Het is de liefde van Christus die de apostel Paulus dringt. Paulus die eerst een Farizeeër was die alleen uiterlijk godsdienstig was, is dramatisch veranderd door geloof en bekering. God werkte krachtig in Hem en vernieuwde zijn leven. De schepping, van dood levend gemaakt uit genade. Het Evangelie moet direct naar de mensen gebracht worden. Als u tot Christus gaat, dan zult u vergeving van zonden ontvangen en eeuwig leven. ‘Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.’ 

2 Korinthe 5 vers 14 en 15a: ‘[14] Want de liefde van Christus dringt ons; [15a] Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn’.

Dynamische christelijke leven

Wij dan weten de schrik van de Heere, schrijft Paulus. Hij leed moeilijke dingen. Hoe hield hij het vol? Gedreven door de liefde van Christus. Vandaag is het vaak gebruikt om iets niet te doen. Maar de oorspronkelijke, strikte betekenis in Engels is iets doen. Je kunt niet anders. De liefde van Christus die dringt ons.

Christus heeft Paulus liefgehad. Om voor zijn zonden te betalen en vele miljoenen anderen. De offerende liefde van Christus. Als we erover denken, als het echt binnenkomt, dan doen wij wat Hij van ons verlangt.

De liefde van Christus voor niet geredde zondaars was niet een liefde in ons. Hij had ons lief uit compassie, bewogenheid. Finale zuiverheid op de laatste dag. Het was niet de liefde voor zielen, ja dat was er ook, maar het was de liefde van Christus die Hem drong.

Je kunt niet gedreven zijn door de liefde Christus zonder Hem, zonder deel aan Hem te hebben. In deze tijd dat we geen avondmaal hebben, moeten mensen zelf voor zichzelf het overdenken. Als een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Het klinkt moeilijk maar dat is het niet. Die in Hem geloven stierven daar op Golgotha.

We waren dood in zonden. Het gaat hier over hoe we stierven op Golgotha. Hij stierf onze dood, wij waren daar. Hij kon niet sterven als God. Daarom moest Hij vlees aannemen, geboren in het vlees. Hij moest God en mens zijn. Zodat Zijn menselijke natuur kon lijden voor de zonden.

Sommige mensen proberen de verzen uit elkaar te halen. ‘En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.’ Dit geldt voor de Zijnen, de gelovigen. Heb je een ambitie voor jezelf? Je gelooft in Christus, vertrouwt op Hem, rust op Zijn werk en dood. Je vond Hem en wandelt met Hem. Maar nu heeft een ambitie je overgenomen. Voor je eigen voordeel. Dat kan de zaak zijn. Die de eigen doelen voorop stellen. Leven we werkelijk voor Hem? Of ben je bezig met werelds vermaak? Neemt je weg van de dienst met Christus. Dat mag niet zo zijn.

Bekering geeft een nieuwe kijk op alles. ‘Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees’. Geen andere persoon, externe zaken in de plaats. Niet bij sociale status. Etniciteit. We vinden het in andere delen in de Schrift. Romeinen 8 vers 5. Wandelen naar het vlees, bedenken de dingen des geestes. Maar in de Geest bedenken de dingen van de Geest. 1 Korinthe 3 vers 3: ‘Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens?’. Nieuwe natuur van de mensen? Wandelen zij met de Heere.

Ik herinner me dat een boek van mij gepubliceerd was in Amerika. De vragen die werden gesteld. Heb je enkele onderscheiden verbindingen? Heb je een sport die je voorheen deed? Ik las over een dominee in Amerika die zich inliet met een golfspeler. Wat heeft het ermee te maken? Promotie van boeken. Ze denken naar het vlees.

We geven hem eer. Wat die persoon heeft gedaan. Maar het is niet aan ons om die persoon dat te geven naar het vlees. De manier waarop we naar de persoon kijken is totaal veranderd. ‘En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees’. Paulus schrijft het als een feit en de vertalers van de King James Bijbel hebben hun best gedaan om het over te brengen.

Heeft Hij Hem gezien? Letterlijk. Het antwoord is dat het niet onwaarschijnlijk is. Paulus was jaren in Jeruzalem en studeerde daar. Hij zat aan de voeten van Gamaliël. In die tijd dat Jezus twee, drie keer daar in Jeruzalem was en tijd besteedde. Hij die sprak zoals geen ander sprak. Met velen die Hem volgden. Denk je niet dat een theologiestudent die daar was niet erbij geweest is?! Natuurlijk wel.

Later in de twintig is Paulus bekeerd. Hij was in dezelfde tijd in Jeruzalem als Jezus. Hij zag Hem door de ogen van een Farizeeër. Christus was niet een van ons. Hij heeft daar niet gestudeerd. Hij zat niet aan de voeten van Gamaliël. Hij roept mensen op zich te bekeren en wij om de regels te volgen. Hij roept mensen tot een nieuw leven. Hij is anders dan ons.

