Paulus schrijft in de tweede zendbrief aan de gemeente te Korinthe over het belang van de zuivere bediening. Het Evangelie van Jezus Christus, de Heere wordt geweld aangedaan door de god van deze eeuw, dat is satan. Wij mensen dienen hem, of we het ons bewust zijn of niet, door God ongehoorzaam te zijn. Er is niets in ons, het is God die de zaligheid schenkt door het werk van de Heilige Geest. In de prediking moet Christus Jezus, de Heere worden voorgesteld. Alleen in Hem is behoud voor zielen. Nu er een pandemie heerst en een virus onder ons is. Hoeveel mensen hebben geen angst. Dat het ons op de knieën brengt en bidden tot God. Het van Hem te verwachten.

2 Korinthe 4 vers 1: ‘Daarom dewijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid, die ons geschied is, zo vertragen wij niet‘.

Wij prediken Christus Jezus, de Heere

De eerste verzen van 2 Korinthe 4 laat de nederigheid van Paulus zien. Het is een grote les voor de bediening. De aanvallen van de duivel komen ook aan de orde. Er waren valse leraren. Judaïsme. Christus alleen was niet genoeg volgens hen maar mensen moesten terug naar de Joodse wetten. Paulus heeft het krachtig weersproken. Ja, de wet van God is Zijn heilige standaard. Het doel van de wet is om de standaard aan te geven van Gods recht en een waarschuwing. De bediening van Christus gaat veel verder. De glorie daarin.

Paulus schrijft over deze bediening. Zo superieur. Zo significant. Naar de barmhartigheid. Ontvangen. Niet door onze eigen wijsheid de weg naar de zaligheid gevonden. Het is door Gods barmhartigheid en goedheid. We hebben het van God ontvangen. Op de meest zorgvuldige manier mee omgaan. Paulus schrijft dat we de bedekselen der schande hebben verworpen.

De valse leraren noemden Christus maar geloofde niet in Zijn werk en plaatsvervangend sterven. Ze gingen terug naar het houden van de wet. Zoals mensen vandaag in de priester geloven en zich bezighouden met de mis. Of mensen die zeggen te geloven in Christus maar niet in de noodzaak van wedergeboorte geloven. Maar aan de positieve kant: niet wandelende in de arglistigheid. Verbinden aan het geweten van mensen.

De vertaling is goed en bekritiseer ik niet. Maar zou ertoe kunnen leiden dat we het verkeerd verstaan. Uit het Grieks: elk geweten van mensen. We moeten elke conditie van het geweten bereiken. Als we het Evangelie verkondigen of getuigen gaat het daarom. Sommige mensen denken bij zichzelf dat ze goed zijn. Zelfrechtvaardiging. Het Nieuwe Testament is er vol van hoe hen te bereiken. Sommige zijn atheïsten. Sommige hebben verborgen zonden. Materialisme. Onverschillig. Geweten wordt er daardoor geblokkeerd. Ze verstaan de heiligheid van God niet. Het geweten kan niet functioneren omdat het verdrukt wordt.

We proberen het geweten van alle mensen te bereiken. We moeten proberen efficiënt te zijn. Hoe het in de Schrift gebeurde. Hoe Christus dat deed en de apostelen dat deden. Paulus sprak tot Joden en heidenen. In Athene. Hun geweten is verschillend. Hij moet hen met de boodschap zien te bereiken. Dit gaat is een grote les voor de bediening.

In ons getuigen. We moeten erover nadenken. We staan in de tegenwoordigheid van God. Hoe we van Christus getuigen met God voor ogen. De glorie van Christus kan in ons getuigen verborgen blijven. Het Evangelie bedekt is, staat in vers 3. Niet het Evangelie zelf is verborgen. Het is verborgen voor hen die verloren gaan. De god dezer eeuw heeft de zinnen, de ogen verblind.

Ik moet eerst uitleggen wat hier staat. De god dezer eeuw. Dat is zeldzaam. Satan is geen god. Hij is geschapen. Hij gedraagt zich als god. De mensheid dient hem in plaats van God. Door God te negeren. Hem te dienen of het realiseren of niet. Satan heeft verschillende doelen. Zonden verspreiden. Om ons erin te laten vallen. Een van meest voornaamste is om Christus en Zijn glorie uit onze gedachten te houden.

Wat is de glorie van Christus? Zijn komst naar deze wereld. Zijn lijden en sterven. Zijn betaling. Zijn liefde. Hoe doet satan dat, ons ervan af proberen te houden in onze gedachten? Hier en nu. Materialisme. Entertainment. Hoe ook hij probeert het. Zelfs de meest ontwikkelde. Omdat we niet geloven. Dat komt eerst. We geloven niet in God en dat is makkelijk voor de satan. Onze zinnen te verblinden.

