De apostel Paulus gaat in de brief aan de christelijke gemeente te Efeze in op het intense kennen van God. Dat gaat viel dieper dan alleen maar theoretische kennis. Het is geheiligde kennis door het werk van de Heilige Geest die intrek neemt in de harten van zondaren. God geeft de Geest der wijsheid en van de openbaring in Zijn kennis. Uit de Bijbel, het levende Woord van God, vloeit die levende kennis voort door het werk van de Heilige Geest. Om niet te blijven steken bij alleen maar de letterlijke betekenis van een verhaal maar dieper af te steken naar wat het voor ons betekent. 

Efeze 1 vers 17: ‘[17] Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis‘.

Het intense kennen van God

We hebben gekeken naar de verkiezende liefde, de adoptie, de bestemming van de gelovigen als grote thema’s. We vragen ons natuurlijk af wat is de vierde? God kennen door Zijn Woord.

Het was acht jaar dat Paulus in Efeze was. Drie jaar pastoraal werk en het Evangelie verspreiden. En nu schrijft hij vanuit de gevangenis in Rome. Hij hoort over hun geloof. Geloof behouden. Kolossenzen was geïnfecteerd geraakt. Maar Efeze was staande gebleven. Niet zoals Korinthe dat verdeeld was gericht. Door bepaalde valse leraren. Harmonie en liefde voor de gelovigen in de omgeving.

De inhoud van zijn gebeden wordt uitgewerkt in de volgende verzen. Wat een programma had de apostel voor voorbede. Wat een tijd moet hij eraan hebben besteed. Vers 17, Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid. Hij spreekt van de heerlijkheid van God. Refereert specifiek naar Christus. Wat geeft de Vader? Is het de Heilige Geest met een hoofdletter? Moderne vertalingen hebben een geest van wijsheid. Een toedeling. U geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis.

Ik ga er niet al te diep op in maar geef slechts aan dat het Heilige Geest is die de wijsheid en de openbaring in Zijn kennis geeft. Wijsheid en openbaring zo nauw verbonden. Dat wijsheid leidt tot openbaring in Zijn kennis. Meer dan technische kennis. Dat je als christenen de Heilige Geest hebt en het voordeel in het Woord. Christus zien in het Woord en in het leven.

Het vierde thema is Christus zien en Hem horen in het Woord van God. De manier waarop we het Woord van God ontvangen. Dat is de manier waarop we dit dienen te lezen. Heilige Geest die wijsheid en openbaring geeft. De enige manier waarop we over Christus weten en van God is door het Woord.

Vandaag komt het voor onder getrouwe leraren die beweren dat de tekst maar een betekenis heeft. Natuurlijk de letterlijke, historische betekenis komt als eerste. Maar het Oude Testament wordt dan beweerd dat ze alleen maar voor toen van toepassing waren.

Ze spraken niet beter dan ze wisten. Er is geen onderwerp, geestelijke boodschap. Het is niet alleen verkeerd deze populaire opvatting maar het is ook absurd. De Schrift zegt het zelf. Door de Bijbel is een onderwerp. Een diepere boodschap. Niet zo mysterieus dat alleen bijzondere mensen je kunnen zeggen wat het is.

Maar door geestelijke kennis wordt het vanzelfsprekend. Een studiebijbel. Meeste geleerden volgen alleen maar de letterlijke betekenis en soms doctrines. Maar in niet veel studiebijbels leer je wat je moet doen voor God. Niet over Christus. Dit ontbreekt. Niet allegoriseren beweren ze dan. Dat is juist. Maar dat betekent niet dat er geen pastorale betekenis is.

Soms staat er dat Luther en Calvijn beweerden bij de letterlijke betekenis te blijven. Maar dat is heel verkeerd geciteerd. Ze schreven bijvoorbeeld over de familie van Abraham als de familie van God. Lessen voor ons. Over kastijding van God van Zijn kinderen. Beeld van de Nieuwtestamentische kerk.

Romeinen 15 vers 4: ‘Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden’. Deze gedeelten over Abrahams familie gaan helemaal terug tot het begin, de tuin van Eden. Alle boeken geschreven vanaf het begin voor ons. Vertroosting en beloften en hoop in Christus. Dat was de bedoeling van de Schriften.

In 1 Korinthe 10 schrijft de apostel Paulus dat al onze vaders onder de wolk waren. Gedoopt in de zee. Wat is dit? Het was het equivalent voor de doop. Het is een parallel van onze bekering en doop. De rots is Christus waarvan gedronken is. Alles door God bereid. Een parallel voor de ervaringen in het christelijk leven. In de Nieuwtestamentische tijd voor ons.

Sommigen mensen in de kerk niet bekeerd en geen geloof. Vers 6. Lessen voor ons. Niet naar de begeerten wandelen. Vers 8. Overspel. Als je referenties heeft in je Bijbel, bekijk je allemaal. Vers 9. Christus niet verzoeken.

Maken we onszelf depressief hiermee? Ik bedoel niet mensen die depressie hebben vanwege het lichaam. Maar ik heb het over mensen die God niet genoeg danken, Hem prijzen, bidden. Vers 11.

Deze voorbeelden een ander Grieks woord gebruikt dan alleen maar een voorbeeld. Het is meer dan een voorbeeld. Een patroon. Voor ons geschreven tot waarschuwing.

Ik ga naar Exodus 6, het gouden kalf. Christenen kunnen worden verleid door wat ze kunnen zien. Een huis. Een mooiere auto. Er is een les voor ons in het gedeelte, een uitdaging. Wat is de waarschuwing voor mij? De les?

Numeri 4 Israëlieten klaagden over het eten, de manna. Het was zo wonderlijk. Maar ze wilden het eten van Egypte. Mensen in de kerk. Geef ons Rock, en dans, en ze zien het niet. De parallel in het Oude Testament. Geen wonder dat dominees niet zoeken naar een les. Als ik terugkeer naar Egypte, van God afgeweken. We hebben deze lessen nodig. We zoeken er constant naar.

Numeri 13. Ze kwamen terug naar het beloofde land. Kaleb, dat er de Amalekieten er zijn. De andere verspieders gaven een ander verslag. Wat een kilte, gebrek aan geloof. In de christelijke gemeente vandaag de dag. Mensen bezoeken de gebedsontmoetingen niet. Deze gedeelten waarschuwen ons. Numeri 21 vers 4-6: ‘[4] Toen reisden zij van den berg Hor, op den weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heentogen; doch de ziel des volks werd verdrietig op dezen weg. [5] En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt ulieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. [6] Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk; en er stierf veel volks van Israël‘.

Paulus zegt deze gedeelten zijn voor ons gegeven. 2 Timotheüs 3 vers 16. Alle Schrift is van God ingegeven voor onderwijzing, voor verbetering, voor het leven van Godzalig leven. Tot alle goede werken toebereid. Daar was het Oude Testament in gedachten.

Efeze 1 vers 17. ‘Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis.‘ Verdiept in het Woord van God. Dat je diep van binnen weet over Zijn glorie. Wat is de heerlijke kracht van Zijn macht? Die opstandingskracht. Wat heb ik geleerd in dit gedeelte over Gods opstandingskracht? Lees erover. Denk erover in de kracht van je bekering. Al die kracht in de gebeden. Je ziet de kracht en beloften van God. Hij verhoogt mijn ziel. Waar zijn heerlijkheid is. Geen aards ding kan erbij in de buurt komen.

 

Zondag 21 februari 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 24 en Efeze 1 vers 12-23