Al het nationalisme en de weerstand die hij in zich had. Hij keek naar Christus en hij haatte Hem. Maar nu is het alles veranderd. Nu zien we Hem als de Zoon van God. De Man die van de hemel kwam naar deze aarde om de zaligheid te brengen. Vandaag de dag kijkt de samenleving naar Christus en de Bijbel en zegt: onwetenschappelijk.

Het is zelfs meer hatelijk vanuit de samenleving. Moralistisch. Een man en vrouw. Nee zeggen ze! Loyaliteit. Overspel. […] seksualiteit. Je kunt alles veranderen. Complete vrije wil. We haten de beperkingen van de Bijbel. Zo zien we erop neer.

Mensen hebben geen context van deze gevallen wereld. Afscheiding van God. En de noodzaak van verzoening en eeuwig leven. Als je dat ziet dat je het nodig hebt, zie je Christus. De man die de prijs voor je betaalde.

Een gelovige is een nieuw schepsel. ‘Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.’ Schepping. Opnieuw gecreëerd. Toen God alles in de beginne maakte Hij alles zoals Hij het bedoeld had. Maar de mens viel.

Als we de Christus Jezus vinden, dan is het als het ware dat alles opnieuw geschapen is. Een nieuw begin. Geestelijk leven. De gave van gebed. Totaal veranderd met hoe je naar de dingen kijkt. Hulp en kracht ontvang je van van God in de hoogte. ‘Het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.’ Dit is zo belangrijk. De oude natuur is vergaan. De oude oordelen. De zonden die over je heerste is gebroken. Nu kun je het tegenstaan. Je bent niet een werk in uitvoering. Ja, je bent. Maar je bent dramatisch veranderd. Nieuwe natuur.

Soms is het in een kerk dat velen denken dat mensen gered zijn en vele zijn het niet. Vaak komt dat omdat bekering en geloof niet gepreekt wordt. Het is gemakkelijk voor mensen om binnen te komen. Intellectuele benadering. Soms predikers zelfs niet bekeerd. Soms zie je het in jonge levens. Je hoopt dat de persoon tot Christus komt. Maar de entertainment is nog steeds belangrijk. Feesten. De diepe verandering heeft niet plaatsgevonden.

Je moet tot Christus komen in geloof en bekering. Iemand hierin trainen kan niet. Door Jezus Christus. God moet het doen. Hij verandert het. De weerstand, de rebellie gebroken. Mensen kunnen verachteren. Vallen in zonden. Het verwond ons. We schamen ons ervoor. We zoeken herstel. Het is heel anders. De zonden is onze vijand.

Tot slot hebben we het over het bewegen van anderen, deze verplichting. Allen die gered zijn door Christus is het daarom te doen. Deze verplichting niet alleen voor dominees maar voor alle christenen. Het meest belangrijke is mensen tot Jezus Christus brengen. Dit gaat over de eeuwigheid. Over de eeuwige bestemming.

Wat Paulus doet in vers 19 en 20 is indrukwekkend. Het is als het ware een masterclass. Vers 19. ‘Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.’ Luister naar dit: ‘Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen’. Plotseling verandert hij naar hoe je het moet doen.

Hij adresseert mensen direct. Hij zegt het niet alleen tegen de Korinthiërs. Ook de andere getuigen. Als je getuigt naar anderen. Laat u met God verzoenen. Je zegt niet alleen: Christus is een Zaligmaker en wie tot hem komt die wordt gered. Nee, als jij tot Christus komt dan word je gered. We moeten het direct naar mensen brengen. Het Evangelie en de verschijning van Christus.

We hebben het vandaag in de kerk. 36.000 flyers worden verspreid in de buurt van de kerk. Dat is wat al gedeeltelijk is gebeurd en wordt gedaan. Alle hoge flats binnenkomen is lastig vanwege de beveiliging.

Voor deze duizenden mensen is dit mogelijk de enige keer dat ze horen dat God iets te doen heeft met de pandemie. Wil het iets uitwerken? Niet zonder gebed. Hopelijk kunnen we nogmaals 36.000 flyers versturen. We hebben een verplichting. Paulus gedreven door de liefde van Christus. Nieuwe kijk op alles door de bekering. We hebben gezien dat bekering een nieuw schepsel brengt. En het bewegen van anderen tot het geloof. Houd het in gedachten vrienden.

 

Zondag 10 mei 2020 – Metropolitan Tabernakel Londen [Verenigd Koninkrijk], dienst online uitgezonden vanwege de huidige omstandigheden – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 32 en Efeze 2