De duivel heeft in deze wereld allerlei valse religies ingebracht en valse aanbidding. Om het werk van Christus geweld aan te doen. Er zijn kerken die Christus alleen maar als groot voorbeeld zien. Nee, Zijn plaatsvervangend lijden en verlossing willen ze niet. Zoals ik noemde over de priester. Er zijn ook vandaag die met allerlei rock muziek in de kerk zitten. In plaats van Christus. Satan doet dat. Hij verblindt de zinnen. Niet de glorie van het Evangelie van Christus. Ongeloof betekent dat we satan dienen. Weerstaan zijn verleidingen niet. Volgen zijn schema. Breken de wet van God. Of het geloven of niet, daarmee dienen we satan.

We prediken niet onszelf maar Christus Jezus, in vers 5 staat het. De nederigheid van de apostel en de andere werkers. Wij moeten hetzelfde volgen. Niet Christus in de weg zijn. Zijn Persoon en werk. We moeten niet te groot zijn in een bepaalt opzicht als persoonlijk. We moeten niet te luid spreken met allerlei verhalen en grappen en humor. Dat leidt allemaal af van Christus. Alles is erop gericht om Christus de Heere te dienen.

Paulus schrijft: Christus Jezus, de Heere. Veel predikers gebruiken alleen de persoonlijke naam van Jezus. Zeggen telkens Jezus. Maar dat is niet wat in het Evangelie gebruikelijk is. Zijn nederigheid. Hij kwam van de hemel naar deze aarde. Hij gaf Zijn leven en stierf voor miljoenen mensen. In Zijn nederigheid is Hij Jezus. Jezus deed dit en dat, staat er. Als je het leest zie je een grote switch naar Christus Jezus.

Christus betekent de Messias. Hij is aangewezen. De Heere. Aan de rechterhand van de Vader. We prediken niet onszelf maar Christus Jezus, de Heere. Dienaren zijn om Jezus’ wil. Niet een bisschop en speciale klederen dragen en titels hebben. Dat is niet naar het Evangelie. Dienaren van anderen. Christus brengt de zaligheid aan door het werk van de Heilige Geest.

Want God, die gezegd heeft dat er licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene Die in onze harten geschenen heeft. Vers 6. In het aangezicht van Jezus Christus. Heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is. Vers 4. Hij heeft in ons geschenen. Zijn glorie. Je herinnert je als je bent gered Zijn zo grote liefde. Dat Hij de prijs betaalde voor je ziel.

Beste vrienden, hoeveel moeten we bidden voor het behoud van zielen. Voor de predikers dat zij Christus voorstellen. Ja, we prediken hoe nodig het is om je te bekeren. Ja, dat we verloren liggen in onszelf. Maar niet zonder op Christus te wijzen. Wat Hij gedaan heeft voor de Zijnen. Het licht van het Evangelie kan niet vol schijnen als niet op Hem gewezen wordt. Als mensen het niet wordt voorgesteld, dan mensen niet werkelijk bekeren.

Zo het licht van het Evangelie geschenen. In het verleden. Velen tot bekering gekomen. Grote predikers maar aanbid hen niet. Zij konden geen zielen redden. Het werk van God door de Heilige Geest. Altijd gericht op Christus. Dit is de reden dat Paulus Christus Jezus predikt.

Paulus schrijft in vers 7 dat we deze schat hebben in aarden vaten. Opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en niet uit ons. Vroeger werden waardevolle dingen in aarden vaten bewaard. Wat heeft Paulus hier voor ogen? Sommigen zeggen zijn lichamelijke zwakheid. Zijn problemen. Zijn kwetsbaarheid voor allerlei problemen en verleidingen en vervolging. Zijn onbekwaamheid. De apostel Paulus was geen groot spreker. Toch gebruikte Hem zo overvloedig. Waarom gebruikt God vaak zulke ‘ongeschikte’ instrumenten. Dat het Zijn kracht is en niet onze.

Bid tot God. In deze dagen. De pandemie. De virus die zich verspreid en mensen angst. Hoeveel gelegenheid hebben we niet! Als onze gebeden op een andere manier verhoord worden en God dit gebruikt om mensen tot Zich te trekken. Kijk niet naar de briljante instrumenten. Maar op je knieën voor God om al wat je nodig hebt.

We hebben gezien dat de glorie van het Evangelie van Christus vraagt van ons grote toewijding. Hoe de satan, de god van deze eeuw, de ogen verblind. Maar Gods macht die groter is en het werk van Christus Jezus de Heere. We hebben gezien hoe afhankelijk we zijn van kracht van Christus voor het openen van het hart.

 

Zondag 29 maart 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk], dienst online uitgezonden vanwege de huidige omstandigheden – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 19 en 2 Korinthe 4 vers 1-15