Psalm 90 bepaalt ons bij het tijdelijke van het aardse bestaan. Wat is de mens? We zijn als gras zo leert de Bijbel ons. We worden voor even gezien en dan is het hier voorbij. Maar God is de eeuwige, Hij staat buiten én boven de tijd. Wie in Christus gelooft kan voor God bestaan, die behoort Hem toe en heeft het eeuwige leven.

Psalm 90 vers 12: ‘Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen‘.

Het is gezegd, dat we niet goed weten wat God is, en mens is, Psalm 90. Het is gezegd dat mensen gemiddeld genoeg zout hebben voor zeven zeepblokken. Genoeg Ijzer voor metaal. Genoeg suiker. Genoeg fosfor om een hond te ontvlooien. Het lichaam is zo functioneel gemaakt

Maar om de mens te omschrijven gebaseerd op biologie, dan mis je het punt. Het menselijk lichaam is misschien wel het meest complexe op aarde. Psalm 139, ik ben wonderlijk gemaakt.

De Bijbel geeft de instructies. De Bijbel geeft aanwijzingen dat God bestaat. Het universum kon zichzelf niet maken. Een konijn uit een hoed kan niet zonder een hoed.

Wanneer de Bijbel verklaart dat God alles gemaakt heeft, laat dat niet zien dat God gemaakt is. Hij is de Schepper maar staat er Zelf buiten. God is eeuwig. Het is moeilijk voor ons om dat te begrijpen dat God heeft de macht om  in Zichzelf bestaat.

Psalm 90 laat dat zien. De enige Psalm van Mozes. Het volk van Israël uit Egypte. Hij heeft een generatie gezien die stierf in de woestijn. Maar Gods eeuwige bestaan. Praise my soul the King of heaven, But while mortals rise and perish God endures unchanging on Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, Praise the high eternal One‘.

De tijd verandert de dingen. De oude Mozes. Het fragiele oude leven. Van God vers 1-2. God de eeuwige.‘Een gebed van Mozes, den man Gods. Heere! Gij zijt ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.’ Het is waarschijnlijk dat deze Psalm geplaatst kan worden bij Deuteronomium waar het volk in het beloofde land ingingen na uit Egypte in de woestijn.

God van eeuwigheid. God van de patriarchen. Hij heeft geen begin. Bestaat uit Zichzelf. En geen einde. Voor ons begin Hij was al God. En nadat wik voorbij gegaan zijn, is God. Mozes als een baby in een mandje gelegd. Veertig jaar in Midiam. Dacht iemand te zijn veertig jaar. En dan was hij veertig jaar een niemand. En dan maakte God van een niemand een iemand.

1 Korinthe, hier geen blijvende plaats. Deuteronomium 33 vers 27a: ‘De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen’. Hebreeën 11. Hier vreemdelingen, voor een korte tijd. Zoals een brug het leven tussen de ene en andere kant.

God is de rots. De rots trilt niet onder mij. Voordat God het universum maakte. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij was niet alleen. Vader, eeuwige God, Zoon, eeuwige God en eeuwige Geest. Johannes 8 vers 58, voordat Abraham was was ik. Johannes 17, Hogepriesterlijk gebed.

Daniel 7 vers 3 en 14: ‘13 Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. 14 En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden’. Kerstboodschap Micha 5 vers 1: ‘En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid’. Kerst profetie, Jesaja 9, eeuwige Vader dat spreekt van Jezus.

Dat is dat we kunnen lezen in het Evangelie van Johannes: ‘Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen‘. Niemand heeft ooit God gezien

Boezem van de Vader. Jesaja 40 vers 6-8: ‘Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des HEEREN daarin blaast; voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af’.

1 Timotheüs 3 vers 16: ‘En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid’. Als Jehova Getuigen aan onze deur kloppen, zij hebben het niet goed. Jezus is geen geschapen engel.

Vers 3 en 4. ‘Gij doet den mens wederkeren tot verbrijzeling, en zegt: Keert weder, gij mensenkinderen! Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwaak.’ Tijdelijk of kortstondig. Dat is een goede beschrijving van ons mensen. We zijn misschien nu jong en gezond, maar het zal afgebroken worden.

Iemand sloot een brief af met ‘Yours eventually’, eventueel. Het is niet zeker dat morgen er is. Niet voor morgen, je weet niet wat de morgen brengt. Jakobus 4 vers 13-15: ‘Welaan nu gij, die daar zegt: Wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen, en aldaar een jaar doorbrengen, en koopmanschap drijven, en winst doen. Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt. In plaats dat gij zoudt zeggen: Indien de Heere wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen’.

Leven is een damp. We moeten nooit God vervloeken als we een geliefde verliezen, ook als is het een jong iemand. Vers 13: ‘Keer weder, HEERE! tot hoe lange? en het berouwe U over Uw knechten’. Deze Psalm vertelt dat we gras zijn. Vers 5 en 6: ‘Gij overstroomt hen; zij zijn gelijk een slaap; in den morgenstond zijn zij gelijk het gras, dat verandert. In den morgenstond bloeit het, en het verandert; des avonds wordt het afgesneden, en het verdort’.

