Getuigen van Christus

Een preek over het thema kerstgetuige. De herders en Anna vertellen, nadat ze Jezus hebben ontmoet, over het Woord wat de Heere hen heeft verkondigd. Een Christusgetuige getuigt niet over zichzelf, maar over het heil van God in Christus.

Kerstgetuige. Gemeente, een mooi woord. Waar is Kerst van afgeleid? Weten jullie dat? Van Christus. Dus Christusgetuige. Nou, dat waren de herders en Anna. En hopelijk wij ook.

Want hoe is dat gegaan? In de kerstnacht is de boodschap door een engel gebracht. Voor heel het volk. Hoe kwam die boodschap bij het volk? Niet via de engel. Bezoek maar even geduurd. Toch is de boodschap verspreid. Via mensen. Werk van de engel overgenomen en voortgezet. Zit de levende God achter. Hij zorgt voor Kerstgetuigen toen en nu. Bijzonder hè. Dat de Heere mensen wil gebruiken. Mensen zijn geen engelen. Beperkingen. Zondig. Onwillig. Zou God het zonder mensen niet veel meer kunnen bereiken? Engelen maar bij hoge uitzondering ingezet. En naar heel even. God schakelt mensen in. Zou dat omdat engelen niet weten wat genade is? Zij kunnen daar niet over getuigen. Dat kunnen mensen wel. Als ze weten wat genade is.

Gewone mensen. Herders. Konden misschien niet eens lezen. Kunnen jullie wel hè. Wisten ze veel van de bijbel? Ik weet het niet. Zijn ze wel geschikt voor deze taak? Ik te weinig Bijbelkennis? Mond vol tanden. Anderen kunnen dat veel beter. Als jongere met ander over geloof praten?! Zou wel eens kunnen dat God er anders over denkt. Al is het in alle eenvoud. Herders geen hoogvliegers maar wel levende Kerstgetuigen! Evangelie leeft bij hen en omgekeerd leven ze door het evangelie. Gegrepen door de komst. Echt kerstfeest vieren. Wat is dat nou? Gezelligheid? Ja hoop ik wel. Dat toch niet alleen? Jezus vinden als redder! Ook jouw zonden weggenomen? Zo kerstfeest gevierd? Of toch niet?! Vol van Jezus, nee dat niet? Dat kan veranderen. Vandaag. Laatste dag van het jaar. Kan het kerst voor je worden. God niet gebonden aan 25 en 26 december. Dan zie je meer dan een kind in de kribbe. Heiland. Arm. Ja, voor mij geworden. Ook: om mij geworden. Nodig. Zonden. Daarin afgedaald. Rijkdom ontvang, eeuwige leven. Alsnog gegrepen door het Kerstevangelie! Leidt tot verwondering.

Dat zit er bij de herders achter. In hun hart brandt vuur. Overal rond bazuinen. Wat? Goed lezen. Overal het Woord bekend. Het woord. Vind ik opvallend. Vers 15, het woord dat de Heere ons heeft verkondigd. Niet de engel. Als hier een engel had gestaan?! Nee. De Heere. De engel viel weg. Ze geven het woord door.  Niet met hun eigen verhaal of ervaring. Daar hadden ze heel wat van kunnen maken. Hoe ze daar zaten. Eigen schrik. Nee. Eerst die ene engel. Zangengelen. Breed uitmeten. Laten ze rusten. Het zijn echte Christusgetuigen. Die hebben het niet over zichzelf maar over Christus. Boodschap herhalen.  Van grote blijdschap. Beloofde Verlosser. Heilstijd aangebroken. In een donkere wereld. En reken maar dat mensen verbaasd hebben opgekeken van het enthousiasme. Vers 18. Wat gebeurt hier? Herders nota bene. Zou kunnen dat ze weinig met God hadden. Vrome mensen van gemaakt? OT-profetiën met elkaar zaten te delen? Ik geloof daar niets van. Alsof God een opstapje bij ons nodig heeft om bij ons binnen te komen? Calvijn noemt ze medewerkers van de engelen. Taak ligt in verlengde. Zijn wij dat ook?

