Anders dan de liefde tussen mensen is de liefde van Christus er altijd voor de Zijnen. Die liefde fluctueert niet. De ‘beste’ liefde tussen mensen komt niet in de buurt van de liefde van God in Christus. Christus, de eeuwige Zoon van God, kwam uit liefde tot de Vader en tot zondaren uit de hemelse glorie naar beneden om te sterven als straf op de zonden. Het was Zijn verlangen de wil van Zijn hemelse Vader te doen. 

1 Korinthe 13 vers 4a: ‘De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren’.

De liefde van Christus kennen

Het is een gedeelte over liefde tussen mensen in het Koninkrijk van God. Alle menselijke relaties. Met name huwelijk. Het gaat hier over gevende liefde, uitgaande liefde. Liefde die vrijwillig is. Niet op rekening zet. Verwacht niets terug.

Cewis Lewis noemde het onvoorwaardelijk. Vrijwillige eenzijdige liefde. Het is niet onvoorwaardelijk. De conditie voor Gods liefde is volmaaktheid, heiligheid, met Zijn heilige wil. Absolute zondeloosheid. Dat is de voorwaarde. Wij kunnen nooit aan deze voorwaarden voldoen, zelfs niet het begin.

Christus kwam in deze wereld om aan die voorwaarden voor ons te doen. Hij kwam onder enorme omstandigheden van ongeloof om Zijn liefde te betonen. Op Calvaries kruis. De toorn van God op Hem voor allen die in Hem geloven. De liefde van God kan uitgaan naar die naar Hem gaan. Het is in ons totaal onverdiend. Maar in Hem boven menselijk begrijpen.

De grote tragedie is zonder Gods liefde te gaan en eruit te gaan. Nooit in geïnteresseerd. Ik wil het niet. En dan moeten we het oordeel van God ondergaan over ons leven. Waarom zoveel vrees voor de dood omdat we op een bepaalde manier aanvoelen wat het is. Niet een bestemming van het eeuwig ondergaan van de straf.

Daar wil ik het graag over hebben. Over de liefde van Christus. De liefde is lankmoedig. Betekent de liefde van Christus niets voor je? Dat gold voor mij als een jongere. De liefde is lankmoedig. Er is menselijke liefde. Huwelijk liefde. Ik heb het niet over seksuele liefde. Er is enorme liefde tussen mensen. Het is meer gewoon dan het wordt gezien. Nog meer tussen hen die God liefhebben.

Maar op zijn best het fluctueert. Zelfs als we zoeken God te behagen. Onze liefde fluctueert. Dan hebben we elkaar heel lief en andere tijden koud en vermijden we elkaar. Maar de liefde van Christus is constant. Het gaat nooit van hen die Hem houden.

Liefde is lankmoedig. Zie je dat in Christus? Kwam in deze wereld en geboren als een baby. Nooit gezien als een God, maar was dat. Heilig en Goddelijk. Hij werd menselijk. Hij moest zoals wij worden. Niet onze zonden maar onze zwakheden. Een volmaakt leven zonder zonde. Niemand kan zeggen hij was God en geen mens.

Hij was menselijk vlees. Hij zag alles door menselijke ogen. De discipelen getuigden ervan. Waarvoor kwam Hij? Om verworpen te worden. Ze wilden Hem niet. Kruisig Hem. Ze waren geen mensen die het bloed vreesde. Het was constant daar. Het was vanwege Zijn goddelijkheid. Hij ging door het midden van de schare. Totdat Hij overgegeven was om aan het kruis genageld te worden.

Ik kom naar deze wereld om voor hen te sterven. De mensen die in Mij willen vertrouwen. Door Mijn machtige kracht zal Ik ze redden. Aan het einde van Zijn leven gekruisigd. Hij kwam met die kennis. God legde de straf op Hem, onzichtbaar voor ons.

In de tuin van Gethsemané met de discipelen kreeg Christus alles te zien wat Hij doorging in het lijden. De vreselijke scheiding van de Vader. Het gewicht van de zonden en de straf. Uw wil geschiede. Elke straf die maar mogelijk is door Hem gedragen.

Zes vreselijke uren aan het kruis van Golgotha. Hij leed voor ons. Liefde is lankmoedig. En is goedertieren. Liefde is bruikbaar, om iets te bereiken. Als je tot Christus komt en vertrouwt in Hem als de Zaligmaker van de wereld. Dan ken je Zijn goedheid. Niet alleen Zijn gevoelens voor je maar ook Zijn daden.

