De apostel Paulus heeft in zijn leven op aarde veel geleden omwille van het Evangelie, omwille van de Naam van de Heere Jezus Christus. God heeft Zijn wijze bedoeling met het lijden dat Hij toelaat. Het volgen van Christus brengt lijden met zich mee. Het lijden is nodig om andere te kunnen vertroosten. Het lijden is nodig om nederig te blijven, om niet in eigen kracht te gaan. Om te sterven aan jezelf en te sterven aan deze wereld. Meer en meer gericht te zijn op God en Zijn Koninkrijk.

2 Korinthe 11 vers 13: ‘Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus‘.

Het doel van het lijden van Paulus

Een aantal weken geleden ging het over het lijden van Paulus. Vanaf vers 23 worden ze opgesomd. ‘Zijn zij dienaars van Christus? (ik spreek onwijs zijnde) ik ben boven hen; in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doods gevaar menigmaal. Van de Joden heb ik veertig slagen min een, vijfmaal ontvangen. Driemaal ben ik met roeden gegeseld geweest, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een gansen nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders; In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. Zonder de dingen, die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de Gemeenten. […] Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid’.

Een doel van het lijden van Paulus hadden we genoemd. Zijn betrouwbaarheid als apostel. Hij was een van de apostelen naast de elf. Hij was toegevoegd. Hij had de gave van profetie ook. Hij is beproefd door het lijden. Lijden was een van de meest duidelijke tekens van zijn roeping. Waarom leed hij veel meer dan wij? Omdat hij de apostel van de vroege kerk was.

Vers 23. Hebben zij geleden vraagt hij over de dwaalleraars. Alle dienaren van Christus zullen lijden. Hij wil zo niet spreken, ik zeg het uit dwaasheid merkt hij op. Het zijn tekenen van zijn apostelschap.

We letten nu op andere redenen voor zijn lijden. Het gaat om het hart. 2 Timotheüs 2 vers 9 en 10. Waarom doet hij het? Waarom gaat hij erdoor heen? Als hij naar Korinthe of Athene gaat probeert de duivel in zijn oor te fluisteren. Ga er niet heen. Er is meer opstand. Je zult gevangen worden genomen. Maar de Heilige Geest zei ga, de Heere is met je.

De tegenstrijdige stemmen. De stem van terugdeinzen of voortgaan. 2 Timotheüs 2 vers 10. Om der uitverkorenen wil. God zal het doen. Ze zullen Hem dienen en liefhebben. Ik doe het voor hen. Zijn lijden laat ons zien hoe zijn hart is. Dat is zo belangrijk. 2 Kolossenzen 1. Hier is een geheim. Om het lichaam, voor de kerk. Het lijden toont het hart.

De Roomse kerk gebruikt het op een mysterieuze manier. Dat ze deel worden aan het lichaam van Christus maar dat is onzin. Dat staat er niet. Christus heeft alles op Zich nemen. Zijn lijden voor de zonden van Zijn volk is volbracht en er is niets aan toe te brengen. Er is  niets te vergelijken met het lijden van Christus ten opzichte van het lijden van Paulus.

Hij leed aan verwerping. Het was beledigend. We lijden voor Zijn Naam. Hij is heilig, we kunnen dat niet bereiken. We lijden omwille van Zijn Naam. Omwille van de kerk. Als er geen reactie van de kerk was, dan geen reactie wat betreft de zaligheid. Omwille van het lichaam van Christus, de kerk. Verblijd in het lijden. Verbazingwekkend. Zoals Paulus ziet de Heilige Geest gebruikt het. Er is een einde. Hij toont het hart.

Het lijden van Paulus toont zijn menselijke beperkingen. Hij was geen supermens. Hij was een groot Joods intellectueel. God had hem bekwaamt. Maar hij was niet uit zichzelf gereed. Hij had de doornen in zijn vlees. Niet fysieke doornen door beten. Zijn gezichtsvermogen was beperkt. Hij liep mank. Hij was niet een supermens.

Ik was een aantal jaar geleden met een groep dienaren. Hij sprak over ‘een volgende George Whitefield. Voor zo’n persoon in deze wereld. Zo sterk. Ik was wat verward. Ik las een boek van hem. Van de grote opwekking in de 19e eeuw, George Whitefield en ook John Wesley. Toen je de preken las, die goed waren maar ook wat ongeorganiseerd. Niet direct iets voor mensen in. Hij had geen kans om rond te lopen tijdens het preken. Hij stond op een klein plateau. Maar de Heilige Geest was met hem. Zeg nooit de hebben zo’n persoon nodig. Het was de Heilige Geest.

