Tekenen van het einde der tijden

De apostel Paulus schrijft in zijn tweede brief aan de gemeente van Thessalonicenzen over de tekenen van het einde van de tijden. Er zal een grote afval plaatsvinden en de antichrist zal worden geopenbaard. Met welk doel zal de mens van zonde te werk gaan? Om zich tegen God te stellen en zich boven God te verheffen. De gelovigen doorzien het, we zien het om ons heen hoe bewegingen zich manifesteren. Maar Christus zal wederkomen, Hem is gegeven alle macht in hemel en op de aarde.

2 Thessalonicenzen 2 vers 1 en 2: ‘En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem. [2] Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware‘.

In relatie met de wederkomst van de Heere Jezus Christus. In relatie tot dat we hier bijeen zijn. Paulus wijst hen erop. De broeders. Over wat te geloven en te verstaan en over dit onderwerp, de wederkomst van Christus.

Zijn leer werd niet door iedereen goed begrepen. Er was verwarring. Hij heeft ze verteld over de komst van Christus. De vereniging met de heiligen in de lucht. Het werd verkeerd uitgelegd door sommige predikers. Alsof Christus alleen zou terugkomen zonder de heiligen.

Paulus waarschuwt dat ze niet bewogen zullen worden. Zoals op de zee in een storm. Niet verschrikt te worden door een woord, door een geest of zendbrief. Eerst de tekenen van het einde voordat het einde werkelijk is.

Wat volgt in hoofdstuk 2 komt letterlijk uit andere delen van de Bijbel. Sommige criticasters beweerden dat het anders was. Ze kenden de Bijbel niet. In Daniël 7 en 8 is geschreven over de eindtijd. Interessant is dat hier de taal van de apostel Paulus niet hetzelfde is dat hij letterlijk citeert maar de echo klinkt door. Toepassing en reflectie van de profeet Daniël.

Nu bij het werk van de Heilige Geest begint Paulus in de laatste dagen het te verklaren wat in Daniël staat. Het was de tijd nog niet daarvoor.

Twee gebeurtenissen zullen plaatsvinden voordat Christus weder komt. Eerst een afval. Twee gebeurtenissen die de komst van Christus zullen aankondigen. Details elders. Zoals in Openbaring en ook in het eerste boek van Thessalonicenzen. Het eerste is een afval die zal plaatsvinden. Christus komt onverwacht maar dat betekent niet snel. De afval, de zoon van de zonden. Dat zal eerst zijn. In 1 Johannes staat het ook al dat het ook toen al gebeurde. In elke periode van het Evangelie is er tegenstand.

Judaïsme. We lezen erover in de brieven. Valse predikers die uit Jeruzalem kwamen. Je kunt niet gered worden alleen bij het geloof in Jezus Christus. Gnostiek. En vele anderen. De zesde eeuw een afval die leidde tot de kerk van Rome en de vele dwalingen. Later theologische liberalisme. Nu heb je de laatste fase in atheïsme. Religie veranderen. Brengen atheïsme in. Voor de komst van Christus is de laatste periode die is sinds de hemelvaart van Christus en nu.

De afval waar Paulus over spreekt zal groot zijn. De man van de zonden zal geopenbaard worden. De zoon van verderving, de anti-christ die niet gered kan worden. Er zijn vele anti-christ. Als het gaat over de mens van zonde gaat het over wanorde. Kan een persoon zijn of een beweging. Altijd figuur in. Een leider die de beweging leidt. Zoals communisme. Dat is het niet omdat het iets van het verleden is in bepaalt opzicht. Het voldoet niet aan alle beschrijvingen van de antichrist. Nu vandaag bijvoorbeeld in humanisme. Die alle namen vertegenwoordigt in de beweging.

Wetenschappelijk humanisme zoals in de lhbti-beweging. Antichristelijke campagne. Om de gedachten van mensen te bezetten.  Boven God stelt. Rome deed dat niet in de zesde en zevende eeuw. Ze veranderden de doctrine. Dit wat hier staat gaat over stellen tegen God. We zien het om ons heen.

