De apostel Paulus vervolgt in zijn tweede zendbrief aan de christelijke gemeente te Korinthe en wijst hen op het apostolisch gezag. Door valse leraren die infiltreerden zijn mensen zich tegen de apostel gaan afzetten. Terwijl Paulus als een van de apostelen het apostolisch gezag in de vroege kerk van God ontvangen had. Vervolgens gaat het over de strijd van het verstand en daaraan gekoppeld de strijd van het hart. Het werelds denksysteem, zoals het humanisme en atheïsme van vandaag, heeft geen fundament en kan alle kanten op gaan. Alleen het christelijk wereldbeeld heeft fundament. Door het werk van Gods Geest worden gedachten gevangen in de gehoorzaamheid aan Christus. Dat is ware vrijheid, het leven met God nu en in alle eeuwigheid. 

2 Korinthe 10 vers 1: ‘Voorts ik Paulus zelf bid u, door de zachtmoedigheid en goedertierenheid van Christus, die, tegenwoordig zijnde, wel gering ben onder u, maar afwezend stout ben tegen u‘.

De strijd van het verstand

Dit hoofdstuk benadrukt Paulus aparte autoriteit voor de vroege kerk die hij van God gekregen had. En ook gaat het over de atheïstische manier van denken. Het gaat hier over de autoriteit van Paulus als hij schrijft ‘voort ik, Paulus’. Deze manier is ongebruikelijk. Maar het was nodig vanwege de valse leraren die infiltreerden in de kerk.

Ze kwamen uit Judea en waren telkens bezig om Paulus te bekritiseren. Sommigen vielen voor deze valse leraars en gingen zich tegen Paulus verzetten. Twaalf apostelen waarvan er een was afgeweken en een ander in de plaats kwam, Handelingen 1 . Paulus een ontijdig geborene, ook een apostel.

Nu zien we het vandaag ook die kracht en machtige daden doen. Maar alleen de apostelen hadden aangewezen om te doen. Het Woord geopenbaard door machtige daden. Door het Woord. Paulus ook. Hij gaf profetieën die in zijn leven vervuld werden. We lezen ze in Handelingen. Dingen die echt gebeurden en niet rationeel verklaard kunnen worden.

God gaf de apostelen om het Nieuwe Testament compleet te maken door de tekenen en machtige daden. Het was daar in alle zaken van het geloof. De autoriteit van de apostel is het meest belangrijke. Voort ik, Paulus, zelf bid door de zachtmoedigheid en goedertierenheid van Christus. Hij handelde met mensen op een vriendelijke manier.

Die tegenwoordig zijnde wel gering ben onder u, maar afwezend stout ben tegen u. Dit gaat over de valse leraren. Geen respect voor Paulus. Paulus was een kleine man. Hij was geen grote man fysisch gezien. Zijn spraak was niet agressief of commanderend maar handelend met mensen. Grieken hielden van redenen. Al verstonden ze het woord voor de helft niet. Het was hun cultuur. Paulus hield daarvan. Hij sprak heel eenvoudig.

Als de Geest aanwezig was, dan werd het hart van de menigte geraakt. Paulus was een oude man voor zijn tijd. Maar als de Geest aanwezig was, dan werd het hart aangeraakt. Het vervolg van het betekent dat de waarheid moet worden nagevolgd en niet de valse leraars. De Judaïsten waren rijk en bij het offeren stopten zij een deel in hun eigen zakken.

Toen de vroege kerk kwam, kwam dit ook. Om er zelf voordeel van te hebben en er zelf van te nemen. Zij wisten goed te spreken. Fabels ook. Stoutelijk gehandeld. Paulus wijst erop dat ze denken dat hij hetzelfde deed en voor het geld deed. Paulus nam het nooit aan. Ik zorg er zelf voor. Hij was tentenmakers.

Paulus had een beroep. Handwerk, tenten met zijn handen maakte. Ondertussen beschuldigden ze hem nog steeds. Die ons achten alsof wij naar het vlees wandelen. In vers 3 wijst hij op de autoriteit. Want wandelende in het vlees, voeren wij den krijg niet naar het vlees. We vechten niet de strijd voor zielen, het Evangelie met aarde technieken. We zijn afhankelijk van gebeden, de kracht van de Heilige Geest.

