De apostel Paulus schrijft tegen het einde van zijn tweede zendbrief aan de christelijke gemeente te Korinthe over het opgetrokken zijn in de derde hemel. Maar niet om erin te roemen, Paulus gebruikt zelfs de derde persoon. Het gaat om de kracht en genade van God, die er Zijn wijze bedoeling mee heeft. Zo moeten wij de moeilijkheden en tegenslagen in het leven ook verwelkomen: hoe kan God hierin mij gebruiken als instrument? Want juist in onze zwakheid wordt Zijn kracht volbracht. Opdat de kracht van Christus in mij wone, in deze aardse tent. Het is maar een tentje dat draagbaar is en zo verplaatst kan worden. Maar waar God in Christus woont, daar is het veilig. 

2 Korinthe 12 vers 1: ‘Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar; want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heeren‘.

Kracht voor dienstknechten

Ik onderstreep dienstknechten. Zij die geroepen zijn om te dienen in de dienst van de Heere. Sommige teksten zijn van toepassing op alle gelovigen. Ambt alle gelovigen het verspreiden van het Evangelie.

Dit is een nieuw een hoofdstuk voor mensen die christenen zeggen te zijn maar ondertussen hun prioriteiten in dit leven stellen. Carrière, vakanties. Hier gaat het over ware dienstknechten van God. Dat Paulus werkelijk een dienstknecht was.

Paulus schrijft: ‘Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren’. Eerst vers 1 om dit op een juiste manier te zeggen. Het geeft aan hoe het zit. Voor veertien jaren. Paulus zegt het op zo’n manier in de derde persoon dat het lijkt over een ander te gaan maar het gaan om hemzelf. Met zoveel bescheidenheid.

Wanneer was het veertien jaar ervoor? Niet op weg naar Damascus. Deze geestelijke ervaring is niet beschreven wanneer het was. Was het toen hij in Arabië zoals sommigen beweren. Of toen hij gestenigd werd maar het kan niet vanwege de tijd die niet overeenstemt. Mogelijk was het na zijn eerste roeping naar Antiochië. Het is speculatie maar zou goed kunnen omdat het het begin van zijn ergste pijn was.

Het in een vismandje gaan uit Damascus was ervoor. Maar hier over het zwaarste werk. Dat God het toeliet om hem te ondersteunen. Het is een voorbereiding. De openbaring was alleen voor hem, niet om beschreven te worden.

Niet zoals mensen vandaag zeggen in de hemel opgetrokken te zijn. En er boeken over te schrijven. Paulus zweeg erover voor veertien jaar en ook nu verteld hij niet wat het was. Hij verteld er alleen over. Hij is er onzeker over. Opgetrokken tot in de derde hemel. Het is Paradijs.

De eerste en tweede hemel. De lucht. De sterren. De derde hemel is de woonplaats van God. De lagere en hogere hemelen. De eerste, tweede en derde hemel. Het is slechts een uitdrukking van taal. Waar al de heiligen die voorgegaan zijn en Christus zijn. Daar opgetrokken.

Hij hoorde woorden die niet uitgesproken konden worden. Het was slechts voor hem. De apostel was daar gebracht en overweldigt. Romeinen 8 vers 38. Niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus. Als hij ze in Romeinen 8 beschrijft dan is hij zo zeker. 1 Korinthe 15 vers 50.

‘Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?’

Paulus is ervan overtuigd. 2 Korinthe 5 vers 1-4. 1 Thessalonicenzen 4 vers 14. ‘Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.’

Zekerheid spreekt uit al deze verzen. Kijk naar mij zegt Paulus. Wat zul je zien? Glorie? Nee, in zwakheid. Misschien zelfs ziek. Een mens die niet zo welbespraakt is als de Grieken. Een man soms met heel de wereld tegen hem. Als je kijkt naar mij dan is dit wat je te zien krijgt.

