De apostel Paulus schrijft aan de christelijke gemeente over de dood. Niet zoals velen beweren dat dood dood is en dat dat het einde is, maar dat door de Heere Jezus Christus de dood verslonden tot overwinning. Wie in Christus gelooft, is reeds in het oordeel geweest omdat Hij het oordeel heeft ondergaan. Hij is gekruisigd op Golgotha en werkelijk gestorven en opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen.

1 Korinthe 15 vers 54b: ‘De dood is verslonden tot overwinning‘.

De dood overwonnen

De dood is verslonden tot overwinning. Bij Jesaja lezen we dat het zal plaatsvinden en Paulus schrijft dat het is gebeurd. De dood is zo aangrijpend. We zien het met Covid.

We zien wat mensen over de dood zeggen. De dood is de overgang naar de eeuwigheid. De Bijbel maakt duidelijk dat het zo anders is.  Soms zeggen mensen dat de overledene uit de hemel neerkijkt. Soms biedt het gelegenheid om te spreken over de dood. Soms ook een struikelblok. Mensen hebben er zo andere gedachten over en waar de dood vandaan komt.

Kunnen deze dingen echt waar zijn? Ze vinden God een harde God. Maar God is liefde. Hij had het recht ons van de aarde weg te slaan. De dood kwam in de wereld door de zonde. De mens bracht in zijn zondige natuur de dood in de wereld. Ongehoorzaamheid tegen de Almachtige God.

Als we dan lezen dat de dood is verslonden tot overwinning. Moeilijk te verstaan voor hen niet geloven. Maar dit is iets om nu te geloven. De dood heerst over de zondaar elke dag. Maar God gaf Zijn Zoon, tot vergeving van vergeving van de zonden. Dit Evangelie is voor ieder die gelooft.

Er waren mensen die probeerden dingen in de gemeente te brengen. Gnostiek. Grieken die wilden debatteren. Maar het leidt tot niets. Paulus’ Evangelie dat Christus stierf voor onze zonden. Maar daar eindigde het niet. De Heere was begraven, lag in het graf maar stond op uit de dood.

Dit is fundamteel voor het Evangelie. Als de dood en opstanding ontbreken, dan mist er iets wezenlijks. Niet dat het allemaal aan het kruis eindigt. Nee, kruis en opstanding. Omdat wij zullen leven tot in alle eeuwigheid.

Er kwamen andere evangeliën. Anderen beweerden dat de Heere Jezus Christus een verzinsel was. Nee, Hij is niet alleen van de dood opgestaan maar ook gezien. Vers 5, van Petrus en anderen. Thomas stak zijn hand in Zijn zij. 500 op een dag. Aan die op de weg naar Emmaüs waren ging Hij mee op. Hij is gezien van Jakobus en andere apostelen.

Deze Jezus Christus is in de hemel. Er is geen andere. Hij treedt voor ons tussen. Waar de hogepriester stond in het heilige der heiligen, zit Hij daar.

Hoe vaak we zien dat de Galaten van het Evangelie vandaan gingen. Mensen komen met andere leringen. Zo makkelijk bewogen. Maar door het Woord geleid te worden. Dit is het Woord dat leven brengt. Dat de wereld schiep. Dit Woord dat Lazarus uit het graf riep. Voor God is niets onmogelijk.

Als Christus niet is opgestaan, dan is er geen opstanding van de doden. Er was een grote discussie over. Als het zo is, dan is geloof tevergeefs. Vers 19. Als we alleen in dit leven hopende zijn, dan zijn we de ellendigste van alle mensen.

Er komt een grote oordeelsdag. Je zult of sterven in je zonden of in de Heere. Je zult staan voor Jezus Christus. Hij zal u oordelen. Of u staat in zonden of in Hem, Hij zal u oordelen. Er is geen oordeel voor de gelovige. Er is al betaald. Koninklijk priesterdom.

De christen heeft een grote hoop. Hoop en glorie. Er zijn sommigen die denken dat met de dood alles ophoudt. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Als ik sterf, dan is dat het. Dat is onjuist. Openbaring. Om dag en nacht gepijnigd te worden. Dat is de bestemming van vrienden en bekenden van ons. Er is een oordeel voor de witte troon. Alle doden, miljoenen uit het verleden.

Dag en nacht gepijnigd te worden. Dit vers komt telkens in mijn gedachten als je aan iemand denkt die daar is. Daarom moeten we zo voortgaan met het Evangelie. Als de christen sterft, dan is hij afwezig van het lichaam en met de Heere.

Geestelijk met de Heere, ons lichaam in het graf. Als een graankorrel in de aarde. En opgroeit als tarwe is het beeld. Dat is wat Paulus zegt over de opstanding met de Heere Jezus Christus. Het lichaam zal anders zijn. De kracht van God zal het lichaam opwekken. In oneer gezaaid, in eer opgestaan. Onze lichamen zullen sterven en opstaan in glorie.

We hebben de zondige natuur in ons. Romeinen 7. Tumult met de zonden in hem, de apostel Paulus. O ellendig mens dat ik ben, wie zal mijn verlossen van het lichaam dezes doods.

Hij zondigt. Niet gewillig maar elke dag de strijd met de zonden. In de kracht van God opgewekt. De Heere toont dat Hij is de eersteling is uit de dood. De eerste Adam is aarde aards. De tweede geestelijk. De Heere Jezus Christus zag verderf in Zijn dood vanwege ons verderf.

De Heere Jezus Christus komt terug. Velen zijn er bang voor. Hoe zullen de gelovigen in de Heere zijn? Als wij nog levend zijn. 1 Thessalonicenzen 4. In een punt des tijds zullen we veranderen. Geen vrees over de wederkomst van de Heere Jezus Christus of we nu dood zijn of nog levend overgebleven.

Dood waar is uw prikkel? Die is er niet voor de gelovige. Hel waar is uw overwinning? De Heere Jezus Christus stierf niet alleen de dood maar vervulde ook de wet. De wet die of schaamte brengt.

Uw arbeid is niet tevergeefs in de wereld. Als wij staan voor de troon van de Heere, dan zullen de ongelovigen in de meer van vuur geworpen worden. Dit is een tweede dood. Als in deze tijd zoveel meer mensen sterven. Als voor de zonden niet betaald is, dan blijft de dood.

De liefde van God in de dood van Zijn Zoon. Niet alleen zeker voor dit leven maar ook in het oordeel. De dood is verslonden tot overwinning.

Amen.

 

Zondag 30 mei 2021 – Owlerton Evangelical Church Hillsborough, Sheffield [Verenigd Koninkrijk] – voorganger D. Flint – Schriftlezing Jesaja 25:1-9 en 1 Korinthe 15 vers 1-4 en 35-57