Dat is de tragedie van de samenleving vandaag de dag. Ze wandelen compleet naar het vlees. Ze proberen het denksysteem van mensen over te nemen met technieken. Hoe is de samenleving veranderd in de afgelopen jaren? Is het door te redeneren gegaan? Bij de kracht van gedachten verstoren, entertainment.

Opvatting over seksualiteit is totaal veranderd. Moralisme totaal veranderd. Het vliegt uit de tv’s en radio’s. En als je anders denkt, word je aangevallen. Ook in een geciviliseerde, zoals dat genoemd wordt, samenleving. Geen startpunt voor je denken. Geen fundament. Zo werkt ongeloof altijd. Modern ongeloof.

Het was zo in Korinthe. Het was een van de moderne steden in die tijd. Paulus schrijft in vers 4 dat de wapenen van onzen krijg niet vleselijk zijn. Dat gebeurde in Korinthe. Het Evangelie werd gepredikt. Maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten. Atheïsme verworpen. Velen mensen veranderd van stad tot stad.

Denk je in beste vrienden dat je niet meedeed aan de afgoderij. Je werd buiten geworpen. De prijs die mensen betaalden in een heidense samenleving. Toch kwamen duizenden tot bekering. We zien het in de geschiedenis. In de tijd van de Reformatie. Verbazingwekkend dat een paar monniken Rome omver wierpen.

Alleen prediking kan het doen. Door het werk van God. Er werd gezegd dat dit land zijn rationaliteit weer terugkreeg bij de Reformatie. Rome had het zo overgenomen. Het Evangelie werpt alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Humanisme en atheïsme is tegen de kennis van God. Er is geen fundament voor het denken. Niets is gegeven.

Met een christelijk wereldbeeld zijn grote principes met een fundament. Dat er is een Schepper. Dat Hij heeft een doel. Dat Hij niet kan worden gekend dan door Zijn eigen openbaring. In de Bijbel. Dat God standaarden in de mensen heeft gelegd. Dat we door Hem geoordeeld worden. En het werk van de verzoening, zaligheid. Het is fundamenteel.

Dan denk je waar moet ik beginnen? Als je ziet in de wereld wat er allemaal mogelijk is. Het heeft geen fundament en gaat alle kanten op. Dat is de samenleving waar we nu in leven. In het verleden werd het christelijk wereldbeeld gevolgd. Zelf Abraham Lincoln, hij volgde het al was het tragisch dat hij zelf er geen deel aan had. Ook Winston Churchill dat hij Hitler doorhad. Waar kwam het vandaag? Christelijk wereldbeeld. Zover we kunnen zien was hij, tragisch genoeg voor hemzelf, niet deelgenoot van. Maar zijn denken was beïnvloed door het christelijk wereldbeeld.

Frances Shaver. Hij wilde weten hoe het christelijk wereldbeeld aangevallen werd. In de jaren ’60 sprak hij op campussen in Amerika en in landen als Engeland, Duitsland en Zwitserland. Hij sprak over het verwerpen van het christelijk wereldbeeld. De ogen van mensen gingen ervoor open. Ze gingen vragen stellen. Het humanisme werd opgeschud. Ze hadden geen antwoorden.

Nu kijken we hoe het moralisme veranderde. De consequenties worden steeds meer duidelijk. Toch stopte het soms. Ze werden erdoor geraakt wat Frances Shaver zei maar ze kwamen niet tot bekering. Ze zeiden wel dat ze deze wereld niet geloven. Ze geloven wel het christelijk wereldbeeld maar geen persoonlijke relatie met God. De strijd om de gedachten was gewonnen, maar niet die van het hart. Wat een beschaming.

Ik sprak met mensen die zeiden een licht gezien te hebben in hun jeugd. De ijdelheid van een wereldbeeld zonder God. Ze wilden niet terug naar hun jeugd. Ze zeiden een goed leven te leven. Maar de deur ging dicht. Iets van het licht gezien maar niet het zaligmakende licht. Het kan gebeuren. Hopelijk niet met jou.

En alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Dat is ware vrijheid. Van de veroordeling. Van de bezetting door God. Van het wandelen met God nu en voor eeuwig. Elke gedachte in een gevangenis brengen. Naar de gehoorzaam van Christus. Dat is de strijd van het hart en ook van het verstand.

 

Zondag 12 juli 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 119 vers 17-32 en 2 Korinthe 10 vers 1-11