Maar wat God mij geeft, dat is wat mij drijft. Wat komende is. Wat in het verschiet ligt. Ik heb genoeg gezegd. Vers 6: ‘Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen; maar ik houde daarvan af, opdat niemand van mij denke boven hetgeen hij ziet, dat ik ben, of dat hij uit mij hoort’.

En dan vers 7 wat ons schokt. ‘ En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen’. Is het mogelijk dat hij het zich zou verheffen? Zelfs Paulus?! Ja het is mogelijk. De Almachtige God moet het verhinderen. Hoeveel te meer kan het u en mij treffen als het Paulus al treft?

Het kan op twee manieren. Trots is die persoon die geprezen wil worden. Een andere manier is iemand die zichzelf van binnen superieur voelt. Welke vorm van trots treft ons het meeste? Trots neemt onze bekwaamheid om instrumenten van God te zijn.

Voel je je ondankbaar? Niemand bedankt je voor wat je doet. Het is een schaamte. Anderzijds het gaat niet naar je hoofd. Dank God er voor.

Er zijn vandaag geen openbaringen voor vandaag die gevolgd moeten worden. De Schrift is compleet. Paulus had een doorn in het vlees. Gedacht wordt aan een ziekte in het lichaam. De kerk van Rome dacht aan zondige gedachten maar dat is volstrekt niet bedoeld. God gaf het, de duivel gebruikt het. De boodschapper, de engel van de satan. O een duivel? Nee, dat is te letterlijk genomen. Satan deed er zijn voordeel mee met de verleidingen.

Die met vuisten sloeg. Zoals met vlakke hand in het gezicht slaan. De duivel is niet in staat om te doden. Het is een voorzienigheid van God. Om trots te voorkomen. Wat een goede zaak dat Paulus niet vertelt het was. Misschien een ziekte. Een chronische ooginfectie die leidt tot blindheid. Of minder fysiek de opstand van de nationalistische Joden. Het is ons niet verteld wat het is.

Dat we het op onszelf kunnen toepassen. Voor allen in de dienst van de Heere is er een doorn in het vlees. Kan ook wijzigen in de tijd, wie weet het? De Heere weet. Het kunnen allerlei zaken geweest zijn de doorn in het vlees bij Paulus.

Vers 8: ‘Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken’. Mogelijk drie perioden van gebeden. Toen kwam de Heere en sprak tot Hem. Mijn genade is u genoeg. Want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Onderstreep Mijn genade. Het is hier Christus die spreekt. Gelijk aan de Vader,  de eeuwige God. Mijn kracht. Mijn genade is genoeg voor alles wat je nodig hebt. Voor alle preken.

Voor alle zwakheden in jou. We hebben te staan naar de eenvoudige dienst van de Heere. Sommige mensen willen allerlei dingen in de dienst. Popmuziek en drum. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Eenvoudig in het dagelijkse leven, de dienst voor de Heere. Dan is de kracht van de Heere het krachtigst, in onze zwakheid.

Hoe winnen we zielen? Preken en bidden. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Vers 10: ‘ Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig’. Verwelkom ze. Dank ervoor. Bidt voor om als instrument gebruikt te worden in de dienst van de Heere.

‘Opdat de kracht van Christus in mij wone’, einde van vers 9. Van het Grieks is iets verloren gegaan. Tent. Tabernakel. Wat jammer dat de vertalingen hebben het weggelaten. Niet zoals een vertaling overschaduwen heeft maar dat is niet juist. Maar het is tent. Materiaal voor een tent. Draagbaar. De kracht van God is daar en daarom houdt het stand. Veilig. Vijanden kunnen er niet bij omdat God erin is.

Zwak als ik ben, de glorie van God werkt erin door Zijn kracht. In mijn tent Zijn kracht werkzaam is. En dat kan van toepassing zijn voor allen van ons.

 

Zondag 30 augustus 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 66 en 2 Korinthe 12 vers 1-10