In het tweede brief aan de gemeente te Thessalonici vraagt de apostel Paulus de gelovigen om voorbede. Het is een kenmerk en verantwoordelijkheid van de ware gelovige om te bidden voor de voortgang van het Evangelie. Dat het Woord van God zijn vrije loop heeft. Paulus wijst in zijn brief er ook op dat er tegenstand zal zijn. Het is in de gebeden om bescherming maar niet om het te vermijden of tegen te gaan. God versterkt en beschermt Zijn kinderen. In de dienst van de Heere worden we opgeroepen en vermaand om een levend geweten te hebben. Om open te staan voor correctie, door het werk van de Heilige Geest. Door de Heere wordt het hart gericht tot de liefde van God, de liefde die tot wederliefde leidt.

2 Thessalonicenzen 3 vers 1: ‘Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijn loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u‘.

Vier kenmerken en verantwoordelijkheden van de ware gelovigen

De apostel komt tot de conclusie, voorts broeders. Uiteindelijk broeders. De ware gelovige bidt voor de voortgang van het Evangelie. Opdat het Woord zijn loop hebbe. Dat Zijn Woord bekend wordt, Zijn genade. Als je daar niet voor bidt, dan ben je geestelijk koud. Misschien ben je gered maar dan zit je niet goed. Paulus beschrijft het eerlijk in Romeinen 15. In gebeden voor het Evangelie. Om Jezus Christus’ wil. Strijd voor het Evangelie.

Het is een kenmerk en verantwoordelijkheid van de gelovige. Paulus zag de noodzaak ervan. Hij zag de berg van tegenstand tegen het Evangelie. Hij zag dat gebeuren. Daarom in gebed voor het Evangelie.

1. Bidden voor de voortgang van het Evangelie

Totaal afhankelijk van de Heilige Geest. Ja, zo arbeiden alsof het van ons afhangt maar totaal afhankelijk van de Heilige Geest. Daarom in gebed. Mensen bewegen tot het Evangelie. Dwingen om in te gaan. Het aantal mensen dat bidt voor het Evangelie telt. We doen dat ook. Gebedsontmoeting. Bidt voor ons. Dat het Woord zijn loop hebbe. Met autoriteit het Woord, verwijst naar Christus. Hij kwam naar deze aarde in Zijn grote bewogenheid voor verloren zondaren.

We moeten zielen waarschuwen voor de eeuwige straf en de toorn van God over de zonden. Je moet geen vijand zijn van de luisteraar. Het gaat over de liefde van Christus. Ook als zondagschoolleraar. Of bij het getuigen. Dit het Woord van de Heere. Bid dat het Woord zijn loop hebbe. Vrije loop hebben. Rent. Is een beeld, ook uit de sport. Dat het Woord gepreekt en uitgelegd wordt. Op welk niveau ook. Het is als een atletisch evenement. Veel inspanning in. Condities moeten in acht genomen worden. In de eigen baan blijven. Om niet gediskwalificeerd te worden.

Als ik zielen winnen, mag ik van alles inbrengen. Nee is niet zo. Er zijn condities in de loopbaan. Wat zijn de regels van het Woord? Het Woord van God en het gebed. Geen drama en allerlei andere dingen. Zie de diepte ervan. Het plan van de zaligheid. De heidenen tot glorie van de Heere komen. Christus zien en het Woord zien. Als de uitkomst van ons getuigenis. Dat ze onder de autoriteit komen. Dat anderen gered worden zoals jij gered bent.

2. Verlost van boze en ongeschikte mensen

Dat we verlost worden van boze en ongeschikte mensen. Christenen weten van tegenstand. In het Grieks is het nog duidelijker dan in de King James Bijbel. Hij bidt niet voor onderdrukking. Hij weet voor bescherming als het komt. Het zal komen. De Heilige Geest heeft er gewerkt. Paulus, dit zal je overkomen. Hij bleef er niet van weg maar vervolgde de weg. Hij bidt niet dat het weggenomen wordt. Dat we verlost worden van boze, van monsters staat er letterlijk. Wie zijn het? Zij die in de kerk kwamen en Joodse gebruiken volgde en Christus niet genoeg vonden. Er moest nog iets bij volgens hen. Als je getuigd, kom je ongeschikte mensen tegen. Je kunt  niet bidden voor voorkoming ervan. Maar voor bescherming. Het geloof is niet aller.

Het gaat mogelijk om mensen waar je van verwacht dat ze geloof hebben. Die Joden toen of nu in de kerk. Ze doen er alles aan om je te stoppen van te getuigen. In vers 2 heeft Paulus het over zichzelf en Timotheüs. En dan ineens naar vers 3 gaat het over de mensen in Thesslonici. Het lijkt een ongelukje. Maar dat is waar zijn hart is. Voor hen. Dat zij gezegend worden en geholpen. Het apostolische hart.

