De noodzaak van gebed

Wie niet bidt, ontvangt niet. God wil erom gevraagd zijn. In de Bijbel ontvangen we duidelijke instructies over het gebed. Dat we bidden en de manier waarop. Te bidden overeenkomstig Zijn wil, naar Zijn wil. God hoort de gebeden van Zijn kinderen en verhoort hen op Zijn tijd en wijze.

1 Johannes 5 vers 14: ‘En dit is de vrijmoedigheid die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort‘.

De zaak en manier van bidden

De vrijmoedigheid. Het woord dat hier gebruikt is is de zekerheid. De vrijheid om te komen. We hebben geen vrees als we bidden. Dat God niet hoort. Dat God niet antwoordt. Geen twijfel. Geen moeilijkheid voor God. Vrijmoedigheid dat we mogen komen. Dat Hij bereid en gereed is om te zegenen. Het is gebaseerd op de ervaring van de gelovige die antwoord op gebeden heeft. De gelovige bidt met zekerheid dat de gebeden gehoord worden.

Als iemand bidt. Als we vragen. Je hebt niet omdat je niet vraagt, schrijft Jakobus. Het is noodzakelijk om te vragen. We moeten bidden. Dat Hij de bron is van alle zegen en het goede. Als we niet bidden, verwachten we het van onszelf. God is de bron van alles. We moeten Hem vragen. Smeken. Pleiten. Al dat we nodig hebben.

Het drijft ons telkens naar Hem te vragen. We moeten vertrouwen leren. Vragen en wachten. Dan leren we vertrouwen. Gebed leidt tot vertrouwen. Niet verwonderlijk dat we moeten leren bidden. Als we niet hoeven bidden, dan zijn we niet bezorgd over wat we moeten doen. Heiliging en dankzegging.

Bidden is het meest nederige. Je ontvangt niets zonder te bidden. Geheel afhankelijk van Hem. Vrijmoedigheid. Geen getuigenis is ooit gezegend zonder gebed. Als We bidden.

Naar Zijn wil bidden. Dat is het punt, dominee. Het geheim van bidden is wat Zijn wil is. Velen leren dat. Zijn wil ontdekken, het geheim. Het is niet de juiste benadering. We moeten Hem vragen overeenkomstig Zijn wil. Zijn antwoord is niet altijd wat wij willen. Hij is soeverein: Hij is God. Het betekent niet dat we moeten bidden voor wat we nodig hebben. Het is toegestaan om hier en daar voor te bidden. Als je niet bidt, dan is de wil van God dat Hij geen antwoord geeft.

Deze kerk werd gebombardeerd bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. In deze buurt. Mensen waren veilig in de schuilkelders. Ook die waren in de straten. Kinderen geëvacueerd van de zondagschool. De kerk bad dat de kerk niet zou worden gebombardeerd. Het gebeurde wel. De kerk brandde. Die avond veel straten gesloten. Urenlang brand. Waarom wilden dat zij niet dat de kerk niet gebombardeerd zou worden? Vanzelfsprekend: dat het werk van God doorgaat. Sommige dingen werden bewaard zoals de voorkant van de kerk en de historische uitstraling. De autoriteiten wilden de kerk verplaatsen. Maar door de historische uitstraling van de voorkant was bewaard gebleven door de Heere. En daardoor bleef het gebouw. In de jaren ’70 zei een dominee die moeite had met het betalen van de rekeningen: jullie kerk is gezegend door het bombardement. De Heere antwoordde de gebeden. Zij vroegen. En hoewel het leek dat de gebeden niet verhoord werden, gebeurde het toch. God antwoordt de gebeden die Zijn gedaan overeenkomstig wil.

Naar Zijn wil. Overeenkomstig Zijn wil. Gebed. Wat Zijn wil is vinden we in de instructies die Hij gegeven heeft. Jonge mensen, wees voorzichtig met instructies voor gebed die je op internet vindt.

Er kwam iemand naar me. Had op internet gelezen dat gebeden op drie manieren beantwoord kunnen worden. Ja, nee of wacht. Of: dat het goed is voor jou of voor een ander. Het is niet maar het Woord. Het is te simpel. Waarvoor bidden? Vergeving. Voor heiliging. Om ons beter te gedragen. Het werk van Christus.

