De Geest overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. De wereld schuift Jezus onterecht ter zijde – misschien doen wij dat ook wel?! De goede boodschap, die in de kerk verkondigd wordt, gaat niet over onze mogelijkheden en wat wij allemaal moeten, maar over wat God in Jezus Christus heeft gedaan en wat Hij door Zijn Geest doet. 

Die na kortstondig ongeneugd, mij eindeloos verheugd. Je eindeloos verheugen. Je blij maken. Blij gemaakt worden door God. Met Hemelvaart trof mij, dat aan het slot in Lukas staat, dat de discipelen terugkeerden. Vol vreugde. Naar de tempel. Ze mopperen niet. Ze hebben blijdschap. En ze danken.

Je verheugen in God. Wat stelt u zich daarbij voor? Vol van Jezus zijn? Ondersteboven van Zijn liefde en trouw en goedheid. Dat Jezus voor jouw zonden gestorven is. Van Zijn genade leven! Ook voor mij?! Blij van. Je praatte erover met anderen. Niet over verkeerde keuzes en karakterfouten, maar over Zijn liefde. Neem mijn leven toegewijd zijn aan Uw eer.

Volgende week pinksterfeest. Kijkt u daar naar uit? Zijn ook veel mensen die uit kijken naar weekend. Wat merken kinderen van Pinksteren? Wat merken wij ervan? Wat heeft de geschiedenis nu te maken met het hier en nu. U kent het verhaal. Discipelen bij elkaar. Vuur en wind. Joden zijn bij elkaar. Ze vertellen over Jezus. Over de grote dingen van God. Teveel gedronken? Wat heeft dat te maken met het hier en nu? Als iedereen hier in tongen of vreemde talen gaat spreken? Toeristen uit Frankrijk hier? Evangelischen zeggen dat. Andere kerken leven onder geestelijke maat. Spreken in tongen als bewijs van leven met de Geest?! En wij zijn daar terughoudend in. Terug naar de vraag. Wat merk je van Pinksteren? Met hart, Hoof en handen?

Kan zijn dat er mensen zijn hier die denken: ik wil meer van de Geest ervaren. Meer vervuld zijn? Opwekking. In de kerk gaat het er te formeel aan toe? Zou wat losser mogen? Zwarte pakken, orgel, formeel. Anderen denken: overdreven gedoe. Geloof is niet alleen iets van het verstand. Vroeger zeiden ze: het zit een voet te hoog. In je hoofd. Tegenwoordig is gevoel belangrijk. Nu voet te laag? Hoe beïnvloedt het ons hart en wil? Hoort bij elkaar.

Wat merken wij nou van Pinksteren? Wat heeft dat met ons te maken? Merk je er iets van? Werkt de geest wel in mee? Mensen zich geen kind van God te noemen. Daarmee bezig. Bang dat ze niet goed genoeg zijn. Is er iemand die denkt: ik ben slecht. Bekeerd worden dat zal voor mij er wel niet in zitten. Het wordt niks. Was niks. Zal niks worden.

Vanmorgen naar de Schrift luisteren. Eerst luisteren. Hoor, Israël, hoor. Luister Sluipwijk, luister. Johannes 16. Voeten gewassen. Judas ontmaskerd. Petrus gewaarschuwd. Dan afscheidswoorden. Discipelen zullen achterblijven. Hoofdstuk 17 afscheidsgebed. Onze tekst staat in dat kader. Hij zal naar de hemel gaan. Dat lijkt slecht te zijn. Denk erom: ze zullen u uit de synagoge gooien. Ze zullen u doden. Jezus gaat weg. Voorzegd dat er tegenstand zal komen. Vers 7. Goed voor jullie dat Ik wegga. Pleitbezorger sturen. Het is alleen maar goed dat Ik wegga. In het Grieks: parakletos. Erbij geroepene. SV en HSV: troost(er). Woordje wordt ook in 1 Johannes genoemd: daar Jezus. Als iemand zondigt, we hebben een pleitbezorger bij de Vader. Ik denk dat pleitbezorger hier niet goed gekozen is, beter over trooster of helper spreker.

Wat doet de Geest? Fijn gevoel geven? Leest u maar mee: vers 8-11. Zonde, gerechtigheid en oordeel. Wat doet de Geest? Met Pinksteren? Wereld daarvan overtuigen. Vroeger betrok ik deze tekst op mezelf. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Niet goed gelezen. Hier staat het anders: de zaak van Jezus aan de orde stellen. Hij gaat als het ware in hoger beroep. Dat gebeurt met Pinksteren. Geen schimmig gedoe. Maar zaak van Jezus aan de orde. Vader deed recht. Jezus stond op. Het werd Pasen. Dat stelt de Geest aan de orde. Bekendmaken door Geest te zenden. God zendt Zijn Geest. Werkt overtuigend. Afwijzen van Jezus is een dwaalweg.

Rechtsgeding. God en de wereld. Wie is Jezus. Hij ging tot het einde. Wereld wil er niets van weten. Vrome godsdienstige werken. Ook heel de wereld. Bezet door de overste van de wereld. Nu komst van de Geest. Niet alleen maar trooster of advocaat, ook aanklager van de wereld. Wereld gelooft niet in Mij.

