Beschermer van de waarheid

De apostel Johannes schrijft in zijn tweede zendbrief over het wandelen in de waarheid. Dat is een andere zaak dan het erkennen van de waarheid. Wandelen in betekent dat het ons leven is, voortdurend er in bezig zijn. Jezus Christus, Gods Zoon, kwam in het vlees om mensen te behouden. En dat ontkenden de verleiders. Er zijn vele verleiders gekomen waar Johannes voor waarschuwt. Ook spoort Johannes aan om elkaar lief te hebben. Opdat onze blijdschap volkomen, vervuld, moge zijn.

2 Johannes 4 en 6a: ‘[4] Ik ben zeer verblijd geweest, dat ik van uw kinderen gevonden heb, die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod ontvangen hebben van den Vader. [6a] En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden‘.

Beschermer van de waarheid

Johannes de apostel. Hij schrijft aan de uitverkoren vrouwe. Vanuit het Grieks kyria, een uitverkoren vrouw. En haar kinderen. Ze ontving anderen in haar huis. Huisgemeente wellicht. Ze ontving die de waarheid kennen. Christin die alles doet voor de Heere. Voor de voortgang van het Evangelie. Wijdverbreid wat ze deed. Was bekend.

Het is een boodschap voor ons. In de groet al. Mensen liefhebben in de waarheid. Mensen die doen wat ze maar kunnen voor de waarheid en het Evangelie. Om der waarheid wil. Het Evangelie verdedigen. Banden gelegd. Bewaring van de heiligen. Ligt er ook in besloten.

Genade, barmhartigheid en vrede met God. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Wandelen in de waarheid. Mogelijk schreef Johannes dit vanuit Efeze. Dat er mensen in Efeze waar hij aan schreef. Mogelijk alle vrouwen waren bekeerd. Johannes haalt er een aantal aan. Wandelen in waarheid wordt herhaald. Ook in Johannes 3 komt het voor. Ook in zijn eerste brief.

Toen ik een jonge christen was. Mogelijk 1959. Ik ging naar een conferentie en kreeg een lift met een auto. We spraken over wat we doen in leven. Het ging over wat de wil van de Heere is. Groter getuigen. Op de terugweg was ik in een andere auto. Het gesprek ging over iets anders. Hoe verdien je het meeste? Past het beste bij je. Wat je het meeste kunt hebben. Belijders van het geloof. Kwamen van dezelfde conferentie. Je kunt de waarheid belijden maar erin wandelen, erin leven is een andere zaak. We moeten ons hart onderzoeken.

Wat over mijn ambities? Zijn ze voor Christus? Waar geef ik mijn energie aan? Huis en andere dingen. Familie. Wat heeft onze prioriteit? Wat hebben we plezier in? Zijn ze verbonden met de waarheid. En andere bereiken. Wat is wandelen in de waarheid? Het Evangelielicht laten schijnen. Er zijn kerken waar het Evangelie geloofd wordt maar niet voor gewerkt wordt. Is het Evangelielicht een hoge prioriteit? Wandel ik in het Woord, naar het Woord?

We hebben hier niet de wetslezing als non-conformisten. In kerken waar de wet wel voorgelezen wordt, kan het zijn dat alleen de hoofdzonde aandacht krijgt. Maar is een familie, groep zonden. Wat de Bijbel onder moorden verstaat is veel meer dan moord. Kwam iemand bij me. Ik weet niet waar voor te bidden. Hoe moeilijk. Hoe kan het? Zoveel om voor te bidden. Als je alleen al opschrijft wat je nodig hebt. De klacht is het omgekeerde.

Lees niet de Schrift alleen technisch. Wat zit erin voor mij? Ook de boodschap wat het betekent. Wandelen in de waarheid.  Dienen van God. Hemel. Eeuwige bestemming en daaraan denken. Dan denken we niet aan al te veel aardse dwaze dingen. Het is een motto voor alle christenen. Wandelen in de waarheid. Als een gebod van de Vader. Wat is het gebod? In het Oude Testament al. Deuteronomium. Wandelen in al de wegen die de Heere uw God geboden heeft. Natuurlijk zonder gered te zijn, kan je dat niet. God wil het geven en onderwijzen. Psalm 86.

In vers 5 elkaar liefhebben. Wat is de zaak? Is deze vrouw die een voorbeeld niet een liefhebber van anderen? Het is een hint. Het klinkt als een hint op verbetering. Kan het zijn. Maar is wat we allemaal nodig hebben. Herinnering eraan.

Johannes noemt elkaar liefhebben. Hij zegt het vaker. Maar er zit iets nieuws in. Hier zit er ook vernieuwing en bewaring in. Elke keer bij Johannes en niet slechts de herhaling. Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen. Want lijkt niet overeen te komen in de verbinding met vers 5. Het is niet zo dat vers 7 en 8 aan elkaar verbonden zijn maar vers 7 en vers 5.

