De noodzaak van geloofsgroei

In de tweede brief van de apostel Paulus, geschreven samen met Silvanus en Timotheüs, aan de gemeente te Thessaloniki wijst hij op de noodzaak van geloofsgroei. Het leven van een christen bestaat uit het te allen tijd danken van God. Dat heeft de hoogste prioriteit. Vervolgens gaat Paulus in op de vervolgingen. God zal het vergelden. Het is aan christenen om hun vijanden lief te hebben. Maar God is rechtvaardig en Zijn karakter laat het niet toe gemeenschap te hebben met de zonden. Allen die de Heere Jezus ongehoorzaam zijn, zullen gestraft worden met de eeuwige straf. Het is een grote leugen dat met de lichamelijke dood van ons mensen alles voorbij is. Maar allen die in Hem geloven, Zijn verschijning hebben lief gekregen in dit leven, zullen gaan in de eeuwige vreugde. Naar het beeld van Jezus Christus herschapen, gelijkend op Hem. Hem alle lof en eer tot in alle eeuwigheid.

2 Thessalonicenzen 1 vers 3: ‘Wij moeten God te allen tijd danken over u, broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast, en dat de liefde eens iegelijken van u allen jegens elkander overvloedig wordt‘.

De noodzaak van geloofsgroei

De apostel Paulus openbaart nieuwe dingen over de eindtijd. En de houding die we moeten aannemen tegen de duistere werken.

De drie schrijvers aan de Thessalonicenzen zijn Paulus, Silvanus en Timotheüs. En ergens staat ook Lukas erbij. Brief geschreven vanuit Korinthe. Blijkt uit de Handelingen. Paulus de apostel. Silvanus was een Jood. Handelingen 15. Een leider in Jeruzalem. Hij sprak ook Latijn. Lukas noemt hem Silas, vanuit het Armeens. Latijnse en Romeinse naam. In Handelingen 16 en 17 staat de tweede zendingsreis beschreven.

De groet is uniek van de apostel Paulus. Hij gebruikt het vaak. Het was gebruikelijk om een brief met ‘Verblijd’ te beginnen. Paulus begint met genade. En daarna vrede. Paulus gebruikt het voor de verzoening. Genade. Onverdiende zaligheid. Vrede net God. Een ware kennis van God. Het is allemaal in deze woorden. We lezen ze en hebben er geen gedachten bij maar ze zijn vol van zoveel. Jezus Christus kwam naar deze aarde om te lijden en sterven voor de Zijnen. Wat een oneindige genade Gods.

Ten opzichte van de eerste brief van Paulus aan de  Thessalonicenzen zijn er een paar verschillen. We moeten God altijd danken. We behoren dat te doen. Om God te danken voor zoveel. Danken en prijzen we Hem voortdurend? Of zijn we bezig met onszelf. Het eerste moet zijn Hem te danken. Dat het ons daar als eerste om te doen is.

Gelijk het billijk is Hem te danken. Het behoort het toe. We moeten het doen. De drie werkers waardoor de kerk gebouwd was waren niet trots op zichzelf. Niet om wat zij zelf gedaan hebben. Maar dankten God om Zijn werk. Het gaat niet om onszelf. Het gaat om God. Hem danken en prijzen. We moeten er voortdurend aan herinnerd worden.

Ik las over dagen van prijzen, God te prijzen. Psalm 146. Prijs de Heere mijn ziel. Ik wil prijzen in mijn gezang. Altijd Hem prijzen. Ongeacht de situatie. In gezin. Op werkplaats. Zonder prijs val je in zelfmedelijden. In trotsheid. Dagelijks Hem prijzen. Hem ik Hem gedankt? De kwaliteit van het christelijk leven hangt af van het prijzen van God.

Geloof. Geloof moet zich ontwikkelen. Een leven in vertrouwen. Overtuiging en vertrouwen in God. Dieper nu dan vorig jaar. Versterkt mijn geloof? Wordt het wel beoefend? Het geschenk van geloof, dank ik God voor.