Johannes 14:13. Wat je zult vragen in Mijn Naam, de Vader zal het geven. Johannes  15:16. Ik heb u uitverkoren. Dat je vrucht zult voortbrengen. Wat je in Mijn Naam zult vragen, zal Hij geven. Aan de apostelen gegeven en ook voor ons. In Mijn Naam. Niet alleen in Zijn Naam dat je door Hem toegang hebt. Maar ook in en door Hem gedaan. Zijn werk.

Ik was in een kerk voor gebedsontmoeting. Baden voor henzelf. Eerste gebed voor de knie van een kind in de kerk. Ze baden voor zichzelf. Voor dit en dat. Bidt eerst en vooral Zijn werk. Het apostolische gebed. Mensen tot Christus gebracht worden. Is het alles voor Hem? Hebben we de balans juist? Het werk van God de grootste prioriteit. Wat Hij graag wil horen. Naar Zijn wil. Zijn soevereiniteit.

Bidt voor de verlorenen. Bidden voor anderen. Voor gezondheid. Voor kennis en wijsheid. De langste in de Bijbel, Psalm 119, is 70/80% gebed voor kennis. Gebed om te luisteren naar God. Bidt je voor kennis? Wie schreef Psalm 119? David, Hizkia? Bidt voor kennis. We bidden voor kennis maar gaan niet naar de Bijbelstudie? Dat is vreemd.

Bidden voor dagelijks brood. Daarom vragen. Werken voor de Heere. Paulus was voortdurend voor de Heere in gebed. Bidden voor de vervolgde christenen. Of bidt ik alleen om een paar kleine dingen in mijn eigen omstandigheden? Heb ik het allemaal opgeschreven? Als het uit mijn gedachten is, en dan in persoonlijke aanbidding voor Hem brengen. Ik zeg deze dingen opdat ze ons zullen helpen.

De manier van bidden. Naar Zijn wil. Als ik antwoorden ontvang op gebed. Ik wil op de juiste manier bidden. Het gaat over Hem dienen. Voor Hem leven.

Er zijn noodgebeden. Als er nood is. Die zijn er ook. Het uitgangspunt is dat het gebed bestaat uit dienen. Handelingen 23. Johannes en Petrus in de gevangenis geworpen. Noodgebed. Hoe baden ze? Als ze het hoorden. Heere, U bent God. Hem dienen. De waarheid wordt opgevolgd met tegenstand. Preambule in de gebeden. De Heere prijzen. Hem te danken. Glorie in Hem. Voor antwoorden op gebeden.

Wie bidt, overeenkomstig Zijn wil. Hoe we zullen bidden. Op Zijn manier bidden. Zoals het Woord ons leert. Zodat onze gebeden meer en meer gehoord worden. Niet zoals Ezau die geen plaats vond van berouw. Hij zocht de zegen van God maar geen plaats voor bekering.

O dominee, God heeft mijn gebeden niet geantwoord. Misschien omdat er geen bekering is. Zonden belijden. Misschien geen gebed met een nederige houding. Heb je weleens gezien hoe theatraal er soms wordt gebeden? Hoe vaak staat niet in de Bijbel dat God de rijke en hoogmoedige niet heeft aangezien?

Ik las over de geschiedenis. Dat het gebed gebruikt werd om gezien te worden. Over staan bidden of zitten. Beetje simpel gezegd maar zit iets in. Altijd nederig.

Het is jouw verantwoordelijkheid te geloven dat God het kan doen. Niet dat het van je geloof afhangt. Goede werken is een conditie voor gebeden. Als je voor vergeving bidt, dan buig je je jezelf voor Hem. Onderwerpen aan Hem. Ook aan werken.

1 Petrus 3:7. Harmonie. Met verstand bij de vrouw leven. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Als er een probleem is in het huis. Harmonie in huwelijk.

Als je bidt zonder. Gebed met leren. Efeze 4. Vervuld met de wijsheid van God. Leergierig. Gebed voor wijsheid en dan ook kennis vergaren. Al deze dingen zijn Gods agenda voor het gebed.

1 Johannes 5:16. Als iemand zijn broeder ziet zondigen niet tot de dood, dat is altijd behalve voor de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest door verharding van het hart. Hij zal vragen. Hij wil Hem leven geven. Hij heeft je het leven al gegeven. Hij wil leven gegeven. Antwoord op het gebed. De moderne vertalingen hebben het weggehaald. Al de oude vertalingen volgen het Grieks waar het in staat. Wat een bijzondere zaak dat Hij God leven geeft. De echte bidder is een grote zegen voor anderen.

Zondag 29 september 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – 1 Johannes 5:14 – Schriftlezingen Psalm 104 en Jakobus 3-4