Jezus op de juiste plek zetten. Duidelijk maken: onterecht weggeschoven. Dat gebeurde op eerste Pinksterdag. Zo eindigde Petrus zijn preek. Mensen gingen voorbij aan Jezus. Stonden mensen bij: kruisiging Hem! Als je de Zoon van God bent, kom er dan van af! Die mensen schrikken zich een ongeluk. Schuldig aan de dood van Jezus. Niet alleen voor jou stierf maar ook aan jou stierf. Gedicht van Revius:

Ik ben ‘t, o Heer, ik ben ‘t die u dit heb gedaan,
Ik ben de zware boom die u had overlaân,
Ik ben de taaie streng waarmee Gij ging gebonden,

De nagel en de speer, de gesel die u sloeg,
De bloed-bedropen kroon die uwe schedel droeg,
Want dit is al geschied, helaas! om mijne zonden.

Zonde is niet alleen verkeerde dingen die je doet. Koekje pikken of afkijken. Is vooral: zonder. Zonder Jezus. Weigering dat God zich in Jezus heeft geopenbaard. Voorbijgaan aan het beslissende van Zijn woorden en daden. Jezus relativeren en negeren. Net doen alsof het nooit Kerst, Goede Vrijdag is geweest. Alsof het nooit Pasen is geworden. Alsof Hij niet regeert. Alsof Geest nooit is uitgestort. Hem niet binnenlaten in levenshuis. Wel achteraf kamertje. Stukje van je leven.

Vraag: wie is Jezus nou voor u? Heeft Hij het voor het zeggen? Is Hij de Heere? Of zit je zelf op de troon? Ik maak het zelf wel uit.

Geest overtuigd ook van gerechtigheid. God zal Zijn Vader recht doen. Opnemen in heerlijkheid. Ereplaats aan rechterhand. Er zijn mensen die ontkennen dat Hij de Zoon is. Opstanding ontkennen. Geest zorgt ervoor dat wij dat geloven. Aanbidden als de verheerlijkte. Jezus is de rechtvaardige! Jezus stierf ook aan mij. Geest brengt je aan de voet van het kruis. Jezus moest eraan sterven. Helemaal waar: kijk nog eens, zoveel hou Ik nou van jou. Ik voor u daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven.

Ook van oordeel. Je zult veroordeeld worden? Nee: de vorst van de wereld is veroordeeld. Heeft zich ten onrechte wereld toegeëigend. Al maakt hij zich nog zo breed, al gaat hij rond als een briesende leeuw. Het oordeel is al voltrokken, satan is verslagen. Lijkt er niet op als je de beelden ziet: IS, slachtpartijen, hongersnoden, overstromingen. Toch weten we: de overste is veroordeeld.

Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel (dat doet de Geest met Pinksteren). Dat begon in Jeruzalem. Deed en doet het zelfs ook in Sluipwijk. Zal het doen! Wat? Licht zetten op Jezus. Je bij Jezus brengen, je bij Jezus houden. Daarbij ook: zet je in gemeenschap met mensen. De goede boodschap, die in de kerk verkondigd wordt, gaat niet over onze mogelijkheden en wat wij allemaal moeten, maar over wat God in Jezus Christus heeft gedaan en wat Hij door Zijn Geest doet. Dus het gaat er niet om wat ik moet, maar wat God doet. Hij zet mensen in vuur en vlam. Dirk Willems, 1569. Brandstapel op. Stond in vuur en vlam voor Jezus. Gevangen gezet in Asperen. Over ijs wegvluchten van slotgracht. Bewaker zette achtervolger in. Rende door. Halt! Halverwege zakte de bewaker door het ijs. Help! Halt was in help veranderd. Redde de bewaker van zekere dood. Bewaker was bang, wilde hem wel laten gaan. Maar burgemeester wilde hem de brandstapel op. Opgesloten in toren in Asperen. In Leerdam hebben ze hem horen roepen: O Heere, mijn God. Martelaars. Getuige en spiegel. Bedoeling ervan: dat later van boekje zich zouden spiegelen. Broeders en zusters vervolgde kerk. Houden ons een spiegel voor. Vol van de Heilige Geest. Niet vallen in of spreken in tongen, maar vol van Jezus. Beeld van de Zoon. Steeds meer op Jezus lijken. Bidden voor de vijand. Stefanus: vergeef het hun.

Begin van de dienst lazen we over de vrucht van de Geest (Galaten 5). Liefde. Is meer dan fijn gevoel van binnen. Waar dat is, is alles. Waren van toepassing op Jezus. En allen die herschapen worden naar Zijn beeld. Hij die wilde worden als wij, zorgt ervoor dat wij worden als Hij.

Wat merk je van pinksterfeest? Misschien is het veel beter te vragen: heeft Jezus de hoofdplaats in ons leven? Zou je zonder de Heere Jezus verder kunnen kunnen? Jezus zet licht op Hem. Geest maakt levend (zegt Nicea). Ook u, jou en mij. Al bij onze doop beloofd. In ons wonen wil en ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk, de afwassing onzer zonden, en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij onbevlekt, onbevlekt voor Hem zullen staan. Amen.

Hervormde gemeente Sluipwijk, zondag 13 mei 2018, 10:00 uur.

Liturgie:

Psalm 103: 1 en 2 (NB)
Aanvangstekst Galaten 5: 22, 23:
22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
Psalm 33: 1, 2 en 8 (NB)
Wetslezing Exodus 20, 1-17; Mat. 22, 37-40
Psalm 32: 3 en 4 (OB)
Psalm 43: 1 en 4 (OB)
Gezang 477 (LvdK) ‘Geest van hierboven…’
Psalm 67: 1, 2 en 3 (OB)
Schriftlezing OT Psalm 32 NT Joh. 16: 5-15