De apostel Petrus roept de christenen op om op God te vertrouwen in alles. Het woord dat hij gebruikt is al onze bekommernis op God werpen, onmiddellijk naar Hem gooien en niet zelf proberen te dragen. Hij zorgt voor Zijn kinderen. We worden opgeroepen om daarin niet angstig te zijn en God te wantrouwen maar -in alles- op Hem te vertrouwen.

1 Petrus 5 vers 7: ‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u’.

God zorgt

In dit grote hoofdstuk zijn we bij dit vers aanbeland. Soms een gedeelte en soms een vers en nu ‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u’. Vers 5. Over de ouderlingen gehoorzaam zijn. Gaat niet alleen over de jongeren onder de dertig maar over allen. De ouderling heeft geen eigen autoriteit over de kudde maar gaat over het leren uit het Woord. Als hij dat getrouw doet en je merkt dat, dan aan gehoorzaam zijn.

De prediker een hulp van de mensen en onderdeel van de kudde. Bekleed met nederigheid. God wederstaat de hovaardige. God keert Zich er zelfs tegen. De trotse christen. En geeft genade. Onverdiende hulp en kracht aan de nederige.

Verneder u daarom onder de machtige hand van God en Hij zal het u geven. Voordat Christus terugkomt in de tijd verheffen. En dan volgt vers 7. Nederigheid geeft moeilijkheden. De zwarigheden die op je zijn. Vers 7 is van toepassing daarop: ‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u’. Breng het tot de Heere. In alle gevallen.

Geen onderwerpen vanochtend, alle woorden zijn van betekenis. Werp. Gooi het van je af. Je kunt het niet een beetje bij beetje doen. Brengt je nergens. Het is een plotseling werpen. Zoals naar een dier. Je weet dat het dier daar is en het pakt. Je houdt het niet weg. Het dier je pak te dragen. Als je je last tot de Heere brengt vraag je het niet over te nemen en ga je het zelf dragen.

Teleurstellingen. Als iemand je verkeerd behandeld heeft misschien in de familie. Je werpt het op de Heere. En houdt niets achter. Het is een dramatisch woord. Werpen. Dat is de manier van bidden. Al je zorgen.

Werpen. In vertrouwen op God. Er is een druk op je. Groot verlies. Iemand je diep tegenstaat. Misschien in zakendoen. Omdat je christen bent mensen misbruik van je maken. Of vervolging. Dat is alles wat zit in dit woord zorg.

Er zijn dingen die je niet op de Heere kunt werpen. Je kunt onder druk zijn. Teleurgesteld in zelfverlangen. Werp dat niet op de Heere. Bekeer je ervan. Een zelfgericht iets, aards. Wat je wilt. Emotionele vreugde. Maar het is niet vitaal. Je kunt zonder met de hulp van de Heere. Maar nee je moet het hebben voor jezelf. Als het alleen voor jezelf is, werp dat niet op de Heere. Vind een andere remedie.

Soms heb je een goed verlangen. Maar is het niet voor jou. De apostel Paulus had verlangens. Maar kreeg ze niet. Maar voor de Heere. Wilde bepaalde gemeenschappen ingaan maar de Heere verhinderde. En moeilijkheden. En ziekte. Bad de Heere er meerdere keren ernstig voor. En leerde de Heere ervoor te danken. Dat is een nuttige preek voor velen.

Handelingen 13 vers 14: ‘En zij, van Perge het land doorgaande, kwamen te Antiochië, een stad in Pisidië; en gegaan zijnde in de synagoge op den dag des sabbats, zaten zij neder’. Paulus wilde vertrekken. Hij verlangde Joden te bekeren in Antiochië maar de Heere verhinderde het.

Vers 48: ‘Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich, en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen, als er geordineerd waren tot het eeuwige leven’. Vers 15: ‘En na het lezen der wet en der profeten, zonden de oversten der synagogen tot hen, zeggende: Mannen broeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt’.

Hoe eerlijk hadden ze gebeden. Maar het was niet voor hen. Schudden het stof van de voeten. Discipelen vertrokken met vreugde. Hoeveel van de vele voorbeelden. Het leven van de apostel. Hoe kwam hij bij koningen? Door arrestatie. Hoe kwam hij in Rome? In de arrestatie. God werkt in verdrukking.

Wat gebeurde in Rome? Schriften vertaalt in Latijn. Augustinus en vele geschriften. Latijn voor het Nieuwe Testament. En later in het Engels. Daar was Latijn door Paulus in Rome. God werkt Zijn doelen uit.

En een gebed leidt vaak tot een totaal andere uitkomst dan verwacht. Ik heb er in mijn kleine leven. Soms leidt het tot frustratie. Het was niet voor mij in Gods goedheid en wijsheid. ‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.’

Jonge mensen verkering en huwelijk. Maak uw weg bij de Heere bekend zegt Psalmist. Jonge mannen zijn vaak nerveus in een trouwdienst. Generalistisch. Zo’n zestig jaar zie ik dat. Bruidegom nerveus, bruid niet. De ongeredde jonge man biologisch en begeerte. Maar de geredde jonge man. Soms moet de vrouw het initiatief nemen in verkering.

