De apostel Paulus sluit zijn tweede zendbrief aan de gemeente van Thessalonici af met de woorden dat de Heere met hen is. Wat betekent dit? Is Hij fysiek aanwezig, moeten we de Heere Jezus Christus visualiseren en krijgen we boodschappen van Hem door? Nee, christenen wandelen door geloof. Het moet altijd op het Woord van God, in de Bijbel ons gegeven, aan. De Heere is nabij. We moeten Hem voortdurend voor ons aangezicht stellen. Hij is zeer nabij, Hij is altijd zeer nabij. Wie in geloof op Hem ziet wandelt met Hem op weg naar de eeuwige heerlijkheid om dan eeuwig met Hem te zijn. 

2 Thessalonicenzen 3 vers 16: ‘De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, in allerlei wijze. De Heere zij met u allen‘.

De Heere zij met u allen

Dit brengt ons tot afronding van de studie van dit hoofdstuk. De Heere van de vrede. Vrede met God en met al de Zijnen. Het geeft je altijd vrede in iedere zin van het woord. En voor altijd. De nabijheid van Christus willen we over nadenken.

Nu hebben we een probleem. Het infecteert de gedachten van de gelovigen. Dat Christus bijna nabij is. Dat ik Hem kan voelen. Bijna kan zien. Bijna woorden van Hem hoor. In de charismatische bewegingen is het heel gebruikelijk. De Heere zei vandaag dit en dat tot mij. Als we erover spreken, dan hebben we het niet over een of andere fysieke aanraking. Wij wandelen door het geloof. Hebreeën 11. Zeventien keer. Door geloof. In het geloof. Wel twintig keer. Het doet me denken aan op school regels meerdere keren schrijven.

Geen beweging van de lucht. Of directe aanraking door Jezus. Tegelijkertijd is Hij bij ons. De Heere met ons. De nabijheid van Christus door het geloof. We hebben zoveel bewijzen dat Hij met ons in. De kracht van de zegeningen. De bewustheid van de nabijheid van Christus.

We spreken over Hem kennen door het geloof. Hij kent ons. In de dag oordeel zijn er die meenden christenen te zijn maar dan te horen krijgen uit Christus’ woord: Ik heb u nooit gekend. We gaan een aantal zaken na. Genesis 12. De Heere verscheen aan Abraham. De patriarch. Het was een werkelijke verschijning. We weten niet in welke vorm en op welke wijze maar dat was zichtbaar. Vanaf het begin van het Woord zijn de mensen voorbereid op de komst van Christus. De Heere is nabij.

De tweede keer dat de Heere aan hem verscheen was in een visioen. Ook daar was de Heere ook nabij. Wandel voor Mijn aandacht. Als iemand die gezien wordt en waar op gelet wordt. De verschijningen toen waren meer letterlijk dan nu maar ook nu is de Heere nabij. Genesis 18. Drie mannen kwamen bij Abraham. Een verschijning van God in Christus. Het wordt nog duidelijker verderop in het hoofdstuk. De grote belofte van een Kind werd gedaan. En ook in Genesis 28 vers 10. Jakobs droom. De ladder. Met de engelen die op de ladder wandelden. En daarboven de Heere. Vers 16. Ik ben met u en zal u bewaren in alle plaatsen waar u zult gaan in het land. Jakob werd wakker: zekerlijk was de Heere aan deze plaats. Zeker te zijn dat de Heere daar was. En Zijn kracht. Belofte van Zijn aanwezigheid.

Genesis 42. Engelen van God kwamen hem tegen. De Heere is nabij. Dit was Jakobs ontmoeting met Ezua na zo velen jaren. Hij was bang. En een man worstelde met men. Raakte zijn heup aan. En God is met hem. God zegt in alle tijden: Ik ben met u. God zegt: houd vol, je hebt niet voldoende vertrouwd, niet eerlijk gehandeld, meer te worstelen.

Exodus 3. Mozes verliet de kudde en kwam tot de berg Horeb. Een vuur was daar. De struik met vuur maar verbrandde. Kom niet nader. Doe je schoenen uit. De plaats waar je staat is heilige grond. Mozes is voorbereid op de taak om de mensen te bevrijden uit Egypte. Exodus 13 vers 20. Van Sukkoth reisden ze en de Heere ging voor in een wolkkolom bij dag en een vuurkolom in de nacht. Wat een teken. Wat een teken van Gods aanwezigheid. Exodus 43 vers 8. Als Mozes uit de tabernakel kwam, stonden al de mensen bij de deur van de tenten. En de Heere sprak van aangezicht tot aangezicht met Mozes als met een vriend.

