zegens die we ontvangen. Eeuwig leven. Vrede. We hebben hier een deel ervan. Ze liggen bewaard in de hemel. Daar is het volmaakt. Wat we hier hebben is wonderlijk. Het ligt uiteindelijk in de hemel. In alle plaatsen staat in het origineel niet. In de hemel ligt het.

Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem. In Hem, in Christus. Van voor de grondlegging der wereld. De verkiezing is niet alleen voor een heilig leven op aarde te leven en volmaakt in de hemel. Apart gezet. De soevereine verkiezing van God. Vers 5. ‘Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil.’

Dat God een keuze maakte. Voor de wereld werd gemaakt, voordat we werden geboren. Het was alles overeenkomstig Zijn wil. Dit zijn grote zaken. We lezen hier dat de Vader mensen aan de Zoon gaf. 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. God heeft u verkoren waartoe Hij geroepen heeft. Eerst verkiest Hij u, dan roept Hij u. Daar is een volgorde.

De verkiezing is van eeuwigheid. De roep in het Evangelie is in de tijd. Soevereine verkiezing komt eerst en dan de roeping. Er zijn er velen die denken dat dit op de volgende manier uitleggen: God voorzag welke weg de mensen zouden gaan.

Het is een vreemde manier van dit uitleggen. Alsof God het voorzien had dat wie voor Hem zouden kiezen. Ze hebben er een tekst voor, in Romeinen 8. Vers 29. Wie Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij verkoren.

Handelingen 8 vers 23. Christus voormaals gekruisigd zijnde. De Joden kruisigden Christus ja. Maar God bepaalde dat het zou geboren. Het was Gods plan. Het is hetzelfde in Romeinen 8 vers 29. Het is als een boterham, vergeef me het beeld. Alle dingen werken mede ten goede. Als we geroepen zijn door het Evangelie, dat is naar het voornemen van God. Dat is de bovenkant. En dan de onderkant. Wie Hij verkoren heeft, die heeft Hij ook geroepen. Het kan niet zijn dat vers 29 in tegenspraak met vers 27 en 30.

Het is niet juist begrepen, vers 29. Het is uit de context gehaald. Andere teksten zijn heel duidelijk over de soevereine verkiezing. Vers 5. ‘Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil.’ Vers 9 en 11.

Zaligheid is het werk van God. Toen ik me bekeerde dacht ik dat het mijn werk was. En God was genadig. Maar ik lees de Bijbel. God de genadige Geest kwam in mijn hart. Het is

Zijn genade. Newton: waarom was ik verkozen? Terwijl duizenden anderen in die staat blijven. Als ik de soevereine verkiezing versta, dan mij zo verheugen in Hem. Het is alles door Gods soevereine genade. Het is alles door Hem.

Is het eerlijk? Om dat te beantwoorden Romeinen 9. Jakob heb ik liefgehad, Ezau heb ik gehaat. In Genesis uitgedrukt, in Maleachi. Is God oneerlijk? Nee, niets wat God doet is oneerlijk. Als ik denk dat het onredelijk is, dan is de probleem in mij. Ik moet leren dat God niet oneerlijk kan zijn. Ik wil mij ontfermen over die Ik ontferm. Zo dan is de zaligheid niet die wil, niet die loopt, maar van God. Dat Mijn Naam bekendgemaakt over heel de aarde. Hij is genadig die Hij genadig wil zijn, Hij verhardt het hart van die zich verhardt.

We lezen het over farao. God verhard hem niet maar omdat hij zich verhardde. Wat is eerlijk als God iedereen verloren laat gaan. We beledigden Hem. Nooit Hem liefgehad. Hem genegeerd. Eerlijk is ieder dat ieder gestraft wordt.

Ver boven die eerlijkheid is dat God barmhartig is over die Hij wil barmhartig zijn. Niet vanwege iets in hen. Maar wie bent u o mens dat u opstaat tegen God? Dat Hij de rijkdommen van Zijn eer bekendmaakt. De oefening van de geestelijke barmhartigheid is ver boven ons verstand. Joden en heidenen.

God was zo geduldig met de Joden. Over eeuwen verworpen ze Hem. En toch was Hij geduldig. Dat God barmhartig is, dat is Zijn genade.

Waarom Evangeliseren we dan? Waarom niet wachten en zitten in de kerk totdat ze binnenkomen? Er zijn er zelfs die zeggen dat het verkeerd is om zielen te bewegen om zich te buigen voor Christus. We hebben de opdracht gekregen van Christus, aan de discipelen. Ga in de wereld en verkondig het Evangelie. Het is Gods wil dat ze het Evangelie horen en erdoor bewogen worden.

Dat is Gods gewone weg om in deze manier te werken. Prototype als een prediker als Titus, doe het werk als een evangelist. Wee mij als ik het Evangelie niet preek, zegt Paulus. Worstelen met mensen. Smeken. Met de Evangelie. Of het in boeken, in de zondagsschool of persoonlijke getuigenis is, God de Geest opent het hart van wie Hij verkoren heeft.

Het hart van God is in het prediken van het Evangelie zichtbaar geworden. George Whitefield. Op de laatste dag van het oordeel moet ik tegen u getuigen. Dat u niet kwam en wilde. Het prediken van het Evangelie heeft ook een element van oordeel in zich.

Als je bidt bedenk dat je tot een soevereine God bidt. Ik denk aan een man. Hij had een verzekeringsbedrijf met een kantoor met uitzicht op Picadilly Circus. Zijn ouders waren gelovigen en baden voor hem. Maar hij was niet bekeerd. Zij ouders stierven. Hij kwam erna tot bekering. Sommigen van u hebben hem gekend. In tachtig jaar, geen die meer een gentlemen was dan hij.

En nu hij stierf kwam hij daar in de ontvangsthal van de hemelse glorie. Het is voorstelling. De constante stroom van christenen waar Christus op staat te wachten en achter Hem de heiligen. Zijn ouders. Zullen ze in de hemel weten dat hij was bekeerd? Ik weet het niet. Maar als ze horen dat hij geroepen werd naar die receptiehal. Niet zeggen het maakt toch niet uit. Nee, we bidden tot een soevereine God.

 

 

Zondag 31 januari 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 92 en Efeze 1 vers 1-14