Zo ook met Paulus. Niets om tegen op te zien. De eenvoudigheid van zijn boodschap. De Grieken hielden niet van zijn preken. Hij werd vervolgd en was ziek. Maar de Heilige Geest was met hem. We moeten Paulus niet op een voetstuk plaatsen.

Vandaag zijn er predikers die zichzelf promoten. Op Twitter actief zijn. Kijk naar mij platform. Overdag tweeten. Paulus had er niet van. 2 Korinthe 12 vers 7. Een doorn in het vlees. God plaatste het daar. Satan gebruikte het. Om hem te kwellen. Ik heb de Heere verzocht of het van mij weggenomen zou worden. Nee zei de Heere. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Al de glorie is vanzelfsprekend voor de Heere.

Altijd de doding van de Heere in ons lichaam dragen. Dat het leven met Christus in ons sterfelijk lichaam geopenbaard te worden. 2 Korinthe 12 vers 7. Bekleed met nederigheid. God weerstaat de hovaardige. Ook voor ons. Nederig te zijn voor de Heere. Vitaal is dit. Mattheüs 20 vers 5. De Zoon des mensen kwam om Zijn leven te geven, Rantsoen voor velen.

Paulus leed om nederig te blijven. Niets voor hemzelf. Niet zoals de kerk van Rome of de aartsbisschop. Een paleis bij de kerk. Moeilijkheden zijn onze vrienden. Houden ons nederig. Niet door kracht noch door geweld maar door Mijn Geest, zegt de Heere.

Een andere reden voor Paulus om te lijden was om een promotor te zijn van de dienst der vertroosting. 2 Korinthe 1 vers 3. Gezegend bij de God en Vader van Zijn Jezus Christus. Vertroost te worden. Elk moment van lijden waar de Heere in is, hebben we een taak om tot vertroosting te zijn voor anderen. Het is voor uw versterking. Voor uw zaligheid.

Dat we er zeker van kunnen zijn dat het echt is. Om elkaar te vertroosten. De dienst van vertroosting. Zoveel redenen van zijn lijden. Handelingen 23. Met alle nederigheid van gedachten. Hij diende de Heere met alle ‘vernederende gedachte’. Dat is voor ons de roeping in de dienst van de Heere. Het is niet te zien in de kerk van Rome en ook niet in het welvaartsevangelie met privévliegtuigen.

Het lijden laat ook de verharding van het hart zien. Ze haten hem. Niets laat zo de hardheid van het hart zien dan dit. We hebben het in dit land gezien in de grote opwekking. Er waren tijden dat vrijwel iedereen in dit land in God geloofde. Maar ze weken ervan af. Niet meer geloven in wedergeboorte. In de komst van Christus in het vlees. Maar ze verharden hun hart.

De afval ten tijde van de Puriteinen. Ze toonden mensen aan dat ze niet gered waren. Maar mensen haten het. Ik noemde Whitefield. Maar mensen haten het. Ze geloofde niet in het kruis, de vergeving van zonden. Ze geloofden alles. We zijn christenen zeiden ze. Wat preekte hij? De wedergeboorte. Je hart moet veranderd worden. Ze haatten het.

Een van de redenen van het lijden van Paulus is de hardheid van het hart laten zien. Dat het harde hart verbroken wordt door de kracht van de Heere. Geloof niet in trucjes. Mensen zullen er niet naar luisteren.

Alleen door het werk van de Heilige Geest is er echte verandering. Het enige wat we moeten doen is prediken en bidden. Er zijn zoveel redenen waarom het lijden nodig is. 2 Korinthe 4 vers 14. Zal ons met Jezus opwekken. De overvloedige genade op u. Onze lichte verdrukking nodig voor een tijd. We kijken niet naar de dingen die gezien worden. Kijk niet naar al die dingen. Maak materiële zaken niet waar je van afhankelijk bent. Maar van onzichtbare dingen. Toekomende glorie. Christus. Zijn verlangen voor glorie.

Isaac Watts verwoordde het prachtig. Het is niet in de hymnboek opgenomen. ‘When I survey the wond’rous Cross, […] His dying Crimson, like a Robe, Spreads o’er his Body on the Tree; Then am I dead to all the Globe, And all the Globe is dead to me.

Als je Christus aanziet. Zijn verbazingwekkende liefde. Dan sterk je aan deze wereld. Ons lijden helpt ons meer en meer te sterven aan deze wereld. Steeds minder eraan te denken. Het lijden van Paulus verdiept zijn verlangen voor de glorie van God.

Verschillende reden voor het lijden. Zijn apostelschap beproefd. Zijn menselijkheid behouden. Je moet lijden om anderen te kunnen vertroosten. Het lijden om ons verlangen voor glorie te verdiepen.

 

Zondag 23 augustus 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 32 en 2 Korinthe 4 vers 5-18