Je bent vernieuwd, veranderd. Nieuwe schepping. Helemaal nieuw gemaakt zegt Paulus. Je lichaam is er. Je karakter en je denken, laten we het Bijbels zeggen hart, gedachten en wil, is veranderd. Je gedachten zijn veranderd. Je kunt nu deze dingen verstaan. Je wil. In plaats van alles voor mij en voor zonden, en pleziertjes zonder God, en voor trots, en wilt Hem dienen en voor Hem wandelen. Je geest is tot leven gebracht.

Je kunt bidden. Je hebt een diep gevoel dat God naar je hoort. Je bidt met je hart met gevoelens en je vertrouwt dat God je hoort. Je kunt een constante verleiding van zonden weerstaan. Meer gevoelig persoon. Geheel anders.

Liefde is lankmoedig en goedertieren. Een zelfgericht hart en kijkt niet verder dan de aarde. Nu weten we van goed en verkeerd. We weten dat God is vergevend. Deze woorden passen zeker op Christus: liefde is lankmoedig. Hoe langer je op de weg bent, zekerheid over de bestemming. Als je de laatste adem uitblaast, dan ben je in de eeuwige glorie met Christus.

De ontvangsthal met de Koning der koningen. Ik heb niets van deze dingen te verdienen. Ik vertrouw op Christus. Toen Christus stierf op Golgotha kon Hij zien elke persoon in de geschiedenis voor wie Hij stierf. Zelfs eeuwen voor we geboren waren.

Liefde zoekt zichzelf niet. Zelfs met de beste menselijke liefde, dingen gaan fout. Onwaardig gedrag. Aan jouw kant of aan de ander. De liefde krijgt een slag. Als je van iemand houdt, en je moet de ander dienen.

Het is geven en nemen. In huwelijk. Of vrienden. Je deelt. Je moet voorzichtig zijn met de ander die je kunt beledigen. Met Christus is het zo anders. Hij wil nooit Zichzelf. Nu is het Mijn beurt. Nee, Hij heeft jou altijd toe. Hij heeft je lief en is je Zaligmaker.

Hij wil je soms oefenen. Disciplineren. Hij wil je geweten aanraken. Hij wil altijd met je zijn. Zijn liefde is er altijd. Dus dit past niet op Hem. Hij zoekt zichzelf niet. Hij kan boos zijn op je zonden.

Zijn liefde is nooit minder voor je. Zijn liefde is constant. Zoals een moeder een kind in armen neemt. Speciale affectie. Zo met Christus wandelen en momenten van speciale zorg. Hij is van jou en jij bent van Hem. Wat een tragedie Hem niet te hebben.

Zonder Christus’ liefde ben je totaal afhankelijk van pleziertjes in deze wereld, zelfs de zondige. Je hebt niets anders. Het is als een drugs. Ze kunnen je niet veel blijdschap geven. Hoe meer je opgaat in het leven met de liefde van Christus, hoe meer je van Zijn liefde nodig hebt. Hoe meer je zonder Hem leeft, hoe moeilijker het wordt Zijn liefde te ontvangen. Hoeveel hebben we de liefde van Christus nodig. Hoeveel hebben we het snel nodig. Zijn goedertierenheid.

Het geldt voor de meesten van ons. Je hebt de meeste van je kinderlijke dingen weg gedaan. Heb je ooit dit bedacht: als je nog nooit de liefde van Christus hebt gevonden, je bent kinderlijk in dit. Nooit geestelijke gaven. Je bent nooit gestopt met een 100% wereldling te zijn en een kind van God te worden. Je moet komen tot Hem en Zijn machtige liefde vinden.

Er is geen liefde zo krachtig, zo gratis. Kom als een zondaar. Kom in geloof. Christus is de enige Weg. Hij stierf voor jou als je in Hem gelooft. Oude predikers: weet je waar je Hem moet ontmoeten? Kom bij Calvaries kruis. Daar moet je komen. Heere, red mij. Breng mij tot eeuwig licht.

Zeg niet ik probeerde te komen. Als je met een oprecht hart komt. Heere, ik kom met een vreselijk hart van alle dingen die ik gedaan heb. Hij belooft je: Ik vergeef je. Je moet komen vrienden. De Heere van de liefde, dat is je grootste noodzaak: de liefde van Christus.

 

Zondag 24 juli 2022 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 119 vers 169-176 en Psalm 121 en Romeinen 8 vers 28-39