Kerstdagen liggen achter ons. Straks begint het allemaal weer. Is het aan ons te merken? Goede dagen gehad? Wat zeg je dan? Ouders geweest, kinderen kwamen, vrienden ontmoet. Of niemand gezien? Vertellen we over de kern? Ook aan de jongere wil ik dat vragen. We weten niet hoe oud de herders waren. Misschien herders in opleiding. Nooit te jong en te oud voor. Kennen we innerlijke drang om van Christus te getuigen? Mogen we toch aan elkaar vragen? In de wereld kan je dat vuur niet verwachten. Hebben we Hem nog niet persoonlijk ontmoet? Last van schroom, schaamte? Is best lastig om tegen buren te zeggen. Kan je mooi zeggen, getuigen, maar nou… Vragen die we niet weg mogen duwen. Bekering is nodig. Zulke mensen zijn vandaag nodig. Ik heb deze preek gemaakt voor een dienst waarin een ouderling bevestigd werd.

Laatste jaren veel nagedacht over missionaire gemeente zijn. Hier iets van geheim? Vuur en geestdrift van de herders. Hoe komen mensen met geloof in aanraking? Via christenen. Enige bijbel die ze lezen. Wij zijn een bijbel voor een ander. Snap je wat ik bedoel? Paulus: leesbare brief. Kunnen ze aan ons zien wie Jezus is?! Schept verantwoordelijkheid als we het horen. Een zegen die je voor jezelf houdt, die sterft op de lange duur, las ik. Meer van Galilea en Dode Zee. Jordaan stroomt door meer van Galilea. Dode Zee stroomt niet door. Dodelijk. Wel eens gemerkt, iets deelt of meegeeft? Ook met preken: ook tegen jezelf preken. Onbeholpen is niet erg. Later weer je vaak wat je had moeten zeggen. Mensen voelen of het uit je hart komt. Mensen hebben dat aan de herders gemerkt. Heel gericht bidden om openingen! Dat is een goed voornemen voor het nieuwe jaar. Mensen op mijn weg met wie ik over het evangelie kan spreken. Moet je op rekenen dat het gebeurt. Misschien hoor je van iemand die geen fijne feestdagen heeft gehad. Kan je wijzen op Jezus. Kan ook met een appje of sms’je.

Evangelie is een unieke boodschap. Heeft Jesaja beseft. Voeten lieflijk van wie het heil laat horen. Voeten brengen ons overal naar toe. Misschien kunnen we niet lopen, rolstoel. Normaal dragen je voeten je. 2000 jaar geleden gold het van de herders. Woord Bekendmaken, overal! In Lukas 2 ook nog andere voeten die in beweging komen. Oude voeten. Anna.

Best veel meegemaakt. Ze was jong toen ze weduwe werd. Maar 7 jaar getrouwd geweest. Kort hè. Begin 20 toen ze weduwe werd nu 84. 60 jaar alleen. Afgelopen jaar heb ik een vrouw begraven die 60 jaar weduwe was, was 102 geworden. Het was ook een Anna. Mooi hè. Had ze kinderen? Lezen we nergens. Niet verbitterd. Is genade. Verzuurd? Bits? Van verbittering wordt je niet vrolijk. Leeft dicht bij de Heere. Verbondenheid met de tempel. Vaste tijden. Was ze erbij toen die priester geen woord kom uitbrengen? Zacharias. Met stomheid geslagen vanwege ongeloof. Anna weet: God kan je niet in je eentje dienen. Elkaar nodig. Trouw zijn in de gemeente. Dag en nacht inzet. Kent intens gebedsleven. Vasten. Wat is dat? Weten jullie dat? Nou dan laat je je eten een poosje staan. Moslims vasten ook. Ramadan. In Bijbel komt het ook voor. Met bidden. Sober leven. Kan ook vorm van vasten zijn. Graag iets willen hebben? Gaat er niet om dat je alles hebt. Maar wijzen omhoog.  Aardse schatten. Mobieltje wegleggen als je bidt. Concentreren op de Heere. Zo is Anna iemand die haar naam met ere draagt: God is genade.