Er waren daar bekeringen. De werkers gingen naar andere plaatsen. Wat gebeurde er? De christenen werden versterkt. Er was vervolging en verdrukking. Gebed was er. Ook van Paulus om God te prijzen. Er was de liefde tot elkaar. Diepe banden. Overvloeiende. Dat groeide. Elkaar helpen. Gevoel voor elkaar. Gebed voor elkaar. Dwaas spreken tegengaan.

In vers 4 wordt er wat trots toegestaan door Paulus. ‘Alzo dat wij zelven van u roemen in de Gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt.’ Een goede vorm van trots is toegestaan. Voor wat God gedaan heeft. Voor je geduld, je lijdzaamheid, en geloof.

De vervolgingen waren uiterlijk zichtbaar en onzichtbaar. Verdrukking was de uitkomst. Ze werden uit hun eigen huizen getrokken. En velen verloren hun baan. Velen hadden ijdele beelden van afgoden uit tempels. Dat u het verdraagt. Tegenstaat. Draagt. Niet passief ondergaan. In de kracht van God die het gaf en de eer toekomt. In de eerste brief aan de Thessalonicenzen komt het ook aan de orde.

Waar kwam het geloof vandaan om de verdrukkingen tegen te kunnen staan? Efeze 2 vers 8. Bij genade door het geloof. Het is een geschenk van God. Dank Hem ervoor. Wat een verandering. Wat een transformatie. Bewaar het. Oefen het. Anders wordt het zwak. God wil ons helpen. Het is een van de tekenen van de zaligheid. Geloof is misschien de grootste. Een zichtbaar bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat u waardig geacht wordt het Koninkrijk Gods, voor hetwelk u ook lijdt. Hoe is dit zo? God heeft geloof gegeven om te behouden in de vervolgingen. Het geloof is een zichtbaar bewijs. Dat het functioneert.

Als het geloof niet functioneert als het niet goed met je gaat, is het geen bewijs. We verdienen niet de eeuwige zaligheid met ons geloof. Het is een bewijs van het ware werk van God. Iemand die vervolgt wordt voor het Koninkrijk en het geloof behoudt, zal beloond worden. Het is zichtbaar bewijs. God compenseert het in het rechtvaardige laatste oordeel.

Vers 6. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden degenen, die u verdrukken. Dat is Gods karakter. Hij is rechtvaardig. Hij kan niet anders doen. Hij wil allen vergelden die lijden om het Koninkrijk. Hij is niet iets wat God kan doen maar moet doen naar Zijn karakter. Hij is rechtvaardig. Waar vinden we het nog meer in de Schrift? Deuteronomium 31 vers 28 en vers 31. Vers 35. Over vergelding, God zal het vergelden. Romeinen 12 vers 17. Vergeldt mensen geen kwaad voor kwaad. Voor ons is het om vijanden lief te hebben. Voor God in de dag van het oordeel zal het vergelden.

En vers 7. ‘En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht.’ Voor u verkwikking. Voor de apostelen ook. Als Jezus Christus wederkomst is en Hij komt met de engelen Zijner macht. En allen die het Evangelie niet gehoorzaam zullen zijn. Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf. Eeuwige straf. Sommigen hebben beweerd dat dood het einde is. Maar het is een leugen. Het is het slechtste wat we met zielen van mensen kunnen doen door ze op dit punt te misleiden. Voor hen die Jezus Christus en het Evangelie ongehoorzaam zijn geweest, wacht de eeuwige straf.

Vers 10. Verheerlijkt te worden in Zijn heiligen. Als Christus te zijn. Iets van Hem in ons te zien, naar Zijn beeld gelijk te gemaakt te worden. Hij is zo glorieus.

Prijs God. Geloof het bewijs van Gods ware werk je. En de vergelding voor allen die zullen lijden vanwege het Koninkrijk van Hem. God zal het vergelden.

 

Eeuwigheidszondag 24 november 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 62 en 2 Thessalonicenzen 1