Op het meer van Galilea steekt de storm op. De Heere Jezus ligt te slapen in het schip en de discipelen raken in paniek. Ze vreesden en maakten de Heere Jezus wakker om hen te behouden. Ze worden bestraft vanwege het gebrek aan vertrouwen en vervolgens worden de winden en de zee bestraft.

Mattheüs 8 vers 23-26: ‘[23] En als Hij in het schip gegaan was, zijn Hem Zijn discipelen gevolgd. [24] En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd; doch Hij sliep. [25] En Zijn discipelen, bij Hem komende, hebben Hem opgewekt, zeggende: Heere, behoed ons, wij vergaan. [26] En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond Hij op, en bestrafte de winden en de zee; en er werd grote stilte’.

Wegen waarlangs mijn voet kan gaan

  1. De storm op het meer;
  2. De vrees die de discipelen beving;
  3. De bestraffing van de Heere Jezus Christus.

Gemeente, in de Evangeliën lezen we over het optreden van de Heere Jezus op aarde, de daden die Hij verrichte. Allermeest in Zijn kruisdood gebleken dat Hij meer dan een profeet is. Hij is de Zoon van God. In Zijn spreken kon je dat hoorde: Hij leerde als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Een profeet mocht zeggen alzo zegt de Heere. Hij mocht nog verder gaan. Hij mocht naar Zichzelf wijzen. Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijt.

Dat Hij het werkelijk was werd ook in Zijn wonderen openbaar. Het stillen van de storm. Dat de winden en storm Hem gehoorzaam zijn. Hij is aan God gelijk. Er is er maar een die dat kan, dat is die aan God gelijk is. Welke les hieruit, dat we het eigendom van de Heere Jezus Christus worden. ‘Die wolken, lucht en winden, zal ook wel wegen vinden, waarlangs mijn voet kan gaan.’ En ‘Hoe donker ooit Gods, Hij ziet in gunst op die Hem vrezen’.

Na Zijn doop Zijn optreden. Johannes met water, zonder water gedoopt met de Heilige Geest. Volgeling van Christus. Zijn Evangelie gaat uit, ook vanavond. Hoe word je een volgeling? Door gehoor te geven aan Zijn roepstem: volg Mij.

Er was een schriftgeleerde die zei ik zal U volgen. Uit het antwoord van de Heere Jezus wel duidelijk de man had de kosten niet overrekend. Hoe moet je dat nou zien? Wilde Hij hem afschepen? Nee dat niet. Maar alles afwegende. Alles schade en drek achten zoals Paulus schreef. We kunnen Hem alleen geheel dienen, Hij wil ons helemaal hebben.

Zoek eerst het Koninkrijk van God. Het heeft wel belang maar niet het hoogste belang. In Hem wiens werk ik roemen zal. Laten we Judas buiten beschouwing. Twaalven. Dat was bij de discipelen het geval. Waar de Heere Jezus is daar willen zij ook zijn. Het is goed mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. We moeten op tegenslagen rekenen.

1. De storm op het meer

Het meer van Galilea. Daar kan nog plotseling een wind opsteken. Hoe is dat te verklaren? Dan valt de wind van de hoogvlakte Golan. Heere Jezus mens geworden maar God gebleven. Hij was moe, doodmoe om zo te zeggen. Wie Christus navolgt moet zich op stormen voorbereiden. Je hoeft ze niet te zoeken. Als we Hem gaan volgen, dat neemt niet echt iedereen ons in dank af. Elders in de wereld kerkgebouwen in brand gestoken. Waarom? Islamistische landen. Men ziet Mohammed niet als profeet. En Jezus als God.

Dan hebben wij het nog makkelijk. Ja als we thuis zijn is het niet moeilijk om te vragen om een zegen. Of in een christelijke organisatie. Maar als we de enige zijn. Als we in het kleine al niet getrouw zijn, hoe dan in het grote.

Je bidt voor je eten. Maandagochtend waar ben jij geweest? Niet wezen zeilen, of erop uit getrokken. Kan het lachwezen opwekken. Kan spot opleveren en zelfs in een christelijke kring. Vrouwen en meisjes hoe ze zich kleden. Bij huwelijk met man knielt en beloofd zedig en de eerbaar gekleed. Niet op een ander neerzien. Niet gedrag afstemmen op de meerderheid. Bij alles Heere wat wilt Gij wat ik doen wil.