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog liet Winston Churchill alle parlementsleden komen voor een dankdienst. Kunt u het vandaag bedenken? Waar wordt Gods naam nog gehoord in de politiek? Het is alles in de Bijbel en in de profeten. Mensen verzetten zich ertegen. Nu mensen die staan voor morele waarden worden gecriminaliseerd. Die zich tegenstelt, verheft. We zien het om ons heen.

Mensen zijn gevallen zondaren? Welnee wordt er dan gezegd. We willen de dingen die we willen doen. De mensen bepalen het zelf. Er is niemand boven mij. De mens is god in zijn eigen ogen. Het meent niet de paus of hoge leider te zijn maar zelf god. De mens heeft de hoogste plaats voor zichzelf ingenomen. Dominant.

In ons land is het een jaar of drie jaar gelegen ingevoerd dat de schepping en intelligent design is illegaal. Ook in de universiteiten het wordt zo kritisch gelezen. Niets tegen evolutie. Ze zijn tegen schepping. God is uit het curriculum. Zoals in de zomer Dawkins over de christelijke vakanties begon. In een zomerschool iemand die de Bijbel opende en daaruit leerde, verbannen. Kijk naar een programma op televisie over het leven. Natuurlijk wordt het genoemd. God mag niet genoemd worden. Mensen haten God.

Vers 5 en 6. Wat hem wederhoudt weet u opdat hij geopenbaard worde te zijner tijd. Mysterie. Het is niet nodig om te zeggen wat het is. Het is zo vanzelfsprekend. Vers 7. De verborgenheid der ongerechtigheid. De afval. Het constant tegenstaan van de waarheid. Het komt tot een climax. Het is geen mysterie voor ons. Het een campagne over de wereld. Lgtbi overal dezelfde taal. Wetenschappelijk humanisme. Zelfde boeken. Het is geen mysterie voor ons maar voor de wereld.

Je kunt een gepromoveerd zijn maar dan versta je het niet. Als je een ongelovige bent, dan heb je geen inzicht in deze campagne. Zoals communisme. Recht en gerechtigheid ontbrak. Immoreel. Hoe werkt het uit. Het is een mysterie. Het is de hand van God. Van de ongerechtigheid, morele waarden ontbreken. We zien het in de Westerse wereld. Mensen willen recht en gerechtigheid. Het is mysterie. God houdt Zijn hand erin. Totaal mysterie voor ongelovigen maar wij zien het.

Alleen de Heilige Geest kan de mens van de zonde tegenhouden. Vers 9. Zijn komst van de antichrist, de climax, is naar de werking van satan. Hij heeft macht maar niet alle macht. Hij gebruikt tekenen. Wat zijn zijn tekenen? Wonderen als je ze zo zou noemen. De gelovige ziet erdoor heen. De ongelovige niet, die wordt er in meegenomen.

Ik weet de tekenen van de antichrist niet. Ik kan alleen wat suggesties geven. Zoals een homoseksueel gen. Als daarvan beweerd wordt dat het bestaat. De gelovige ziet erdoorheen en volgt dat niet omdat hij Gods Woord gelooft. Tijdens de afval en de openbaring van de antichrist zal dit worden geloofd en niet de gelovige.

Als de Heilige Geest zich terugtrekt, dan de mens van de zonde kan zijn gang gaan. Het is het einde van de tijd van de kleine tijd. Zoals in Openbaring. Een laatste terugkeer tot God, réveil. We hebben de twee gebeurtenissen besproken. De doelen van de antichrist. Het wordt door de gelovigen zien. De duivel wordt niet toegelaten zelf te komen. Alleen Christus. Hoe groot het voorrecht te zien wat gaat gebeuren. We zijn hier niet om het te verbeteren maar dat zielen gered worden van deze wereld die in het boze ligt.

Zondag 15 december 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 24 en 2 Tessalonicenzen 2