Bij het laatste oordeel zullen alle mensen geoordeeld worden voor de rechterstoel van Christus. De ongelovigen zullen geoordeeld worden uit verdienste naar hun [boze] werken. De gelovigen, allen die in Christus Jezus geloven en uit genade vergeven zijn, zullen ook worden geoordeeld maar dat is naar de goede werken. De goede werken zijn de werken die van God zijn, het is God die die beweegt in mensen. Wij dan weten de schrik van de Heere, bewegen de mensen tot het geloof. Opdat u gelovende het [eeuwige] leven vindt in Hem. Hoeveel zijn wij Christus Jezus verschuldigd?

2 Korinthe 5 vers 10: ‘Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad‘.

De motivatie van gelovigen

De apostel heeft gesproken over de staat van de ziel na de dood. De grootste taak is om Christus te verhogen. Nu komen we tot het onderwerp of gelovigen in het oordeel zullen komen. Zullen zonden daar zijn? Allen moeten voor Hem verschijnen, gelovigen en ongelovigen. Mattheus 5 vers 31, Christus spreekt daar dat Hij zal scheiden de schapen van de bokken. Vers 46. Deze zullen gaan in de eeuwige straf en de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Er is geen twijfel over dat iedereen in het laatste oordeel zal komen. Opdat een iegelijk wegdrage hetgeen hij gedragen heeft in zijn lichaam hetzij goed hetzij kwaad.

Alles zal geopenbaard worden. Ons innerlijk karakter. Onze hypocrisie zal openbaar worden. Verborgen zonden. Geen enkel schepsel zal verborgen blijven. Naakt en geopenbaard. Allen zullen geopenbaard worden. Sommige predikers maken er iets anders van. Die noemen het een speciaal oordeel voor gelovigen en gaat niet over het laatste oordeel. Het gaat niet over rechtvaardigheid en eeuwige verdoemenis. De zonden van de gelovigen zijn al bedekt en worden geoordeeld naar hun goede werken, vinden we in allerlei moderne boeken.

In de hemel is een verschillende beloning wordt dan beweerd. Superheiligen hebben een hogere plaats. Gradaties. Andere verzen zijn ingebracht met gelijkenissen van de Heere Jezus die verkeerd worden verstaan. Maar er is geen enkele aanwijzing hier. We kunnen er over spreken de goede werken die vergolden worden maar daar gaat het nu niet over. Er is geen onderscheid in de vreugde in de hemelse heerlijkheid. Allen vervuld van glorie en heerlijkheid.

Het klopt niet met de tekst om hier over verdiensten te spreken. Zwakke exegese. Gelovigen vergeven door het bloed van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha, zullen ook geoordeeld worden. We deinzen ervoor terug. We zullen er allen doorheen moeten voordat we de hemelse heerlijkheid in kunnen gaan.

Valse leraren leren niet om te vertrouwen op Jezus Christus en Zijn volbrachte werk. Maar zij zeggen je moet als de Joden zijn. Wij hebben verdiensten. Maar zegt Paulus zij misleiden je. Beweren dat je besneden moet worden. Christus kan je niet redden maar door eigen werken, beweren de valse leraren. Ze hebben verbazingwekkende verhalen.

We moeten allen verschijnen voor de rechterstoel van God in het laatste oordeel. Hoe zit het met gelovigen? Met hun zonden? Zijn ze weggedragen? Hoe moeten het zien met dat wat weggedragen is in het lichaam hetzij goed hetzij kwaad. Het eerste wat we moeten zeggen is dat niemand op basis van eigen verdienste de hemelse heerlijkheid in kan gaan. Onze beste werken zijn als een wegwerpelijk kleed. Er zit zonden in. Geen enkele handeling van gerechtigheid van een mens voldoet. Alleen het werk van Jezus Christus.

Geen vermenging. Dwaling. Zonde. Alleen volmaaktheid kan ingaan. Waaraan refereert het in dit vers? Wat zijn de goede werken in de tekst? Het zijn niet onze goede werken. Het zijn de goede werken die God in ons werkt. Ik geef voorbeelden. Toen je voor het eerst tot Christus kwam door het werk van de Heilige Geest, je kwam overtuigd. Schaamte over wat je gedaan hebt. En je ontving lief. Een beweging van God in je hart. Het was een goed werk, niet van jou maar van de Heilige Geest. Je deed het zelf niet. Ook niet jezelf vergeven van zonden. Dat is het werk van God. Dat is wat God ziet. Hier is een man of vrouw met een werk van God in het hart. Het bewijs van de zaligheid.

Er is meer. Je streeft naar heiligheid. Als je in een bepaalde zonde valt of verleiding door jezelf verricht, maar het streven naar heiliging is het werk van de Heilige Geest in je. En dan wonder der wonderen. Liefde tot Christus. De Man die naar deze wereld kwam die het eeuwige Leven verwierf. Je hebt lief die je kracht geeft. Die liefde voor Hem is gewerkt door de Heilige Geest in de ziel. Beweging van God. Dat is wat God ziet. Energie gegeven voor God is gegeven door Hem. Die ziet Hij. Dat zijn niet jouw werken. Het werk van Christus, Zijn gerechtigheid. De hemel voor jou bereid. De bewegingen van de Geest. Zo moeten we het vers verstaan.