Dan moeten we ons op storm voorbereiden. De ene storm zwaarder dan de andere. Voor de mensen belijden, die zullen vervolgd worden. Op Hem lijken.

Hij ging door lijden tot heerlijkheid. Wij Hem daarin navolgen. Gelukkig hoeven we niets aan Zijn lijden bij te dragen. Maar Hem gelijkvormig. God des levens ach wanneer, zal ik U verhogen.

Ik roep u allen ertoe op als dit nog niet het geval is. Als er loopt over Bijbels beraad huweliik en seksualiteit de tegenstand toeneemt. De verleiding is groot om je op de vlakte te houden. Maar wel duidelijk. De drie vrienden van Daniel. Het was maar ene keer. Dat beeld van Nebukadnezar knielen. Als ze een uitweg gekozen hadden, ja het was maar die ene keer. Nee dan niet buigen.

Daniel dat ook gedaan. Dan maar een maand niet? Dan doe ik de vensters wel dicht. Nee de vensters open gelaten. Er is een storm opgestoken. Ja maar met Daniel is het goed afgelopen, het had ook anders kunnen aflopen.

Vaak Fresco schilderij afgebeeld. Vroege christenen zijn door de leeuwen verscheurd. Waarom zo’n voorkeur voor die Bijbelse gebeurtenissen? Na de dood is het leven mij bereid. Dan nog, juist dan zijn we meer dan overwinnaars. Die storm zal er zijn. Met Hem. Maar het allerergste is niet in die heerlijkheid van Christus te komen.

Dan is het maar een kleine verdrukking van tien dagen.

2. De vrees die de discipelen beving

Voor die discipelen niet als een paal boven water staan dat er geen vrees hoeft er niet te zijn. Dan zeg ik meteen ongeloof moet bestraft worden. 

Maar het wordt ook heel anders als het er niet is. Joh het is toch gewoon geloven. Ja dan weet je toch niet wie je zelf bent. Dat geloven een zaak van het hart is. Al geef je er niet aan toe, je moet er op z’n minst tegen strijden. Die vader van die maanzieke knaap. Toen legde die z’n nood aan de Heere Jezus voor. Als hij geloofde dan was alles mogelijk. Ik geloof wel maar wilt u erbij helpen dat ongeloof eronder te krijgen. Dat erkennen: ik moet tegen mezelf strijden.

Je krijgt de indruk dat ze de Meester aanvankelijk hebben laten slapen. Ze hadden hun Meester lief. Lieten Hem slapen. Maar op één gegeven moment zien ze het echt niet meer zitten. Aan de ene kant laat het zien dat het geloof zwak is. Want die het van de Heere verwachten, die kunnen niet vergaan.

Als U ons niet vasthoudt, dan komt er niks van terecht. De Heere is zo getrouw als sterk. Heere wilt U ons vasthouden. Een beroep deden op hun Meester. Hij was echt mens geworden, dat is Die nog. Leren we op catechisatie. Twee naturen God en mens, drie ambten, profeet, priester en koning. Ook twee staten: staat van vernedering en verhoging. Die vrienden die vriend door dak openbraken en hem tot Hem brachten. Wat zijn wij bevoorrecht. Direct tot Hem gaan. Moede kom ik arm en naakt. Je kunt nooit te vroeg komen. Je kunt wel op de verkeerde manier tot Hem gaan, dat wel. Nee we kunnen nooit te snel tot Hem gaan en teveel van Hem verwachten. Dat ze het van hun Meester verwachten, daarin zijn ze ons tot voorbeeld.

3. De bestraffing van de Heere Jezus Christus

De Heere Jezus die Zich eerst tot de discipelen richt en daarna tot de winden en de zee. Wat zijt gij vreesachtig kleingelovige. Nooit heeft de Heere Jezus iemand bestraft voor een te groot geloof, joh het mag wel wat minder. We lezen het twee keer over groot geloof. Kananese vrouw. Hoofdman over honderd. Dan wordt de man zonder dat hij het zelf hoort geprezen om zijn geloof.

Als het goed kunnen we strijd en vrees begrijpen. Vreesachtigheid en kleingeloof moet gestraft worden. Dan hebben we vermaning nodig als ons dat aangaat. Als het gaat om kinderen van God, dan kan het zijn dat we te hoog opkijken tegen kinderen van God. Veel te hoge kijk op die persoon. Dat hij het einde van alle tegenspraak is.