Dag van haar leven. Want dat is het. Ziet ze Simeon. Kind in zijn armen. Wie draagt nou wie? Omgekeerd draagt Jezus Simeon. Jong echtpaar. Vers 38: voegt zich erbij. Belijdt de Heere. Hoe kan je Hem herkennen? Heel bijzonder. Officiële dienstknecht had niks in de gaten. Een van de gezinnen met kind van 8 dagen. Simeon en Anna zien meer: Heiland en Heere. Naar komst uitgezien. Compleet ondersteboven van. Simeon: lofzang. Anna? Tempel verlaten en blijde nieuws vertellen. Zulke mensen zijn er geweest! God weet hoeveel. Maar ze Inn er geweest. Door nauwe straten gegaan. Hoe lieflijk zijn haar voeten! Een Christusgetuige. Zij sprak over Hem! Herhalen van wat ik over de herders zei. Ze sprak niet over haar eigen ervaring. Je mag best over jezelf vertellen, maar dat is iets anders dan over jezelf vertellen. Geen egoverhaal. Niet zo dat mensen het over jou hebben. Wat jij allemaal hebt beleefd. Nee. Hem in de schijnwerper. Kern waar het om gaat. Ambtsdragers. Mensen van evangelisatiecommissie. Heb het maar veel over Hem. Betrouwbaar beeld van Hem doorgeven. Zoon lijkt sprekend op Zijn Vader. Van ons gezegd: hij, zij sprak over Hem? Hoe was het huisbezoek? Ouderling heeft veel geluisterd. Is een belangrijke vereiste in bezoekwerk: luisteren. Nog iets gezegd? Ja. Ja. Hij sprak over Jezus. Wees op Hem. We kunnen veel van Anna leren. Geen bevlieging. Nee steeds weer (zegt Lukas in de werkwoordsvorm). Paulus ook. Gezegend als je zo oud mag worden. Gods goedheid verkondigen. Zij is de illustratie bij Psalm 92. Ouderen dat herkennen. Valt niet mee om oud te worden. Grijpt mij vaak aan als ik mensen zie tobben. Valt niet mee. Krachten nemen af. Gedachten laten je in de steek. Ouderdom komt met gebreken. Moeilijk. Leeftijdsgenoten valt weg. Beste tijd gehad? Tijd van nu niet bij kunnen houden. En toch kan het een rijke tijd zijn als we het geheim van Anna kennen. Oud, betrokken, getuigen, je komt er graag, bij opa/oma. Geheim van Anna en Psalm 92: geplant in de bodem van Gods genade. Toekomstverwachting. Uitzicht. Allerbeste tijd komt nog. Kennen we die verwachting? Mooi als kinderen en kleinkinderen aan je merken hoeveel Christus voor je betekent. Anderen dat ook merken. Niet altijd en te pas en te onpas over Hem spreken. Als ze het maar van je weten.

Kerstgetuige. Zullen we de boodschap meenemen? Bidden om bezieling. Hele jaar door. Tot een zegen zijn. Reken maar dat de herders en Anna ingestemd zouden hebben met Psalm 119: ‘Ik heb anderen al de rechten van Uw mond / met lust verteld, hen vlijtig onderwezen’. Getuigen van het heil in de Heiland. Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer. Dat zijn regels die Christusgetuigen herkennen. Amen.

Zondag 31 december 2017 (Oudejaarsdag), Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, 9.30 uur. Schriftlezing Jesaja 52:7-10, Lukas 2:15-20, 36-38. Tekst Lukas 2:17 en 38m.