Uit de brief aan de christelijke gemeente in Korinthe van de apostel Paulus blijkt zijn liefde voor hen. De liefde die God schenkt is noodzakelijk. Dat al de dingen in de liefde geschieden. Het gaat over het elkaar opbouwen en verkwikken in de geest, de herbergzaamheid en op elkaar betrokken zijn. En aan het einde van de brief komt hij terug op de liefde tot de Heere Jezus Christus. Daarin klinkt een waarschuwing door. 

Zondag 9 oktober 2022 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 27 en Romeinen 12

1 Korinthe 16 vers 14: ‘Dat al uw dingen in de liefde geschieden’.

De noodzakelijkheid van liefde

We komen tot de laatste verzen van dit grote hoofdstuk. Als een instructie. Niet zomaar liefde maar liefde die wordt geuit. Het heeft veel aan betekenis verloren vandaag de dag. Liefde voor Christus die actief is, Hem dient, Hem eert, van Hem spreekt. Het is leven in Zijn dienst.

We zeggen het zo lichtvaardig: ik heb de Heere lief. Maar is het uitende liefde? Hoe hebben we Christus gisteren liefgehad en de dag ervoor? In onze gebeden? Voor wat wij nodig hebben. Het is er soms maar is het er altijd?

Liefde voor het Woord. Heb we het lief of openen we het slechts uit plicht? Waarderen we het wel? De waardering ervan. Dit is het Woord van de eeuwige God. De liefde van Christus. Dit is wat ik in leven heb dat van de grootste waarde is. Dit is de plaats waar ik de grootste verrassingen zag? Komen we tot het Woord?

Niet op een vermoeid moment. Ik zeg het niet op een kritische manier maar om te bemoedigen. Komen we tot die hoogste plaats van het Woord?

Liefde voor zielen. Elke keer dat er een negatieve gedachte is van een andere persoon, bid voor die ander. In alle zwakheid, we kunnen het alleen met de macht van God. Laat er geen roddel zijn onder christenen. Laat alles onder u gedaan worden met liefde. Je bidt en bemoedigt.

Liefde voor de standaarden van God. Heiligheid. Vrijwillig te volgen. Heb je er ooit over nagedacht om ze lief te hebben? Kom zo nu en dan tot de Tien geboden. Het hoofd van geboden. Ook voor de samenleving nuttig. Hoe mooi. Verlang ernaar. Naar heiligheid. Vreugde en verblijden.

Heb je man, vrouw lief. Geen kritische gedachten. We hebben elkaar te verbeteren. Kan alleen gebeuren in genade en met vriendelijkheid. Liefde kan alleen geuit worden door liefde te tonen. Heb je vijanden lief. Het is een beetje anders. Vanwege hun verloren staat. Op een beetje een andere manier. Maar ondertussen liefde. Vijanden liefhebben. Het is een van de moeilijkste geboden van God. Het kan leiden tot hun zaligheid.

Vergeet je hart niet. In alle omstandigheden. Spreuken 4. Ben ik verhard, koud, onbenaderbaar. Heb ik interesse verloren om anderen te benaderen en vrienden te maken. Niet anderen te helpen. Zelfonderzoek. Wat is er met mij gebeurd? Tot God roepen en de grote genade in Christus.

Mijn hart verzacht te worden. Benaderbaar te zijn. Tijd voor iedereen. Dat betekent het. Laat alle dingen in de liefde geschieden. Laten we verder gaan naar vers 15. ‘En ik bid u, broeders, gij kent het huis van Stefanas, dat het is de eersteling van Achaje, en dat zij zichzelven den heiligen ten dienst hebben geschikt.’

Ken het huis. Zie deze familie. De eerste bekeerlingen in deze familie. Den heiligen ten dienste hebben geschikt. Dat is wat ze hebben gedaan: ten dienste geschikt.

Ik sprak een man. Een secretaris in een kerk in Schotland. Ze zochten een nieuwe dominee. Gesprekken. Ging goed. Maar toen kwamen zijn condities. Het huis sprak hem niet aan. Hij wilde een huis bij het spoor. Hoe meer zij hem hoorden, hoe minder zij hem waardeerden. Dit is niet een man voor hier. Kijken naar een manier van leven. Een reputatie.

Denk aan de apostel Paulus. Tenten maker. Hij was een intellectueel. De Joden ook van die dag hadden een manier van zakendoen te leren. Zo deed Paulus. Nooit dat mensen zeiden hij preekt om er iets mee te verdienen. Wanneer deed hij het tenten maken? In de nacht denk ik. Dat hij geen last was. Dat zijn dienst in een negatief daglicht kwam dat hij het deed om er aan te verdienen.

Een missionaire werker. In een huis. Items voor het doel. Een plaats met moeilijkheden. De familie haast in een kamer moest verblijven. Dit was een man die paste bij zijn roeping. Dit is wat hier is bedoeld over het huis van Stefanus.

Niet het respect voor welvaartspredikers. Met een welvarend leven. Mensen zeggen zij verdienen het. Maar dat is niet wat de Bijbel voorschrijft.