Het is een teken van Gods tegenwoordigheid. We zingen het in een hymn van John Newton en velen andere. Jozua 5. Bij het innemen van Jericho. Toen Jozua Jericho naderde, stond er een man bij hem. Jozua viel op zijn gezicht. Wat heeft de Heere te zeggen tot Zijn knecht? Doe uw schoenen uit. Een heilige plaats. Het is een teken van de incarnatie van God in Christus die kwam.

2 Koningen 6. Over de tegenwoordigheid van Christus. Eliza was in Dotham. Met wagens van vuur en paarden. Meester, wat zullen we doen? Vrees niet. De Heere is met ons. Eliza bad. Heere, open zijn ogen dat hij mag niet. Wagens van vuur met paarden waren rondom Eliza.

Psalm 16 vers 8. Ik stel U mij voortdurend voor ogen. Niet visualiseren. Maar bewust van Hem. En Zijn zorg en oog voor Hem. Zo moeten wij ook doen. Niet Hem proberen te visualiseren. Maar in het geloof op Hem vertrouwen. Psalm 23. Hier is een Psalm over de aanwezigheid van de Heere. David spreekt als de Heere daar is. Als dat een fysieke herder daar is. Vers 4. Een tegenwoordige Heere. David is zich er bewust van. Ik vrees geen kwaad. Want U bent met mij. Hij zag Hem fysiek niet en probeerde Hem niet te visualiseren.

Zo moeten wij ook leven. Wil je Zijn aanwezigheid ervaren? We moeten in het Woord zijn. De Heilige Geest maakt indachtig. Altijd op het Woord aan. De Heere is zo nabij dat Hij elke roep hoort. Psalm 32 vers 18. De Heere is nabij die gebroken van hart zijn. We kunnen naar het Nieuwe Testament gaan. Markus 4. De Heere in de storm. Zwijg, wees stil. Zijn aanwezigheid is alles. Bewust dat Hij daar is. Mijn Zaligmaker is nabij, zegt Newton, met Christus in de boot glimlach ik naar de storm. Lukas 22 vers 13. De Emmaüsgangers. Ze liepen van de weg van Jeruzalem naar Emmaüs. En de Heere kwam bij hen maar hun ogen werden gehouden dat ze Hem niet kenden. Bent u een vreemde in Jeruzalem dat u niet weet van Christus, vraagt Kleopas aan Jezus Christus zelf. Hij zegt: o onverstandigen en tragen van hart. Dat het alzo moest gebeuren. Na het brood breken in het huis worden hun ogen geopend. De aanwezigheid van de Heere.

De noodzaak van Christus voor christenen. Waarom is dat? Het is vitaal voor de oefening van het geloof. Verblijd u in de Heere altijd. De Heere is komende. Vergeet het nooit. Filippenzen 4 vers 5 en 6. Kerntekst. De Heere is komende. Jakobus 8. Naakt tot Heere en Hij zal naken. Op een bepaalde manier is Hij altijd nabij. Maar verlies niet die beleving.

Theologisch is

Newton zat niet fout. Soms is het eenvoudig te zien. Je hebt gebeden. De aanwezigheid geproefd. Er zijn tijden dat je de bewijzen niet kan zien. In stress. In donkerheid. Het geloof ziet Hem altijd nabij.

Het is belangrijk voor heiligheid. U Heere ziet mij. Ook een motto tekst. Velen huizen hadden het op de deurpost. De Heere ziet mij. Hoe belangrijk is dat de Heere mij ziet. Hoe reageer. Hoe ik mij gedraag. Als ik Hem niet visualiseer maar Zijn aanwezigheid voor ogen stel.

Het is belangrijk voor afhankelijk van Hem. De Heere is nabij. Je bent van Hem afhankelijk. Het aanraken van de zielen is het werk van de Heilige Geest. Elke lange reis die je maakt, vraag Hem voor bewaring. Hij is nabij. Zien Hem daar. Voor je lange reizen, zorgen, moeilijkheden. Hij weet het. Hij is daar. Hij is mijn trainer als het ware. Soms correctie. Als ik mij bewust ben met de oog van het geloof, dan Hem meer verlangen nabij te zijn.

Ik zie uit naar het einde van de reis. Hem daar voor eeuwig te zien. Zien Hem als je Zaligmaker. Als je Advocaat. Als je bron van leven. Als  je Helper. Maar zien Hem. Ik zal u niet begeven en niet verlaten. De zegen van de nabijheid van Christus. De kracht van het christelijk leven. Paulus zegt: de Heere is met u. De Heere is met u allen.

 

Zondag 26 januari 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 86 en Hebreeën 11 vers 8 tot en met het einde van het hoofdstuk