Liefde is emotie, gevoelen. Affectie. Beschermen. Wacht houden in bepaalt opzicht. Zoals kinderen. Hoe kan ik hierin helpen? Soms mist het bij Gods kinderen. Ook in de geschiedenis. Rond 1880 kwam het in. Kritische benadering. De Schrift werd niet meer als geïnspireerd gezien. Eigen uitgangspunten en dit boek en dat werd geschreven. Het gaf ruimte aan nieuwe liberalisme. Denominaties. Ze zeggen niet meer dat de Schrift geïnspireerd is maar kan zijn. De ouderlingen en dominees zijn niet meer bezig met wacht houden over de kudde. Ze noemen ze goede mensen. De dwaling komt in. Geen bescherming.

Baptist unie kwam ongeloof in. Slechts 5% nog gelovig. Hoe kon het komen? Een hele denominatie viel in ongeloof. Hoe kon het? Geen bescherming. De preekstoel verdedigt het geloof. Ik kan me herinneren dat ik in een kerk zat met liefde voor eigen denominatie. Dit is liefde, dat we wandelen naar Zijn geboden. Heiligheid.

Vers 7. Want vele verleiders zijn in de wereld gekomen. Christus verloochenen. Antichrist. Het woord vele is opvallend. Satan doet dingen niet half. Niet een paar. Hij stuurt vele verleiders. Judaïsme kwam in. Mensen beleden Christus maar waren niet bekeerd. Brachten werken in. We zijn van Jeruzalem en wij weten hoe het zit. Rechtvaardiging door het geloof alleen was niet nodig volgens hen. Christus was niet nodig meenden ze.

Johannes start met het wandelen. Wandelen in de waarheid. Het was een dagelijkse gewoonte in het leven. Wandelen. Met vastigheid. Geen wegen bewandelen die je niet kent. Of verdwalen. Goede uitrusting. Mensen gingen van het een naar het andere. Ga direct naar de hemel. De bron van heiligheid. Directe weg. Ga niet naar vreemde dingen en voor jezelf. Wees voorzichtig. Het is doelmatig wandelen. Hoe het christelijk leven is.

Vele verleiders zijn in de wereld gekomen. Ze zijn onder het bestuur van satan. Wat een hint geeft de geïnspireerde apostel Johannes ons. Ze komen in de wereld met een duidelijke instructie. Ze loochenen dat Christus in het vlees gekomen is. Het betekent meer dan dat ze geloofden in Jezus’ incarnatie. Was nog veel meer. Ik las over dr. John Stobb. Ging over niet binnenlaten van mensen die incarnatie van Christus ontkenden. Maar ging veel verder. Hij ging met de katholieken in gesprek. Betekent het niet ontvangen in huis van mensen die de incarnatie ontkennen? Nee, het betekent meer. Alles wat de Zoon van God kan doen door te komen in het vlees. Plaatsvervangend betalen. Als je dat ontkent, ontken je Zijn komen in het vlees.

God kwam in het vlees om mensen te behouden. De hemel verweven voor de Zijnen. Zijn werken. Zijn woorden. Als je dat verwerpt, dan verwerp je dat Hij in het vlees kwam. Het is alles een geheel. Vele verleiders zijn in de wereld gekomen. Gnostiek. Zij geloofden  dat alles kwaad was. Griekse filosofie. Christus in het vlees kon niet omdat dat kwaad was. Ze zagen Hem niet als een echt mens. En ook niet dat Hij werkelijk stierf aan het kruis.

Er waren er ook, modelisme, die drie drieheid ontkenden. Jehova Getuigen vandaag de dag. De grootste schade ontstond door de katholieke kerk. De paus. Bisschop van Rome. Paus. Dat hij direct teruggaat naar Petrus. Volstrekte onzin en gefabriceerd. Wat de kerk zegt is belangrijker dan de Schrift. Als er een conflict is, dan de traditie voorrang. Sacramenten die niet naar de Schrift zijn.

1517. Het begin van de Reformatie. De Schrift die weer centraal kwam te staan. Later weer werd de Schrift bekritiseerd. Vele verleiders zijn in de wereld gekomen. Antichrist. Kijk naar jezelf. Weet je gewaarschuwd. Dat je je niet laat leiden door valse verleiders. Sommige denken dat het gaat over wat je krijgt in de hemel. Maar gaat over wat je hier op aarde ontvangt. Groot loon ontvangen. Als je naar de hemel gaat, de vreugde dat er mensen zijn en na jou binnenkomen. Van de kerk waar je aan verbonden bent. Van de zondagschoolgroep. Zelfs loon op aarde bij onze werken. Christenen ontvangen verschillend loon in de hemel.

Iemand die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Vers 10. Ontvangt ze niet in huis. Herken hem niet als een christen of een predikant. Niet bemoedigen en ondersteunen en helpen. Blij maken. Dan heb je namelijk gemeenschap aan zijn boze werken.

Johannes sluit af met dat hij nog veel te zeggen heeft. Wil naar ze toen gaan en niet schrijven. Dat de blijdschap vervuld wordt. Laat christenen veel met elkaar spreken. Over grote zaken. Vreugde volkomen zijn. Het onderwerp was beschermer van de waarheid. We hebben het gehoord vanuit deze korte brief van de apostel Johannes.

 

Zondag 13 oktober 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 63 en 2 Johannes