C.H. Spurgeon. Hier is de geschiedenis van het gras: ‘1. Sown, 2. Grown, 3. Blown, 4. Mown, 5. Gone; and the history of man is not much more’ [gezaaid, gegroeid, uitgegroeid, gemaaid en weg en de geschiedenis van de mens is niet veel meer]. Het is wat we horen op begrafenissen. Stof bent u en tot stof wederkeren. Element wat in de aarde gevonden wordt. Een duizend jaar nachtwake Psalm 90.

Duizend jaar is een lange periode. Maar als je eraan denkt, duizend jaar geen elektriciteit. Hoewel, misschien in de aarde maar wisten het niet te gebruiken. Voetbal. NHS. Genesis 5 toen mensen 900 jaar. Voor de vloed. Dat we nu veel korter dan toen de de negenhonderd jaar.

Van Job staat er dat de dagen weinig waren. Mozes 120 jaren. Als een nachtwake voor degene die het langst leeft. 6300 sterven per uur wereldwijd. 51 miljoen sterven jaarlijks. Dood als een processie die voorttrekt. In die aardbeving in Turkije en Syrië velen omgekomen.

Als we terugkijken naar onze paspoortfoto’s. Terugkijken van foto’s, dan niet zo blij met huidige foto, zien we de tand van de tijd. We zijn onderweg maar waarheen? James Montgomery hymn: ‘Forever with the Lord, Amen, so let it be! Life from the dead is in that word, ‘Tis immortality’.

Psalm 90 vers 12: Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Je tent elke dag dichter bij je thuis brengen. John Newton: nog steeds in het land van de stervenden, maar gestorven in het land van de levenden.

Vers 9-12: ‘9 Want al onze dagen gaan henen door Uw verbolgenheid; wij brengen onze jaren door als een gedachte. 10 Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, of, zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren; en het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen. 11 Wie kent de sterkte Uws toorns, en Uw verbolgenheid, naardat Gij te vrezen zijt? 12 Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen’.

Als je twintig bent, of veertig. Als je zestig bent 520 weken over. Berekend op basis als we zeventig worden. Laatste aftellen. Vers 8: ‘Gij stelt onze ongerechtigheden voor U, onze heimelijke zonden in het licht Uws aanschijns’.

Onze heimelijke zonden. Het brengt ons bij een pleiten op Gods barmhartigheid. ‘14 Verzadig ons in den morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen. 15 Verblijd ons naar de dagen, in dewelke Gij ons gedrukt hebt, naar de jaren, in dewelke wij het kwaad gezien hebben. 16 Laat Uw werk aan Uw knechten gezien worden, en Uw heerlijkheid over hun kinderen. 17 En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods; zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.’

Het was een pleiten op hoop. Mozes bidt dat God heeft barmhartigheid voor een nieuwe generatie. Een land vloeiende van melk en honig. Onze zonden brengen miserie.

Zonden brengt de dood en scheiding van God en in het eind de hel. Jezus spreekt meer over hel dan over hemel. Vraag God niet om gerechtigheid. We hebben barmhartigheid nodig. Barmhartigheid is niet wat je verdient. Dat Hij onze tranen wegveegt.

Als je jong bent 25,5 nog duizend dagen. Hoe ouder je wordt hoe harder het gaat voor je gevoel. De Bijbel leert dat God is eeuwig. Alwetend. En alomtegenwoordig. Hij kent iedereen. Onze gedachten. De woorden voordat we ze uitspreken. Als iets slechts ons overkomt, is God in staat is het ten goede te keren.

Doe alles wat je kunt. Met het meeste ‘speelgoed’ sterven. De rijkste man met hoeveel verliet hij het hier en nu? Met alles. We brengen niets in de wereld en kunnen niets meedragen. 1 Timotheus 6 vers 7, we brengen niets in de wereld.

Als we rijk zijn, rijk zijn in de Heere. Vergenoegd. Leer ons alzo onze dagen tellen. Zonder hem is leven frustatie en leegheid. Met Hem, in Christus. Wat Hij deed op Golgotha Hij stierf voor mij. C.H. Spurgeon: ik kan staan voor God omdat Christus voor Hem kon staan. Er is geen reden voor een kort miserabele leven maar kunnen een eeuwig leven met Hem hebben.

Psalm 16 vers 7b: ‘verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk’. In Hem geen leven met zonden meer, luisterrijk. Herenigd in Hem, en met geliefden die stierven in de Heere. Vissers van mensen, geeft ons allemaal een taak. Als je een ongelovige bent, waarom tot Hem niet te komen, zonder Hem is je leven leeg. Tot Hem is de glorie.

Amen.

 

Zondag 29 april 2023 – Owlerton Evangelical Church Hillsborough Sheffield – C. Smith – Schriftlezing Hebreeën 10 vers 19-25 en Psalm 90