Hoe de Heere God naar de mensheid kijkt zien we in Lukas 15. Een mens is uniek in Gods ogen en van waarde. Vanwege de zonde zijn wij verloren en dienen gevonden te worden. We horen over het verloren zijn, het gezocht en gevonden worden en de verheuging over gevonden zijn. 

Even iets opzoeken. 8 biljoen mensen nu op aarde. Meer dan 60 miljoen in Engeland. Sheffield 560.000. Op de straten in Engeland zijn allerlei mensen. Vanuit allerlei continenten. Vreemden. Sommige zien er gewoon uit, anderen raar.

Als we het Evangelie lezen, dan had Jezus compassie over de schare. De werkende klasse. Dat is de grootste groep. Het zijn niet de onbekenden, bekend bij God. 1 Samuel 16 vers 17, de Heere ziet niet hoe de mens ziet maar ziet het hart aan.

1 Korinthe 1 vers 26-29: ‘[26] Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen. [28] En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken. [29] Opdat geen vlees zou roemen voor Hem‘.

De apostel zegt kijk naar je achtergrond. God ziet je als een parel. Hij kiest niet de goeden uit. De armen, de onaanzienlijken.

  1. Verloren;
  2. Gezocht en gevonden;
  3. Verheugd.

1. Verloren

Vers 4. Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en een van die verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vinde? En vers 8: ‘Of wat vrouw, hebbende tien penningen, indien zij een penning verliest, ontsteekt niet een kaars, en keert het huis met bezemen, en zoekt naarstiglijk, totdat zij dien vindt?’.

Misschien de meest bekende hymn is ‘Amazing grace’ van John Newton. Ik was blind en nu zie ik, was verloren en ben gevonden. Er zijn die verloren zijn en gevonden zijn. Er is veel over te zeggen. Newton had het over amazing grace. Het was een vloeker. Kon de staat niet zien waar hij in was. Waarom? Hij was blind en verloren.

Vers 1 en 2 : ‘En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. En de Farizeën en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen’. De leiders zagen neer op de mensen. Zoals in de tijden van de Wesley’s en Whitefield, de mensen in de kerk wilden ze niet. En daarom gingen ze uit.

Jezus ging uit. En had zelfs maaltijden met zondaren. De Schriftgeleerden stootten zich daaraan. Ze noemden Hem een vriend van zondaren. Zij zagen zichzelf als het zaad van Abraham.

Een keer zei Jezus. Wie overtuigt Mij dat Ik een zondaar ben? Wie in Sheffield kan zeggen dat ik een zondaar ben? Maar toen Jezus dat vroeg was het stil. Niemand kon iets noemen want Hij is zonder zonde.

Hebreeën 7 vers 26. Christus is de heilige. Zonder zonden. Filippenzen 2 vers 5. Nam de gestalte van een dienstknecht aan. Het laat het hart zien van God. Niet dat Hij zondaren vindt om ze zo te laten.

2. Gezocht en gevonden

Vers 4-5 en vers 9. Jezus ontvangt geen zondaren om ze hetzelfde te laten. Hij verandert ze door Zijn bloed dat Hij gaf aan het kruis en Zijn Heilige Geest geeft Hij aan hen. Niemand die hier mijn stem hoort of in de toekomst de opname, is niet significant voor God.

Hij kent ieder van Zijn schapen. In Lukas staat, vreest niet u kleine kudde, het is het Vaders welbehagen voor u te zorgen. Een afgedwaald schaap kan Hij zonder problemen terugbrengen. Johannes 10 vers 11. Misschien iemand hier vanavond voelt zich een verloren schaap. Hij kan je op Zijn schouders nemen.

In een andere gelijkenis een verloren penning. Verloren is dood. Kan niets doen. Johannes 6 vers 44. Zal ze allemaal tot Mij trekken. 153 vissen, trok het net op het land. Handelingen 16 vers 19 in Filippi. Gaat om het woord treken. Jakobus 2.

Niemand kan tot Mij komen tenzij de Vader hem trekke. Niemand kan zichzelf brengen. Omdat we dood in zonden en misdaden zijn. Als we tot Christus komen, zijn we van dood levend geworden.

We zijn allemaal schuldig in Gods ogen. Jakobus 2. Wie een gebod overtreedt, staat schuldig aan de gehele wet. Johannes 15 vers 10. Als deze religieuze mensen zagen dat zij net zo verloren zijn als de tollenaren en zondaren. Farizeeër. Later komt er eentje: Saulus van Tarsen. Beter bekend als de apostel Paulus.

Penning kwijt. Als een getrouwde vrouw zonder trouwring. Zo moet je dat zien. Niet vinden was geen optie. Dit is een beeld van hoe waardevol verloren zondaren zijn voor God. Verdwaalde schapen. Zelfs al was je de enige, Jezus komt om je te zoeken.

Uit ‘Lost in space’ met Dr Smith. De robot kon het horen. Hij zat vast aan de magneet. Johannes 10. Kan hier dat je hier zit. Je hoort de goede Herder. Anderen in de stoel zoals in het voorbeeld met Dr Smith horen niets. Maar jij hoort het en iemand in een andere stoel hoort het niet.

Mijn favoriete hymn, gezongen op de bruiloft. ‘Come let us sing of a wonderful love.’ In die dag, geloof het of niet, een van de belangrijkste redenen dat mensen niet geloofden was religie. Mensen gingen verder dan wat de Bijbel zei.

Wat de Joden allemaal in de keuken moesten hebben. Niet verwonderlijk dat Jezus zo boos op de Joden was. Ze hadden zoveel regels die in de weg stonden. Hij raakte de melaatsen aan. Doorbrak al hun regels door. Dat God ieder persoon ontvangt die zich bekeert.

Filippenzen 2, geen reputatie. Hij maakt oneerlijke zwendelaars als eerlijke. Zie Zaccheüs. Paulus op weg naar Damascus. Hij veranderde een man die bezet was van geesten en vervolgens rustig aan Zijn voeten zat.

Jezus gisteren en heden dezelfde. Je kunt elke christen hier vragen dat Jezus iedereen ontvangt. Hier in Sheffield. In Engeland, overal, in Holland. Ze hebben het Evangelie nodig.

3. Verheugd

Vers 7 en 10. Zoals de vrouw zich verheugde over een penning, de engelen in de hemel over een zondaar die zich bekeert. De herder verheugd over een schaap dat gevonden is. Iedereen is van waarde voor God. Toen herders in de velden van Efratha waren toen Jezus geboren was, boodschap die al de volken wezen zal.

Zefanja 3 vers 17: ‘[…] Hij zal Zich over u verheugen met gejuich’. Enige plaats in de Bijbel waar staat dat God zingt. Het Evangelie is goed nieuws. De Heere keert terug wanneer de laatste die verloren was is gevonden. De Heere zocht en vond ons. Zij die gevonden zijn worden geroepen om vissers van mensen te zijn.

Niemand te slecht om gered te worden. De dronken. De thuisloze. De prostituée. Als je niet gevonden bent, waarom laat je je vandaag niet vinden?

Amen.

 

Zondag 30 april 2023 – Owlerton Evangelical Church Hillsborough Sheffield – C. Smith – Schriftlezing Psalm 115 en Lukas 15 vers 1-10