Op de eerste zondag van het nieuwe jaar 2020 komt het apostolisch onderwijs dat Paulus aan de gemeente van Thessalonici schrijft tot ons. Wij zijn altijd schuldig om God te danken. Hij heeft de Zijnen verkoren van eeuwigheid. God trekt in de tijd zondaren tot Hem die delen in Zijn liefde. Het is de Heilige Geest die de heiligmaking werkt. De opdracht voor het nieuwe jaar is om vast te blijven staan en ons te houden aan de inzettingen die ons geleerd zijn. Weten we wat we in het christelijk leven doen en waarom we het doen? Het is God In de Heere Jezus Christus zelf die Zijn kinderen de vertroosting geeft en de goede hoop. Zo versterkt te worden het nieuwe jaar 2020 in, in alle goed woord en werk. In leer en leven.

2 Thessalonicenzen 2 vers 13-17: ‘[13] Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid. [14] Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus. [15] Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onzen zendbrief. [16] En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade. [17] Vertrooste uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk‘.

Nieuwe christelijke perspectieven voor het nieuwe jaar

In dit vers staat precies wat nodig is voor het nieuwe jaar. Wij zijn schuldig God altijd te danken. Altijd dankbaar te zijn, constant. Groei in het geloof. Vrucht in het geloof. Elkaar liefhebben. Door de Heere bemind te zijn. Van de beginne verkoren om te zaligen. Van voor de tijd, niet van het begin van het Evangelie. Van eeuwigheid is God. Er is geen begin bij Hem. Verkiezende liefde van God.

Dat een grote schare gered wordt. Hij roept ons om tot ons Hem te wenden en te bekeren. Als God het niet deed, dan zou geen mens komen. Ieder mens is zondig. Het is een groot mysterie wat terug gaat tot de eeuwigheid. Paulus maakt het heel duidelijk. God heeft u van de beginne verkoren. Gered van de straf. Een verloren eeuwigheid. Tot zaligheid verkoren.

Wat is het positieve voordeel van de soevereiniteit van Gods verkiezing? Zekerheid. Je bent als uitverkorene nooit verloren. Wat een groot idee. Dat ik in Gods gedachten was voor barmhartigheid en zaligheid voor de schepping van de wereld. Ik, verloren zondaar, in mijzelf. Het is niet beslist door mij in de tijd maar van God in de eeuwigheid. Zelfs al zou ik verachteren in de genade, en naar de wereld neiging, en ik hoor dat niet te doen, maar God houdt mij vast.

Ik deed iets? Nee, dat zegt de verliezende liefde van God. Ik deed het. Ik besloot om jou zalig te maken. Alles bij Zijn genade. Als God dat deed in eeuwigheid, hoe kan ik mijn leven prioriteit geven aan het werk van God? Hoe kan ik deze dingen negeren? Ik behoor helemaal toe. Het vernedert mij, het raakt mij. Dat is het gevolg. Wonder. Dat heeft Paulus hier in gedachten in dit dertiende vers.

Paulus heeft het over onze ervaring. In heiligmaking van de Heilige Geest. Heiligmaking betekent apart gezet zijn. Voor God. Voor heiligheid. Voor de hemel. Het is geen algemene term. Het is heel specifiek. Als je bekeerd bent, en de genade van God werkt in je hart, dan ben je apart gezet van de wereld. Niet alleen vergeven. Niet alleen een plaats in de hemel voor je, het rijkste wat je kunt ontvangen. Maar ook apart gezet voor de Heere.

Is het niet een tegenstelling hoeveel christenheid er is met vermenging met de wereld. Mensen christelijk huwelijk en dan met de receptie rock muziek. Of de televisie die teveel aanstaat. Als je smaak niet echt veranderd is, dan ben je niet bekeerd. Van het oude naar het nieuwe leven. Apart gezet door de heiligmaking van de Heilige Geest.

Dat is altijd als iemand die verteld over zijn bekering, dan horen we het moment van dat de smaak verandert is. Apart gezet door de Heilige Geest. Je herinnert de tijd dat je bekeerd werd. Eerst twijfels over de Bijbel. Dit en dat. En dan een werk in je leven. Dan komt er een tijd dat al de twijfels verdwijnen. Nu weet ik dat dit het Woord van God is. Geen rationeel bewijs voor. Het is zo waar voor mij geworden. Paulus spreekt over de ervaring.

Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie. De roep van God hoor je in Evangelie. Dat is een bijzondere zaak. Je moet je bekeren. Misschien vele malen geprobeerd. Wat Christus gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. En dan hoor je volg Mij. Je volgde de wereld daarvoor. Materiële zaken. Er is er alleen maar Een om te volgen en dat is Jezus. De Meester is daar en roept u. Je wilt Hem volgen.

Het is een roep tot heiligheid. Een roep tot de hemel om met Hem te zijn. Roep om je te bekeren. Johannes 3 vers 16. De viervoudige roep van God. We moeten erop reageren en Hem dienen. Vers 14. Tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus. Je deelt in Zijn glorie. De belofte ligt daar.

Vers 15. Onze taak in dit leven. Staat vast en houdt de inzettingen. Militaire term. Satan probeert je ervan af te houden, de wereld. Verwerping in de familie, in de werkplaats. Om ons af te houden van onze commitment. In de kerk infiltratie. Mensen die streng in de doctrine zijn maar niet in de praktijk, eruit leven. Houdt de inzettingen die u geleerd zijn. Als het komt van de apostelen heeft het autoriteit omdat het van God komt.

Hoe goed geïnformeerd ben je als een christen? Je leest de Bijbel. Je kent de doctrine. Weet je alles wat we doen en waarom we het doen? Voorheen werd er bij bekering gezegd wat je niet meer mag doen en wel moet doen. We werden erdoor geholpen. Duidelijke standaarden. Vandaag wordt er soms om gelachen. Paulus schrijft erover houdt de inzettingen. De zwakte van de oude methode was dat er vaak niet bij gezegd werd waarom je het niet mocht doen of wel. En toen de reden ontbreekt, ging het ook snel achteruit met het houden van de regels.

Weet je wat we allemaal doen en waarom? De inzettingen. 1 Petrus 3 vers 15. Bereid te zijn getuige te zijn van de hoop. Bidt ervoor. Is het praktijk? Getuigen? Leraren in de zondagschool. Er zijn duizenden Bijbelgelovige leraren die niet onderwijzen. De praktijk wordt vaak vergeten. Houdt de inzettingen. Voor ons in het nieuwe jaar.

Nu onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader. Is het overdreven? De apostel Paulus pakt ze als het ware bij de schouders. Als dat de premier zorgt voor jou zelf, wat niet gebeurd. Nu onze Heere Jezus Zelf. En God onze Vader. Vader en Zoon die ons liefgehad hebben. Eeuwige vertroosting en goede hoop. Christus Zelf die voor je gestorven is vertroost je. Als je tot Hem komt in gebed, Hij vertroost je. Het brengt je in de eeuwige heerlijkheid. Hij helpt je bij alle moeilijkheden in dit leven en geleidt je naar de hemel.

Die ons gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop. Vertroost uw harten. Versterke u. Zet je stevig neer. In de juiste richting. Dit is vol betekenis voor ons. In alle goed woord en werk. In dit nieuwe jaar komt het tot ons voor het nieuwe jaar.

Om een voorspelbaar persoon te zijn. Voor je man, vrouw, kinderen, of mensen om je heen. In welke zin? Wat er ook gebeurd? Blijft in dezelfde richting staan. Zoeken naar het goede van God, wat recht is. Betrouwbaar. Mensen willen weten hoe je reageert. Wat je prioriteit is. Als er een grote verleiding is. Stevig blijven staan op de weg om de Heere te dienen. Stevig gezet in de juiste richting. Hemelwaarts. Versterke u in elk goed woord en werk.

Er zijn vier teksten waar de apostel Paulus ongeveer hetzelfde zegt. Er zijn nieuwe vertalingen die de andere volgorde gebruiken. Een keertje staat het omgekeerd. En dan gebruiken ze het vier keer in die volgorde maar dat ter zijde.

Waar heb je het vandaag dominee, doctrine en praktijk? Hier. Woord en werk. Er is vandaag een nieuw Calvinisme. Op een verkeerde manier doctrine en praktijk uit elkaar gehaald. Vandaag zeggen mensen: ik preek het Woord maar ik neem de dag van de Heere niet als een rustdag. Ik kan een hele lijst verdrietige dingen opnoemen. Het moet altijd om woord en werk gaan. Heiligheid, compassie, vriendelijkheid.

Het is een passage voor het nieuwe jaar. God danken. Ervaring. Verantwoordelijkheden voor het nieuwe jaar. In vast te blijven staan. Versterkt te worden voor het nieuwe jaar.

 

Zondag 5 januari 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 27 en 2 Thessalonicenzen 2