Wat is een groter contrast dan het oude verbond, de letter der wet, en het nieuwe verbond, geschreven door de Geest in het hart? Alleen uit genade door het geloof worden mensen zalig. Andere religies, zoals het Judaïsme, leggen mensen het doen van werken op om zalig te worden. Zoals de christelijke gemeente in Korinthe destijds met valse leraars te maken hadden die infiltranten waren, hebben wij vandaag ook met allerlei dwalingen te maken waarbij beweerd wordt dat de zaligheid door bepaalde werken kan worden verdiend. Maar de zaligheid is alleen te verkrijgen door Christus, de Zoon van God die naar deze aarde kwam om te betalen voor de zonden. Wie in Hem gelooft is gered.

2 Korinthe 3 vers 1: ‘Beginnen wij onszelven wederom u aan te prijzen? Of behoeven wij ook, gelijk sommigen, brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u?‘.

Het grootste contrast in de geschiedenis

Dit is een bijzonder hoofdstuk. Ik dacht jaren geleden dat het een moeilijk hoofdstuk was. De wet der werken en der genade. Het maakt een eeuwigheid verschil.

Er waren in die tijd leraars in de kerk in Korinthe die Paulus in diskrediet probeerde te brengen. De gemeente werd geprezen maar er waren infiltranten. Judaïsme. Joden die beweerden dat mensen niet alleen door genade zalig werden. Door het geloof uit genade. Nee, volgens hen moesten er ceremoniële wetten bij. Paulus waarschuwt constant voor hen. Valse leraars.

De tijd van de ceremoniële wetten is voorbij. Iets groters in de plaats gekomen. Wanneer je het ziet is het eenvoudig te herkennen. De grotere glorie van het Evangelie. De Joden hadden voorheen het Evangelie in beloften. Vooruit zien. De belofte, God die beloofd had de Zaligmaker van de wereld. Vertrouwen in die Messias die komt. Maar vele mensen deden dit niet. Ze voelden zich beter dan heidense volken maar nooit bekering tot God.

Het Judaïsme probeert je terug te krijgen naar de werken. Het is hetzelfde vandaag. Alles buiten het ware Evangelie is een religie van werken. Katholicisme ook. Wordt christelijk genoemd maar moet werken doen. Islam ook. Dagelijkse routines. We kunnen het niet. We falen. Het is niet uit genade. Alle andere religies is zaligheid verkrijgen door eigen werken wat niet kan.

Brieven van voorschrijving. Paulus doet het zelf. Heeft mensen aangewezen. Titus. Timothy. Een prediker aangewezen. Maar de valse infiltranten maakten misbruik van brieven van voorschrijving. Ze maakten ze zelf.

Vers 2. U bent onze brief. In het hart geschreven. De bekering van vele mensen in Korinthe van het heidendom naar Christus, de complete verandering. Het was de brief van voorschrijving. Geschreven in het hart van de apostel Paulus en van hen.

Het was niet: deze apostel is beter. We hebben hem in onze affectie. Nee, in het hart geschreven. Christus heeft Zijn genade geschreven in je leven en harten. Vers 3. Geschreven met de Heilige Geest. Vlezen hart.

In het Oude Testament was er Mozes. Hoe de wet gegeven was. Donder en bliksem, berg beefde. Twee keer gegeven. Mozes kwam van de berg met de twee stenen tafelen. Geschreven met de vinger van God. Het is glorieus. Dat is de wet geschreven op steen. Wat wij hebben is het Evangelie. Niet op stenen tafelen. Maar diep in het hart geschreven. Dit is intern, dat was extern.

De geboden van God die mensen moesten houden. Waarschuwing. Je moet je bekeren. De wet die verdoemt. Je moet eraan voldoen. De werken der wet kunnen niet zalig maken. Alleen waarschuwen en tot Christus leiden. Maar het Evangelie wel. Mensen veranderd. Bekeerd. Geestelijk leven. Gewetensvolle harten. De een op de berg, de andere diep in het hart geschreven.

Dit is het contrast. Hoe voorzichtig Paulus schrijft. Ja bij inspiratie door de Heilige Geest. Wij zijn slechts de dienaren. Niet met inkt geschreven  maar met de Heilige Geest. Wat een verschil. Ben je gered? Kwam je door Christus? Overtuigd van zonden. Van grote nood. Van binnen gered. Of is je religie alleen de dienst. O als ik de geboden van God houd. Maar dat kun je niet.

Vers 5. Niet bekwaam uit onszelf maar onze bekwaamheid is uit God. Een ander contrast is in vers 6. Tussen letter en Geest. Niet der letter, maar der Geest. De letter doodt, de Geest maakt levend. Tussen het oude en nieuwe verbond. Een hoofdstuk van contrasten.

Het nieuwe verbond zoals we lezen in Hebreeën is een beter, veel beter, verbond. Het oude verbond zet God karakter en geboden uiteen. Het is goed en geweldig. Maar het probleem is dat het niet door mensen kan worden gehouden. Het verdoemt ons. U zult niet doden. Dat is de hoofdzonde maar er valt veel meer onder, niet haten bijvoorbeeld. De wet zal ons veroordelen op de laatste dag in het oordeel.

Het nieuwe verbond is van Christus. Die gekomen is en geleden heeft en is gedood. Die de Zijnen redde. Het nieuwe was al geoperationaliseerd in het oude maar in beloften. De Judaïsten verstonden het niet. Bleven bij de werken.

Met de letter wordt de wet van God bedoeld. De zonde is de oorzaak dat we gedood worden. De wet waarschuwt ons. De wet doodt niet. Maar we doden onszelf door zonden. Het zijn de zonden. De wet is heerlijk, eerlijk en glorieus. De wet van God is goed. Daarin niet de dood. Maar omdat we eraan ongehoorzaam zijn.

Toen Mozes van de berg kwam en droeg de twee tafelen van de wet, was er glans op zijn aangezicht. We hebben het niet eerder gezien. Hij moest zijn hoofd bedekken. Het staat in Exodus. De standaarden van God zijn zo hoog. Gegeven in glorie. Het was nodig voor God om te benadrukken dat het van Hem kwam. Omgeven met donder en bliksem en grote dingen.

Paulus wil laten zien dat het Evangelie veel groter glorie heeft. Het is door de vaderen gezegd. Als de zon en maan. Als er een volle maan is dan kun je zoveel zien. Maar als de zon opkomt op een helder stralende dag. Dan vergeet je alles van de maan. Het had een glorie op dat moment. Maar het is iets van het verleden. Het is alles overweldigd door het zonlicht. Dat is het beeld dat Paulus gebruikt voor het oude en nieuwe verbond.

Laat het Judaïsme niet binnenkomen. Je hebt Christus nodig. En een nieuwe natuur. Om God te dienen. Dit is de glorie van de incarnatie. God werd mens. God stierf op Golgotha’s kruis. Ja, Hij leeft. Maar wat een onbeschrijflijke pijn leed Hij daar. Daarna opgewekt in nieuw leven in heerlijkheid. Zo als Hij als Voorloper voorgaat, ook wij die in Hem zijn.

Hoe veel meer zal de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn? Vers 8.  Ook in het Oude Testament als je het nodig hebben van Christus zag door het inwendige werk van de Heilige Geest. Veel groter was dat het geven van de wet.

Als je het ziet, herken je ook de infiltratie om weer werken in te brengen. Vers 12. Vrijmoedigheid om te spreken. De glorie van het Evangelie is veel groter.

 

Zondag 15 maart 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 119 vers 17-31 en 2 Korinthe 3