De inzichten van kinderen van God moet je altijd toetsen aan het Woord van God. Bij een kun je alles verwachten: dat is de Zoon van God.

Nooit kan het geloof teveel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. Nooit teveel verwachten. Ja er kunnen stormen opsteken. Dan heeft de Heere geen kalme reis beloofd, wel een behouden aankomst.

Asaf stormen in het leven. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Ik vertrouw op Hem de Heere wiens werk ik roemen zal. Dat kunnen we nooit teveel doen. Ik was nog geen predikant maar student. Hoorde een gesprek tussen een oude vrouw die zoveel geloofszekerheid had.

Begint de dag: Heere help me. De dag door. En eindigde de dag. Ze ging niet vertellen over haar grote geloof. Maar over het van de Heere verwachten. Je hebt ook schijngeloof. Beste daarvan is dat het er zo snel mogelijk aangaat. Geloof zonder strijd, zonder aanvechting, zonder vreugde ook. Niet een beetje meer of minder dan schijngeloof, het moet levend geloof zijn.

Vermaning denken we aan onbekeerden. Als we dat nog zijn, niet blijven. Dan is het de bedoeling dat we ons vandaag nog bekeren. En niet verschuilen dat kan ik niet. Zit je ermee dat je op weg bent naar de verderfenis?

Vermaning voor onbekeerden, vertroosting voor kinderen van God. Troost geldt voor Gods kinderen. Vermaningen alleen voor onbekeerden? Nee dat eerste niet. Vermaningen nodig om nog meer op de Meester te lijken. Catechismus: nog maar een klein beginsel. Dan wil de Heere de vermaningen en aansporingen gebruiken. Want op z’n minst geldt tot hinken en zinken geneigd.

Laat als een paal boven water staan dat vermaning ook voor Gods kinderen nodig is. Als een kind van God zien. Laten we aannemen dat ze dat wel zien. Maar dominee hier zie je het verkeerd. Dan zou het heel vreemd zijn als het niet is. Alles ten dele. Joh dat zie je nog niet goed.

Een goede meester prijst zijn leerlingen. Dat motiveert. Maar wat ze nog niet goed zien, erop gewezen op je tekorten. Zo word je aldoende wijzer gemaakt. Tot hun troost werden ook de winden en zeeën bestraft. Waarom, het zijn toch onpersoonlijke natuurelementen?

Als u het niet kunt meemaken, dan laat u het maar. Maar ik denk dat hier de macht van de duisternis hier achterzit. Ook bij het boek Job. Geen grenzen aan Zijn macht. De wind en zee tot bedaren brengen dat kan er maar een. Dat voelt u hier toch aan hier in Katwijk. Hoedanig is deze dat de winden en zee Hem gehoorzaam zijn?

De Heere Jezus is nog meer dan Zijn discipelen verwachtten. Hij is meer dan een profeet. Zij hebben de overgang van oude naar nieuwe bedeling meegemaakt. Misverstanden hoeft Hij onder ons niet te corrigeren. Jezus zit aan de rechterhand leren we de kinderen.

En toch je leert niet alles in een keer. Dat kan ook niet. Al zou je een Paulus bekering hebben. Hoe weet je van Gods trouw en liefde. Steeds dieper kennen. De een sneller dan de ander, maar dat terzijde.

Dan mag je betuigen ik zal gedenken hoe voor deze, ons de Heere heeft gunst bewezen. Hij houdt getrouw Zijn woord. Hij laat niet varen wat Zijn hand begon. Meer omgang met de Heere Jezus Christus en meer kennen.

Kind met schep bij de zee. Zee leeg scheppen. Wij weten het, maar een kind nog niet. Bij toename in de genade van wat weet ik nog weinig.

Liefde van God als een oceaan. Alles heiligen bij elkaar. Efeze 3. Verwondering en aanbidding steeds groter worden. ‘Die wolken, lucht en winden, weet ook wel wegen waarlangs mijn voet kan gaan.’ Dat we zo de Heere mogen kennen en liefhebben. Dat geve de Heere.

Amen.

 

Zondag 20 augustus 2023 – Triumfatorkerk Katwijk-upon-Sea – dr. P. de Vries – Schriftlezing Mattheüs 8 vers 18-34