Baptisten voorganger Warren Wiersbe. Waardeerde hem vanwege zijn humor. Gebruikte het beeld. Als een jonge christen trouwt. Je maakt je keuze en de grote transactie vindt plaats. Je komt erachter dat jij niet uitgekozen hebt maar uitgekozen bent. Zo bij verkering, zo bij huwelijk. Maar werp al je bekommernis op Hem. Voorzienigheid dat Hij bepaald heeft voor jou.

Maar blijf niet angstig. Zelfmedelijden. Wantrouwen van de Heere. En deze dingen zijn zondig. Angstig kan je getuigenis verhinderen. Je verheugd je niet in de Heere. Opgerold in angst. Angst neemt je geduld weg. Ik had hier recht op. Waarom ik niet? Zo wees voorzichtig. De zorg, angst op de Heere te werpen. Op Hem. Vergeet nooit de God tot wie je bidt. Zijn liefde en macht en getrouwheid en goedheid. Als ik mijn zorg op Hem werpt, zorgt Hij dan voor mij? Zeg je dat Hij niet goed is, niet wat Hij beloofd heeft zal doen? Ben je niet in Christus? En antwoord het op een volmaakte manier.

Hij zorg voor al de Zijnen. Werp alles op Hem. Hij heeft de macht om alles te doen. De apostel Paulus. Dit is de Bijbel. De beste literatuur in de wereld. In elk land zo kostbaar en dankbaar door mensen ontvangen. Er is geen grotere literatuur.

Wie bezet zoveel verzen in het Nieuwe Testament? Paulus. Is er een auteur die meer ‘verkocht’ heeft dan Paulus? Paulus dat God niet geantwoord heeft op de manier waarop hij bad? Maar voor alle eeuwen. Hij heeft verteld hoe God hem gered heeft en moeilijkheden zou ondergaan. Maar ook de apostel van de heidenen. God hield hem vast.

Wij zijn niet in de categorie van apostelen. Die vrouw in Handelingen [15] waar we niets van weten. Zoveel schade aan Paulus aanbracht, maar getrouw gemaakt. Op wie werpen we onze zorg? De Heere der heren, Koning der koningen.

Want Hij zorgt voor je. De laatste woorden. Voor wie? 1 Petrus 1 vers 20: ‘Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil’.

Voor jou, daar het is aan het einde van deze clausule. Hij was geopenbaard in de wereld voor jou. Vergeet de miljoenen in de wereld en door de eeuwen. Voor jou. Hij kon aan al de Zijnen denken op hetzelfde moment. Jesaja vertelt het. In Zijn lijden zag die Hem toebehoren. Uit liefde voor hen. Leed voor hun schuld.

In de eeuwigheid de raad de Godheid samen en jij uitverkoren. Hij kwam om voor jou te lijden. Brak de banden van de veroordeling. Hij leidt je veilig door het leven en brengt je naar de eeuwigheid en verheerlijkt. En eenmaal dat verheerlijkte lichaam. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Hij deed het voor ieder van ons.

Nam ons in bezet. Werp je zorg op Hem, Hij zorgt voor je. Hij kent je waar verdriet over? In dit geval, en dat. Werp het op de Heere. Ik probeer het zelf te dragen. Ik heb christenen gekend en ken ze en ben er onderdeel van, kennen alle teksten. Grote last of onredelijk behandeld. Voor weken, voor weken. Alsof het niet verwijderd kon worden. We moeten onszelf tegenspreken.

Terwijl we deze tekst hebben. Ik ben speciaal, niemand heeft zo’n situatie en zo’n pijn. Belachelijke dingen. Hier is onze tekst. Gooi het weg. Werpt al uw bekommernis. Alles. Niet dat wat voor jezelf is, bekeer je ervan. Hij zorgt voor je. Want Hij zorgt voor u. Bedek je met Zijn beloften. Alles, niets uitgezonderd, in je leven is daar voor je eeuwige goed, glorie. Neemt mijn gedachten van het materialisme naar het eeuwige.

Dat iemand ziet hoe ik lijd. En weer dat ik een Goddelijk Hulp heb. Voor mijn eeuwige goed en voor Zijn glorie. Niets anders telt. Als we dit bedenken, niets anders doet ertoe. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Ierse dichter: ‘Wherever He may guide me, no want shall turn me back. My Shepherd is beside me, and nothing can I lack. His wisdom ever waking, His sight is never dim. He knows the way He’s taking, and I will walk with Him’.

Psalm 23 is een notendop. Dit vers ook. Werpen. Een woord van actie. Al je zorgen op Hem. Almachtige God, geen grotere. Want. Voor deze reden. Hij zorgt voor jou. Ja voor al de Zijnen. Zijn zorg, wat jou betreft. Voor jou.

 

Zondag 26 mei 2024 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 37 vers 1-18 en Mattheüs 10 vers 24-42