Wij mensen hebben een geweten dat onafhankelijk functioneert. Onafhankelijk van onze geest, gedachten en oordeelsvermogen. God heeft het geweten in ons mensen gegeven. Ook al zouden we geen Bijbel hebben en geen kennis hebben van Gods wet uit de Tien geboden, dan nog is het aanwezig. God heeft Zijn wet in ons hart geschreven. We weten diep van binnen wat goed en fout is. Ons geweten spreekt. Maar het geweten kan genegeerd worden. Op de oordeelsdag zal het geweten ons oordelen. Nu is het onder de Evangeliebediening dat ons geweten ons bij Christus kan brengen. Om te vallen voor de voeten van de Zaligmaker van de wereld.

2 Korinthe 4 vers 1 en 2: ‘[1] Daarom dewijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid, die ons geschied is, zo vertragen wij niet. [2] Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het Woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelven aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods‘.

Gevallen van het geweten

Recent hebben we het in een dienst gehad over de ziel. De geest, wil. Het geweten. De ziel die nog nooit tot leven gekomen is.

Geweten, daar letten we nu op. Het weten. Uit het Latijn. In het Grieks staat er net iets anders. Het compleet zien. Alsof het een tweede kijk is.

Het geweten werkt apart van de geest. Het is een getuigen van binnen. Die mee oordeelt.

Het heeft altijd een origineel programma. Jaren later kun je hebben dat je bedenkt wat je gedaan hebt en je geweten spreekt.

Er is veel in het Nieuwe Testament over geweten. Medeweten. In het Oude Testament dan gaat het soms over het hart. De stem van binnen.

Paulus zegt in de tekst dat de predikers niet het Woord van God vervalsen. De mens is zondig van nature. Maar God stuurde een Zaligmaker. Hij incarneerde. Hij betaalde voor de zonden. In de preek waarschuwen voor het probleem van de zonden.

Je hebt Gods vergeving nodig. Paulus spreekt het geweten aan. Het Evangelie spreekt het geweten aan. Er zijn er die zeggen: het geweten bestaat. Hoewel we het niet kunnen aantonen waar het is in het lichaam.

Sommige zeggen instinct spreekt in ons. Om het menselijk ras in stand te houden op een evolutionaire manier. Het zegt niet over ras. Het gaat over morele zaken. Het ontwikkelt zich niet over jaren maar het is een moreel vermogen.

Als een oog dat boven je vliegt en alles ziet wat je doet. Maar het geweten is niet perfect. Het was oorspronkelijk wel toen God de mens naar Zijn beeld schiep. Romeinen 2 vers 14. Paulus zegt zij die de wet niet hebben, hebben de wet in zichzelf. Dat is bewijs. Ze observeren het.

Vers 15. Het werk van de Heere in het hart geschreven. Hart is hier geweten. Het onafhankelijke van het geweten. Paulus heeft er veel over te zeggen. Het zal luid spreken op de dag van het oordeel. Romeinen 1 vers 42.

Als mensen willen zondigen, staat God het toe. Het geweten spreekt niet meer. De eerste daad van overspel voelt ongemakkelijk. De tweede al bijna niet meer en daarna derde, vierde, vijfde helemaal niet meer. Overgegeven aan jezelf, het geweten het zwijgen opgelegd.

Zelfs al hebben ze nog nooit de Tien geboden hebben, geschreven in het hart. Wij kunnen hetzelfde doen door iets te verwerpen. Het geweten is er nog steeds ook al is het zwijgen opgelegd. Het originele programma is er nog steeds.

In 1 Timotheüs schrijft Paulus over het geweten toegeschroeid. Hoe de Schriftgeleerden, Farizeeën konden hun geweten heel goed het zwijgen opleggen. Door de ceremoniën te volgen.

Wij zijn goede mensen omdat wij het keurig houden. Maar ze waren ondertussen hypocrieten. Neem de eerste vier geboden. Deze geboden zijn al zolang uit het geweten van de samenleving.

Dat je geweten zegt: ik moet op zondag in de kerk zitten, een dag in zeven dagen geheiligd. Je moet in een Bijbelse atmosfeer opgevoed zijn wil dit er zijn.

Opvallend is dat de laatste zes geboden breed gedragen zijn in de samenleving. Sommige worden wel geraakt. U zult niet moorden en bijvoorbeeld abortus.

Als de Heilige Geest aan het werk is, dan spreekt het geweten weer. Hebreeën 10 vers 16. Ik wil Mijn wetten in hun hart en geest schrijven. Handelingen 16 vers 14.

Het hart van Lydia geopend. Ze viel het op van een gebedsontmoeting. Ze hoorde Paulus. Over  hoe Christus kwam voor zondaren. Ik ben die verdoemde zondaar.

Haar geweten was aangeraakt. Dat is het werk van God. Handelingen 24 vers 24. Paulus in de gevangenis. Als Felix met zijn vrouw Drusilla. Onwettige huwelijk. Gewelddadige man Felix. Wat preekte Paulus? Zelfcontrole.

Felix was geschokt. Hij was een Romein. Zijn geweten sprak. John Bunyan de ‘Heilige oorlog’, niet zo bekend als de ‘Christenreis’ van hem. De stad mensenziel. De stad gaat terug naar het oorspronkelijke geweten.

Het geweten zal onze finale beschuldiger zijn. Romeinen 7 vers 7. Wat zullen we zeggen dat de wet zonde is? De wet, de Tien geboden, kan niet redden. Het is alleen papier. Maar de wet wil iets zeggen.

Ik was levend zonder de wet. Te gaan waar ik ook maar wilde. Zonder de wet. Het daagde me nooit uit. Bracht je nooit problemen? Je bent een Joodse leraar? Wat een hypocriet, je was het voorheen. Toen de Heere sprak tot mij, stierf ik. Als een dode. Verworpen, onafhankelijk geweest.

Wat maakt het verschil. Het geweten ging spreken. Paulus op weg naar Damascus. Wanneer was dit? Man met een hoge positie. Het is hard de verzenenen tegen de prikkels te slaan. Misschien was het nadat hij op de grond viel. Voorheen was ik hebzuchtig.

Er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn die niet meer wandelen naar het vlees maar naar de Geest. Isaac Watts: ‘To the dear fountain of thy blood, Incarnate God, I fly; Here let me wash my spotted soul, From crimes of deepest dye‘.

Dat is hoe je tot Christus komt. Je geweten brengt je daar. Mag je geweten werken. En je geest en hart het verlangen meer dan iets anders. Vallen aan de voeten van Christus de Zaligmaker van de wereld. Mag je wil je daar brengen.

 

Zondag 17 januari 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 96 en 2 Korinthe 4