Vers 16. Geef dienaren geen autoriteit over je leven. Ze hebben geen autoriteit, alleen autoriteit voor zover het komt van het Woord van God. Je bent misschien intelligenter, rijker. Maar  de dominee niet daar om jou persoonlijke adviezen te geven. Maar om je het Woord te brengen. Als hij dat wel doet, dan is hij in grote problemen. Openbaring 22. Als je iets toedoet aan het profetie, dan uit het boek des levens geschrapt worden. Het is niet alleen van toepassing op toevoegen aan het Woord. Maar het is ook van toepassing op de prediker die zijn eigen gedachten predikt. Deuteronomium 4.

De prediker die niet onderwijst, dan is hij in problemen. Het Evangelie, de leer en vermanen en bemoedigen. Van Hem wordt verwacht Christus te verhogen. Hij doet dat alles.

De apostel voegt toe in vers 15 een een ieder die medewerkt met ons. Het betekent hen die met ons zijn. Christenen op sociale media. Retweet en like. Zelfs van valse leraren. Nee zegt de apostel: luister niet naar hen. Haal ze niet aan. Maar allen die met ons medewerken voor het Evangelie.

Vers 16: ‘Dat gij ook u aan de zodanigen onderwerpt, en aan een iegelijk, die medewerkt en arbeidt’. Je ziet het geluid uit Korinthe was niet goed. Je leest 1 en 2 Korinthe en je leest dat ze veel klagen. Paulus geen prediker, we vinden de Griekse redeneren goed. Dat hij werkt voor het voorzien in levensonderhoud vonden ze niet leuk. De partijschappen. Ik ben van Paulus, ik van Apollos. En dan de tempeldienst van afgoden, we staan achterin en gaan er niet in maar zijn er wel bij. Compromis. Het geluid van de Korintiërs was ontmoedigend. Maar niet allen. Maar er waren er drie. Dat is het beeld hier, ik ben verblijf over de aankomst van hen.

Vers 18. En ook den uwen. Dat is het meest bemoedigend. En den uwen. Hoe hebben zij dat in Korinthe veranderd? De meerderheid had de Heere lief, en deze drie mensen en mogelijk anderen hadden de geest van de Korintiërs vernieuwd. Zij hebben mijn geest verkwikt en ook den uwen.

Niemand moet zich met roddel bezig houden. Maar geest verkwikken en vernieuwen. Het komt van de kansel. En in de dienst met elkaar. De diepten van de genade en van Christus. En het delen van Gods plan van het Woord en getuigenissen. De overwinningen door genade. Deze dingen bouwen op en verkwikken. Het is vitaal en de plicht van ons allen.

Vers 19: ‘U groeten de Gemeenten van Azië. U groeten zeer in den Heere Aquila en Priscilla, met de Gemeente, die te hunnen huize is’. Wie zijn deze mensen? De gemeenten van Azië. Niet het continent. Maar simpel het westelijke deel. Nu Turkije. En de hoofdstad in die tijd was Efeze. Waar Paulus aan schrijft.

Aquila was een christen. Vrouw Priscilla woonde in Rome. Joden werden vervolgd door de keizer. Aquila was een tenten maker. Paulus door de hulp van God bracht hem bij Aquila en Priscilla. Zij hielpen hem bij het werk. En verbleef daar mogelijk. En de kerk is nu in hun huis, mogelijk veel groter.

Aquila en Priscilla die mogelijk voor meer dan 18 maanden in Korinthe waren. Voorbeeld van herbergzaam. Ontvangen in de ene en andere plaats. Dat zijn de mensen waar je naar moet luisteren.

Vers 20: ‘U groeten al de broeders. Groet elkander met een heiligen kus’. De culturele wijze in die tijd om respect en hulp te tonen. Een eerlijk teken. Groet elkander met een heilige kus. De liefde zij ongeveinsd. We zijn niet slechts charmant naar elkaar. Maar liefde voor elkaar. Bidden voor elkaar.

Vers 22: ‘Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking; Maranatha!’. Hier is een waarschuwing voor ons allemaal. Laat hem vervloekt zijn. Sommige zeggen Maranatha het betekent de Heere komt. Als je de Heere Jezus Christus niet liefhebt omdat je Hem nooit gevonden hebt

Of je bent een christen en je hart is zo koud en mechanisch ten opzichte van Christus. Wees gewaarschuwd. De Heere is hier. Je kunt onder het oordeel of straf zijn. De Heere ziet, observeert de staat van ons hart. Als iemand Hem niet liefhebt. Merk op de volledige namen van Hem: de Heere Jezus Christus. Hem liefhebben in alle namen in titels.

O Heere hoe dankbaar ben ik dat U mijn Heere bent. Mijn Gids, mijn Leraar. Ik onderwerp mij aan Hem. Ik gehoorzaam Hem in alles. De Charismatische beweging zeggen vrijheid, vrijheid, vrijheid maar hebben het helemaal verkeerd. Hij is Heere. Hij is Jezus. Leed en stierf voor mij. Christus de Gezalfde door God. Door God geschikt geacht. Profeet, Priester, Koning.

Vers 23: ‘De genade van den Heere Jezus Christus zij met u’. De onverdiende gunst van God. Vandaag, deze week. Wat een mooie woorden zijn dit. Paulus had de lezers van deze brief lief. Paulus voelde voor hen, wenste hun zegen en vruchtbaarheid. Aan allen waar hij aan schreef en zijn boodschap hoorde.

Een man, een vrouw te hebben. Een leraar, dominee te hebben die lief heeft degene die hij spreekt. Altijd het beste wenst voor die persoon. Hij verbindt het in Heere Jezus Christus. De noodzakelijkheid van de liefde.