Versterk. Dat betekent in de juiste richting zetten. Versterken. Werk binnenin je. God wil het voor je doen. Hij wil je bewaren. Van het kwaad. Al het kwaad is persoonlijk. Verleiding is persoonlijk. Gemaakt voor jou. Duizenden duivels zoeken je te laten struikelen. Niet zoals je je stoot aan een meubel of iets van het servies omstoot. Maar zijn erop uit je te laten struikelen. Daarvan bewaard te worden.

3. Een levend geweten

Levend geweten. Dat is een kenmerk van de ware christen. We zien het zo vaak. Hier is een christen die de Heere belijdt maar wel allerlei dingen doet die christenen niet doen. Anderen zeggen het tegen hem. Maar het doet hem niets? De ware christen heeft een levend geweten. Maar wat zien we? Mensen die niet meer geraakt worden. Lachen misschien naar je. Met een superieure lach. Maar de ware christen is gereed om gecorrigeerd te worden. Het is zo belangrijk. De ware christen volgt de Heere. Geoefend. Overtuigd. Hij is niet onverantwoordelijk.

De ware christen heeft lief en wacht. Vers 5. ‘Maar de Heere richte uw harten tot de liefde van God, en tot de lijdzaamheid van Christus.’ Richte uw harten door het werk van de Heilige Geest. Het is de liefde beide kanten op. De Heere Zelf richte uw hart, emoties met de liefde van God en tot de liefde van God.

4. Groeien in de liefde

Hoe kun je Hem meer liefhebben? Je kunt jezelf teveel liefhebben. Als je teveel aan jezelf denkt. Zelfliefde. Zelfmedelijden. Je problemen tellen. Ik ben in het centrum van het universum. Mijn gevoelens. Deze verleiding komt tot ons allen. Maar niet als dat hart vol is van mezelf. Liefde tot de wereld. Ongepaste liefde voor de dingen die je lief hebt. Voor je familie, mensen om je heen. Maar wees voorzichtig ze niet exclusief lief te hebben en niet Christus lief te hebben. Niet dingen liefhebben die het liefhebben van God in de weg staan.

De Heere richte uw harten. Als je nalaat in het christelijk leven om God lief te hebben, word je koud. Niet een persoon die makkelijk te bewegen is. Intellectueel niveau en geloof is in je hart. Maar dan kun je ontvankelijk worden voor neerslachtigheid, voor verleiding. Je doet de dingen niet uit liefde tot Hem. Je affectie is er niet in betrokken.

Je gevoelens moeten betrokken zijn. Ten eerste de liefde van God tot ons. Hoe brengt God het in? Bij reflectie. Wat zijn je dagelijks schriftlezingen. Een van de vragen die je je jezelf stelt als je een gedeelte leest: hoe lees ik de liefde van God voor zondaren erin? Hoe beginnen we de gebeden? Is het met dankzegging. Wat Hij voor ons gedaan heeft.

Kom in het huis van de Heere en lees de woorden van de hymns en de Schrift. De dienst is woorden. De muziek is secundair, de mooie melodieën. Zo veel kerken gaat het vandaag meer om de muziek. Hymn van lofprijzing, de eerste. Wie te laat in de kerk komt zoals hier een aantal mist dat dan.

Soevereine verkiezing. Van voor de grondlegging der wereld. Dat is bepaalde om je te redden. Hoe kun we dat genoeg waarderen? Voordat we allerlei vragen beginnen te stellen. Alles wat God doet is rechtvaardig. Zelfs als wij het niet begrijpen. Hij is volmaakt. Wij moeten ons buigen voor Hem. Een geliefde zondaar verkozen van voor de grondlegging van de wereld.

De Heere richte uw hart en tot de lijdzaamheid van Christus. Wat hebben de verlaters gedaan? Het is juist hoe zij het vertaald hebben. De nieuwe vertalingen hebben het niet goed. Het is de lijdzaamheid van Christus. Wat is de context? Dat is hoofdstuk 2, dat lange hoofdstuk. Al het onderwijs. Vele verzen.

De finale opstanding uit de doden. Heere Jezus, kom. We bidden ervoor. Met al onze strijd en problemen. We hijgen ernaar. Naar die grote dag. Met de Heere wandelen. We bidden voor het Evangelie dat het zijn vrije loop heeft. We bidden voor Zijn beschermende bewaring in tegenstand en vervolging. We hebben levend geweten. Ons hart wordt gericht op Hem en de liefde van God, en tot de lijdzaamheid van Christus.

 

 

Zondag 12 januari 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 36 en 2 Thessalonicenzen 3