Ieder zal wegdragen hetgeen in het lichaam gedaan hetzij goed hetzij kwaad. Er zijn vele mensen die de bewegingen van de Geest niet hebben, ook in de kerk. Die geen offer en strijd hebben. Geen bewijs van het werk van God in hen. Er is geen goed in hen gezien. Op hen ligt het oordeel. Het is niet zaligheid bij werken. Of bijzondere beloningen voor christenen die ze naar de bekering doen. Goede werken zijn alleen dat wat God geeft, die hebben de enige kwalificatie van God en brengen naar de hemel.

Zal ik blootgesteld worden? Iemand komt tot mij en zegt: ik heb zo gezondigd, zo slecht gedaan. Gaat dat openbaar worden? Laat ik het op deze manier zeggen. Als je voor Christus komt, en we overzien ons leven het goede en slechte, het zal een doel hebben. Hoeveel behoor ik Hem toe. Al die slechte dingen, zal het mij vernietigen? Nee, ik zal het zien in deze context: hoeveel heeft Christus voor mij gedaan? Hij heeft het alles gedragen, alle zonden die niet te tellen zijn zoveel. Ook na bekering de zonden. Ik zal opgaan in verwondering en lof in Hem. Zoals Robert Murray McCheyne dichtte:

‘When this passing world is done, When has sunk yon radiant sun, When I stand with Christ on high, Looking o’er life’s history: Then, Lord, shall I fully know, Not till then, how much I owe’

Robert Murray McCheyne, ‘When this passing world is done

 

Hoeveel zal ik leren hoeveel Hij waard is, hoeveel ik Hem verschuldigd ben? Dat kan alleen door het oordeel. Ik heb de vraag nog niet beantwoord of iedereen het zal zien? Alles wat ik heb gedaan, de slechte daden? Als ik in het oordeel zal staan en Christus daar het voor mij opneemt, ik zal er zo door overweldigd zijn.

Hypothetisch voorgesteld als in het oordeel naar elkaar gekeken zal worden. Zag jij wat broeder X of zuster Y deed in het leven? Als iemand het al zou zeggen, dan zal ik er totaal geen aandacht voor hebben omdat ik overweldigd zal zijn door het werk van Christus voor mij gedaan.

Vers 11. Wetende de schrik des Heere, bewegen de mensen tot het geloof. Een moderne vertaling geeft het anders weer. Vrees voor de Heere, maken ze ervan. Het woord is origineel heel elastisch. Oordeel, vrees, schrik. Verschrikking van de Heere, dat is juist. We waarschuwen mensen. Velen zeggen dat dit niet de betekenis is. Zijn vrees te kennen. We bewegen jullie, Korinthiërs, om staande te blijven tegen de dwaalleraars.

Het is plausibel maar het is niet de betekenis. Het maakt het hele hoofdstuk waarbij Paulus zich verdedigt tegen de valse leraren. De schrik van de Heere is de motivatie voor Evangelisatie. Mensen bewegen tot geloof en bekering. Daarom hebben we een Evangeliebediening op de zondagavond. We wapperen niet alleen de vlag door te zeggen: je bent een zondaar en dit is de Zaligmaker die je nodig hebt. We gebruiken al de beelden uit de Schrift om mensen te bewegen. Letterlijk: overtuigen mensen met argumenten om zich tot de Heere te wenden.

Je zou ons moeten verdedigen tegen de valse leraren. Hij toont ons het Evangelie en de kracht van God in ons leven. Maar ze verdedigen zich niet. Christenen moeten het geloof en de waarheid verdedigen. Maar ze deden het niet.

Tot slot wil ik afsluiten met een paar conclusies. Vers 10 is niet alleen een waarschuwing voor ongelovigen maar ook een motivatie voor Evangelisatie. Allereerst: denk veel over die dag na dat we voor Christus zullen staan. Zorg dat je bereid bent voor die dag. God bereid je voor op die dag. Denk er altijd aan. Het is te leven voor Christus. Denk na over hoeveel Christus voor jou moest betalen. Denk na over de liefde en zorg van Christus. De liefde van Christus. De kracht over zonden. Kracht en leiding. Vreugde in geloven. Gebeden die verhoord zijn. Denk aan het geduld van de Heere. Denk na over het effect op anderen door jouw gedrag. Sommigen erdoor gered of anderen erdoor verhard doordat je je niet goed gedroeg. Denk meest na over de hemelse verdiensten. Niet gegeven om wat wij gedaan hebben maar Christus voor ons gedaan hebben. De goede daden en gedachten in ons leven door Christus verdiend en geschonken. Hoeveel zijn we Hem verschuldigd.

 

Zondag 3 mei 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk], dienst online uitgezonden vanwege de huidige omstandigheden – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 62 en 2 Korinthe 5 vers 10-21